Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дараган Марина Миколаївна. Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / НАН України; Інститут археології. - К., 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дараган М.М. Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія. Інститут археології НАН України. – Київ, 2006.

Дисертацію присвячено вивченню жаботинського етапу раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу. Основою дослідження стали матеріали Жаботинського поселення, систематизовані і проаналізовані за єдиними методичними засадами. У роботі вперше вводяться до науково обігу докладні типолого-статистичні характеристики кераміки жаботинського етапу, що дозволило розглядати Жаботинське поселення як еталонну пам’ятку раннього залізного віку Східної Європи. Запропонована структурна схема жаботинського етапу відбиває хронологічний розподіл матеріалів і спрямованість культурних зв'язків. На поселенні виділено три горизонти, ритм розвитку яких співпадає з ритмом середньогальштатської культури Басарабь. Проведено кореляцію хронологічних систем передскіфських та ранньоскіфських (РСК) горизонтів на рівні зіставлення центральноєвропейської, передньоазійської і східноазійської хронологічних систем. Запропонована модель культурогенезу на розглянутій території наприкінці IX-VII в. до н.е. й розглянуті особливості функціонування культурних утворень у перехідний період. Виявлені критерії інноваційності жаботинського культурного комплексу відносно чорноліського.

Ключові слова. Жаботинський етап, поселення, ранній залізний вік, хронологія, чорноліська культура, ранньоскіфська культура, гальштат, культурогенез.

В результаті всебічного дослідження матеріалів епонімного Жаботинського поселення вперше розроблене еталонне поселення раннього залізного віку Східної Европи, яке визначає спеціфіку жаботинського етапу раннього залізного віку в Дніпровському правобережному Лісостепу. На основі колекції Жаботинського поселення створена докладна типолого-статистична характеристика кераміки жаботинського етапу. Простежені витоки матеріальної культури жаботинського етапу та динаміка її метаморфози на основі взаємодії традиційних та інноваційних компонентів. У результаті аналізу різнокатегоріальних матеріалів Жаботинського поселення запропонована структурна схема жаботинського етапу, що відображає хронологічний розподіл матеріалів і спрямованість культурних зв'язків. Здійснено періодизацію і розроблено хронологію Жаботинського поселення у тісному зв'язку із хронологією гальштатських культур.

Для обґрунтування хронології горизонтів Жаботинського поселення та співставлення з ними курганних старожитностей передскіфської та ранньоскіфської доби вперше здійснено порівняльну хронологію жаботинського етапу по центральноєвропейській, передньоазійській та східноазійській хронологічним системам з виходом на опорні пам’ятки хронології раннього залізного віку Центральної Європи та Передньої Азії.

Дані типологічного аналізу й хронології дозволяють змоделювати процес культурогенезу та вирішити питання виникнення культури на підставі аналізу її культурних зв'язків. Здійснений аналіз матеріальної культури Жаботинського поселення підтвердив правомірність виділення особливого жаботинського етапу раннього залізного віку в Дніпровському правобережному Лісостепу. При цьому, стосовно ЧК жаботинські пам'ятки формують особливий культурно - інноваційний горизонт, що особливо добре простежується в керамічному комплексі. Слід вказати також на зміну місць поселень, модифікацію поховального обряду (Іллінська В.А.), культової сфери, появу нових типів жител, зміни на рівні хатніх промислів і ремесел тощо. Хронологічно зміни між Чорноліссям і Жаботином також збігаються із кліматичними змінами фіналу суббореала - початку субатлантикума. Сукупність цих даних свідчить, що між Чорноліссям та Жаботином відбулася культурна трансформація, яка відображає процес формування нової культури.

Періодизація і хронологія жаботинських матеріалів дозволяє максимально узгодити різні культурні явища в синхронії й діахронії, а також зробити наступний висновок. Інноваційний комплекс жаботинського етапу – локальне явище, культурогенез якого відбувся в Середньому Подніпров'ї і в значній мірі переорієнтував населення цього регіону на культурні стандарти середнього гальштату. Цей процес значно слабкіше торкнувся інших територій ЧК, де традиції і культурні стандарти Чорнолісся виявилися сильнішими. Імовірно, цим пояснюється й нетривалість нового культурного явища, і наступне повернення до традиційних стандартів та значної замкнутості культури. Культурна трансформація матеріального комплексу Жаботина – це випадок фіксації процесу формування нового культурного утворення, що не було завершено. Подальше поглиблене його вивчення дозволить визначити фактори, що сприяли або, навпроти, блокували їхнє формування.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті, опубліковані в наукових фахових виданнях:

1. Дараган М.Н. Периодизация Жаботинского поселения // Археологічні відкриття в Україні 2001 - 2002 рр. – К., 2003. – С. 325-332.

2. Дараган М.Н. Основы хронологии предскифского и раннескифского времени // Проблемы скифо-сарматской хронологии – Запорожье, 2004 – С. 86-92.

3. Daragan M. N. Die Periodisierung und Chronologie der Siedlung abotin // Eurasia Antiqua. – 2004. – 10.– S.55-146.

4. Дараган М.М. До питання про перегляд основ хронології передскіфського та ранньоскіфського часу Північного Причорномор’я // Археологія. – 2005. – С.12-18.

Статті в збірках наукових праць:

5. Дараган М.Н. О финале культуры Позднего Чернолесья в Среднем Поднепровье // На пошану Софії Станіславівни Березанської. – К.: Шлях, 2005. – С.283-296.

Матеріали конференцій та тези доповідей:

6. Дараган М.Н. О культурно-хронологическом соотношении новочеркасского и РСК-1 комплексов // Сучасні проблеми археології. – К., 2002. – C.65-67.

7. Дараган М.Н. К проблеме жаботинского этапа // Проблемы истории и археологии Украины. – Харьков, 1999. – С. 30-31.

8. Дараган М.Н. О находках античной керамики на Жаботинском поселении // Ольвія та античний світ. – К., 2001. – С.49-52.

9. Дараган М.Н. Хронология Жаботинского поселения // Боспорский феномен. Проблемы хронологии и периодизации памятников – Спб., 2004. – С. 210-217.

10. Дараган М.Н. Перекрестная хронология жаботинского этапа // Від Кіммерії до Сарматії. – К., 2004. – С. 28-31.

11. Дараган М.Н. Происхождение и хронология псалий типа Уашхиту-Жаботин в контексте центрально-азиатских инноваций комплекса РСК-1 // Снаряжение VII кочевников Евразии. – Барнаул, 2005. – С. 99-103.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины