Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Семенюк Володимир Олександрович. Потенційна плодоносність і її ефективне використання для прогнозування і вирощування високого урожаю сортів винограду з груповою стійкістю в передгір'ї Криму : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / УААН; Національний ін-т винограду і вина "Магарач". - Ялта, 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Семенюк В.О. "Потенційна плодоносність і її ефективне використання для прогнозування і вирощування високого урожаю сортів винограду з груповою стійкістю в передгір'ї Криму".

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 - виноградарство. Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" Національного аграрного університету. Сімферополь, 2005 р.

Дисертація присвячена дослідженню потенційної плодоносності сортів винограду з груповою стійкістю в передгір'ї Криму з метою прогнозування і вирощування високого урожаю сортів винограду Сурученський білий, Молдова та Оницканський білий.

У вивчених 45 сортів винограду з груповою стійкістю за період з 1998 по 2000 рр. показники плодоносності центральних бруньок зимуючих вічок за добре диференційованими зачатками суцвіть і за сумою зачатків суцвіть змінюються в широкому діапазоні.

Загальна тривалість періоду формування генеративних органів у сорту Сурученський білий складає 467 днів, у сорту Молдова 470 днів і в сорту Оницканський білий 492 дня в передгір'ї Криму.

Установлено, що довжина обрізки плодових лоз впливає на формування урожаю і його якість. Найбільш високий урожай сорту Сурученський білий був отриманий при обрізці на 12 вічок (88,7 ц/га), сорту Молдова – на 12 вічок (59,1 ц/га) і сорту Оницканський білий – на 6 вічок (91,3 ц/га).

1. У вивчених 45 сортів винограду з груповою стійкістю за період 1998-2000 рр. показники плодоносності центральних бруньок зимуючих вічок за добре диференційованими зачатками суцвіть і за сумою зачатків суцвіть змінюються в широкому діапазоні. Максимальні значення коефіцієнта плодоношення центральних бруньок за добре диференційованими зачатками суцвіть починають формуватися із сьомого вузла. Таким чином, для більш повної реалізації плодоносності центральних бруньок цих сортів варто застосовувати довгу обрізку, тому що коротка обрізка лоз приведе до штучного зниження їхньої плодоносності.

 1. Проходження окремих фаз росту і розвитку сортами Сурученський білий, Молдова, Оницканський білий за вегетацію обумовлено, головним чином, їхніми біологічними особливостями і температурним режимом повітря зони. Тривалість вегетаційного періоду при цьому за середніми даними складає: у сорту Сурученський білий 155 днів, Молдови та Оницканського білого 169 і 173 днів відповідно, що забезпечується кліматичними умовами передгірної зони Криму. Таким чином, в умовах передгірного природно-виноградарського району Криму сорт Сурученський білий можна віднести до сортів винограду середньо - пізнього терміну дозрівання, а сорти Молдова та Оницканський білий до сортів пізнього терміну дозрівання.

 2. Закладка зачатків суцвіть у центральних бруньках у передгір'ї Криму в сортів Оницканський білий і Сурученський білий відбувається до цвітіння, а в сорту Молдова під час цвітіння. Закладка і диференціація зачатків суцвіть продовжується протягом усього літнього періоду вегетації з різною інтенсивністю в залежності від сорту і завершується наприкінці серпня – початку вересня. Загальна тривалість періоду формування генеративних органів у сортів Сурученський білий, Молдова та Оницканський білий у передгір'ї Криму складає 467, 470, 492 днів відповідно. У сорту Сурученський білий ембріональний розвиток суцвіть займає 321 день, що складає 68,7% від загального періоду розвитку генеративних органів; позабруньковий розвиток – 146 днів (31,3%). У сорту Молдова ембріональний розвиток суцвіть складає 312 днів (66,4%), позабруньковий -158 днів (33,6%); у сорту Оницканський білий відповідно 320 (65,1%) і 172 дня (34,9%).

 3. Розподіл фактичних і середніх значень коефіцієнта плодоношення центральних бруньок по осі пагонів у досліджуваних сортів винограду відповідає функції квадратичної параболи.

 4. Довжина обрізки плодових лоз впливає на реалізацію потенційної плодоносності бруньок. При обрізці на 3 і 6 вічок краще і повніше йде реалізація коефіцієнта плодоношення центральних бруньок у коефіцієнт плодоношення пагонів. Встановлені прямолінійні кореляційні зв'язки і регресійні залежності між коефіцієнтами плодоношення центральних бруньок вічок і основних агробіологічних показників у досліджуваних сортів винограду дають можливість прогнозувати і визначати потенційну плодоносність пагонів задовго до початку вегетаційного періоду.

 5. Довжина обрізки плодових лоз впливає на формування урожаю і його якість, а так само на механічний склад грон і ягід у досліджуваних сортів винограду. Найбільш високий урожай сорту Сурученський білий був отриманий при обрізці на 12 вічок (88,7 ц/га), сорту Молдова – на 12 вічок (59,1 ц/га) і сорту Оницканський білий – на 6 вічок (91,3 ц/га).

 6. Встановлено динаміку розподілу фактичного урожаю (у) у залежності від порядкового номера вузла (х) по осі торішніх лоз і сучків заміщення в сорту Сурученський білий у варіанті обрізки на 12 вічок. Отримано рівняння, що описують дані розподілу урожаю: для лоз плодоношення y = -3,0728x2 + 51,627x – 59,557, r = 0,964; для сучків заміщення y = -7,2x2 + 36,4x + 3,6, r = 1.

 7. Між середніми значеннями коефіцієнта плодоношення центральних бруньок і урожаєм з куща існує прямолінійний кореляційний зв'язок і регресійна залежність. Отримані рівняння регресії можна використовувати для прогнозування урожаю за плодоносністю центральних бруньок, а так само з їх допомогою проводити щорічне уточнення довжини обрізки плодових лоз.

 8. Між середніми значеннями коефіцієнта плодоношення центральних бруньок за добре диференційованими зачатками суцвіть (х), коефіцієнтами плодоношення пагонів (z) і урожаєм з куща (y) існує множинний лінійний кореляційний зв'язок, що описується відповідними рівняннями регресії для сортів Сурученський білий у = -2,809 – 1,511х + 9,778z, R2 = 0,904; Молдова у = 1,029 + 2,219х – 0,072z, R2 = 0,993; Оницканський білий у = -3,879 – 3,407х + 8,931z, R2 = 0,953.

 9. У випадку ушкодження центральних і заміщуючих бруньок морозами, але збереженні кутових і перших вічок досліджувані сорти винограду при обрізці на кутові і перші вічка можуть забезпечити одержання частини урожаю: Сурученський білий – 24,9-26,0; Молдова – 20,0-20,2; Оницканський білий – 39,6-40,9 ц/га і здатні відновити приріст.

 10. При повній загибелі зелених пагонів від пізньо-весняних заморозків сорт Оницканський білий володіє гарною пагоновідновлювальною здатністю заміщуючих і сплячих бруньок і здатний забезпечити одержання частини урожаю (21,8-24,7 ц/га).

 11. Досліджувані сорти винограду Сурученський білий і Молдова належать до групи досить перспективних сортів винограду, а сорт Оницканський білий – до перспективних сортів для умов передгірної зони Криму.

 12. Фактичний економічний ефект від упровадження у виробництво рекомендацій оптимальної довжини обрізки 2000-2002 рр. склав: для сорту Сурученський білий, обрізка на 12 вічок, - 631,30 грн./га; Молдова, обрізка на 12 вічок, - 342,20 грн./га; Оницканський білий, обрізка на 6 вічок, - 738,32 грн./га.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Дикань А.П., Семенюк В.А. Влияние длины обрезки на реализацию потенциальной плодоносности у сортов винограда с групповой устойчивостью в предгорной зоне Крыма // Научн. труды КГАТУ, - Сельскохозяйственные науки. - Симферополь, 2004.– вып. № 83. - С.42-49. Автору належить планування і постановка експериментів, аналіз і обробка отриманих результатів.

 2. Дикань А.П., Семенюк В.А. Формирование генеративных органов и урожая сортов винограда с групповой устойчивостью в предгорье Крыма // Научн. труды КГАУ, - Сельскохозяйственные науки, - Симферополь, 2002. – вып. № 69. - С.157-170. Автору належить планування і постановка експериментів, аналіз і обробка отриманих результатів.

 3. Дикань А.П., Семенюк В.А. Потенциальная плодоносность сортов винограда с групповой устойчивостью в различных природно – виноградарских районах Крыма // "Магарач" Виноградарство и виноделие. 2001.-№3. - С. 7-10. Автору належить планування і постановка експериментів, аналіз і обробка отриманих результатів.

 4. Семенюк В.А. Продуктивность сорта Оницканський белый в результате повреждения зеленых побегов поздне-весенними заморозками // Труды научного центра виноградарства и виноделия.- Т.2.–Книга 2.- Ялта, 2000.-С.21-26.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины