Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Рудич Тетяна Олександрівна. Населення черняхівської культури України за матеріалами антропології : дис... канд. іст. наук: 07.00.09 / НАН України; Інститут археології. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Рудич Т.О. Населення черняхівської культури за матеріалами антропології.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.09 – Антропологія.-Інститут археології НАН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена аналізу антропологічного складу населення черняхівської культури. Дослідження базується на вимірювальних даних чисельних серій (409 черепів), багато з яких зібрані особисто автором.

Краніологічні серії з 36 могильників черняхівської культури порівнюються з 50 європейськими групами (III ст. до н. е. - V ст. н. е.). Міжгруповий аналіз показав змішаний характер антропологічного складу черняхівського населення та визначив, що основними напрямками його генетичних зв’язків були: північно-західний (балтські групи I-V ст., серії готів, вельбарська культура північної Польщі); західний (масломенчська група вельбарської культури, латенські групи Центральної Європи); південний (пізні скіфи, населення античних міст). Мезокранний тип, що домінує у жінок Західної України, буде характерним для східних слов’ян Київської Русі.

Антропологічний аналіз населення черняхівської культури дозволяє говорити про приналежність його до великої європеоїдної раси та неоднорідність. Виявлені типи належать до північного та південного кіл європеоїдів. Складну антропологічну структуру має черняхівське населення кожного регіону.

В Західній Україні воно виявляє подібність до населення масломенчської групи вельбарської культури Польщі. В чоловічій cерії домінує доліхокранний, гіперморфний з малим обличчям антропологічний тип, що має витоки в культурах Західної та Центральної Європи (від шнурової до латенської), які пов’язані з кельтським світом. Витоки мезокранного з середньоширким обличчям, низькими орбітами та широким носом типу, що переважає у жінок, знайти важко, але він став характерним для багатьох слов’янських серій доби середньовіччя.

Населення Центральної України є найбільш змішаним. Мезокранні мезоморфні з середніми розмірами обличчя форми близькі до населення пізньоскіфських пам’яток. Різко доліхокранний гіперморфний з середньошироким обличчям морфотип – до груп балтів I-V ст. Доліхокранний з невеликими розмірами обличчя – до серій вельбарської культури Польщі, а в цілому має центральноєвропейське походження. Присутні морфоформи типові для германців VI-XIIIст.

На Лівобережжі серед чоловіків домінує південний напрямок зв’язків з пізньоскіфським населенням, а серед жінок - з групами Східної Прибалтики 1-V ст.

Суттєво змішаним є населення Причорномор’я. Черняхівці Буго-Тилігульського межиріччя сформувалися на основі вихідців з пізньоскіфського та античного середовища. На північноєвропейській основі формувалося населення Нижнього Дніпра, що скоріше за все, пов’язано з готськими міграціями. В чоловічій групі Буджака переважає пізньоскіфська основа, а жінки являють один антропологічний масив з черняхівками Західної України та жінками вельбарської культури Польщі.

У другій половині I тис. н.е. склад населення змінився суттєво на усій території, яку раніше займала культура. Найбільш реально в слов’янських серіях доби середньовіччя простежуються генетичні лінії, що йдуть від жіночих серій черняхівської культури Західної України та Буджака. Мезокранний з тенденцією до широколицесті тип, що характеризує черняхівок цих територій, стає типовим для широкого кола слов’янок, древлянок-волинянок, населення тиверських та галицьких земель, полянок переяславських, чернігівських, польських, хорваток, моравок та віслянок. Близькі черняхівкам західного регіону розміри та пропорції черепа (з урахуванням статевого диморфізму) матиме низка східнослов’янських чоловічих груп.

На картину антропологічного складу населення культури вплинув біритуалізм поховального обряду. Ймовірно, вихідці з культурних груп, де практикували звичай інгумації, надавали перевагу цьому поховальному звичаю і в рамках черняхівської культури.

За темою дисертації автором опубліковані такі роботи:

Статті у фахових виданнях:

1. Рудич Т.О. До питання про антропологічний склад населення черняхівської культури Середнього Подніпров'я // Археологія.-1999.- № 4. - С.64-75;

2. Рудич Т.О. Антропологічні матеріали з розкопок черняхівського могильника біля с. В.Бугаївка //Археологічні відкриття в Україні 2000-2002 рр. – К., 2002.- С. 236.

3. Рудич Т.О. Антропологічний склад населення черняхівської культури Лівобережної України // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 2002.- №2.- 2003.-№3.- С. 205-213;

4. Рудич Т.О. Антропологічний склад населення черняхівської культури Північного Причорномор'я // Археологія. - 2003.- № 4.- С. 19-32;

5. Рудич Т.О. Антропологічний склад населення черняхівської куль

тури Західної України // Археологія. -2004.- № 3.- С. 37-48;

6. Рудич Т.О. Антропологічний склад населення черняхівського могильника Чернелів-Руський // Археологічні відкриття в Україні 2002-2003 рр. – К., 2004.- С. 388-397.

Статті у інших наукових виданнях:

7. Рудич Т.А. К вопросу об ориентации погребенных на могильниках черняховской культуры (по материалам антропологии) // Сто лет черняховской культуре. – К., 1999.- С. 126-134.

8. Рудич Т.А. Население черняховской культуры Среднего Поднепровья по материалам антропологии // Stratum plus. – 2000.- № 4.- С. 278-288.

Тези та матеріали конференцій:

9. Рудич Т.А. Население черняховской культуры Украины. Антропологический аспект // Сучасні проблеми археології. – К., 2002.- С. 199-201.

10. Рудич Т.А. К вопросу об антропологическом составе населения черняховской культуры Западной Украины (на материалах могильника Чернелив-Руский) // Экология и демография человека в прошлом и настоящем. Третьи антропологические чтения к 75-летию со дня рождения академика В.П.Алексеева. – М., 2004.- С. 104-107.

11. Рудич Т.А. К вопросу об антропологическом составе населения черняховской культуры междуречья Южного Буга и Тилигула // Borysthenika - 2004. Материалы международной научной конференции к 100-летию начала исследования острова Березань Э.Р фон Штерном. - Николаев, 2004.- С. 138-142.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины