Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Забитівський Юрій Михайлович. Мінливість морфологічних ознак і активності травлення у коропа залежно від умов існування: дисертація канд. біол. наук: 03.00.10 / УААН; Інститут рибного господарства. - К., 2003. : табл.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Забит?вський Ю.М. М?нлив?сть морфолог?чних ознак і активності травлення у коропа залежно в?д умов існування. - Рукопис.

Дисертац?я на здобуття наукового ступеня кандидата б?олог?чних наук за спец?альн?стю 03.00.10 - ?хт?олог?я. ?нститут рибного господарства УААН, Ки?в. - 2003.

Дисертац?я присвячена вивченню пристосувально? м?нливост? морфолог?чних показник?в цьоголіток коропа ? активност? ?х травних процес?в п?д впливом нестаб?льних умов існування: низьк? температури, деф?цит розчиненого у воді кисню, нестабільність природної кормово? бази, ? за д?? важких метал?в – м?д? та свинцю.

В робот? продемонстровано пристосувальну м?нлив?сть б?ох?м?чних процес?в в кишковому тракт? до р?знотерм?нового впливу сублетальних концентрац?й важких метал?в. Показано узгоджену д?ю мембранних та порожнинних г?дрол?тичних фермент?в, яка найактивн?ше спрацьову? на 4-5 добу ?нтоксикац??. Виявлено, що м?нлив?сть цьоголіток коропа рамчасто? ? лускато? груп обумовлена р?зною локал?зац??ю ? функц?ональною активн?стю травних фермент?в, що беруть участь в г?дрол?з? вуглевод?в ? б?лк?в.

Ключов? слова: м?нлив?сть, цьоголітка, короп, травлення, карбог?дрази, протеази, ?нтоксикац?я, м?дь, свинець, адаптац?я.

1. У цьоголіток коропа у водоймах рекреаційного і рибогосподарського призначеня Західного регіону України спостерігається різноякісність складу популяцій за екстер’єрними та інтер’єрними ознаками. Гетерогенність складу - пристосувальна відповідь угруповання на дефіцит розчиненого у воді кисню і погіршення умов живлення. Кількісне значення ознак, які зв’язані з цими мінливими чинниками середовища, є показовим у груп модального класу.

2. Лускаті коропи краще ніж рамчасті пристосовані до засвоєння їжі з підвищеним вмістом важкотравного білка, оскільки активність протеолітичних ферментів рівномірно розподілена вздовж кишкової трубки, що збільшує термін розщеплення білкових молекул. Рамчасті коропи відрізняються від лускатих високою карбогідразною і протеазною активністю. У дистальній ділянці кишківника добре розвинута система “резервного” гідролізу вуглеводів і білків, яка включається при інтенсивному навантаженні кишківника.

3. За сприятливих умов вирощування в ставах типова група (Мо) цьоголіток рамчастого коропа представлена особинами з б?льшою масою, як? використовують як корм представників бентофауни. У цьоголіток лускатого коропа такою групою ? планктофаги з малою масою.

4. Адаптивн?сть травно? системи цьоголіток коропа проявля?ться у вар?ац?? абсолютно? ? в?дносно? маси гепатопанкреасу ? кишк?вника. М?нливими ? в?дпов?дно чутливими до в?дсутност? ?ж? в порядку спадання виявились так? екстер’?рн? показники: маса риб, товщина ? висота т?ла на р?вн? перших промен?в грудного ? анального плавц?в. Зниження цих показник?в корелю? (r > 0,7) з масою риб.

5. Карбог?дразна ? протеол?тична активн?сть у кишк?внику чутлива до д?? важких метал?в. При д?? концентрац?? м?д? 0,002 мг/л протягом 15 д?б у цьоголіток рамчастого коропа активн?сть мембранних карбог?драз знижу?ться в 2,3 рази, порожнинних - 9,2 рази; у цьоголіток лускатого активн?сть мембранного ? порожнинного травлення знижу?ться, відповідно, в 1,3 - 1,5 раз?в. При вм?ст? у вод? м?д? в концентрац?? 0,005, свинцю - 0,2 ? 5,0 мг/л ширина д?апазону граничних значень активност? карбог?драз зроста? в 0,2 - 46,5 ? протеаз - в 1,3 - 16,4 раз?в.

6.Функціональна активність травного тракту цьоголіток коропа за дії міді в концентрації 0,002 і 0,005 мг/л змінюється згідно каскадного механізму адаптації: через 1-2 доби спостерігається первинна відповідь, через 4-5 діб – максимальна відповідь, через 7 діб – вихід на новий функціональний рівень з посиленою відповіддю організму, через 14 -15 діб – стабілізація гомеостазу.

При концентрації йонів міді 0,002 мг/л у цьоголіток рамчастого коропа після 15 діб експозиції завдяки регуляторним механізмам зберігається такий же функціональний рівень карбогідразного ланцюга, як в контролі. У лускатого коропа подібна інтоксикація пригнічує активність цієї групи ферментів в проксимальній та дистальній ділянках.

Мідь в концентрації 0,005 мг/л після 14 – 16 добової інтоксикації у рамчастого коропа знижує функціональну активність мембранних та порожнинних карбогідраз в 24,0 і 18,0 разів, виводячись при цьому з кишківника, в лускатого – стимулює карбогідразну активність мембранного травлення в 2,0 рази, накопичуючись в кишківнику.

7. Травна система цьоголіток коропа стійка до змін довкілля в широких межах. У відповідь на вплив свинцю в концентрації 0,2 мг/л зростає синтез карбогідраз ентероцитного походження у всіх ділянках кишківника, після трьох діб - в медіальній ділянці. Після семи діб інтоксикації свинцем в медіальній ділянці настає загальна активація процесів порожнинного та мембранного травлення.

Свинець в концентрації 5 мг/л у воді після доби впливу на лускатого коропа стимулює активність мембранних карбогідраз у всіх ділянках кишківника, призводячи до їх інтенсивної секреції у порожнину. Після сьомої доби інтоксикації це спричиняє миттєве підвищення, а пізніше є причиною зниження активності карбогідраз в компенсаційній дистальній ділянці.

8. Порушення під впливом свинцю функціонування гідролітично-транспортної системи підтверджують електронно-мікроскопічні дослідження. Після восьми діб інтоксикації свинцем в концентрації 5 мг/л мікроворсинки ентероцитів деформуються, з’являється велика кількість ендоцитозних візикул, що говорить про порушення синтезу та секреції ферментів і зростання активності ендоцитозу, як альтернативного способу транспорту нутрієнтів.

9. По завершенні однієї доби після орального введення, мідь в концентрації 0,05 мг/л безпосередньо стимулює секрецію порожнинних та інгібує активність мембранних протеаз у рамчастих та лускатих коропів.

10. Морфологічні ознаки і динаміка активності травних ферментів цьоголіток коропа з різним лускатим покривом є чутливим індикатором стану угруповань риб в нестабільних умовах існування.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Ялынская Н.С., Забытивский Ю.М. Гетерогенность популяций сеголеток карпа при различных условиях выращивания // Гидробиол. журн. – 2000. - Т. 36, № 1. - С.56 - 63.

  2. Забитiвський Ю.М., Тучапський Я.В., Шемчук В.Р. Особливості біології лускатої і рамчастої порід українського коропа любінського внутрішньопорідного типу // Рибне господарство – К.: Аграрна наука ,- 2001. Вип. 59-60. - С. 22 - 29.

  3. Забитівський Ю.М. Функціональна активність карбогідраз цьогорічок коропів любінського внутрішньопорідного типу при інтоксикації свинцем // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія “Біологія”. - 2001. № 3 (14). - С. 193 - 195.

  4. Забитівський Ю.М. Пластичність цьогорічок коропів в мінливих умовах вирощування // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. - 2001. Т.3, № 1. - С. 11 - 16.

  5. Забитівський Ю.М. Вплив сублетальних концентрацій свинцю на активність травних ферментів цьогорічок коропів // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2002. Вип. 28. - С. 215 - 226.

  6. Забитівський Ю.М. Карбогідразна активність кишківника рамчастої та лускатої порід коропа любінського внутрішньопорідного типу під впливом міді // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія, № 2 (17). – 2002. – С. 105 – 109.

  7. Ялинська Н.С., Олексів І.Т., Андрущишин О.П., Думич О.Я., Єдинак О.П., Хамар І.С., Забитівський Ю.М. Групове пристосування тварин в ставах при коливанні факторів середовища, які виходять за межі видової норми реакції // Тези доповідей другого з’їзду гідроекологічного товариства України. Том 1.- К.,1997. - С. 95 - 96.

  8. Забитівський Ю.М. Про пристосувальну мінливість екстер'єрних показників цьогорічок коропа в умовах голодування // Тези доповідей другого з'їзду гідроекологічного товариства України. Том 2. - К., 1997. - С. 19 - 20.

  9. Забитівський Ю.М. Про ферментну активність мембранного та порожнинного травлення цьогорічок коропів під впливом важких металів // Тези міжнар. конф. “Питання біоіндикації і екології. - Запоріжжя., 1998. - С. 94.

  10. Забитівський Ю.М. Морфо-фізіологічні показники стану травної системи цьогорічок коропа при порушенні видової норми реакції // Матеріали І Всеукр. наук. конф. “Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах”. - Тернопіль: Тернопільський держ. педагог. університет ім. В.Гнатюка, 1998. - С. 82 - 83.

Анотац?я

Забит?вський Ю.М. М?нлив?сть морфолог?чних ознак і активності травлення у коропа залежно в?д умов існування. - Рукопис.

Дисертац?я на здобуття наукового ступеня кандидата б?олог?чних наук за спец?альн?стю 03.00.10 - ?хт?олог?я. ?нститут рибного господарства УААН, Ки?в. - 2003.

Дисертац?я присвячена вивченню пристосувально? м?нливост? морфолог?чних показник?в цьоголіток коропа ? активност? ?х травних процес?в п?д впливом нестаб?льних умов існування: низьк? температури, деф?цит розчиненого у воді кисню, нестабільність природної кормово? бази, ? за д?? важких метал?в – м?д? та свинцю.

В робот? продемонстровано пристосувальну м?нлив?сть б?ох?м?чних процес?в в кишковому тракт? до р?знотерм?нового впливу сублетальних концентрац?й важких метал?в. Показано узгоджену д?ю мембранних та порожнинних г?дрол?тичних фермент?в, яка найактивн?ше спрацьову? на 4-5 добу ?нтоксикац??. Виявлено, що м?нлив?сть цьоголіток коропа рамчасто? ? лускато? груп обумовлена р?зною локал?зац??ю ? функц?ональною активн?стю травних фермент?в, що беруть участь в г?дрол?з? вуглевод?в ? б?лк?в.

Ключов? слова: м?нлив?сть, цьоголітка, короп, травлення, карбог?дрази, протеази, ?нтоксикац?я, м?дь, свинець, адаптац?я.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины