Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Швиденко Олександр Сергійович. АКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київ, 2006.Анотація до роботи:

Швиденко О.С. Акція як об’єкт права власності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню проблем правового регулювання акції як об’єкту права власності.

Особливу увагу приділено таким питанням: цивільно-правовій характеристиці акції як об’єкта права власності; дослідженню її правової природи; питанням виникнення та припинення акції як об’єкта права власності, законним підставам її обмеження та обтяження правами третіх осіб, захисту права власності на акцію. Робиться висновок про те, що акція посвідчує тільки право участі в акціонерному товаристві.

Проведено аналіз особливостей документарної та бездокументарної форми випуску акції. Робиться висновок про те, що акції в Україні існують тільки в бездокументарній формі. Досліджується форма договорів, предметом яких є акція, зокрема відмічається необхідність дотримання письмової форми таких договорів під загрозою їх нікчемності. Відзначається консенсуальність договорів про відчуження акцій, що не може бути змінено домовленістю сторін. Вказується на особливість застави акцій, порівняно із іншими цінними паперами та робиться висновок про те, що передача акцій в заставу не повинна впливати на здійснення права участі в акціонерному товаристві. Розглядаються особливості речово-правових способів захисту права власності на акцію.

На підставі аналізу наукової літератури, нормативних актів та судової практики сформульовані конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання права власності на акцію.

Публікації автора:

1. Швиденко О.С. Правове регулювання спадкування іменних акцій, випущених у документарній формі // Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: ІДіП НАНУ, 2000. – Вип. 7. – С. 261-267.

2. Швиденко О.С. Виникнення і реєстрація права власності на іменні акції, випущені в документарній формі // Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: ІДіП НАНУ, 2001. – Вип. 9. – С. 249-256.

3. Швиденко О.С. Цивільно-правові питання придбання акціонерним товариством власних акцій // Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: ІДіП НАНУ, 2001. – Вип. 10. – С. 268-275.

4. Швиденко О.С. Щодо прав довірчих товариств на управління акціями, що належать фізичним особам // Матеріали міжнародної наукової конференції „Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем”. – К.: ІДіП НАНУ. – 2000. – С.402-405.

5. Правочини (статті 218-236) / Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М.Шевченко. – К. – Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”. – 2004. – Ч. 1. – С. 303-325.

6. Договір комісії (статті 1011-1028) / Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М.Шевченко. – К. – Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”. – 2004. – Ч. 2. – С. 491-509.

7. Швиденко О.С. Правові проблеми виникнення права власності на акції // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво ЛНУ, 2006. – Вип.1. – С.400-401.