Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Андрушко Василь Несторович. Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=C- подвійний зв'язок яких активований двома трифторометильними групами: дисертація канд. хім. наук: 02.00.08 / НАН України; Інститут органічної хімії. - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Андрушко В.Н. Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=С-подвійний зв’язок яких активований двома трифторометильними групами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.08 - хімія елементоорганічних сполук. Інститут органічної хімії НАН України, Київ, 2002.

Дисертація присвячена вивченню незвичайних реакцій фосфінів, що містять Р-С-Р структурний фрагмент з алкенами, активованими трифторометильними групами. Зокрема, вивчено поведінку 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу та 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-онону в реакції з метилендифосфінами. Показано, що при взаємодії 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу з фосфінами, що містять Р-С-Р систему, напрям проходження реакції залежить від співвідношення реагентів, а також замісників як біля тривалентного атома фосфору вихідних метилендифосфінів, так і біля С=С подвійного зв’язку активованих алкенів.

Взаємодія монохлорометилендифосфінів з 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилом приводить до утворення 3,4-дигідро-2Н-1l5,3-дифосфолів.

Виявлено незвичайну циклізацію в результаті взаємодії метилендифосфінів з 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-оном. Продуктами реакції є шестичленні гетероцикли, що містять два різнозаряджених атоми фосфору з різним координаційним числом (l4Р(+) та l6Р(-)) та прямий Р-Н зв’язок біля гексакоординованого атома фосфору.

  1. У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у вивченні закономірностей взаємодії фосфінів, які містять Р-С-Р структурний фрагмент з алкенами, активованими трифторометильними групами.

Встановлено, що в результаті взаємодії метилендифосфінів з еквімолярною кількістю 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу кількісно утворюються фосфінометиленфосфіліди. Виявлено просторову магнітну спін-спінову взаємодію гексафтороізопропільної групи з тривалентним атомом фосфору.

З’ясовано, що взаємодія фосфінометиленфосфілідів з двома еквівалентами 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу залежить від об’єму замісників біля атомів фосфору. У випадку менш об’ємних груп біля атомів фосфору утворюються симетричні дііліди, а при взаємодії фосфінометиленфосфілідів з більш об’ємними замісниками відбувається розщеплення P-N зв’язку з утворенням монофторидів фосфінометиленфосфілідів. Виявлена фторуюча дія алкенів, активованих трифторометильними групами, щодо до сполук, які містять два атоми фосфору.

Встановлено, що в результаті взаємодії фосфінометиленфосфілідів з гексафтороацетоном, утворюються несиметричні дііліди, що містять систему протилежних зарядів Р+-+-.

Знайдено новий тип гетероциклізації монохлоридів метилендифосфінів з 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилом, що приводить до утворення п’ятичленних гетероциклів: 3,4-дигідро-2Н-1l5,3-дифосфолів.

Встановлено, що окиснення фосфінометиленфосфілідів тетрахлоро-орто-бензохіноном приводить до утворення стабільних бетаїнів, в яких негативно заряджений атом кисню розташований між двома позитивно зарядженими атомами фосфору.

Виявлено незвичайну циклізацію в результаті взаємодії метилендифосфінів з 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-оном. Продуктами реакції є шестичленні гетероцикли, що містять два різнозаряджених атоми фосфору з різним координаційним числом (l4Р(+) та l6Р(-)) та прямий Р-Н зв’язок біля гексакоординованого атома фосфору.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Shevchenko I., Andrushko V., Lork E., Rschenthaler G.-V. A novel type of formation of zwitterionic compounds, containing two phosphorus atoms of opposite charge and different coordination number // Chem. Commun. - 2002. - V.8, N2 - Р. 120 - 121.

Shevchenko I., Andrushko V., Mikolenko R., Shakhnin D., Grtzmacher H., Rschenthaler G.-V. Some unusual reactions in organophosphorus chemistry // Phosphorus, Sulfur and Silicon - 2002. - V. 177 N6/7. - Р. 1413 - 1416.

Shevchenko I., Andrushko V., Lork E., Rschenthaler G.-V. Bis[bis(dialkylamino)phosphinyl]methanes and bis(trifluoromethyl)acrylonitrile. Reactions and derivatives. // Eur. J. Inorg. Chem. - 2002. - N11. - P. 2985 - 2990.

  1. Shevchenko I., Andrushko V., Lork E., Rschenthaler G.-V. An unexpected formation of novel fluorinated triene // Eur. J. Inorg. Chem. - 2003. - N1 – Р. 54-56.

  2. Shevchenko I., Andrushko V. An unusual interaction of methylenediphosphines with alkenes activated by trifluoromethyl groups. // 16-th International Symposium on Fluorine Chemistry. (July 16 - 21, 2000, University of Durhem, UK). Abstract Р. C13.

Андрушко В., Шевченко І. Незвичайна взаємодія метилендифосфінів з алкенами, активованими трифторометильними групами // XIX Українська конференція з органічної хімії (Вересень 10 - 14, 2001, Львів, Україна) - с. 39.

Shevchenko I., Andrushko V., Shakhnin D. Some unusual reactions in organophosphorus chemistry. // XV-th International Symposium on Phosphorus Chemistry (ICPC-15). (July 19 - August 3, 2001, Sendai, Japan). Abstract Р. A05.

Andrushko V.N., Shevchenko I.V. Synthesis, structure and properties of methylenephosphinophosphonides. // 13-th International Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds (ICCPC-XIII) and 4-th International Symposium on chemistry and application of organic phosphorus, sulfur and silicon compounds “St. Petersburg Meetings” (ISPM-IV). (26 - 31 May, 2002, St.-Petersburg, Russia). Abstract Р. 211.

Andrushko V.N., Shevchenko I.V. Methylenephosphinophosphonides. Synthesis, structure and properties. // International Symposium devoted to the 100-th anniversary of Professor, Academician A.V. Kirsanov. (21 - 24 August, 2002, Kyiv, Uraine). Abstract Р. 50.

Shevchenko I.V. Andrushko V.N. Unusual heterocyclizations in organophosphorus chemistry. // International Symposium devoted to the 100-th anniversary of Professor, Academician A.V. Kirsanov. (21 - 24 August, 2002, Kyiv, Uraine). Abstract Р. 84.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины