Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гетьманчук Анатолій Іванович. Особливості використання лісових лікарських рослин в умовах радіоактивного забруднення Полісся України : дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. - Х., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гетьманчук А.І. Особливості використання лісових лікарських рослин в умовах радіоактивного забруднення Полісся України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво – Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2005.

В дисертації наводяться результати вивчення міграції радіонуклідів в дикорослі лікарські рослини лісів Полісся України. Встановлено закономірності радіоактивного забруднення регіону досліджень і сучасного розподілу радіоактивних елементів у грунтах найбільш поширених типів умов місцезростання. Вивчено видовий склад лікарських рослин у лісових насадженнях та міжвидові особливості накопичення 137Cs на лісотипологічній основі. Проаналізовані фактори, які впливають на інтенсивність надходження радіонуклідів до лікарських рослин. Встановлені залежності між вмістом 137Cs у грунті та в різних частинах і органах лікарських рослин.

В дисертаційній роботі наведені результати вивчення особливостей забруднення лісів у західній частині Полісся України, характеру розподілу радіонуклідів в основних типах грунтів. На підставі проведених досліджень встановлені закономірності накопичення радіоактивних елементів найбільш поширеними лікарськими рослинами лісів Полісся України, виявлені головні фактори, які впливають на інтенсивність міграції 137Cs до них. Науково обґрунтовані рекомендації з використання лікарських рослин у лісах, забруднених радіонуклідами..

1. Спостерігається значна просторова мінливість рівнів радіоактивного забруднення грунту в розрізі областей, лісогосподарських підприємств, їх підрозділів, лісових кварталів і таксаційних виділів. Радіоактивне забруднення територій носить мозаїчний характер, при якому спостерігається зменшення подібних площ і рівнів забруднення з віддаленням від джерела аварійних викидів. У Житомирській області площа лісів з щільністю радіоактивного забруднення грунту понад 1 Кі/км2 складає 439,8 тис. га, у Рівненській – 377,9 тис. га і у Волинській – 42,2 тис. га.

2. Для отримання об’єктивної характеристики радіаційної ситуації у лісовому кварталі з точністю 5% необхідно відібрати та проаналізувати за існуючими методиками 40-50 зразків ґрунту, для досягнення точності 10% – 20 зразків ґрунту. Це необхідно враховувати при проведенні обстеження та реабілітації лісів забруднених радіонуклідами.

3. Рівні радіоактивного забруднення лікарської рослинної сировини зменшуються з віддаленням від джерела аварійних викидів, що пов’язано із зниженням щільності радіоактивного забруднення грунту. Максимальні величини питомої активності 137Cs у ягодах чорниці в Житомирській області сягають – 8177 Бк/кг, Рівненській – 3010 Бк/кг, Волинській – 726 Бк/кг.

4. Відбувається поступове переміщення радіоактивних елементів з лісової підстилки у верхні шари мінеральної частини грунту. При цьому міграція протікає більш інтенсивно у бідних лісорослинних умовах в порівнянні з багатими, та у вологіших по відношенню до сухих.

Найбільша величина питомої активності радіонуклідів відмічається в розкладеній частині лісової підстилки та верхньому шарі (0-4 см) грунту.

5. Видовий склад лікарських рослин в насадженнях та на зрубах в більшості типів лісорослинних умов (за виключенням крайніх за зволоженням) істотно відрізняється. У зімкнутих насадженнях він представлений типовими лісовими видами, а на зрубах – переважно бур’яновими та лучними видами.

 1. Акумуляція 137Cs лікарською сировиною у кожному з типів лісорослинних умов є видоспецифічною, що призводить до 10-20-кратних відмінностей у величині питомої активності згаданого радіонукліду в останній, навіть в межах тих самих умов зростання.

 2. Для усіх видів лікарської сировини в усіх едатопах характерним є значна мінливість радіоекологічних параметрів. Причому найбільшою величиною характеризується коефіцієнт переходу 137Cs з грунту до лікарської сировини. Це підтверджує необхідність аналізу значних статистичних виборок для коректної оцінки інтенсивності акумуляції лікарською сировиною 137Cs з грунту.

 3. В кожному з типів лісорослинних умов, у проаналізованих фітоценотичних умовах інтенсивність акумуляції 137Cs у різних видів лікарської сировини істотно варіює. При цьому міжвидові відмінності середніх значень коефіцієнту переходу у останньої в межах кожного з едатопів звичайно перевищують 10 разів.

 4. Різні види лікарської сировини, які можна отримувати з одного і того ж виду лікарських рослин, у більшості випадків характеризуються істотними відмінностями інтенсивності акумуляції 137Cs. Це свідчить про необхідність диференційованого підходу при заготівлі певних видів лікарської сировини.

 5. Заготівлю лікарської сировини слід здійснювати з врахуванням середніх значень коефіцієнту переходу 137Cs у лікарські рослини в різних типах лісорослинних умов. Найбільш інтенсивно його міграція протікає в сирих та мокрих борах і суборах (А4, А5, В4, В5), де більшість видів лікарської сировини не може збиратися у Поліссі України. У свіжих та вологих борах і суборах (А2, А3, В2, В3) інтенсивність цього процесу сповільнюється, а в свіжих сугрудках (С2) та грудах (D2) знижується до мінімальних значень, що дозволяє в цих умовах збирати на значних площах усі види лікарської сировини.

 6. За величиною коефіцієнту переходу можливо з прийнятною точністю розраховувати притримки щільності забруднення для заготівлі певних видів лікарської сировини, вміст 137Cs в якій не перевищував би допустимих рівнів, передбачених ДР-97.

 7. Існують тісні, лінійні, достовірні зв’язки питомої активності 137Cs у лікарській сировині з головними радіоекологічними параметрами у конкретних едатопах, що дозволяє прогнозувати вміст згаданого радіонукліду в останній за величиною потужності експозиційної дози гамма-випромінювання на висоті 1 м або на грунті, а також виходячи з величини щільності радіоактивного забруднення грунту.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гетьманчук А.І., Краснов В.П., Орлов О.О. Накопичення 137Cs у корі крушини ламкої у Поліссі України // Науковий вісник ДЛТУ. – Львів: ДЛТУ, 2003. – Вип. 13.3. – С. 127-131.

  Дисертант самостійно провів дослідження, здійснив аналіз і написання статті.

  1. Гетьманчук А.І., Краснов В.П., Орлов О.О. Порівняльна оцінка накопичення 137Cs та 90Sr лікарською сировиною у свіжих сугрудках Українського Полісся // Перший з’їзд радіаційних досліджень. – Київ, 2003. – 286 с.

  Дисертант брав участь у зборі матеріалів і самостійно написав статтю.

  1. Орлов А.А., Краснов В.П., Гетьманчук А.И. Основные закономерности аккумуляции 137Cs лекарственными растениями после ядерных аварий // Труды международной конференции: Семипалатинский испытательный полигон: радиационное наследие и проблемы нераспространения. – Курчатов, 2003. – С. 2-11.

  Дисертант приймав участь у зборі матеріалів і написанні статті.

  1. Гетьманчук А.І., Краснов В.П., Орлов О.О. Накопичення 137Cs лікарськими рослинами лісів Полісся України // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2003. – Вип. 104. – С. 33-38.

  Дисертант самостійно провів дослідження та написав статтю.

  1. Краснов В.П., Орлов О.О., Гетьманчук А.І. Актуальні питання лісової радіоекології на Україні // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2004. – Вип. 105. – С. 228-232.

  Дисертант особисто написав статтю.

  1. Гетьманчук А.І., Краснов В.П., Орлов О.О. Акумуляція 137Cs дикорослими рослинами в лісах Правобережного Лісостепу України // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2004. – Вип. 71. – С. 40-45.

  Дисертант особисто провів дослідження та написав статтю.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины