Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Волощук Ігор Степанович. Продуктивність конюшини гібридної залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / Інститут землеробства УААН. - К., 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Волощук І.С. Продуктивність конюшини гібридної залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво. – Інститут землеробства УААН, Київ, 2006.

Проведено підбір фітоценозів однорічних культур з конюшиною гібридною, встановлено оптимальні норми висіву, способи сівби, рівень мінерального живлення, мікродобрив та інокуляції для росту і розвитку рослин, формування високого та якісного врожаю корму. Визначено показники економічної та біоенергетичної ефективності агротехнічних заходів в умовах західного Лісостепу.

Конюшина гібридна в усіх агрофітоценозах забезпечила високу врожайність зеленої маси і сухої речовини (378-539, 84-117 ц/га). Поряд з традиційними покривними культурами (вико-вівсом, вівсом, ячменем ярим, пшеницею ярою) одним із кращих фітоценоз конюшини гібридної з пажитницею однорічною, що забезпечує відповідні показники: сухої речовини 111 ц/га, кормових одиниць 93,2 ц/га, сирого протеїну 21,0 ц/га за норми висіву конюшини гібридної 9,6 млн шт./га та на 30% нижчої норми висіву покривної культури на фоні Р60К90.

Найвищий урожай на фоні Р60К90 сухої речовини (135 ц/га), кормових одиниць (121,5 ц/га), сирого протеїну (25,5 ц/га) забезпечує суцільнорядковий спосіб сівби за норми висіву 14,4 млн шт./га, 115 ц/га сухої речовини, 103,5 ц/га кормових одиниць, 21,7 ц/га сирого протеїну – черезрядний за норми висіву 9,6 млн шт./га, 2,03 ц/га сухої речовини, 70,5 ц/га кормових одиниць, 14,7 ц/га сирого протеїну – широкорядний за норми висіву 8,5 млн шт./га.

Сумісне внесення бору і молібдену на фоні Р90К120 забезпечує врожай сухої речовини 112,2 ц/га, 102,1 ц/га кормових одиниць, 18,5 ц/га сирого протеїну.

Передпосівна інокуляція насіння ризоторфіном є важливим технологічним заходом, який на фоні Р60К90 збільшував масу рослини на 46%, кореня – на 10%, кількість бульбочок – на 31%, їх масу – на 49%.

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукового завдання підвищення ефективності використання бобових трав, зокрема конюшини гібридної як джерела симбіотичного азоту шляхом розробки технології її вирощування з метою збільшення виробництва кормів та поліпшення їх якості на сірих опідзолених ґрунтах зони західного Лісостепу України, що дозволяє зробити наведені нижче висновки.

1. Фітоценози конюшини гібридної з однорічними культурами забезпечують високі врожаї зеленої маси (455-504 ц/га) та вимагають менше затрат на догляд посівів у перший рік життя рослин.

2. Зелена маса усіх варіантів, які вивчалися, добре забезпечена поживними речовинами і за їх загальним рівнем у кормі в основному відповідає зоотехнічним нормам годівлі.

3. Поряд з традиційними покривними культурами (вико-вівсом, вівсом) оптимальним варіантом є фітоценоз конюшини гібридної з пажитницею однорічною, який забезпечує вихід сухої речовини 111 ц/га, кормових одиниць – 93,2 ц/га, сирого протеїну – 21,0 ц/га за норми висіву конюшини гібридної 9,6 млн шт./га та на 30% нижчої норми висіву покривної культури на фоні Р60К90.

4. Конюшина гібридна в безпокривному посіві за норми висіву 9,6 млн шт./га та мінерального живлення Р60К90 забезпечує найвищий урожай насіння (2,0 ц/га) та умовно чистий прибуток (1266 грн./га), найнижчу собівартість продукції (2,7 грн.), найвищу рентабельність (89%).

5. Способи сівби і норми висіву мають значний вплив на кормову продуктивність конюшини гібридної. Найвищий врожай формують високі норми висіву за всіх способів сівби: зеленої маси 555 ц/га, сухої речовини 135 ц/га, кормових одиниць 121,5 ц/га, сирого протеїну 25,5 ц/га забезпечує суцільнорядковий спосіб сівби конюшини гібридної за норми висіву насіння 14,4 млн шт./га.

6. Найвищий урожай насіння (2,63 ц/га) на фоні Р60К90 забезпечує суцільнорядковий спосіб сівби за норми висіву 14,4 млн шт./га; черезрядний (2,30 ц/га) за норми висіву 9,6 млн шт./га; широкорядний (2,03 ц/га) за норми висіву 8,5 млн шт./га.

7. Передпосівна інокуляція насіння ризоторфіном є важливим технологічним заходом, який на фоні Р60К90 збільшує масу рослини на 46%, коріння на 10%, кількість бульбочок – на 31%, їх масу – на 49%. При цьому забезпечується рівень енергії в урожаї 152,0 ГДж та енергетичний коефіцієнт 6,2.

8. Сумісне внесення бору і молібдену на фоні Р60К90 забезпечує збалансований за хімічним складом збір сухої речовини який становить 105,7 ц/га, кормових одиниць – 97,2 ц/га, сирого протеїну – 15,7 ц/га за найнижчої собівартості 1 ц продукції (3,0 грн.) та високої рентабельності (64%).

9. Підживлення мікроелементами на фоні Р60К90 забезпечує врожай насіння 3,17 ц/га, коефіцієнт розмноження – 40 разів, вихід кондиційного насіння – 67%, високі посівні його якості.

10. Найвищі економічні показники забезпечує суцільнорядковий спосіб сівби за норми висіву 9,6 та 14,4 млн шт./га – відповідно найвищий умовно чистий прибуток 1496, 1864 грн./га за найнижчої собівартості 1 ц продукції (2,0, 1,8 грн.) за рентабельності (101, 123%).

11. Внесення мінеральних добрив, мікроелементів та передпосівна інокуляція насіння ризоторфіном у порівнянні з контролем забезпечує зниження економічних показників за рахунок суми затрат на 1 га. Найвища економічна ефективність забезпечується на контролі (собівартість 1 ц продукції – 2,3 грн., рентабельність – 118%). Інокуляція насіння на фоні Р90К120 сприяє підвищенню умовно чистого прибутку до 1031 грн./га, за собівартості одного центнера продукції 3,0 грн., рентабельності 64%. Рівнозначні показники в порівнянні з інокуляцією на фоні Р90К120 забезпечує сумісне внесення бору і молібдену.

12. Суцільнорядковий спосіб сівби за всіх норм висіву забезпечує найвищий енергетичний коефіцієнт – 4,9-8,2, черезрядний – 3,5-7,6, широкорядний – 3,0-5,3.

13. Сумісне внесення мікродобрив на фоні Р60К90 сприяє підвищенню вмісту енергії в урожаї на 100,0 ГДж при енергетичному коефіцієнті 7,3, на фоні Р90К120 ці показники становлять 91,0 ГДж, 7,4.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Волощук І.С. Конюшина гібридна сорту Придністровська // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: Міжвід. темат. наук. зб. - 2002. - Вип. 44. - С. 19-20.

2. Волощук І.С. Вплив норм висіву і способів посіву на врожайність насіння конюшини гібридної // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: Міжвід. темат. наук. зб. - 2004. - Вип. 46. – Ч. 1. - С. 9-15.

3. Волощук І.С. Кормова продуктивність конюшини гібридної сорту придністровська // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: Міжвід. темат. наук. зб. - 2005. - Вип. 47. - С. 15-22.

4. Волощук І.С., Мацьків О.І., Коник Г.С., Ружило Б.П., Якуц О.М., Волянська Я.В., Царик З.О. Конюшина гібридна Придністровська / Авторське свідоцтво на сорт рослин № 1593. Заявка № 01051001 від 09.04.2001. – Зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України, 2002. – 1 с.

5. Волощук І.С. Оптимізація агрофітоценозів однорічних культур з конюшиною гібридною // Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів: Матеріали науково-практичної конференції (16-18 верес. 2003 р.). – Львів-Дубляни, 2003. – С. 322-326.

6. Волощук І.С., Мащак Я.І. Вплив удобрення на кормову продуктивність конюшини гібридної // Проблеми пореформеного розвитку агропромислового виробництва та основні напрямки їх розв’язання: Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, Хоростків, 17-18 трав. 2005 р.). – Тернопіль, 2005. – С. 3-7.

7. Царик З.О., Волощук О.П., Коник Г.С., Стефанишин Я.С., Волощук І.С., Сметана С.І. Технологія вирощування багаторічних та однорічних трав на насіння (методичні рекомендації) / УААН. Інститут землеробства і тваринництва західного регіону. – Оброшино, 2002. – 11 с.

8. Волощук О.П., Коник Г.С., Мацьків О.І., Мащак Я.І., Приймачук М.І., Ружило Б.П., Якуц О.М., Хом’як Б.М., Волощук І.С., Глодан Л.З. Інтенсивні технології вирощування багаторічних бобових трав на насіння (методичні рекомендації для спеціалістів господарств усіх форм власності) / УААН. Ін-т землеробства і тваринництва західного регіону. Передкарпатський філіал. – Лішня, 2003. – 12 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины