Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Паламарчук Світлана Петрівна. Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному Лісостепу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Національний аграрний ун-т. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Паламарчук С. П. Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощування буряка столового в Північному Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. Національний аграрний університет, Київ, 2005.

У дисертації викладено результати досліджень з вивчення впливу внесення добрив за вирощування буряка столового на агрохімічні показники родючості темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту, проходження окремих фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, урожайність культури, а також біологічну цінність продукції. Визначено дози та строки внесення добрив з урахуванням сортових особливостей буряка столового. Встановлено, що використання вермикомпосту в дозі 5 т/га та мінеральних добрив у три строки (передпосівна культивація, посів, підживлення) внесення забезпечує урожайність у межах 56,5 – 57,2 т/га сорту Регала та 49,5 – 50,3 т/га стандартних коренеплодів сорту Червона куля. Проведена економічна та енергетична оцінка використання добрив за вирощування буряка столового.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне визначення агрохімічної ефективності використання органічних і мінеральних добрив за вирощування буряка столового сорту вітчизняної селекції Червона куля і голландської Регала на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті в північній частині Лісостепу України. Отримані результати дають змогу зробити наступні висновки:

1. Застосування вермикомпосту (5 т/га) і мінеральних добрив у три строки внесення (передпосівна культивація, при посіві, у підживлення) забезпечувало найвищу врожайність. Так, для сорту Червона куля приріст становив 17,3-18,2 т/га, а для сорту Регала 21,5-22,2 т/га порівняно з контролем (без добрив). Вихід стандартних коренеплодів досягав 88,3 % для голландського сорту та 67,9 % для сорту вітчизняної селекції.

16

2. Застосування мінеральних добрив у три строки внесення сприяє покращенню якості коренеплодів буряка столового. Вміст сухої речовини в продукції сорту Червона куля збільшувався на 1,9 %, вітаміну С – 3,2 %, цукрів (суми) – 0,9 % порівняно з контролем (без добрив), а Регала відповідно на 2,3 %, 3,9 %, 1,6 %, вміст нітратів за використання добрив становив 710 мг/кг, що не перевищувало максимально допустимий рівень.

3. Внесення мінеральних добрив у три строки внесення забезпечувало найоптимальніші умови живлення рослин буряка столового. Так, в період максимального поглинання елементів рослинами вміст в орному шарі ґрунту мінерального азоту підвищувався на 5,1 мг/кг для сорту Регала та на 3,4 мг/кг для сорту Червона куля, рухомого фосфору 28 мг/кг для першого сорту та 28 для другого сорту, обмінного калію відповідно 22,0 і 14,0 мг/кг порівняно з контролем.

4. Удобрення вермикомпостом в дозі 5 т/га є активізуючим фактором фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, зокрема засвоєння елементів живлення. В період максимального їх поглинання вміст азоту в листках і коренеплодах порівняно з контролем був вищим для сорту Регала на 0,65 – 0,82 % азоту, фосфору – 0,25 – 0,31 %, калію – 0,90-1,20 %. Для сорту Червона куля відповідно по азоту – 0,32 – 0,45, фосфору – 0,19 – 0,29, калію – 0,80 – 1,0 мг/кг.

5. Коефіцієнт використання елементів живлення з добрив за внесення мінеральних добрив у три строки підвищувався порівняно із рекомендованою дозою мінеральних добрив для сорту Регала на 2,9 % по азоту, 3,1 - фосфору, 10,0 % - калію та для сорту Червона куля відповідно на 14,0 (N), 5,0 (Р) і 20,4 % (К).

6. Винос буряком столовим азоту, фосфору та калію з урожаєм залежав від сортових особливостей культури. У варіанті, де вносились мінеральні добрива у три строки він мав найвищі показники. Для сорту Червона куля він досягав 203 (N), 48,6 (Р), 277 кг/га (К) та для сорту Регала 257; 54,2; 305 кг/га відповідно.

7. Застосування вермикомпосту (5 т/га) та роздрібнене внесення рекомендованої дози (N60Р40К90 + N10Р10К10 + N20Р10К20) у три строки є економічно доцільним заходом, який забезпечує рівень рентабельності 127-135 % (сорт Регала) і 108-110 % (сорт Червона куля). Коефіцієнт біоенергетичної ефективності за цього становив 2,47–2,58 для сорту голландської селекції та 2,31–2,40 для вітчизняної селекції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Бикін А. В., Паламарчук С. П. Ефективність мінеральних і органічних добрив при вирощуванні буряків столових//Науковий вісник НАУ.-К., Вип. 48.- 2002.- С. 237-241.

  2. Бикін А. В., Паламарчук С. П. Вплив добрив на урожай і якість столових буряків//Вісник ХДАУ ім. В. В. Докучаєва.-Харків, № 1.- 2002.С. 35-37.

  3. Бикін А. В., Паламарчук С. П. Вплив добрив на окремі показники родючості ґрунту. Тези//Збірник матеріалів Другої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів, 2002.

  4. Бикін А. В., Паламарчук С. П. Вплив добрив на вміст макроелементів в рослинах буряку столового//Науковий вісник НАУ.-К., № 57.-2002.- С. 232-239.

  5. Паламарчук С.П. Зміна показників якості буряка столового під впливом добрив на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому грунті// Науковий вісник НАУ. –К., № 87.-2005.- С. 126-130


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины