Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гаврилюк Володимир Андрійович. Агрохімічна оцінка фосфоритоносних агроруд Західного регіону України (на прикладі місцевих зернистих та жовнових фосфоритів) : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. - Х., 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гаврилюк В.А. Агрохімічна оцінка фосфоритоносних агроруд Західного регіону України (на прикладі місцевих зернистих та жовнових фосфоритів). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”, Харків, 2005.

Новим перспективним напрямком використання нетрадиційних місцевих сировинних ресурсів (фосфорити зернистого та жовнового типів) є внесення їх як фосфорно-вапнякових добрив. Їх використання в нормі Р120 забезпечує підвищення родючості ґрунту, зростання врожайності і покращення якості сільськогосподарської продукції. За ланку сівозміни вони забезпечують максимальний вихід додаткової сільськогосподарської продукції (30,1 і 23,9 ц/га зернових одиниць) та найвищу енергетичну ефективність, показник якої становить по зернистих фосфоритах - 3,07 та 2,96 по - жовнових.

Зернисті та жовнові фосфорити не викликають накопичення важких металів в ґрунті та сприяють зменшенню накопичення радіоцезію в зеленій масі багаторічних трав в 1,57-1,63 рази.

Розділення зернистих та жовнових фосфоритів на фракції виявилось малоефективним в порівнянні з природними фосфоритами.

У дисертації наведено закономірності впливу місцевих зернистих та жовнових фосфоритів на оптимізацію поживного режиму і біопродуктивність дерново-слабопідзолистого глеєвого супіщаного грунту та обгрунтовано агроекологічні критерії їх застосування.

1. Фосфорити зернистого та жовнового типів є цінними фосфорно-вапняковими природними агрорудами, використання яких дозволяє комплексно впливати на підвищення родючості ґрунту, зростання врожайності і покращення якості сільськогосподарської продукції. Це - екологічно чиста сировина для приготування добрив комплексної дії.

2. Використання фосфоритів, як фосфорних добрив, на дерново-слабопідзолистих глеєвих супіщаних ґрунтах сприяє протягом ланки сівозміни (картопля, ячмінь ярий, конюшина лучна) стабілізації кислотно-лужної рівноваги ґрунтового розчину. Їх внесення, в залежності від норми, змінювало реакцію грунтового розчину на 0,3-0,6 одиниці у бік підлуговування.

3. Завдяки значному вмісту кальцію в фосфоритах рівень гідролітичної кислотності зменшується на 0,2-0,7 мг-екв. на 100 г ґрунту в порівнянні з вихідними даними.

4. При використанні зернистих фосфоритів на 0,6-0,9 мг/100 г ґрунту на глибині 0-20 см збільшувався вміст рухомого фосфору за методом Кірсанова. Жовнові фосфорити, через три роки після їх внесення, забезпечили зростання вмісту фосфору на 0,2-0,8 мг. Аналогічно фосфорити діяли і на вміст рухомого фосфору, визначеного за Олсеном. На третій рік дії місцеві фосфорити забезпечують підвищення ступеня рухомості фосфору на рівні 0,02-0,04 мг/л проти контрольного варіанту. Це обумовлено значним вмістом кальцію в фосфоритах, який запобігає зв’язуванню фосфат-іонів з залізом та алюмінієм.

5. Від внесення місцевих фосфоритів в дерново-слабопідзолистому ґрунті збільшується вміст рихлозв’язаних фосфатів, фосфатів алюмінію та заліза при зменшенні фосфатів кальцію.

6. Порівняльна оцінка основних агрохімічних властивостей фосфоритів зернистого та жовнового типів вказує на те, що їх дія на біопродуктивність ґрунту, за ланку сівозміни, ефективніша від стандартних фосфорних добрив (суперфосфату, амофосу та РКД).

7. Найвищу врожайність бульб картоплі у прямій дії забезпечують зернисті фосфорити, внесені в подвійній нормі Р120. В післядії від їх використання в усіх нормах на 82-95% зростає збір зерна ячменю ярого та на 4-10 % зеленої маси конюшини лучної проти абсолютного контролю і на

9-16% та 6-12% відповідно до фонового варіанту. Жовнові фосфорити в прямій дії підвищують врожайність бульб на 42-67%,в післядії врожайність зерна ячменю ярого зростає на 71-95% та 5-9% врожайність зеленої маси конюшини лучної проти контролю і на 2-16% та 2-12% відповідно до фонового варіанту.

8. Якісні показники врожаю під впливом зернистих та жовнових фосфоритів покращуються: зростає в бульбах картоплі вміст та збір крохмалю, вітаміну “С”, натурної ваги зерна ячменю ярого, збір кормових одиниць та перетравного протеїну в зеленій масі конюшини лучної.

9. Зернисті та жовнові фосфорити не викликають накопичення важких металів в ґрунті, а вміст нітратів в сільськогосподарській продукції знаходиться в межах ГДК. Місцеві фосфорити сприяли зменшенню накопичення радіоцезію в зеленій масі багаторічних трав в 1,57-1,63 рази.

10. Внесення зернистих та жовнових фосфоритів в подвійних нормах (Р120) забезпечує поряд із окупністю 1 кг діючої речовини Р2О5 (32,5 і 25,6 кг кормових одиниць), за ланку сівозміни максимальний вихід додаткової сільськогосподарської продукції (30,1 і 23,9 ц/га зернових одиниць) та найвищу енергетичну ефективність, показник якої становить по зернистих фосфоритах – 3,07 та 2,96 по – жовнових.

11. При удобренні вівса на зелену масу кращими виявилась глауконітова та алевритова фракції зернистих фосфоритів, які поряд із найвищим збором врожаю, забезпечили найвищий вміст рухомого фосфору та фракцій мінеральних фосфатів.

12. Розділення зернистих та жовнових фосфоритів на фракції за комплексом показників виявилось малоефективним в порівнянні з природними фосфоритами.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А. Ефективність використання фосфоритоносних агроруд. // Вісник аграрної науки. – 2002.-N3. – С. 10-12, (польові дослідження, результати, висновки).

2. Гаврилюк В.А. Ефективність використання місцевих фосфорних добрив. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство”. Спеціальний випуск до VI з’їзду УТГА. – Харків-Луцьк, 2002. – С. 51-55.

3. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А. Фосфатний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту за використання місцевих низькофосфатних агроруд. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство”. – Харків, 2003. – Вип. 64. – С. 29-32, (польові дослідження, узагальнено їх результати та сформульовано висновки).

4. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А., Шевчук А.М. Економічна ефективність застосування місцевих фосфоритів. // Вісник Харківського національного аграрного університету. Збірник наукових праць. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія”. - Харків, 2004. - N 1. - С. 204-207. (польові дослідження, їх результати та висновки).

5. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А., Мерленко І.М. Ефективність використання місцевих фосфоритів на основних типах грунтів Західного регіону України. // Збірник наукових статей і доповідей. - Луцьк: Надстир’я, 1997. – С. 42-50, (дисертантом проведено польові дослідження, узагальнено їх результати та сформульовано висновки).

6. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А., Мерленко І.М. Доцільність післядобувної переробки природних низькофосфатних агроруд. // Збірник наукових статей і доповідей. - Луцьк: Надстир’я, 1997. – С. 52-61, (вегетаційні дослідження та узагальнено їх результати).

7. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А. Вплив місцевих зернистих і жовнових фосфоритів на формування поживного режиму основних типів грунтів Західного регіону України. // Збірник наукових статей і доповідей. - Луцьк: Надстир’я, 1997. – С. 62-64, (дисертантом проведено польові дослідження та узагальнено їх результати).

8. Гаврилюк В.А., Мінчук Ж.П. Ефективність використання фосфоритоносних агроруд в Західному регіоні України. // Тези доповідей IV з’їзду ґрунтознавців і агрохіміків України. - Харків: НД ІГА ім. О.Н. Соколовського, 1994. – С. 63-64, (польові дослідження, узагальнено їх результати та сформульовано висновки).

9. Гаврилюк В.А. Якісна оцінка фосфорних добрив з фосфоритоносних агроруд України. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство”. Спеціальний випуск до VI з’їзду УТГА. - Харків-Луцьк, 2002. - С. 36-39.

10. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А. Ефективність використання фосфоритоносних агроруд родовищ України при вирощуванні цукрових буряків. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство”. Спеціальний випуск до VI з’їзду УТГА. – Харків-Луцьк, 2002. - С. 39-45, (польові дослідження, узагальнено їх результати та сформульовано висновки).

11. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А. Використання місцевих фосфоритів, продуктів їх переробки на фосфатний режим дерново-слабопідзолистих грунтів. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство”. Спеціальний випуск до VI з’їзду УТГА. - Харків-Луцьк, 2002. - С. 46-51, (польові та вегетаційні дослідження, узагальнено їх результати та сформульовано висновки).

12. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А. Ефективність застосування зернистих фосфоритів на радіаційно-забруднених ґрунтах. // Тези доповідей науково-практичної конференції: “Наслідки наукових пошуків молодих вчених аграрників в умовах реформування АПК”. - Чабани, 1995. – С. 12-13. (узагальнення матеріалів досліджень та сформульовано висновки).

13. Шевчук М.Й., Дегодюк Е.Г., Холоша В.І., Прістер Б.С., Педос А.І., Скоробагатько В.П., Можар А.О., Лобода М.В., Кухарук В.П., Грабовський М.П., Штуптун Н.В., Витриховський П.І., Дегодюк С.Е., Лапа М.А., Козлов М.В., Дегусаров А.Б., Мерленко І.М., Денисюк П.П., Фіщук О.І., Гаврилюк В.А., Лемунський А.С. Озерні сапропелі України. // Збірник технологій та рекомендацій. - Луцьк, Надстир’я, 1996. - 186 с. (матеріали досліджень щодо використання місцевих фосфоритів в складі органо-мінеральних добрив увійшли до складу рекомендацій).

14. Гаврилюк В.А. Окупність фосфорних добрив різними сільськогосподарськими культурами. // Матеріали науково-методичної конференції: “ Сталий розвиток агроекологічних систем в умовах обмеженого ресурсного забезпечення”. - Київ, 1998.- С. 78.

15. Гаврилюк В.А. Динаміка основних агрохімічних показників ґрунту в залежності від внесення місцевих фосфоритів різних родовищ. // Матеріали науково-методичної конференції: “Сталий розвиток агроекологічних систем в умовах обмеженого ресурсного забезпечення”. - Київ, 1998. – С. 78-79.

16. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А., Шевчук А.М. Ефективність використання місцевих фосфоритів. // Матеріали науково-практичної конференції: “Фосфор i калій у землеробстві. Проблеми мiкробiологiчної мобiлiзацiї”. – Чернігів - Харків, 2004. - С. 175-182, (польові дослідження, узагальнено їх результати та сформульовано висновки).

17. Шевчук А.М., Гаврилюк В.А. Ефективність застосування місцевих фосфоритоносних агроруд на дерново-слабопідзолистих ґрунтах Західного регіону України. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: “Шляхи підвищення ефективності землеробства та родючості

ґрунтів”. – Одеса, 2004. – С. 251-255, (узагальнено матеріали досліджень та сформульовано висновки).

18. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А. Фосфатний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту при використанні місцевих фосфоритів. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: “Шляхи підвищення ефективності землеробства та родючості ґрунтів”. – Одеса, 2004. – С. 256-258, (польові дослідження, узагальнено їх результати та сформульовано висновки).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины