Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Діденко Людмила Михайлівна. Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання : дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Діденко Л.М. Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню процесів створення музеїв Київщини та їхніх документальних фондів. Визначено етапи і шляхи формування документальних фондів музеїв Київщини та персональний внесок в них діячів науки і культури, краєзнавців.

З’ясовано особливості організації архівних документів, науково-технічного опрацювання, описування, організації зберігання, забезпечення збереження документів в архівних та музейних установах, досліджено склад та зміст документальних фондів музеїв Київщини.

У дисертації розкрито форми і напрями використання архівної інформації та роль архівних документів музеїв у науково-освітній діяльності.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Діденко Л. Сторінками книги життя Степана (Стефана) Дроздова-Мишківського // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць.– К., 2003.– Вип. 6. – С. 239–250.

2. Діденко Л. Документальна фондова колекція Білоцерківського краєзнавчого музею як джерело краєзнавчих досліджень // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 42–55.

3. Діденко Л. Інтелігенція Білоцерківщини та українське Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архівній колекції Білоцерківського краєзнавчого музею // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів – К., 2004. – Вип. 9. – С. 88–111.

4. Діденко Л. Документальні матеріали в фондах Білоцерківського державного краєзнавчого музею // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. всеукр. конф. (19-20 листоп. 1996 р.): У 2 ч. / Упоряд.: В.П. Ляхоцький, І.Б. Матяш. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 189–190.

5. Діденко Л., Стародуб О. Дроздов–Мишківський Степан (Стефан) Леонтійович // Українські архівісти: Бібліогр. довідн. / Упоряд.: О.М. Коваль, І.Б. Матяш, В.С. Шандра: У 3-х вип.– Вип. 1 (ХІХ ст.– 1930-ті рр.).– К., 1999.– С. 124–125;

6. Діденко Л. Репресоване краєзнавство // “Із забуття в безсмертя” (Сталінські репресії на Україні: факти, дослідження, спогади): Матеріали наук. конф. Білоцерківського краєзнавчого музею. – Біла Церква: Мустанг, 1999. – С. 19–26.

7. Діденко Л. Сторінки історії циган // Світ культури національних меншин в контексті відродження Української держави: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 27 травня 1999 р. – Біла Церква: Мустанг, 1999. – С. 32–36.

8. Діденко Л. Героїчна сторінка минулого // Гайдамацький рух на Київщині: Матеріали наук. конф., присвяч. 230-ій річниці Коліївщини. (Біла Церква, 5 листопада 1998 р.) – Біла Церква, 1999.– С. 3–4.

9. Діденко Л. Джерела до дослідження творчості Т.Г. Шевченка в фондах Білоцерківського краєзнавчого музею // Волинський музей: історія і сучасність: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волинського краєзн. музею та 55-річчю Колодяжнен. літер.-меморіал. музею Лесі Українки. – Луцьк; Колодяжне, 2004. – С. 180 – 184.

10. Діденко Л. Документи Білоцерківського краєзнавчого музею як джерело історії створення Пархомівської церкви // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: Зб. наук. праць / За ред. О.І. Кожухаря та В.О. Вєтохіної. – Кривий Ріг, 2004. – С. 427 – 435.

11. Діденко Л. Листи до Карла Васильовича Болсуновського в документальних фондах Білоцерківського краєзнавчого музею // Юр’ївський літопис. – 2004. – № 3. – С. 63–72.

12. Діденко Л. Етапи і шляхи формування документального фонду Білоцерківського краєзнавчого музею // Вивчення історичної та культурної спадщини Правобережної України: проблеми і перспективи: Матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річного ювілею Білоцерків. краєзн. музею та 190-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка. (Біла Церква, 21 травня 2004 р.). – Біла Церква, 2005. – С. 50 – 67.

13. Діденко Л. Архівні документи Білоцерківського краєзнавчого музею періоду Великої Вітчизняної війни як історичне джерело // В пам’яті народу: вічно і поіменно: Матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. (Біла Церква, 13 травня 2005 р.). – Біла Церква, 2005. – С. 112–118.

14. Діденко Л. Музей – каталог людської пам’яті: Білоцерківський державний краєзнавчий музей напередодні 70-ліття // Проблеми збереження та відродження пам’яток історії та культури: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю Білоцерків. держ. краєзн. музею. Біла Церква 25–27 трав. 1994р. – Біла Церква, 1994. – С. 84.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины