Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Савченко Вікторія Станіславівна. Функціональна активність імунокомпетентних клітин здорових та хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз в умовах імунотропного впливу in vitro : дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. :

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Савченко В.С. Функціональна активність імунокомпетентних клітин здорових та хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз в умовах імунотропного впливу in vitro. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Роботу присвячено визначенню механізмів впливу препарату Манакс на функціональну активність клітин імунної системи як здорових донорів, так і хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз.

Визначений вплив різних доз Манаксу на функціональну активність моноцитарно-макрофагальної ланки і лімфоцитів за секрецією ІЛ-1b та ФНП-a, а також g-ІФ, ІЛ-4 та ІЛ-10. Показано, що в умовах in vitro препарат в усіх використаних дозах підвищує продукцію клітинами здорових ІЛ-1b та ФНП-a, при цьому терапевтична доза не змінює секрецію g-ІФ. Вперше продемонстровано, що Манакс сприяє підвищенню функціональної активності лімфоцитів по продукції ІЛ-4 та зниженню продукції ІЛ-10 Т-хелперами 2 і 3 (імунорегуляторними клітинами).

Визначені ефекти препарату in vitro зберігались при дослідженні імунокомпетентних клітин хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз. Продемонстровано підвищення у пацієнтів під впливом Манаксу продукції оксиду азоту, ФНП-a, ІЛ-4 та зниження – ІЛ-10. Відмічена різниця впливу препарату на функціональну активність клітин здорових та хворих на ХССХ по продукції g-ІФ може бути пов’язана з тим, що у хворих секреція цього цитокіну була знижена, а резервні можливості клітин зберігалися, тому для таких пацієнтів виявлені шляхи стимуляції Манаксом інтерферон-продукуючої здатності клітин.

Продемонстрована нами динаміка показників під впливом Манаксу в умовах in vitro вказує на те, що одним із важливих механізмів дії препарату являється активація неспецифічних факторів захисту, до яких відноситься оксид азоту та фактор некрозу пухлин, функціональної активності лімфоцитів за продукцією g-ІФ та ІЛ-4. Отримані в умовах in vitro результати свідчать про доцільність використання Манаксу у хворих на ХССХ з виявленим дисбалансом функціональної активності Т-лімфоцитів хелперів (зниження продукції цитокінів хелперами 1 типу на фоні високої - 2 і 3 типів), а також у разі інших патологій з відповідними порушеннями імунітету.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної медико-біологічної проблеми по встановленню впливу препарату Манакс на функціональну активність клітин імунної системи по продукції ними медіаторів імунної відповіді.

  1. В умовах in vitro Манакс сприяє покращенню функціонування клітин моноцитарно-макрофагальної системи здорових через підвищення фагоцитарного показника та числа, клітинного метаболізму по оцінці рівнів NO та НСТ-тесту, продукції ІЛ-1b та ФНП-a, що свідчить про активацію неспецифічних факторів захисту організму.

  2. В умовах in vitro Манакс підвищує продукцію ІЛ-4 у дозі 20 та 50 мкг/мл та пригнічує продукцію ІЛ-10 в цих же дозах, що свідчить про різноспрямований вплив на Т-хелпери 2 та Т-регуляторні клітини (Т-хелпери 3) здорових осіб.

  3. Манакс підвищує в умовах in vitro продукцію оксиду азоту клітинами хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз, що свідчить про можливість підвищення кисневонезалежного шляху захисту від інфекції при використанні його у пацієнтів.

  4. В умовах in vitro Манакс підвищує ФНП-a-продукуючу здатність клітин імунної системи хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз, що свідчить про можливості використання препарату для підвищення неспецифічного захисту організму при хламідіозі.

  5. Виявлено в умовах in vitro, що Манакс здатний підвищувати знижену в порівнянні з нормою секрецію g-ІФ та продукцію ІЛ-4 імунокомпетентними клітинами хворих, що свідчить про доцільність його використання у пацієнтів з хронічним хламідіозом.

  6. Культивування з Манаксом in vitro сприяє зниженню високої активності імунорегуляторних клітин пацієнтів з хронічним хламідіозом по продукції протизапального цитокіну ІЛ-10. При використанні у хворих можна прогнозувати позитивний вплив препарату на зниження пригнічуючого впливу цього лімфокіну на Т-хелпери 1 і підвищення продукції ними відповідних цитокінів, що є необхідним для успішної боротьби з внутрішньоклітинною (хламідійною) інфекцією.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Ващенко В.В., Дриянская В.Е., Фесенкова В.И., Папакина В.С., Федорук Г.В., Дранник Влияние Манакса на функциональную активность Т-хелперов 1 и 2, оцененную по продукции гамма-ИФ, ИЛ-4 и –10 у здоровых лиц в условиях in vitro // Таврический медико-биологический вестник. – 2000. – том 3, №1-2. – С.16-20.

2. Фесенкова В.И., Ващенко В.В., Дриянская В.Е., Папакина В.С., Дранник Г.Н. Влияние Манакса на некоторые показатели, характеризующие фагоцитарную активность иммунной системы в условиях in vitro // Імунологія та алергологія. – 2000. - №4. – С.42-45.

3. Дриянская В.Е., Фесенкова В.И., Папакина В.С., Ващенко В.В., Федорук Г.В., Дранник Г.Н. Исследование in vitro продукции ИЛ-1, ФНО и ИЛ-4 клетками здоровых доноров при воздействии препарата Манакс // Таврический медико-биологический вестник. - 2001. – Т.4, №1-2. – С.156-160.

4. Драннік Г.М., Дріянська В.Є., Ващенко С.М., Папакіна В.С., Дріянська В.В. Результати лікування хворих на урогенітальний хламідіоз з використанням імунотропної терапії // Імунологія та алергологія. – 2002. - №3. – С. 29-31.

5. Драннік Г.М., Ващенко С.М., Дріянська В.Є., Фесенкова В.Й., Папакіна В.С. Функціональна активність імунокомпетентних клітин за продукцією ІЛ-1 та ФНП-a хворих на хронічні запальні сечостатеві захворювання хламідійної етіології // Таврический медико-биологический вестник. – 2003. – Т.6, №2. – С. 46-49.

6. Возіанов О.Ф., Драннік Г.М., Руденко А.В., Ващенко С.М., Фесенкова В.Й., Папакіна В.С. Аналіз показників імунітету за даними імунограми та цитокінового статусу у хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз в залежності від характеру (моно- чи мікст-) інфекції // Імунологія та алергологія. – 2003. - №4. – С. 39-42.

7. Драннік Г.М., Дріянська В.Є., Ващенко С.М., Папакіна В.С., Фесенкова В.Й., Дріянська В.В. Вплив Манаксу на продукцію цитокінів in vitro лімфоцитами здорових донорів і хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз // Імунологія та алергологія. - 2004. - №1. – С. 15-17.

8. Савченко В.С., Ващенко С.М., Фесенкова В.Й., Драннік Г.Г., Дріянська В.В. Вплив Манаксу на продукцію оксиду азоту та ФНП-a імунокомпетентними клітинами здорових донорів та хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз // Імунологія та алергологія. – 2004. - №4. – С. 12-14.

9. Дріянська В.Є., Драннік Г.М., Ващенко С.М., Фесенкова В.Й., Папакіна В.С. Спонтанна та мітогеніндукована продукція прозапальних цитокінів (інтерлейкіну-1 та фактору некрозу пухлин-a) у хворих на хронічні запальні захворювання органів сечостатевої системи хламідійної етіології // Лікарська справа. – 2004. - №2. – С. 35-39.

10. Дранник Г.Н., Гибнер С.М., Ващенко С.Н., Дриянская В.Е., Папакина В.С. Особенности продукции цитокинов как важный фактор иммунопатогенеза хронического мочеполового хламидиоза и обоснования целесообразности использования иммунотерапии // Здоровье мужчины. – 2004. - №3 (10). – С. 238-241.

11. Фесенкова В.И., Ващенко В.В, Дриянская В.Е., Папакина В.С., Дранник Г.Н., Влияние in vitro Манакса на функциональную активность Т-лимфоцитов хелперов 1 и 2 типов // Імунологія та алергологія. – 2001. - №1. – С. 95 (Тези доп. науково-практ. конференції “Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування хламідіозу”).

12. Дранник Г.Н., Дриянская В.Е., Ващенко В.В., Фесенкова В.И., Папакина В.С. Влияние Манакса на цитокиновый профиль в условиях in vitro и возможности его применения при хламидиозе // Імунологія та алергологія. – 2001. - №4. – С. 65 (Тези доп. 1 науково-практ. конференції ”Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування TORCH-інфекцій”).

  1. Дранник Г.Н., Дриянская В.Е., Ващенко В.В., Фесенкова В.И., Савченко В.С., Дриянская В.В. Состояние иммунитета у больных с хроническим мочеполовым хламидиозом // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2002. - №5 (2). – С.22-23.

  2. Drannik G.N., Vaschenko V.V., Driyanskaya V.E., Fesenkova V.I., Papakina V.S. Study in vitro of mechanism of immune effects of preparation “Manaxx” // Abstr. 3 Intern. “Conference Health effects of the Chernobyl Accident: Results of 15-year follow-up studies”. – Kiev (Ukraine). - June 4-8, 2001. - P. 34.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины