Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Охріменко Михайло Володимирович. Дезактивація цеолітів у карбоній-іонних реакціях перетворення вуглеводнів, характер і динаміка окислення утворюваного коксу : дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / НАН України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Охріменко М.В. Дезактивація цеолітів у карбоній-іонних реакціях перетворення вуглеводнів, характер і динаміка окислення утворюваного коксу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія. – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ, 2005.

Запропоновано новий, високопрецизійний експрес-метод вивчення каталізаторного коксу, з використанням якого виявлено коливальність дезактивації каталізатора на початковій стадії коксоутворення, коливальність динаміки окислення коксу та динаміки зміни співвідношення Н/С у випалюваному коксі. Визначено природу коксу в залежності від кислотності каталізаторів, їх пористої структури, природи дезактивуючих агентів. Виявлені особливості пов’язано з конкуренцією коксу та субстрату на поверхні каталізатора, різною реакційною здатністю багатого та бідного воднем коксу, а також з особливостями пористої структури каталізаторів. Дано термодинамічне трактування коливальної дезактивації. Сформульовано рекомендації щодо подовження міжрегенераційного строку служби каталізатора. Розроблений метод рекомендовано для використання у лабораторній практиці.

 1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в нових закономірностях дезактивації кислотних цеолітів у карбоній-іонних реакціях перетворення вуглеводнів, закономірностях окислення утвореного коксу, встановленні природи останнього, а також у термодинамічному трактуванні коливальної дезактивації каталізатора у проточній системі – все це в цілому відкриває шлях до подовження тривалості міжрегенераційного періоду роботи кислотних цеолітів.

 2. Модернізовано метод мікроімпульсного дискретно-послідовного мікроокислення коксу (ДПМК) через поглиблення осушки газу-носія гелію та очистки його від СО2 шляхом застосування восьмиступінчастої ловушки спеціальної конструкції, що дозволило суттєво підняти точність вимірювань. Показано ефективність модернізованого методу ДПМК як інструменту вивчення розподілу коксу всередині пористої структури каталізатора з одночасним визначенням елементного складу коксу.

 3. Синтезовано каталізатори HY, HM, НЦВМ, LaNaY і HLaCaNaY, вивчено їх кислотні, адсорбційні, каталітичні та коксотворні властивості – останні з використанням кумолу, н-гексану, суміші гексанів і циклогексану як дезактивуючих агентів.

 4. Вивчено динаміку диференціального окислення вуглистих відкладень на синтезованих зразках для усіх дезактивуючих агентів. Виявлено коливальність динаміки горіння та динаміки зміни співвідношення Н/С у випалюваному коксі. Останнє трактовано через особливості горіння коксу у мезо- та мікропорах цеолітів.

 5. Показано, що вуглисті відкладення, утворені на НМ при крекінзі суміші гексанів, ущільнюються до графітоподібних структур, тоді як при крекінзі циклогексану на НЦВМ і НМ формуються переважно ланцюжкові поліфенільні структури, а на LaNaY утворюється щільний кокс типу антрациту.

 6. Встановлено коливальний перебіг дезактивації каталізатора в реакції алкілування бензолу деценом-1 на HLaCaNaY за реальних умов проведення процесу. Коливання виявились затухаючими зі спадаючою амплітудою та зростаючою частотою. Дано термодинамічне обґрунтування явища з перемикальним механізмом у вигляді коливальної конкурентної адсорбції коксу та бензолу, а також обґрунтування доцільності проведення карбоній-іонних реакцій у коливальному режимі, оскільки він сприяє максимальному подовженню тривалості безрегенераційної роботи каталізатора.

 7. Метод ДПМК рекомендовано для використання при дослідженні кислотних гетерогенно-каталітичних перетворень вуглеводнів та інших реакцій, які супроводжуються коксоутворенням.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Патриляк К.І., Охріменко М.В., Патриляк Л.К., Ліхньовський Р.В., Кондратюк А.З. Динаміка коксоутворення за невеликих ступенів заповнення активної поверхні коксом // Катализ и нефтехимия. – 2003. -№ 11.- С. 13-15.

 2. Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Ліхньовський Р.В. Коксоутворення у крекінзі кумолу на кислотних цеолітах різних типів // Катализ и нефтехимия. – 2005. - № 13. – С.16-19.

 3. Патриляк Л.К., Манза И.А., Охрименко М.В. Колебательная природа дезактивации цеолитных катализаторов в карбоний-ионных превращениях углеводородов // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2005. – Т. 41, №1.-С.40-44.

 4. Охріменко М.В., Патриляк Л.К., Ліхньовський Р.В. Коливальне коксоутворення на поверхні цеолітів // Тези доповідей всеукраїнської конференції молодих вчених з актуальних питань хімії. - Київ. – 2003. – С. 103.

 5. Patrylak L., Okhrimenko M., Manza I., Liknyovskyi R., Patrylak K. A New Method for Catalyst Coking Study // Conference Programme and Abstracts of 6th European Congress on Catalysis (EuropaCat-VI). - Innsbruck (Austria).- 2003.- CD, А2.107.

 6. Patrylak K., Patrylak L., Okhrimenko M., Manza I., Likhniovskyi R. New Possibilities for Retracing the Coke Formation and Coke Burning Dynamics on Zeolite Catalyst Surface // Program and Proceedings of VII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Application". – Lublin (Poland).- 2003.- P.170-171.

 7. Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Ліхньовський Р.В., Іваненко В.В. Особливості коксоутворення на каталізаторах різного призначення // Тези ІІІ науково-технічної конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промиcловості”. – Львів. - 2004.- С. 249-250.

 8. Patrylak L., Okhrimenko M., Taranookha O., Skubiszewska-Ziba J., Patrylak K. Structure of zeolite catalysts and coke formation // Program and Proceedings of IX Polish-Ukrainian Symposium “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Application”. – Sandomierz – Wlka Milanowska (Poland).- 2005.- P. 223-226.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины