Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Орзіх Юрій Геннадійович. Брокерський договір: цивільно-правовий аспект. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Орзіх Ю.Г. Брокерський договір: цивільно-правовий аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008.

Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, яку присвячено дослідженню брокерського договору за цивільним законодавством України.

Уперше на науковому рівні провадиться комплексне дослідження брокерського договору за цивільним законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є з’ясування сутності та значення брокерського договору за сучасних умов, визначення його ознак і


особливостей, теоретичний аналіз зобов’язань, які виникають у процесі укладання, зміни або припинення брокерського договору, відповідальності за його порушення, формування пропозицій щодо правового регулювання брокерських відносин у цивільному законодавстві України.

У дисертації послідовно досліджуються цивільно-правова природа брокерських відносин, місце брокерського договору в системі договірних зобов’язань, співвідношення з іншими посередницькими договорами. Визначено змішаний характер брокерського договору, що відбувається завдяки змішуванню положень таких договірних конструкцій, як договір доручення, комісії та агентський договір. Проаналізовано динаміку брокерських зобов’язань: порядок укладення, виконання, зміни та розірвання, припинення відносин у брокерському договорі, а також відповідальність за невиконання чи неналежне виконання брокерського договору. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.

У висновках за результатами здійсненого дослідження викладені найбільш важливі наукові та практичні результати, отримані в дисертації. Серед них, зокрема, такі.

Брокерський договір є змішаним цивільно-правовим договором, який опосередковує посередницько-представницькі відносини і спрямований на здійснення одним із його учасників (брокером) правомірних дій фактичного та/або юридичного характеру, учинених від свого імені або від імені іншого учасника (принципала) в його інтересах і за його рахунок або за власний рахунок з наступною компенсацією всіх витрат.

Визначено, що в системі договірних зобов’язань за своїм типом брокерський договір належить до групи цивільно-правових посередницьких договорів про надання послуг (юридичних та/або фактичних, спрямованих на досягнення певного юридичного (правового) результату), за видом належить до категорії змішаних (нетипових, комплексних, інтегрованих) договорів.

Перелік підвидів брокерського договору, закріплений у сучасному українському законодавстві, не має вичерпного характеру, через постійне розширення ринку посередницьких послуг. В залежності від сфери надання послуг виділяються підвиди брокерського договору (наприклад послуги на фондовій біржі, ринку страхування та перестрахування, море-


плавства, кредитування, митної справи, технологічних та венчурних сфер тощо). Відповідно до вимог чинного законодавства в певних сферах брокерські договори будуються за моделями договорів доручення, комісії чи агентського договору, що зумовлює доцільність створення єдиної конструкції брокерського договору шляхом змішання трьох самостійних договірних конструкцій: доручення, комісії та агентського договорів.

Визначено, що специфічними рисами брокерського договору, які відрізняють його від суміжних договорів, є: предмет договору, характер відносин брокера з третіми особами, характер дій брокера, можливість дій набувати організаційного характеру, які свідчать про його змішаний характер. Істотними умовами брокерського договору є предмет договору, ціна договору та строк дії договору. Сутність брокерських послуг полягає у вчиненні правомірних дій фактичного та/або юридичного характеру (відповідно до сфери професійної діяльності брокера). Діяльність сторін за брокерським договором, як правило, пов’язана зі здійсненням підприємницької діяльності та має на меті отримання прибутку. Комерційне посередництво брокер може здійснювати від свого імені, але за рахунок особи, інтереси якої представляються, або від імені та за рахунок особи, яка надала доручення. У випадку одночасного представництва брокером різних сторін у договорі (за згодою цих сторін і в інших випадках, передбачених законом) на нього покладається обов’язок виконувати надане йому доручення з ретельністю звичайного підприємця.

У брокерському договорі визначений строк надання брокерських послуг може не збігатися зі строком дії договору, договірні відносини між брокером і клієнтом можуть тривати довше, ніж строк виконання певної послуги. Це зумовлено тривалістю відносин за брокерським договором та тим, що впродовж певного періоду часу можливе неодноразове звернення за отриманням брокерської послуги у певній сфері професійної діяльності відповідно до умов договору. Взаємозв’язок брокерських послуг із реалізацією інтересів учасників цивільного обороту відбувається завдяки запропонованим пропозиціям брокера, виходячи з особливостей, що існують на ринку на даний момент (право вибору пропозиції за клієнтом).

Надано авторське визначення брокера як посередника, який систематично професійно надає фактичні та/або юридичні послуги в певній галузі діяльності з метою досягнення позитивного економічного результату (отримання прибутку).

Публікації автора:

 1. Орзих Ю. Коммерческое представительство по новому Гражданскому кодексу /Ю. Орзих //Юридический вестник. – 2005. – № 1. – С.122-125.

 2. Орзіх Ю.Г. Договір доручення та комісії за Цивільним кодексом України /А.І. Дрішлюк, Ю.Г. Орзіх //Юридический вестник. – 2005. – № 3. – С. 77-80.

 3. Орзіх Ю. Правове регулювання брокерської діяльності в Україні /А. Дрішлюк, Ю. Орзіх //Юридический вестник. – 2006. – № 2. – С. 109-113.

 4. Орзіх Ю.Г. Договірне та комерційне представництво: практичне значення виокремлення /Ю.Г. Орзіх //Економіка та право. – 2006. – № 3. – С. 71-74.

 5. Орзіх Ю.Г. Місце брокерського договору в системі договорів про надання послуг /Ю.Г. Орзіх //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 1. – С 114-119.

 6. Орзіх Ю.Г. Договори доручення та комісії в римському приватному праві та у цивільному законодавстві України /Ю.Г. Орзіх //Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип. 31. – С. 203-210.

 7. Орзіх Ю.Г. Комерційне представництво та комерційне посередництво: проблеми застосування /Ю.Г. Орзіх //Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип. 33. – С. 182-185.

 8. Орзіх Ю.Г. Розмежування брокерського договору з суміжними договорами /Ю.Г. Орзіх //Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 38. – С. 226-229.

 9. Орзіх Ю.Г. Правове регулювання надання брокерських послуг: цивільно-правові аспекти /Ю.Г. Орзіх //Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 42. – С. 132-136

 10. Орзіх Ю.Г. Брокерська діяльність /Ю.Г. Орзіх //Часопис цивілістики. – 2006. – Вип. 1. – С. 34-36.

 11. Орзіх Ю.Г. Глава 68. Доручення. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене. /А.І. Дрішлюк, Ю.Г. Орзіх //Під ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – С. 914-919.

Орзіх Ю.Г. Комерційне посередництво та комерційне представництво: щодо критеріїв розмежування. /Ю.Г. Орзіх //Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина третя: «Цивільне право. Сімейне


право. Міжнародне приватне право. Комерційне право.» Підтом 2. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. – С. 53-55.

 1. Орзіх Ю.Г. Комерційне представництво та комерційне посередництво: проблеми застосування. /Ю.Г. Орзіх //Правове життя сучасної України. – 2006. – С. 150-153.

 2. Орзіх Ю.Г. Правове регулювання договорів доручення та комісії у римському приватному праві та за сучасним цивільним законодавством. /Ю.Г. Орзіх //Римське право і сучасність: Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції (19-20 травня 2006 р.) м. Одеса /Одеська національна юридична академія; Хмельницький університет управління та права /Укл. Гончаренко В.О., Еннан Р.Є. – Одеса: Фенікс, 2006. – С. 145-147.

 1. Дришлюк А.И., Орзих Ю.Г. Глава 68. Поручение. Гражданский кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Издание четвертое, дополненное и переработанное /А.И. Дришлюк, Ю.Г. Орзих //Под ред. д.ю.н., проф. Е.О. Харитонова. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – С. 975-982.

 2. Орзіх Ю.Г. Розмежування брокерського договору з суміжними договорами. /Ю.Г. Орзіх //Правове життя сучасної України. – 2007. – С. 302-304.

 3. Орзіх Ю.Г. Договір доручення. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник /А.І. Дрішлюк, Ю.Г. Орзіх //За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова; канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – С. 443-448.