Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Попова Наталя Геннадіївна. Роль герпесвірусів при материнсько-плодовій інфекції і система прогнозування ступеня ризику передачі герпесвірусної інфекції новонародженому : дис... канд. мед. наук: 03.00.06 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Попова Н.Г. Роль герпесвірусів при материнсько-плодовій інфекції і система прогнозування ступеня ризику передачі герпесвірусної інфекції новонародженому. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вивченню ролі вірусу простого герпесу (ВПГ) у виникненні материнсько-плодової інфекції (МПІ) та розробці ефективної системи прогнозування ступеня ризику передачі ВПГ від інфікованої матері новонародженому.

Представлено результати по виявленню ВПГ-інфекції у вагітних та жінок дітородного віку, у яких при УЗД була запідозрена МПІ. Сформульовано лабораторно-діагностичні критерії герпесвірусної МПІ та розроблено алгоритми комплексного клініко-лабораторного обстеження жінок репродуктивного віку та вагітних на ГВІ (ВПГ та ЦМВ). Показано високу інфікованість ВПГ у вагітних жінок (64,0±3,0%), особливо з обтяженим акушерським анамнезом (79,6±3,3%).

В експерименті in vitro отримано дані про характер морфологічних змін інфікованої ВПГ-1 (штам “УС”) культури клітин.

Показано роль ВПГ у розвитку внутрішньоутробної інфекції у плодів, які антенатально загинули. Виявлено накопичення вірусу в різних органах (у головному мозку, легенях, печінці і нирках), що підтверджувало генералізований характер ВПГ-інфекції.

Запропоновано систему комплексного вірусно-морфологічного прогнозування ступеня ризику передачі ГВІ від інфікованої матері новонародженому на основі вірусологічного обстеження вагітних жінок і морфологічного дослідження посліду, а також виявлення ВПГ в материнській і пуповинній крові.

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі щодо ролі вірусу простого герпесу в розвитку материнсько-плодової інфекції на підставі визначених лабораторно-діагностичних критеріїв та встановлено можливість прогнозування ступеня ризику передачі захворювання від інфікованої матері новонародженому. Обґрунтовано необхідність проведення комплексного обстеження на вірус простого герпесу вагітних та жінок репродуктивного віку, особливо з обтяженим акушерським анамнезом, з метою зниження ступеня ризику передачі захворювання плоду і новонародженому.

1. Визначені та запропоновані найбільш значущі лабораторно-діагностичні критерії материнсько-плодової інфекції, які основані на комплексі анамнестичних, клінічних, ультразвукових і лабораторних методів дослідження. Для підтвердження герпесвірусної інфекції рекомендовано визначення антигену вірусу простого герпесу, низькоавідних Ig G, виявлення ДНК, цитомегаловірусних клітин при цитоскопічному дослідженні слини та сечі. Вперше при інфікуванні вірусом простого герпесу, поряд з відомими ознаками, встановлено нову ультразвукову ознаку материнсько-плодової інфекції – “незріла плацента“, що рекомендується враховувати в якості допоміжного критерію для діагностики.

2. Встановлено високу частоту інфікування вірусом простого герпесу (64,0±3,0%) вагітних жінок м. Харкова та Харківської області, особливо з обтяженим акушерським анамнезом (79,6±3,3%), P<0,01. У не вагітних жінок антиген вірусу простого герпесу був знайдений в 28,4±3,8% випадків, показник інфікованості був вищим у жінок з обтяженим акушерським анамнезом (39,7±5,9%), P<0,05. Всі жінки з виявленим в крові антигеном, а також Ig G з індексом авідності 35% віднесені до груп високого ризику несприятливого перебігу вагітності, пологів та передачі інфекції, викликаної вірусом простого герпесу, плоду і новонародженому.

3. В експерименті на перещеплюваній культурі клітин, інфікованої вірусом простого герпесу 1-го типу, виявлено характер цитопатичної дії вірусу. Морфологічні зміни виявлялись у вигляді вакуолізації цитоплазми, маргинації хроматину, формуванні внутрішньоядерних включень, короткочасної стимуляції мітотичної активності.

4. Встановлено особливості патогенної дії вірусу простого герпесу на тканини органів антенатально загиблих плодів. Показано накопичення вірусу в різних органах (в головному мозку, легенях, печінці, нирках), в пуповинній крові та плаценті, що є підтвердженням трансплацентарної передачі вірусу від інфікованої матері плоду.

5. Виявлено запальний характер змін у кожному із структурних компонентів посліду жінок-породіль (плацента, екстраплацентарні оболонки, пуповинна вена), що супроводжувався явищами лімфо-плазмоцитарної інфільтрації. Морфологічні порушення призводили до ушкодження кровообігу на мікросудинному рівні та поступового розвитку процесів як компенсаторного, так і декомпенсаторного типу.

6. На підставі запропонованих лабораторно-діагностичних критеріїв розроблено схему комплексного обстеження жінок репродуктивного віку, а також алгоритм обстеження вагітних жінок з різним сероімунологічним статусом на герпесвірусну інфекцію. Використання запропонованих алгоритмів дозволяє своєчасно виявляти вагітних з високим інфекційним ризиком, запобігати ускладненням у матері і плоду, здійснювати цілеспрямовані лікувальні та профілактичні заходи для реального зниження рівня захворюваності у матерів та новонароджених.

7. Розроблено систему прогнозування ступеня ризику передачі захворювання, викликаного вірусом простого герпесу, від інфікованої матері новонародженому. Ступінь ризику визначено, як низький (5-10%), середній (20-40%) та високий (60-100%) при виявленні антигену вірусу простого герпесу в материнській і пуповинній крові в сукупності з наявністю або відсутністю морфологічних змін в плаценті та пуповині жінок-породіль.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Періодичні фахові видання, що затверджені ВАК України:

1. Панченко Л.О., Павленко Н.В., Попова Н.Г., Радченко О.О. Герпесвірусні інфекції (Сучасний погляд на проблему) // Експериментальна і клінічна медицина. - 2002. - №3. - С. 65-68. (Здобувачем зібрана та проаналізована вітчизняна та іноземна література за проблемою дослідження, виконаний переклад першоджерел, проведено структуризація статті та підготовлено роботу до публікації).

2. Торяник И.И., Гречанина Ю.Б., Попова Н.Г., Радченко Е.А., Панченко Л.А., Брусник С.В., Казмирчук В.В., Попова Л.А. Патологоморфологические особенности плаценты при герпесвирусной инфекции // Ультразвукова перинатальна діагностика. - 2002. - 15.- С. 71-75. (Здобувачем проведено забір матеріалу, підбір реактивів для морфологічного дослідження, його проводка та заливка у смоли. Виконано аналіз результатів та підготовлено статтю до публікації).

3. Попова Н.Г. Лабораторная диагностика и алгоритм обследования беременных женщин с высоким риском развития внутриутробной герпесвирусной инфекции // Медицина сьогодні і завтра. - 2005. - №2. - С. 107-112.

4. Попова Н.Г. Изменение митотической активности клеток под влиянием штамма УС вируса простого герпеса первого типа // Експериментальна і клінічна медицина. - 2005. - №3. - С. 64-67.

5. Панченко Л.О., Торяник І.І. Попова Н.Г. Сучасні клініко-вірусологічні аспекти герпесвірусної інфекції // Інфекційні хвороби. - 2005. - №4. - С. 96-99. (Здобувачем виконано аналітичний огляд літератури за проблемою дослідження).

Інші наукові видання:

1. Пат. №67413 A, МКВ A61B10/00, G01N33/48. Спосіб прогнозування ступеня ризику передачі внутрішньоутробної герпесвірусної інфекції новонародженому / Панченко Л.О., Ліхачова А.С., Радченко О.О., Попова Н.Г., Торяник І.І, Ліхачова Н.В., Мостовий Ю.П., Бруснік С.В., Попова Л.О., Казмірчук В.В. - № 2003098530; Заявл. 17.09.03; Опубл.: 15.06.2004. - Бюл. №6, Ч.1. - С. 4.27-4.28. (Здобувачем проведено патентний пошук щодо внутрішньоутробної герпесвірусної інфекції та обґрунтовані критерії ступеня ризику передачі ГВІ новонародженому від інфікованої матері).

2. Панченко Л.О., Кучма І.Ю., Лихачова А.С., Ходак Л.О., Казмірчук В.В., Навєт Т.І., Попова Н.Г., Макаренко В.Д., Бруснік С.В. Епідеміологія, клініка, лабораторна діагностика, лікування і профілактика цитомегаловірусної інфекції у дітей. Методичні рекомендації. - Харків, 1999. - 35 с. (Здобувач приймала участь у розробці клініко-лабораторних критеріїв ЦМВІ у дітей та наслідків внутрішньоутробного інфікування плоду. Підготовлено роботу до публікації).

3. Панченко Л.А., Перемот С.Д., Попова Н.Г., Каразеев Ю.А., Грабар В.В. Скрининг маркеров герпесвирусной инфекции у женщин детородного возраста во время и вне беременности // Матеріали I-го Конгресу неонатологів України “Внутрішньоутробні (вроджені) інфекції новонароджених”. - Харків, 1998. - С. 77-80. (Здобувачем проведено імуноферментний аналіз сироватки крові жінок репродуктивного віку. Виконано статистичну обробку результатів).

4. Torianik I., Panchenko L., Popova N., Radchenko E., Grechanina Yu. Morphological Changes in Women's Placenta in Herpes Viral Infection // 11th European Congress of Clinic Microbiology and Infectious Diseases. Clinical Microbiology and Infection (Abstracts). - Istanbul (Turkey), 2001. - Vol. 7.
- suppl. 1. - P.146. (Здобувач виконала забір матеріалу, його фіксацію, проводку та заливку у смоли).

5. Panchenko L., Grechanina Yu., Popova N., Torianik I., Radchenko E. Detection of Herpes Simplex Virus (HSV) in Accidental Abortions in Women // 11th European Congress of Clinic Microbiology and Infectious Diseases. Clinical Microbiology and Infection (Abstracts). – Istanbul (Turkey), 2001. - Vol. 7. - suppl. 1. - P. 146. (Здобувачем виконано імуноферментне визначення герпесвірусу в органах антенатально загиблих плодів, підготовлено матеріали для публікації).

6. Попова Н.Г. Структурные механизмы клеточных реакций при герпесвирусной инфекции // Тези конференції молодих вчених ХДМУ “Медицина III-го тисячоліття”. - Харків, 2002. - С. 33.

7. Торяник І.І., Попова Н.Г., Радченко О.О. Структурні маркери при генералізованій герпесвірусній інфекції // Тези конференції “Актуальні питання клінічної медицини”. - Полтава, 2002. - С. 63-64. (Здобувачем повноетапно виготовлено 60% гістологічних зрізів та проведений ультраструктурний аналіз маркерів герпесвірусної інфекції із числа клітин епітеліального походження).

8. Торяник І.І., Панченко Л.О., Казмірчук В.В., Бруснік С.В., Попова Н.Г., Радченко О.О., Попова Л.О. Морфологічний субстрат запального процесу в плаценті при тяжкому перебігу герпесвірусної інфекції // Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України “Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани”. - Тернопіль, 2002. - С. 212-213. (Здобувач брала участь у повноетапному виготовленні 45% гістологічних зрізів).

9. Торяник І.І., Попова Н.Г., Радченко О.О. Герпесвірусний плацентит: дві сторони однієї проблеми // Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України “Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани”. - Тернопіль, 2002. - С. 213-214. (Здобувачем проведено забір матеріалу, диференціацію, проводку, фарбування. Виконаний мікроскопічний аналіз зрізів).

10. Торяник И.И., Панченко Л.А., Брусник С.В., Попова Н.Г., Радченко Е.А., Макаренко В.Д., Казмирчук В.В., Попова Л.А. Система комплексной морфологической диагностики последствий и осложнений TORCH-инфекций // Імунологія та алергологія. - 2002. - №3. - С. 45. (Здобувачем зібрана і проаналізована сучасна література по проблемі TORCH-інфекцій. Обґрунтовано використання цитологічних методів дослідження, проведений цитоскопічний аналіз).

11. Torianik I., Panchenko L., Kuchma I., Popova N., Brusnik S., Popova L., Kazmirchuk V. Placental vascular channel changes in herpes simplex virus (HSV) infection // 1st FEMS Congress of European Microbiologists (Abstract). - Ljubljana (Slovenia), 2003. - P. 486. (Здобувачем виготовлено препарати судин плаценти, виконано гістологічний аналіз зрізів та підготовлено роботу до публікації).

12. Торяник І.І., Панченко Л.О., Попова Н.Г., Бруснік С.В., Радченко О.О., Попова Л.О. Мікроструктурні зміни у ворсинчатому хоріоні плаценти жінок-породіль з герпесвірусною інфекцією (ГВІ) // Тези доповідей X з’їзду товариства мікробіологів України. - Одеса, 2004. - С. 174. (Здобувачем проведено мікроструктурний аналіз клітин ворсинчатого хоріону, диференціацію клітин запального інфільтрату).

13. Попова Н.Г. Сероиммунологическая диагностика и алгоритм обследования на герпесвирусную инфекцию у беременных // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 200-річчю з дня заснування Харківського державного медичного університету “Від фундаментальних досліджень до прогресу в медицині”. - Харків, 2005. - С. 190.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины