Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Задорожна Світлана Михайлівна. АВТОНОМІЯ СТОРІН В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Чернівці, 2006.Анотація до роботи:

Задорожна С.М. Автономія сторін в міжнародному приватному праві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню автономії волі сторін договору у міжнародному приватному праві. Вільний вибір права в роботі розглядається як колізійно-правова свобода, досліджується історія виникнення та розвитку автономії волі, здійснена спроба філософського виправдання вільного вибору права в міжнародному приватному праві. Здійснюється порівняльно-правовий аналіз зарубіжного законодавства та легального закріплення в українському міжнародному приватному праві згаданої проблеми. В роботі досліджені питання умов та меж (формальної сфери дії) застосування автономії сторін, а також правових наслідків застосування (змістовної сфери дії) автономії волі сторін.

У висновках сформульовано найбільш суттєві положення і пропозиції, отримані в результаті дисертаційного дослідження даної теми, зокрема проблема автономії вирішена не тільки через обґрунтування визнання автономії волі як одного з основоположних принципів міжнародного приватного права, але й як аналіз гіпотетичної диспозитивної колізійної норми (норми з прив’язкою lex voluntatis) за допомогою спеціального методу «подвійного визнання», історичні корені якого ведуть до вчень І. Канта.

Встановлено, що при реалізації принципу автономії волі можливі три основні способи здійснення автономії сторін: два прямі і один непрямий. Категоричний вибір є класичним і найбільш повним прямим виразом автономії сторін, і конклюдентний, в т.ч. мовчазне волевиявлення, спосіб здійснення автономії є також прямим вибором права, яке мали на увазі сторони, але чітко його не виразили. Непрямий спосіб передбачає здійснення вибору права на підставі вирішення питання конкуренції колізійних норм правовопорядку lex fori. В останньому випадку часто застосовується принцип тісного зв’язку з правовідношенням.

Автономія волі не має універсального чи абсолютного характеру тільки в тій частині, стосовно якої діють імперативні норми правопорядку lex fori. Імперативними нормами є не тільки норми публічного права, але й деякі норми приватного права, а також колізійні принципи і норми.

Вибір права сторонами договору, ускладненого іноземним елементом, стосується лише питань взаємних відносин сторін договору, тобто зобов’язального статуту правочину. Форма і дійсність угоди про вибір права повинна регулюватися правом, яке застосовується до основного договору, тобто за обраним сторонами правом на основі принципу «вибір вибору права». Функціонування lex mercatoria в значній мірі залежить від визнання його державою, тому національне законодавство має, із застереженнями, пріоритет перед lex mercatoria у разі його вибору.

У випадку розщеплення договірного статуту, необхідне визнання можливості сторін в договорі підпорядковувати окремі (окрему) частини (частину) договору різним національним правовим системам, та, з іншої сторони, необхідно заборонити підкорення договору в цілому різним правопорядкам. Однак, обрання в порядку кумулятивного вибору одночасно національного права і т.з. lex mercatoria може бути визнане легітимним, якщо вважати застосування норм lex mercatoria як субсидіарне правове регулювання.

В стислій формі викладено загальні підсумки дослідження в сфері дії автономії волі сторін в міжнародному праві, які мають не тільки наукове, а й практичне значення, зокрема розраховані на вдосконалення положень чинного Закону України «Про міжнародне приватне право».

Публікації автора:

  1. Задорожна С.М. Сутність автономії волі: основні наукові підходи у науці міжнародного приватного права // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 531 – 536.

  2. Задорожна С.М. Способи вираження волі сторін договору при реалізації принципу автономії волі. // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Правознавство. Збірник наук. Праць. Вип. 253. Чернівці, 2004. – С. 61– 65.

  3. Задорожна С.М. Автономія волі у міжнародному приватному праві: кумулятивний вибір застосовного права // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С.579 – 584.

  4. Задорожна С.М. Вибір ненаціональних норм при реалізації принципу автономії волі в міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Правознавство. Збірник наук. Праць. Вип. 282. – Чернівці, 2005. – С. 68– 72.

  5. Задорожна С.М. Форма угоди про право, застосовне до цивільно-правових угод, ускладнених іноземним елементом // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск . – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 467 – 472.

  6. Задорожна С.М. Філософія питання автономії волі як колізійно-правової свободи // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 32. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С.326 – 332.

  7. Задорожна С.М. Міжнародна ввічливість – один із принципів міжнародного приватного права // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. 20 лютого 2003 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – С. 27.

  8. Задорожна С.М. Сфера застосування автономії волі у міжнародному приватному праві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5 – 6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С. 500 – 503.

  9. Задорожна С.М. Автономія волі в міжнародному приватному праві: дійсність угоди про вибір права // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – С.125 – 127.