Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ковальова Світлана Олександрівна. Фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (III) : дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / НАН України; Інститут органічної хімії. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ковальова С. О. Фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (III). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук. Інститут органічної хімії НАН України, Київ, 2005.

Дисертаційна робота присвячена реакціям прямого С-фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (ІІІ) в основних середовищах. Детально вивчені реакції С-фосфорилювання похідних 2-амінотіофену, що містять амідиновий, амідний або імінний залишки біля С2-атома гетероциклу. Показано, що похідні N,N-диметиламіно-N’-(2-тієніл)формамідину, в залежності від розміщення інших замісників в гетероциклі, селективно фосфорилюються по С5- або С3-положеннях тіофену. На основі С5-фосфорильованих N,N-диметиламіно-N’-(2-тієніл)формамідинів розроблені методи синтезу невідомих раніше та перспективних в біологічному плані С-фосфорильованих похідних 2-аміно-3-тіофенкарбонових кислот та тієно[2,3-b]піримідонів. Встановлено, що С3-фосфорильований N,N-диметиламіно-N’-(2-тієніл)-формамідин є доступним реагентом для синтезу нової гетеросистеми - тієно[2,4,1]діазафосфініну. Висока нуклеофільність С3-атома в 5-алкоксикарбоніл-2-амінотіофені по відношенню до бромідів фосфору (III) дозволила використати його N-заміщені похідні, що містять екзоциклічні нуклеофільні N-, O- або С-центри в азотовмісному залишку, для отримання нових конденсованих систем - 1,2-дигідротієно[2,4,1]діазафосфініну, 1,2-дигідротієно[2,4,1]оксазафосфініну та 1,2-дигідротієно[4,1]азафосфініну.

  1. Розроблено метод прямого селективного С-фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (ІІІ), який, в залежності від структури замісника біля атома азоту, дозволяє отримувати ациклічні або анельовані фосфоровмісні сполуки.

  2. Похідні 2-(N,N-диметиламінометиліденаміно)тіофену, в залежності від розміщення інших замісників у гетероциклі, селективно реагують з галогенідами фосфору (III) по положеннях 5 або 3. У випадку С5-фосфорилювання до одного атома фосфору послідовно можна вводити 1, 2 та 3 тієнільних залишки.

  1. Показано, що гідроліз С5-фосфорильованих похідних 2-(N,N-диметиламінометиліденаміно)-3-алкоксикарбонілтіофену є новим зручним методом одержання перспективних в біологічному плані С5-фосфорильованих похідних 2-аміно-3-тіофенкарбонових кислот.

  2. Встановлено, що С5-фосфорильовані похідні 2-(N,N-диметиламінометиліденаміно)-3-алкоксикарбонілтіофену є доступними вихідними в синтезі невідомих раніше С-фосфорильованих тієно[2,3-b]піримідонів. Реакція циклізації при дії формаміду або гідразину легко перебігає як при наявності одного, так і трьох тієнільних залишків біля атома фосфору.

  3. На основі С3-фосфорильованих похідних 2-(N,N-диметиламіномети-ліденаміно)тіофену розроблено метод синтезу нової фосфоровмісної анельованої системи - тієно[2,4,1]діазафосфініну.

  4. Висока нуклеофільність С3-атома в 5-заміщених похідних 2-амінотіофену по відношенню до галогенідів фосфору (III) дозволяє використовувати його N-функціоналізовані похідні, що містять екзоциклічні нуклеофільні N-, O- або С-центри, в одностадійному синтезі невідомих раніше анельованих гетеросистем - 1,2-дигідротієно[2,4,1]діазафосфініну, 1,2-дигідротієно[2,4,1]оксазафосфініну та 1,2-дигідротієно[4,1]азафосфініну.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины