Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Солодкий Сергій Григорович. Оптимальні схеми дискретизації операторних рівнянь: дисертація д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.07 / НАН України; Інститут математики. - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Солодкий С.Г. Оптимальнi схеми дискретизацiї операторних рiв-нянь. – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних

наук за спецiальностю 01.01.07. - обчислювальна математика. -- Iнститут математики НАН України, Київ, 2003

Дисертацiя присвячена дослiдженню складностi операторних рiвнянь I i II

роду, що є узагальненням iнтегральних рiвнянь Фредгольма i Вольтерра. Голов-на увага придiляється розвитку проекцiйних схем дискретизацiї, що викорис-товують iдею гiперболiчного хреста. За допомогою цих схем для широких класiв операторних рiвнянь обчисленi точнi порядки iнформацiйної i алгоріт-мичної складностi. Для некоректних задач (рiвнянь I роду з компактними операторами) побудованi оптимальнi наближенi методи як у випадку апрiор-ного, так i апостерiорного вибору параметра регуляризацiї. На прикладi рiвнянь з операторами соболєвського типу гладкостi демонструється перевага адаптив-ної стратегiї дискретизацiї у порiвняннi зi стандартними методами.

 1. Розвинуто iдею гiперболiчного хреста. Це дозволило розробити новi проек-цiйнi схеми дискретизацiї для ефективного розв'язання операторних рiвнянь I i II роду.

 1. На основi отриманих схем побудованi проекцiйно-iтеративнi методи, що

  гарантують найкращу за порядком точнiсть розв'язання на широких класах

  рiвнянь Фредгольма II роду з коефiцiєнтами скiнченної гладкостi.

  1. Знайдено точний у степеневiй шкалi порядок алгоритмiчної складностi

   наближеного розв'язання рiвнянь Вольтерра другого роду з нескiнченно

   диференцiйовними ядрами.

   1. Визначено точнi порядки iнформацiйної i алгоритмiчної складностi опера-

    торних рiвнянь, що є узагальненням iнтегральних рiвнянь Фредгольма пер-

    шого роду з коефiцiєнтами скiнченної гладкостi. У випадку апрiорного

    вибору параметра регуляризацiї побудованi оптимальнi в сенсi складностi

    проекцiйнi методи розв'язання некоректних задач, що використовують новi

    схеми дискретизацiї.

    5. Знайдено порядки iнформацiйної складностi проекцiйних методiв на класах

    рiвнянь I роду у випадку, коли параметр регуляризацiї обирається апосте-

    рiорi.

    6. Встановлено, що використання симетричних схем при дискретизацiї рiвнянь

    із самоспряжними невiд'ємними операторами призводить до iстотного збiль-

    шення обсягу задiяної дискретної iнформацiї.

    7. Побудовано алгоритми розв'язання некоректних задач, що являють собою

    комбiнацiю запропонованого адаптивного пiдходу до дискретизацiї, принци-

    пу нев'язки i деяких методiв регуляризацiї (iтерованого методу Тихонова i

    методу Ландвебера). Встановлено, що цi алгоритми є бiльш економiчними у

    сенсi використаної дискретної iнформацiї, нiж стандартнi методи.

    Результати дисертацiї, що викладенi в роздiлах III i IV, є першими в галузi складностi некоректних задач. Iдеї i методи, що розвиненi в дисертацiї, були використанi в багатьох iнших роботах (див., наприклад, посилання [125,135] дисертацiї). Все це дозволяє зробити висновок, що дисертацiя є новим важливим кроком у розвитку теорiї оптимальних алгоритмiв, а її езультати мають численнi зв'язки з iншими результатами в цiй галузi i можуть бути вико-

    ристанi у вiдповiдних дослiдженнях.

    Автор зберiгає глибоку вдячнiсть своєму вчителю академiку НАН України Корнєйчуку Миколi Павловичу, а також висловлює щиру подяку професору Переверзєву Сергiю В'ячеславовичу за їхнi критичнi зауваження i кориснi поради пiд час роботи над дисертацiєю.

    Основні положення дисертації опубліковані в наступних роботах:

    1. Солодкий С.Г.

    Оптимизация алгоритмов приближенного решения

    уравнений Вольтерра с бесконечно дифференцируемыми ядрами //

    Укр.мат.журн.- 1994. - 46, N 11. - С.1534--1545.

    2. Солодкий С.Г.

    Сложность уравнений Фредгольма II рода с ядрами из анизотропных классов

    дифференцируемых функций //Укр.мат. журн. - 1996. - 48, N 4. - С.525--532.

    3. Солодкий С.Г.

    Сложность проекционных методов решения некорректных задач //

    Укр.мат.журн. - 1996. - 48, N 8. - С.1114--1124.

    4. Pereverzev S.V., Solodky S.G.

    The Minimal Radius of Galerkin Information for the Fredholm Problem of

    the First Kind// Journal of Complexity. -- 1996. -- 12. -- P.176--202.

    5. Pereverzev S.V., Solodky S.G.

    An efficient Discretization for Solving Ill-Posed Problems//

    Lectures in Applied Mathematics. -- 1996. -- 32. -- P.643--649.

    6. Солодкий С.Г.

    О дискретизации некорректных задач // Журн. вычисл. математики

    и мат.физики. - 1996. - 36, N 8. - С.15--22.

    7. Солодкий С.Г.

    Экономичный подход к дискретизации метода М.М.Лаврентьева //

    Сиб.мат.журн. - 1997. - 38, N 2. - С.396--404.

    8. Солодкий С.Г.

    Об информационной сложности некоторых классов операторных уравнений//

    Укр.мат.журн. - 1997. - 49, N 9. - С.1271--1277.

    9. Солодкий С.Г.

    Об одном подходе к дискретизации некорректных задач //

    Докл. РАН. - 1997. - 356, N 5. - С.608--611.

    10.Солодкий С.Г.

    Об одной схеме дискретизации уравнений Фредгольма I рода //

    Дифференц.уравнения. - 1997. - 33, N 11. - С.1547--1551.

    11.Солодкий С.Г.

    Информационная сложность проекционных алгоритмов решения уравнений

    Фредгольма I рода. I// Укр.мат.журн. - 1998. - 50, N 5. - С.699--711.

    12.Солодкий С.Г.

    Информационная сложность проекционных алгоритмов решения уравнений

    Фредгольма I рода. II// Укр.мат.журн. - 1998. - 50, N 6. - С.838--844.

    13.Солодкий С.Г.

    О модификации проекционной схемы решения некорректных задач //

    Изв. вузов. Математика. - 1998. - N 11. - С.83--90.

    14.Солодкий С.Г.

    Оптимизация проекционных методов решения линейных некорректных

    задач// Журн.вычисл.математики и мат. физики.

    - 1999. - 39, N 2. - С.195--203.

    15.Солодкий С.Г.

    Оптимизация проекционных схем дискретизации некорректных задач//

    Укр.мат.журн. - 1999. - 51, N 10. - С.1398--1410.

    16.Solodky S.G.

    Complexity for some classes of well-posed problems //

    Proc. Estonian Sci. Phys. Math. -- 1999. -- 48, N 2. -- P.123--132.

    17.Solodky S.G.

    A generalized projection scheme for solving ill-posed problems //

    Journal of Inverse and Ill-Posed Problems. -- 1999. -- 7, N 2. -- P.185--200.

    18.Переверзев С.В., Солодкий С.Г.

    Оптимальная дискретизация некорректных задач //

    Укр.мат.журн. - 2000. - 52, N 1. - С.106--121.

    19.Maass P., Pereverzev S.V., Ramlau R., Solodky S.G.

    An adaptive discretization for Tikhonov-Phillips regularization with a posteriori

    parameter selection // Numer. Math. -- 2001. -- 87. -- P.485--502.

    20.Solodky S.G.

    The Optimal Approximations for Solving Linear Ill-Posed Problems//

    Journal of Complexity. -- 2001. -- 17, N 1. -- P.98--116.

    21.Солодкий С.Г.

    Адаптивная дискретизация некорректных задач // Докл. РАН.

    - 2002. - 382, N 4. - С.460--462.

    22.Solodky S.G.

    Information Complexity of Some Classes of Ill-Posed Problems//

    Abstracts of the International Seminar on

    Algorithms and Complexity for Continuous Problems. --

    Dagstuhl (Germany), 1996. -- P.17.

    23.Солодкий С.Г.

    Проекцiйна схема дискретизацiї некоректних задач//

    Тези доповiдей II-й школи Ряди Фур'є: теорiя i застосування. --

    Київ (Україна), 1997. -- C. 117.

    24.Solodky S.G.

    Optimization of projection methods for solving ill-posed problems//

    Abstracts of the International Conference on

    Approximation methods and orthogonal expansions. --

    Tartu (Estonia), 1998. -- P.31.

    25.Solodky S.G.

    Optimization of projection methods for solving linear ill-posed problems //

    International Congress of Mathematicians.

    Abstracts of Short Communications. -- Berlin (Germany), 1998. -- P.314--315.

    26.Солодкий С.Г.

    Конечномерная модификация некоторых методов регуляризации//

    Шоста Кримська Мiжнародна математична школа МФЛ-2002. --

    Сiмферополь (Україна), 2002. -- C. 132.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины