Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бондаренко Вероніка Анатоліївна. Продуктивність яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9 в зрошуваному насадженні залежно від позакореневого підживлення магнієм та мікроелементами в умовах Правобережного Лісостепу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Уманський держ. аграрний ун-т. - Умань, 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бондаренко В.А. Продуктивність яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9 у зрошуваному насадженні залежно від позакореневого підживлення магнієм та мікроелементами в умовах Правобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. – Уманський державний аграрний університет, Умань, 2005.

У дисертації наведені результати впливу позакореневого підживлення магнієм та мікроелементами на продуктивність дерев яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9, а також на їх вміст у листі та плодах, зміну хімічного складу плодів.

Встановлена позитивна дія магнію, бору, цинку, марганцю та нікелю на плодоношення дослідних дерев. Визнано недоцільним обприскування магнієм у підвищених концентраціях при його надмірній забезпеченості ґрунту, а також тривале застосування нікелю у 0,05 %-ній та 0,1 %-ній концентраціях через прояв його токсичної дії, що погіршує продуктивність дерев та якість плодів яблуні.

З метою підвищення продуктивності інтенсивних насаджень яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9, а також отримання високоякісних плодів, запропоновано застосування розчину сірчанокислого марганцю у 0,5 %-ній концентрації шляхом позакореневого підживлення.

Обґрунтовано економічну доцільність застосування даного мікроелементу у 0,5 %-ній концентрації.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, яка полягає у вивченні впливу позакореневого підживлення розчинами магнію та мікроелементів різних концентрацій на продуктивність зрошуваного насадження яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9 в умовах Правобережного Лісостепу України.

1. Доцільність досліджень зумовлена недостатньою обґрунтованістю рекомендацій щодо використання магнію та мікроелементів за даних умов вирощування яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9, а також відсутністю в літературних джерелах інформації про сортову реакцію дерев яблуні на мікроелементи та їх вплив на якість врожаю.

2. З досліджуваних мікроелементів і їх концентрацій найбільш ефективно на ріст листя та збільшення його загальної поверхні впливав марганець у 0,5 %-ній концентрації водного розчину. Закладанню плодових утворень найбільше сприяв також зазначений розчин марганцю – на 29,9 % більше від контролю, а також бор – на 14,9–22,4 % більше.

3. Застосування позакореневого підживлення яблуні марганцем сприяло поліпшенню азотного живлення рослин, внаслідок чого вміст азоту в листі підвищувався на 7,1–14,3 %.

4. Підживлення магнієм та мікроелементами у різних концентраціях зумовлювало підвищення вмісту цих елементів у листі яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9, який прямо залежав від збільшення концентрації їх розчинів.

5. Обробка дерев 0,5 %-ним розчином марганцю сприяла підвищенню вмісту хлорофілу “а” в 1,3 рази, хлорофілу “b” – в 1,9, а вміст каротиноїдів у листках, у порівнянні з контролем, збільшувався в 1,2 рази.

6. Обприскування магнієм та мікроелементами істотно не впливало на зимостійкість дослідних дерев яблуні (показник знаходився на рівні 1,2 бала), а посухостійкість дерев підвищувалася у 1,3–2,5 рази під впливом бору, цинку, марганцю та нікелю.

7. Підвищенню врожайності сорту яблуні Голден Делішес на підщепі М9 найбільше сприяло обприскування дерев розчином марганцю у 0,5 %-ній концентрації – в середньому за три роки на 43,3 %. При цьому середня маса плоду також була більшою, порівняно з контролем, на 30,8 %.

Вміст магнію та мікроелементів у плодах зростав у 1,2–2,0 рази зі збільшенням концентрації розчинів, якими обприскували дерева. Під їх впливом також підвищувався вміст у плодах вітаміну С в 1,3–2,3 рази і неістотно змінювалися інші показники хімічного складу плодів, але нікель у 0,1 %-ній концентрації погіршував показники якості яблук через токсичну дію на рослини.

8. Застосування марганцю у 0,5 %-ній концентрації забезпечувало найбільший вихід плодів вищого товарного сорту – за весь період досліджень їх було у цьому варіанті 20,3 %. Обприскування дерев яблуні розчинами магнію та мікроелементів сприяло поліпшенню збереженості плодів досліджуваного сорту в 1,1–1,3 рази порівняно з контролем.

Винесення досліджуваних елементів листям та плодами збільшувалося залежно від підвищення концентрації розчину і перевищувало контроль у два–три рази.

9. Найвищий економічний ефект забезпечив варіант із застосуванням марганцю у 0,5 %-ній концентрації, де в середньому за три роки досліджень урожайність з 1 га становила 25,7 т, сума чистого прибутку – 27879,6 грн, а рівень рентабельності – 132,6 %.

10. У південній частині Правобережного Лісостепу України рекомендується позакореневе підживлення зрошуваних насаджень яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9 здійснювати розчином марганцю в 0,5 %-ній концентрації.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Бондаренко В.А., Красноштан А.О. Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на продуктивність яблуні сорту Голден Делішес в умовах Лісостепу України // Біологічні науки та проблеми рослинництва: Зб. наук. пр. Уманського держ. аграр. ун-ту (Спец. вип.). – Умань, 2003. С. 879-884 (70 % – проведення досліджень, обробка даних, участь в узагальненні результатів).

2. Бондаренко В.А. Вплив позакореневого підживлення нікелем на його вміст у плодах яблуні сорту Голден Делішес в умовах Лісостепу України // Зб. наук. пр. Вінницького держ. аграр. ун-ту. – Вінниця. – Вип. 18. – 2004. – С. 12–15.

3. Бондаренко В.А. Економічний ефект застосування цинку та марганцю шляхом позакореневго підживлення дерев яблуні сорту Голден Делішес в умовах західного Лісостепу України // Ринкові трансформації та розвиток продуктивних сил аграрного сектора: Зб. наук. пр. Харківського нац. агр. ун-та / Вісник ХНАУ (Сер. “Економіка АПК і природокористування”). – 2004. – № 10. – С. 396-400.

Депонована стаття

4. Бондаренко В.А. Ефективність застосування марганцю шляхом позакореневого підживлення дерев яблуні сорту Голден Делішес на підщепі М9 в умовах Лісостепу України / Уманський держ. аграр. ун-т. – Умань, 2005. – 10 с. – Деп. ДНТБ України, 11.07.2005, № 45.– Ук 2005.

Тези доповіді

5. Бондаренко В.А. Продуктивність яблуні в залежності від позакореневого підживлення макро- та мікроелементами в умовах Лісостепу України // Уманський держ. аграр. ун-т.: Матеріали Всеукр. конф. молодих вчених. – Умань, 2004. – С. 110–112.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины