Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Государственное управление / Местное самоуправление


Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / А.А. Халецька; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено застосування багатофакторного регіонального управління підприємництвом. Обгрунтовано процеси формування його сучасної структури в Україні, виявлено ознаки угрупування факторів управління ним за роллю в еволюції та стійким наслідуванням, показано їх значення та місце у загальному й особливому управлінні. З урахуванням комплексу факторів підприємництва, зовнішнього та внутрішнього середовища, законів управління розроблено дискрептивну багатофакторну модель регіонального управління розвитком малого та середнього бізнесу. Охарактеризовано їх взаємодію, наведено пріоритетні напрямки щодо управління підприємництвом. За результатами досліджень розроблено регіональну програму розвитку малого підприємництва у Донеччині.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з державного управління : 25.00.04 / О.М. Коваль; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено світовий досвід і проаналізовано особливості регулювання зайнятості за сучасних умов в Україні. Визначено основні передумови формування ринкових відносин у сфері праці, проаналізовано причини виникнення безробіття. Наголошено на можливості вирішення проблеми зайнятості в межах загальної державної програми з використанням комплексного підходу державної влади та регіональних, місцевих органів управління.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр: 25.00.04 / В.В. Сокіл; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано критерії віднесення міських населенних пунктів до категорії монофункціональних міст. Наведено підходи до визначення пріоритетів розвитку шахтарських міст за умов реструктуризації їх економіки, розкрито механізм формування вугільних територіально-виробничих комплексів, що виступають системоутворювальними елементами шахтарських міст. Визначено пріоритетні напрями реструктуризації економіки міст, запропоновано перспективну стратегію їх розвитку. Встановлено визначальну роль місцевих органів влади під час здійснення господарської реструктуризації. Уточнено зміст понять реструктуризація господарського компалексу міста, монофункціональне шахтарське місто. Розроблено модель державного регулювання економіки шахтарського міста, обгрунтовано доцільність запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на його території.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Ганна Григорівна Скиба; Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / І.О. Дегтярьова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Доведено необхідність запровадження нової парадигми місцевого самоврядування, що полягає у задоволенні потреб та інтересів громадян, а також удосконаленні суспільних взаємовідносин на рівні територіальної громади. Розроблено нові теоретико-методологічні засади щодо функціонування системи місцевого самоврядування в Україні та обгрунтовано фактори його ефективного здійснення. Проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду. Запропоновано технологію впровадження принципу субсидіарності на рівні місцевого самоврядування, яка реалізується через статути громад за умов форми прямої демократії органами самоорганізації населення. Обгрунтовано доцільність упровадження "внутрішнього контролю" за діяльністю органів місцевого самоврядування як складової системи контролю у місцевому самоврядуванні.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр: 25.00.04 / Т.О. Проценко; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні засади функціонування та діяльності органів виконавчої влади у регіоні як важливої складової державного управління. Розкрито зміст цілей, завдань, удосконалено класифікацію функцій органів виконавчої влади у регіонах України, виділено критерії їх класифікації. Обгрунтовано особливості діяльності органів даної влади у сфері соціально-економічного розвитку регіону та запропоновано напрями подальшого їх розвитку. Наведено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та удосконалення діяльності органів виконавчої влади у регіонах України. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблеми, виявлено ряд маловивчених її аспектів.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / О.М. Єгоров; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження методів управління містом, ефективність яких визначається їх відповідністю системній природі об'єкта, характеру його еволюції за умов соціально орієнтованої ринкової реформи. Виявлено критерії ефективності управління містом, на підставі яких визначено принципи взаємовідносин міста та держави (субсидіарність), місцевої влади та бізнесу (приватно-суспільне партнерство). Розроблено інформаційну системну модель міста, запропоновано методи її аналітичного використання для ефективного управління доходами та витратами міста.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / С.В. Краснопьорова; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано зміст поняття механізму удосконалення та визначення основних чинників забезпечення регіонального управління у сфері зайнятості населення. Досліджено наявні та можливі концептуальні підходи стосовно ринкових відносин і ринку праці. Виявлено загальні тенденції розвитку сучасного ринку праці у зв'язку з можливістю відпрацювання та функціонування механізму удосконалення регіонального управління у сфері зайнятості. Розглянуто характерні особливості у становленні регіонального управління сферою зайнятості в Україні. Прослідковано кореляцію між загальнолюдськими принципами державної політики зайнятості та демократичними засобами впливу на неї. Обгрунтовано смислотворчі засади сучасної концепції регіонального управління лоюдськими ресурсами в Україні та засоби її реалізації на регіональному рівні. Визначено основні напрямки модернізації державної служби зайнятості на регіональному рівні.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр: 25.00.04 / Г.В. Машко; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано сутність і закономірності становлення та розвитку місцевих бюджетів, визначено їх роль в економічній системі держави за сучасних умов. Проведено комплексне дослідження теорії та практики формування місцевих бюджетів. На підставі аналізу сучасного досвіду їх управління встановлено необхідність впровадження механізмів бюджетування та балансування територіального бюджету, стратегічного управління фінансами та створення центрів їх обліку та звітності. Обгрунтовано доцільність застосування логістичного підходу щодо розробки стратегії розвитку території та запропоновано використовувати як інструмент перерозподілу ресурсів і взаємного кредитування Фонд соціально-економічної підтримки інтересів населення території з відповідними логістичними зв'язками між громадськістю, суб'єктами господарювання та органами місцевого самоврядування.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / І.Л. Райнін; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне дослідження проблем формування та реалізації політики регіональних органів влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою обгрунтування, опрацювання й підготовки рекомендацій щодо впровадження адекватних механізмів, інструментів та інституційних підвалин даної політики за умов нинішнього етапу трансформації системи державного управління в Україні. Розроблено цілісний комплекс методів політики регіональних органів урядування щодо підтримки місцевого експорту, залучення та утримання іноземних інвестицій, а також використання міждержавної взаємодії.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Леонід Віталійович Сапельніков; Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. наук з державного управління: 25.00.04 / І.Ю. Пелюгіна; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено теоретичне дослідження системи регіонального управління в сфері використання відходів виробництва. Висвітлено напрями підвищення її ефективності. Запропоновано методику еколого-економічної оцінки утилізації відходів виробництва, доповнено її показниками екологічної переваги, що дозволяє підвищити вірогідність вибору інвестиційних проектів. Обгрунтовано доцільність створення спеціалізованих підрозділів з використання відходів у складі органів виконавчої влади регіонального та місцевого рівней. Надано рекомендації щодо оцінки їх ефективності. Розкрито фінансово-економічні заходи щодо стимулювання використання відходів у регіоні, які базуються на механізмі надання податкових пільг для суб'єктів господарювання, що утилізують відходи.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / С.М. Вдовенко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: В роботі здійснено комплексний аналіз механізмів регіонального управління реформуванням гуманітарної сфери. Розглянуті передумови, тенденції перехідного періоду. Розроблено системно-функціональний механізм реформування освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту. Визначено зовнішні та внутрішні чинники, які забезпечують рівновагу гуманітарних систем. Досліджено взаємозв'язок регіонального управління з комплексом "економіка - гуманітарна сфера - населення". Доповнені показники оцінки діяльності закладів гуманітарної сфери, які враховують їх участь в ринкових перетвореннях. Запропоновані структури управління, адекватні потребам перехідного періоду. Проаналізовано бюджет, як інтегральний показник якості управлінської праці та його функції. Зроблено висновок про те, що збалансований бюджет зв'язує регіон в єдиний комплекс, цілісну систему, забезпечує його рівновагу, виконує головну функцію - фінансування гуманітарної сфери. Доведено зростання ролі місцевих податків і зборів у вирішенні питань соціального захисту населення.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 25.00.04 / А.С. Крупник; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано об'єктивну необхідність посилення соціально-захисної спрямованості державної соціальної політики за умов глибокої трансформації суспільства, яка супроводжується різким погіршенням якості життя більшості населення країни та його соціальною дезадаптацією. Головною метою удосконалення соціальної політики визначено пом'якшення наслідків даної трансформації. Простежено еволюцію концепції соціальної держави у світі від держави загального добробуту до держави соціальних інвестицій. Встановлено, що для України найбільш прийнятною на даному етапі може бути інтегральна соціально-ліберальна модель соціально-правової держави на засадах соціальної ринкової економіки. Проаналізовано правові засади соціального захисту в Україні та наведено рекомендації щодо їх удосконалення та розвитку. Запропоновано концептуальні підходи стосовно створення в країні Державної системи соціальної стандартизації. Сформульовано активну ресурсну стратегію соціального захисту. На підставі здійснення соціального експерименту відпрацьовано найбільш ефективні соціальні технології всебічної підтримки населення та залучення громадян до активного суспільного життя. Вперше в Україні досліджено феномен соціального замовлення як комплексного інструменту вирішення соціальних проблем у разі солідарної участі у даному процесі держави та недержавних суб'єктів соціальної політики.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / В.М. Вакуленко; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено, що за умов багатоукладної економіки стратегічне планування є основним інструментом регулювання соціально-економічного розвитку міських поселень і раціонального використання ресурсів на загальнодержавному та рівні територіальних громад. Доведено, що воно має значний потенціал щодо підвищення ефективності управління адміністративно-територіальними одиницями з боку державних органів влади та місцевого самоврядування за умов застосування комплексу науково обгрунтованих напрямків, методів і прийомів, визначення стратегічних цілей та послідовної їх реалізації. Вперше у вітчизняній науці обгрунтовано, що у процесі стратегічного планування великих міст необхідно їх розглядати як міста-підприємці. Узагальнено методичні підходи щодо удосконалення практики стратегічного планування великих міст на основі застосування інноваційних моделей. Доведено доцільність використання інструментів маркетингу для визначення стратегій економічного розвитку міста. Обгрунтовано необхідність виконання Києвом, поряд із столичними, функцій світового міста, проаналізовано ресурсний потенціал столиці, визначено основні параметри стратегічного плану економічного розвитку Києва з урахуванням особливостей столичного міста та формування на його базі приміської зони "столичного округу".

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / А.М. Близнюк; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методичні основи регіональної стратегії формування індустрії переробки та утилізації відходів у контексті інноваційної моделі економічного зростання як пріоритетного напряму управління екокризовими промисловими регіонами. Обгрунтовано пропозиції щодо правового, організаційно-економічного та фінансового забезпечення заходів щодо формування індустрії переробки та утилізації відходів в екокризових промислових регіонах. Запропоновано економіко-математичну модель регіональної системи управління переробкою та утилізацією відходів. Висвітлено організаційно-функціональну структуру, етапи створення, основні пріоритетні напрями діяльності, перелік заходів щодо формування та нормативно-правового забезпечення функціонування Донецького технологічного парку "Ресурсозбереження, переробка та утилізація відходів".

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.04 / С.Є. Саханенко; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методологічні засади політичного управління на міському рівні й комплекс науково-прикладних підходів і моделей, що забезпечують практичне використання одержаних наукових результатів. Обгрунтовано базові науково-теоретичні й концептуальні положення щодо політичного управління. Визначено зміст категорії "місто" як соціального, економічного, політичного феномену, суб'єкта та об'єкта управління. Розроблено комплексну типологію міст. Виділено й змістовно інтерпретовано основні складові політичного управління містом - територіальна громада, представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування, політичні партії та громадські об'єднання, засоби масової інформації, інститут лідерства на міському рівні. Висвітлено основні підходи щодо технологій політичного управління містом за умов самоврядування: політико-стратегічний підхід, лобізм, нормативне регулювання, зв'язки з громадськістю, консультування.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / І.В. Шкрабак; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2003. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі результатів аналізу існуючої практики територіального управління доведено необхідність урахування інвестиційного потенціалу підприємств-реципієнтів у разі визначення прогнозних варіантів і схем соціально-економічного розвитку та розроблено методику кількісної оцінки його рівня. Обгрунтовано застосування логістичного підходу стосовно управління регіональними та галузевими інвестиційними потоками на базі використання показників інвестиційного потенціалу підприємств і запропоновано економічну модель регіональної інвестиційної програми. Розроблено наукові пропозиції щодо підвищення ефективності механізму державного регіонального управління шляхом удосконалення системи прогнозного та інформаційного забезпечення. Сформульовано рекомендації відносно раціональної організації та управління галузевими та територіальними інвестиційними потоками.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / І.О. Кірнос; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Викладено результати досліджень та апробації методичних підходів щодо розробки рекомендацій по удосконаленню державного регулювання інвестиційною діяльністю у регіоні. На підставі результатів аналізу існуючих підходів щодо класифікаційних ознак інвестицій розроблено систему класифікаційних ознак, яка дозволяє охопити найголовніші напрямки її реалізації. Запропоновано формування оптимальної програми інвестиційної діяльності підприємства на основі принципу ранжування проектів за критеріями ефективності ризиковості або їх поєднання. Оптимальну інвестиційну програму у даному випадку визначено як сукупність упорядкованих інвестиційних проектів, нагромаджені інвестиційні затрати яких не перевищують наявних грошових засобів. Наведено пропозиції щодо виправлення негативних тенденцій у проблемі стимулювання іноземного інвестування в економіку України. Встановлено, що покращання ситуації можливе за умов комплексного реформування економічної політики держави у напрямку формування загальних умов розвитку цивілізованих ринкових відносин і специфічних, які стосуються залучення та використання інвестиційних ресурсів, що є прерогативою її складової - інвестиційної політики.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Дмитро Олександрович Войнорубов; Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003.

Аннотация:


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины