Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Корольова Ольга Вікторівна. Гриби відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен: Дис... канд. біол. наук: 03.00.21 / Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. - К., 2002. - 241арк. - Бібліогр.: арк. 158-193.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Корольова О.В. Гриби відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21 – мікологія. – Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ, 2002.

Проведене спеціальне вивчення видового складу грибів відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен. Видова різноманітність грибів становила 237 видів, з яких 79 видів вперше наводяться для Лівобережного Злакового Степу, 39 - для Степової зони, 3 - для України, один вид - Sporormiella tomilinii Korolyova - описаний як новий для науки. Виявлені особливості таксономічної та екологічної структури. Вивчені консортивні зв'язки грибів відділу з судинними рослинами, в тому числі з ендемічними, рідкісними, синантропними. Всебічно досліджені видові комплекси грибів відділу Ascomycota s.l. в рослинних угрупованнях. З'ясований вплив еколого-фітоценотичних умов рослинних угруповань трьох типів рослинності на морфологічні ознаки 10 видів аскових грибів. Досліджений видовий склад грибів відділу Ascomycota s.l. двох ділянок Чорноморського біосферного заповідника та територій, зарезервованих під створення природоохоронних об'єків.

 1. Видова різноманітність грибів відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен представлена 237 видами з 112 родів 45 родин 20 порядків. Новими для території досліджень виявилися 147 видів, з них 79 вперше наводяться для Лівобережного Злакового Степу, 39 - для Степової зони України. Вперше для мікобіоти України наведені Didymosphaeria larsenii Munk, Peziza domiciliana Cooke, Trichophaea woolhopeia (Cooke & Phillips) Boud., описаний новий для науки вид Sporormiella tomilinii Korolyova. Новим для України є рід Trichophaea Boud.

 2. Характерною особливістю таксономічного складу грибів відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен є превалювання представників порядків Sphaeropsidales (72 види), Dothideales (49) та Erysiphales (45). Серед родин провідне місце за кiлькiстю видiв належить Sphaerioidaceae (70), Erysiphaceae (45), Leptosphaeriaceae (13), Valsaceae (10) та Pleosporaceae (8), серед родiв - Camarosporium (13), Erysiphe, Phoma (по 12), Golovinomyces (10), Diplodia, Leptosphaeria (по 9), Sphaerotheca (8), Pleospora (6).

 3. Таксономічнна структура грибів відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен має риси подібності до цiєї складової мікобіоти пустельних регіонів Казахстану, Туркменії та Узбекистану, і водночас характеризується значною видовою специфічністю, зумовленою наявністю на Нижньодніпровських аренах лісостепових ландшафтів.

 4. За екологічною структурою гриби відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен належать до трофічних груп сапротрофів (167 видів) та фітопатогенів (70) і розподіляються на 7 екологічних груп: сапротрофних ксилотрофів (92), гербосапротрофів (63), біотрофів (52), гемібіотрофів (18), гумусових сапротрофів (7), підстилочних сапротрофів (2) та копротрофів (1).

 1. Гриби відділу Ascomycotа s.l. Нижньодніпровських арен утворюють консортивні зв'язки з 163 видами судинних рослин з 128 родів 41 родини. Більше половини видів рослин-живителів (59%) належить до 5 родин - Asteraceae (42 види), Fabaceae (15), Poaceae (14), Rosaceae (9) та Lamiaceae (8). Понад 20 % видів аскоміцетів та мітоспорових грибів консортивно пов'язані з ендемічними рослинами, 28 % - з синантропними.

 2. Аналіз розподілу грибів відділу Ascomycota за екологічними типами живильних рослин виявив, що по відношенню до режиму зволоження значну кількість видів зареєстровано на рослинах-ксеромезофітах (106 видів), мезофітах (80) та мезоксерофітах (68), по відношенню до режиму освітлення – на геліофітах (204). Таким чином, для розвитку більшості знайдених видів аскоміцетів та мітоспорових грибів в рослинних угрупованнях Нижньодніпровських арен оптимальними є помірно посушливі та помірно зволожені місцезростання в умовах високої інсоляції.

 3. На рідкісному ендемічному виді флори України Веtula borysthenica відмічено найбільшу кількість аскоміцетів та мітоспорових грибів (22 види). Встановлено, що популяцiї берези дніпровської на Нижньодніпровських аренах знаходяться у задовільному фітосанітарному стані. На дослідженій території до числа потенційно небезпечних хвороб В. borysthenica, що викликаються грибами вiддiлу Ascomycotа, слід віднести трахеомікоз, цитоспороз, борошнисту росу, білу гниль деревини.

 4. Процеси синантропізації та апофітізації флори Нижньодніпровських арен мають значний вплив на формування видового складу грибів відділу Ascomycotа. З'ясовано, що за допомогою консортивних зв'язків рослин і мікроскопічних грибів здійснюється взаємообмін грибним компонентом між природними та антропогенними місцезростаннями.

 5. Гриби відділу Ascomycotа на Нижньодніпровських аренах відмічені в складі природних рослинних угруповань 5 типів рослинності (cтепової, лісової, лучної, болотної, галофітної) та угруповань антропогенного флористичного комплексу. Найбільш різноманітним є видовий склад Ascomycotа лісової (96 видів) та степової рослинності (91), а також угруповань антропогенного флорокомплексу (95).

 6. Для кожного з досліджених угруповань рослинності характерні специфічні видові комплекси грибів відділу Ascomycota. Найвищий ступінь подібності мають видові спектри грибів піщано-степових, лучно-степових та лучних рослинних угруповань. На досить низькому рівні зв'язку корелюють видові спектри грибів угруповань антропогенного флорокомплексу, мезоксерофітних широколистяних та дрібнолистяних лісів.

 7. Морфометричне дослідження 10 видів аскових грибів, зiбраних в екотопах трьох типів рослинності Нижньодніпровських арен показало вплив еколого-фітоценотичних умов на морфологічні ознаки (довжина та ширина спор) цих грибів. Встановлено пряму кореляцію між зміною екологічних умов екотопів в бік підвищення вологості і зменшення освітленості та зміною параметрів розмірів спор. Для більшості досліджених видів аскоміцетів за морфологічними ознаками найбільш близькими є їх степові та лучні популяції.

 8. Видова різноманітність грибів відділу Ascomycotа Соленоозерної та Івано-Рибальчанської ділянок Чорноморського біосферного заповідника представлена 98 видами, що становить 41 % видового складу цих грибів регіону досліджень. Для аскоміцетів та мітоспорових грибів аренних ділянок Чорноморського заповідника не дотримується принцип репрезентативності, але їх склад відзначається певною індивідуальністю і вносить своєрідну частку до загального видового складу грибів відділу на Нижньодніпровських аренах.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Корольова О.В. Сапротрофнi мiкромiцети Олешкiвської та Збур‘ївської арен Нижньоднiпровських пiскiв // Укр. ботан. журн. - 1998. - Т. 55, №1. - С. 83-87.

 2. Королева О.В., Придюк Н.П. Аскомицеты псаммофитона Среднего и Нижнего Днепра // Микол. и фитопатол.– 1998. – Т. 32, вып. 6. – С. 10-15.

 3. Корольова О.В. Аскомiцети Каховської та Виноградівської арен Нижньоднiпровських пiскiв // Укр. ботан. журн. - 1999. - Т. 56, №5. - С. 490-497.

 4. Королева О.В. Локулоаскомицеты, пиреномицеты и дискомицеты Каховской и Виноградовской арен Нижнеднепровских песков // Микол. и фитопатол. – 1999. – Т. 33, вып. 6. – С. 10-15.

 5. Корольова О.В. Гриби відділу Ascomycota s.l. в рослинних угрупованнях Нижньоднiпровських арен // Укр. ботан. журн. - 2000. - Т. 57, №5. – С. 586-594.

 6. Корольова О.В. Новий для науки та рідкісні для України види аскоміцетів з Нижньоднiпровських арен // Укр. ботан. журн. - 2000. - Т. 57, №6. – С. 644-647.

 7. Корольова О.В. До вивчення сапротрофних мiкромiцетiв Нижньоднiпровських пiщаних арен // Актуальные вопросы ботаники и экологии: Тез. докл. конф. молод. уч. ( Харьков, 5-7 июня 1996 г.).- Харьков, 1996. - C. 63.

 8. Корольова О.В. Сапротрофнi мiкромiцети штучних лiсонасаджень Нижньоднiпровських пiскiв // Проблеми ботаніки та екології на порозі третього тисячоліття: Мат. X з’їзду Укр. ботан. товариства (Полтава, 22-23 травня 1997 р.). – К., 1997. - С. 95.

 9. Корольова О.В. Ксилотрофні аскоміцети Нижньоднiпровських арен // Актуальні питання ботаніки та екології: Мат. конф. молодих вчених-ботаніків, присвяченої 100-річчю з дня народження А.М. Окснера (Херсон, 7-11 вересня 1998 р.). – Херсон, 1998. - С. 31-32.

 10. Корольова О.В. Сапротрофнi аскоміцети аренних ділянок Чорноморського біосферного заповідника // Роль охоронюваних природних територій у збереженні різноманіття: Мат. конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 8-9 вересня 1998 р.). – К., 1998. - С. 129-130.

 11. Корольова О.В. Аскоміцети на Betula borysthenica Klok. в березових гайках Нижньоднiпровських пісків // Укр. фітоцен. зб. Сер. А. – Вып. 1-2 (12-13). – К., 1999. - С. 242.

 12. Корольова О.В. Гриби відділу Ascomycota на рослинах-ендеміках Нижньоднiпровських пісків // Актуальні питання ботаніки та екології: Мат. конф. молодих вчених-ботаніків України (Ніжин, 14-17 вересеня 1999 р.). – Ніжин, 1999. - С. 39-40.

 13. Корольова О.В Аскомицеты природных растительных сообществ Кинбурнской косы // Понт Эвксинский 2000: Мат. конф. молодых ученых (Севастополь, 16-18 мая 2000 р.). – Севастополь, 2000. - С. 32-34.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины