Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бут Андрій Анатолійович. Господарсько-біологічні особливості сорто-підщепних комбінувань айви в розсаднику в умовах північного Лісостепу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Національний аграрний ун-т. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бут А.А. Господарсько-біологічні особливості сорто-підщепних комбінувань айви в розсаднику в умовах північного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. Національний аграрний університет, Київ, 2005.

Наведено результати експериментального дослідження господарсько-біологічних особливостей 5 форм вегетативно розмножуваних підщеп для айви в полях розсадника та 18 комбінувань даних підщеп із трьома сортами айви, внесеними до "Реєстру сортів рослин України". За комплексом біологічних, господарських, технологічних та економічних показників виділено дві кращі форми - ВА29 та МА, адаптовані до грунтово-кліматичних умов північного Лісостепу України та перспективні щодо вирощування високоякісного садивного матеріалу сортів айви, придатних для закладання сучасних насаджень інтенсивного типу. Досліджено проходження фізіологічних процесів у вегетативних органах підщеп у маточнику і саджанців у розсаднику. Визначено кращі сорто-підщепні комбінування айви за сумісністю, а також несумісні при окуліруванні на досліджуваних підщепах.

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і експериментальне дослідження господарсько-біологічних особливостей сорто-підщепних комбінувань айви довгастої в умовах північного Лісостепу України. У результаті проведених впродовж 2000 – 2003рр. досліджень можемо зробити наступні висновки.

1. Встановлено, що за комплексом господарсько-цінних ознак (біометричні показники, морозостійкість, сумісність, вихід з одиниці площі) найкращими є сорто-підщепні комбінування сортів Дарунок онуку та Академічна на підщепах ВА-29 і МА.

2. Виявлено суттєвий вплив підщепи на біометричні показники окулянтів. Так, діаметр штамбу сортів Академічна та Дарунок онуку на підщепах ВА-29 та МА становив 13,2-17,8 мм, що на 3,0 - 4,7 мм більше за контроль (сіянці); висота саджанців – від 109 до 192 см і була найбільшою у сорту Дарунок онуку на підщепі ВА-29 – 199 см.

3. Встановлено, що площа листкової поверхні була найбільшою у підщеп ВА-29 та МА - 2712,2 та 2697,4 м2/га. Листкова поверхня саджанців значною мірою залежала від підщепи: на ВА-29 вона була найбільшою у сорту Дарунок онуку і становила 5995,1 - 7354,0 м2/га. Спостерігається пряма залежність площі листкової поверхні від діаметра штамбу.

4. Виявлено обернену залежність між вмістом вільної води у пагонах айви та морозостійкістю. Коефіцієнт кореляції становить 0,84%. Встановлено також від`ємну кореляційну залежність (0,82%) між вологоутримуючою здатністю та рівнем морозостійкості камбіальних шарів сортів айви.

5. Встановлено високу морозостійкість тканин коренів та пагонів підщеп ІС4-6 та ІС2-10 за результатами найменшої інтенсивності тепловиділення в низькотемпературному діапазоні льодоутворення (–25… –39С).

При прямому проморожуванні було визначено, що найстійкішою до низьких температур була коренева система підщеп айви ІС4-6 та ВА-29. Ушкодження камбію при проморожуванні до –120С та –180С у них становило 1,1- 0,8 та 3,1-3,5 бали відповідно. Найвищу морозостійкість пагонів відмічено при зниженні температури до –350С у підщеп ІС4-6, ушкодження складало 1,5 - 1,7 бали та у ВА-29 – 3,2 бали. Проморожування у період вимушеного спокою при –300С виявило найменше пошкодження камбіальних шарів у підщепи ІС4-6 та ІС2-10- 0,9 – 1,3 бала.

6. Встановлено, що стійкість однорічних пагонів сортів айви до критично низьких температур після прямого проморожування та за показниками диференційованого екзотермічного аналізу була найвищою у сорту Академічна на клонових підщепах. Ушкодження сортів Марія та Дарунок онуку знаходяться на рівні контролю або перевищують його.

7. З`ясовано, що за результатами візуальної оцінки та показниками мікроспектрального аналізу флуоресценції хлорофілу найбільш сумісними виявилися підщепи ВА-29 та МА із сортом айви Дарунок онуку. У підщеп селекції ІС УААН ІС4-6 та ІС2-10 спостерігалася прихована, а у підщепи ІС4-15 явна несумісність з досліджуваними сортами айви.

8. Виявлено пряму кореляційну залежність вмісту хлорофілу від ступеня сумісності компонентів щеплення. Найбільша кількість хлорофілу "а" - 0,957 мг/г та 0,711 мг/г сирої маси, хлорофілу "в" - 0,563 мг/г та 0,488 мг/г сирої маси відмічено у листках сорту Дарунок онуку на підщепах ВА-29 та МА. Аналогічна залежність спостерігалася і за сумарним вмістом цих пігментів.

9. Встановлено, що чиста продуктивність фотосинтезу листків у саджанців сорту Марія на підщепах ВА-29 та МА становила відповідно 10,0 г/м2 і 11,3 г/м2 добу; у сорту Академічна на тих же підщепах – 8,25-8,5 г/м2 добу, що значно перевищує контрольні показники.

10. Виявлено, що найвища приживлюваність в першому полі розсадника була у підщеп МА – 36,1 тис. шт./га та ВА-29 – 35,8 тис. шт./га.

За виходом стандартного садивного матеріалу найкращими сорто-підщепними комбінуваннями були сорти Марія та Дарунок онуку на підщепах МА – 30,1 - 32,9 тис. шт./га та ВА-29 – 34,7 - 34,9, тис.шт./га.

11. З`ясовано, що найвищим прибуток з 1 га розсадника був у варіанті з використанням сорту Дарунок онуку на підщепах ВА-29 та МА – 221,7 та 227,2 тис. грн. при рівні рентабельності – 502,6 та 493,8% відповідно. Використання підщеп ІС2-10, ІС4-6 та ІС4-15 різко знижує економічні показники.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Бут А.А. Стан і перспективи вирощування айви довгастої в Україні // Садівництво.- К.: Нора-друк, 2002.- Вип.53.- С. 62-69.

2. Бут А.А. Морозостійкість сортів айви в умовах Лісостепу України // Вісник Полтавської державної аграрної академії.-Полтава: Terra, 1.-2004.- С. 69-71.

3. Бут А.А., Мацейко Л.М., Китаєв О.І. Сумісність сортопідщепних комбінувань айви довгастої в розсаднику // Науковий вісник Національного аграрного університету .-К.: НАУ, 2004.- Вип.72.- С. 171-176. Частка автора - виконував експериментальну роботу і формулював висновки.

4. Бут А.А. Біологічні основи розмноження айви довгастої в лісостепу України // Інтродукція рослин.-К.: Наукова думка, 3-4.-2000.- С. 121-124.

5. Бут А.А., Клименко С.В. Зимостойкость как важнейший показатель онтогенетического развития айвы продолговатой в Лесостепи Украины // Матер. ХІV Международной науч. Конф. Херсон 2002.- Вып. 21.- С. 25-28. Частка автора - виконував експериментальну роботу і формулював висновки.

6. Бут А.А. Особенности размножения айвы обыкновенной в лесостепи Украины // Матер. Междунар. Науч. – метод. конф.- Орёл, 2001.- С. 16.

7. Бут А.А. Cпособность к самоопылению сортов айвы селекции Национального ботанического сада в Києве // Бут А.А., Клименко С.В. / Матер. ІХ междунар. садовод. и огород. конф.- Ледниц, 2001.- С. 31-35.

8. Бут А.А. Роль та місце айви довгастої (Cydonia oblonga Mill) в штучних фітоценозах // Збірник наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету.- Полтава, 2002.- С. 72-78.

9. Бут А.А. Вплив підщеп на вихід стандартного посадкового матеріалу сортів айви довгастої // Вісник Полтавської державної аграрної академії.-Полтава: Terra, 1.-2005.- С. 32- 34.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины