Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Государственное управление / Механизмы государственного управления


Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Н.М. Колісніченко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено філософсько-теоретичний аналіз взаємозв'язку державного регулювання та механізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою, обгрунтовано оптимальне співвідношення на центральному, регіональному та інституційному рівнях. Базуючись на системному підході, з використанням його синергічного ядра переосмислено методологічну проблематику розвитку відкритої системи вищої освіти, розроблено концептуальні засади впровадження реформаційних процесів в управлінні нею. Узагальнено існуючі підходи та результати дослідження з даної тематики. Виявлено методологічно-теоретичні та прикладні її аспекти, розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації управління вищою освітою в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / П.І. Гаман; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто теоретико-методологічні та прикладні засади формування державної політики екологічного розвитку економіки. Удосконалено досвід розвинених країн світу з ринковою економікою. З'ясовано особливості транзитивного етапу розвитку економіки України. Проаналізовано екологічний стан одного з регіонів України та визначено пріоритети регіональної екологічної політики держави. Систематизовано форми та методи процесу природокористування в Україні. Наведено рекомендації щодо удосконалення екологічного моніторингу, механізмів реалізації регіональної та державної політики з питань природокористування у контексті взаємозв'язку заходів економічного розвитку та екологічної безпеки.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Л. Міненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Поглиблено методологію дослідження формування продуктивної зайнятості за ринкових умов, обгрунтовано її критеріальні ознаки. Узагальнено теоретико-методологічні засади державної політики забезпечення продуктивної зайнятості, з'ясовано її змістовні характеристики, визначено суб'єкт і об'єкт, принципи, форми та методи реалізації. Удосконалено методичні засади оцінки результативності регулювання державними органами виконавчої влади регіону використання людського потенціалу й обгрунтовано концептуальні напрями трансформації діяльності регіональних владних структур, які передбачають розширення сфери продуктивної зайнятості населення, активізацію підприємництва та зорієнтовані на високий рівень конкурентоспроможності економічно активного населення на ринку праці України. Запропоновано модельну структуру регіональної програми та розроблено Концепцію державної політики забезпечення продуктивної зайнятості в Україні, обгрунтовано стратегічні напрями її реалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О.О. Підгайна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання підвищення ефективності залучення інвестицій у вуглевидобувну галузь промисловості України з метою виведення її з кризового стану та перетворення у рентабельне виробництво. Проведено аналіз динаміки і структури інвестицій, вкладених у вугільну промисловість України, охарактеризовано їх сучасний стан в економіці країни та методи державного регулювання інвестиційного процесу. Досліджено теоретичні аспекти інвестування за умов ринкової економіки та основні напрями удосконалення його управлінням. На основі комп'ютерних програм для прийняття оптимальних рішень проаналізовано суперечливі ситуації щодо вибору інвестиційного проекту і перспектив виведення з кризового стану вуглевидобувної промисловості України. На підставі використання програми "Прорив" під час оцінки ефективності різних інвестиційних проектів для умов вугільної промисловості України встановлено, що на найближчі три роки кращим є бізнес-проект, запропонований фірмою Enterprise (Англія).

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Г. Горник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методологічні засади формування в Україні дієвих механізмів державної промислової політики за умов трансформаційної економіки, визначено методи та форми її практичної реалізації. Опрацьовано стратегію інноваційного розвитку національної промисловості. Обгрунтовано необхідність створення кептивних і напівкептивних фондів інноваційних розробок для використання у системі внутрішнього фінансування виробників продукції. Визначено напрями державної промислової політики у сфері інноваційної діяльності. Удосконалено систему державного фінансування визначених урядом стратегічних інноваційних проектів, а також форм створення кластерної побудови інноваційно-інвестиційної діяльності. Запропоновано теоретичне узагальнення промислової як складової економічної політики держави, яка є сукупністю узгоджених заходів, призначених для здійснення якісних та кількісних структурних, інноваційних, інвестиційних перетворень реального сектору економіки з метою стимулювання економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг на ринках, а також зміцнення національної економічної безпеки. Обгрунтовано необхідність переходу системи стандартизації та уніфікації інноваційних розробок на засадах міжнародних CALS-технологій.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Л.О. Донченко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Надано оцінку державного регулювання банківської системи за умов трансформації української економіки. Обгрунтовано необхідність переходу від регулювання банківської системи як залучення та розміщення коштів до регулювання даної системи як фінансового інституту. Запропоновано шляхи зміцнення банківської системи, досліджено еволюцію та проведено порівняльний аналіз сучасних стратегій збереження довіри до її системи. Акцентовано увагу на аналізі банківської системи України, наведено шляхи удосконалення її регулювання та ефективного нагляду.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Г. Сагір; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методичні засади удосконалення інструментарію державного регулювання (ДР) природних монополій (ПМ) на прикладі електроенергетики. Визначено сутність ПМ як об'єктів державного управління, а також системний підхід до розкриття суб'єктивного складу, принципів та інструментарію ДР даної галузі. Досліджено закордонний досвід регулювання ПМ, наведено напрями його використання в Україні. Проаналізовано еволюцію форм і методів ДР моделі енергетичного ринку, цінової та тарифної політики енергопідприємств. Охарактеризовано ефективність процесів роздержавлення, розроблено концептуальне забезпечення розвитку системи управління державними корпоративними правами в даній галузі. Запропоновано синергетичну парадигму запровадження штучної конкуренції, сформовано механізм ДР енергетичного ринку в конкурентному середовищі.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.В. Семененко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові засади регулювання процесів реструктуризації у реальному секторі економіки. Розкрито суть поняття державного регулювання процесів реструктуризації. Визначено зміст процесу приватизації як створення організаційно-економічних умов для реструктуризації. Висвітлено методику дослідженого регулювання у реальному секторі економіки. Розвинуто механізм державного регулювання досліджених процесів, а також визначено процес формування правової бази реструктуризації у реальному секторі економіки. Запропоновано вживати регулятивні заходи під час проведення реструктуризації. Обгрунтовано становлення інститутів державного управління процесами реструктуризації та розроблено механізми цього управління.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ульянченко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано сутність та основні завдання державного регулювання розвитку економіки. Удосконалено організаційно-правовий механізм управління аграрним сектором економіки. Проаналізовано сучасний стан сільськогосподарського виробництва регіону та вплив механізмів державного регулювання на розвиток аграрної сфери. Визначено критерії та систему показників для оцінки ефективності її управлінням. Удосконалено механізм державного регулювання використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону на базі використання методу економіко-математичного моделювання, застосування якого дозволяє визначити пропозицію сільськогосподарської продукції з урахуванням її попиту та експортних можливостей регіону. Обгрунтовано стратегічні напрями підвищення ефективності механізмів державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / С.І. Таршин; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Поглиблено зміст поняття державного регулювання розвитку олійно-жирової промисловості з урахуванням ступеня взаємозв'язку інформації, організації та управління у процесі його еволюції. Обгрунтовано організаційно-економічний механізм державного регулювання олійного виробництва та проведено розрахунки економічної ефективності реалізації інноваційно-інвестиційного проекту переробки соняшнику. Удосконалено методологію комплексного аналізу трансформації економічних систем на підставі використання інституціонального та еволюційного підходів. Створено механізм регулювання розвитку та розміщення олійно-жирового комплексу шляхом доповнення, розширення та поглиблення таких його складових: формування сприятливого інвестиційного середовища та ділового клімату, планування, прогнозування та програмування діяльності підприємства з урахуванням мінливості економічного середовища, пошуку джерел фінансування на потреби оновлення основних фондів і нарощування обігових коштів, активізації внутрішнього ринку насіння соняшнику, продуктів його переробки та експортно-імпортної діяльності, удосконалення системи оподаткування та митного регулювання. Запропоновано знизити податок на прибуток, а податок на додану вартість залишити на існуючому рівні.

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / С.А. Антонюк; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено науково-теоретичне обгрунтування реалізації державного регулювання приватного сектору в охороні здоров'я України на регіональному рівні. На підставі системного підходу досліджено стан приватного сектору даної галузі, його функціонування та розвиток за ринкових умов, державне регулювання цієї сфери у період запровадження Україною європейських стандартів щодо надання медичної допомоги. Проаналізовано організаційно-правові форми та процесуальні аспекти державного регулювання розвитку приватного сектору у зазначеній галузі на регіональному рівні. Запропоновано шляхи вдосконалення державного управління системою й організаційно-правовими формами підготовки молодших медичних спеціалістів як важливої складової регулювання розвитку приватного сектору в охороні здоров'я України.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Є.В. Капінус; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми державного регулювання розвитку регіональних продовольчих комплексів. Визначено основні методичні підходи до вдосконалення адміністративно-господарського й економічного механізмів державного регулювання розвитку регіонального продовольчого комплексу. Доведено, що визначальною й організуючою ланкою даного комплексу є харчова та переробна промисловість. Проаналізовано досвід перших аграрно-промислових об'єднань та досліджено нові форми агропромислової інтеграції на сучасному етапі. Обгрунтовано вплив інтеграційних процесів на сталий розвиток сучасного регіонального продовольчого комплексу, виявлено тенденції його розвитку та запропоновано типову модель взаємозв'язків складових і учасників продовольчого комплексу на обласному рівні. Здійснено аналіз системи організації такого комплексу на Черкащині та визначено основні напрями вдосконалення системи державного регулювання продовольчого комплексу області. Наголошено на доцільності створення якісно нових організаційно-управлінських структур такого комплексу на рівні регіонів, насампред як продовольчого кластера, що дає змогу підвищити їх самостійність у розв'язанні питань продовольчого забезпечення, розмежувати функції кожного підрозділу продовольчого комплексу та усунути надмірну централізацію управлінських функцій на загальнодержавному рівні.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.О. Бойко; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — О., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні та методологічні засади державного впливу на формування ринку кредитних послуг в Україні. Охарактеризовано основні види кредитних послуг (фінансовий лізинг, факторинг, форфейтинг, авальний й акцептний кредит), досліджено вітчизняний і зарубіжний досвід їх використання. Встановлено пріоритетність галузі АПК у сфері надання кредитних послуг. Доведено необхідність формування механізмів державного регулювання та стимулювання розвитку ринку на різних рівнях управління (міжнародному, національному, регіональному, а також на рівні підприємств та установ) з метою утворення оптимальних передумов ефективного використання та надання кредитних послуг. Обгрунтовано доцільність утворення фінансового холдингу в системі АПК на регіональному рівні управління для вирішення проблем заставних і майнових відносин, впровадження оптимальних рішень та підвищення ефективності рівня управління ризиками.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.А. Занфіров; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні, методологічні та прикладні засади соціально-економічного розвитку регіону як складової державного регулювання економіки. Обгрунтовано державну регіональну політику в Україні. Проведено системний аналіз наукової літератури українських і зарубіжних дослідників щодо державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Розкрито суть поняття "державна регуляторна політика", яке реалізується у концепції розвитку регіону. Визначено узагальнювальний критерій, з використанням якого оцінюється ефективність реагувальних впливів на сприйняття соціального управління як сукупності дій, спрямованих на оптимізацію споживання життєвих благ. Удосконалено структуру процесу програмно-цільового управління розвитком регіону. Запропоновано непрямі методи впливу на регіональний розвиток, які базуються на стимулюванні розвитку кластерів. Розроблено науково-практичні рекомендації стосовно розвитку регіонів України, удосконалення системи їх фінансування та формування регіональних соціально-економічних програм.

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / А.М. Ткаченко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 32 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано теоретичні аспекти логістичного державного регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Визначено основні напрями реалізації регуляторного впливу та тенденції глобалізації у формуванні зовнішньоекономічної діяльності. Обгрунтовано ефективні підходи щодо побудови, моделювання та оптимізації системи державної регуляторної політики, визначено принципи її інформаційного забезпечення. Обгрунтовано методологічні положення щодо організації системи державного регулювання. Розглянуто методи прогнозування показників регуляторного впливу, визначено пріоритети управління якістю. На підставі проведених досліджень розроблено принципи та напрями державного регулювання транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Запропоновано стратегію державної політики щодо співробітницва з країнами СНД у транспортній сфері. Визначено умови приєднання України й держав СНГ до міжнародних конвенцій та угод у галузі транспорту. Досліджено особливості державної політики України щодо співробітництва з Російською Федерацією у сфері розвитку транспортної інфраструктури. Висвітлено правові аспекти транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності щодо реалізації єдиної транзитної політики, регулювання адміністративних і господарських правовідносин, розвитку транспортної інфраструктури та ринку транспортних послуг, а також адаптації законодавства України до правової системи ЄС у галузі транспорту.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Ж.А. Новицька; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уточнено теоретичні положення та розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення державного управління соціально-економічним розвитком промислового міста на базі визначення та використання його інноваційно-інвестиційного потенціалу. Проаналізовано сучасний стан, особливості та тенденції інноваційно-інвестиційної діяльності у промисловому місті. Уточнено понятійний апарат і систему показників оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу адміністративних районів міста. Розроблено методичні підходи щодо використання логістичних принципів у процесі управління інноваційно-інвестиційною діяльністю. Розроблено методичні рекомендації щодо формування державної програми соціально-економічного розвитку міста та його адміністративних районів з урахуванням інноваційно-інвестиційного потенціалу територіальних одиниць. Розроблено моделі стратегічного розвитку міста, на базі яких обгрунтоваано основні напрямки інноваційно-інвестиційної політики та державного управління.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Л.В. Кретинина; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретичні положення, згідно з якими аграрні відносини за своєю суттю є взаємозв'язаною єдністю технологічних, соціально-економічних, організаційно-інституціональних і політичних відносин. Методологічно аргументовано зміну ролі держави за умов оволодіння ринковими механізмами регулювання аграрних відносин. Розроблено напрямки регіонального розвитку аграрних реформ як прикладний аспект сучасного етапу цих відносин. Удосконалено системи напрямків і методики проведення аграрних перетворень у Донецькій області, яка займає провідні позиції у промисловому та сільськогосподарському виробництві. Запропоновано напрямки реструктуризації колективних підприємств, які можуть бути рівноправними, конкурентоспроможними учасниками ринкових відносин. Висвітлено основні шляхи вдосконалення ціноутворення за умов реформування аграрних відносин. Розвинуто положення про капіталізацію землі та включення її вартості до вартості сільськогосподарського капіталу для забезпечення нормального процесу розширеного відтворення в аграрному секторі.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / І.Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено функціонально-структурний аспект державного управління аграрним сектором економіки України. Проаналізовано теоретико-методологічні засади та основні напрями державного управління аграрною сферою, визначено його функції, структуру та тенденції розвитку. З'ясовано специфіку й обгрунтовано основні завдання реформування державного управління аграрним сектором економіки України. Узагальнено існуючі моделі керування аграрною сферою у країнах з ринковою економікою та встановлено можливості використання міжнародного досвіду в Україні. Розроблено пропозиції щодо удосконалення функціональної та організаційної структур державного управіння аграрним сектором економіки України.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О.Г. Белінська; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу та узагальнення теоретичних положень сучасної економічної науки щодо функцій і ролі держави в соціально-ринковій економіці обгрунтовано необхідність запровадження трирівневої пенсійної системи в Україні. Відзначено, що фінансову звітність Пенсійного фонду України перетворено за накопичувальним методом обліку для одержання більш реалістичного уявлення про його фінансовий стан. Розроблено схему управління Пенсійним фондом та його видатками у контексті проведення адміністративної реформи. Удосконалено методику здійснення фінансового аналізу діяльності Пенсійного фонду України. У процесі виконання аналізу діючої та запропонованої пенсійних систем України набуло подальшого розвитку використання моделі PROST для прогнозування розвитку даної системи. Запропоновано послідовність проведення пенсійної реформи: створення комп'ютерних систем, баз даних і адміністративних механізмів, необхідних для підвищення ефективності та дієвості солідарної системи; побудову фінансової моделі з метою обчислення очних оцінок і керування збиранням внесків та виплатою пенсій у цій системі; її реформування з метою забезпечення актуарного балансу та створення надлишку коштів для фінансування накопичувальної системи; удосконалення адміністративних процедур у солідарній системі; розробку законодавчо-нормативної бази накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / М.М. Білинська; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Здійснено концептуально-цілісний аналіз процесів стандартизації вищої медичної освіти як інноваційного соціального феномена. Обгрунтовано найважливіші механізми державного управління галузевою стандартизацією вищої медичної освіти як складової підсистеми наукової галузі "державне управління", базуючись на системному підході, визначено перспективні напрями розвитку організаційного та мотиваційного механізмів, що полягають у формуванні міжсистемних зв'язків. Конкретизовано дефініції категоріально-понятійного апарату державного управління стандартизацією вищої медичної освіти та висвітлено суть понять "державне управління стандартизацією вищої медичної освіти", "галузева стандартизація вищої медичної освіти", "концепція державного управління галузевою стандартизацією вищої медичної освіти", "соціальна відповідальність медичної школи". Розроблено концептуальний підхід до сучасної моделі управлінської діяльності зі створення системи галузевих стандартів вищої медичної освіти з використанням методу моделювання. Виявлено закономірності формування стратегії управління якістю та визначено перспективи створення сучасної моделі системно-цільового типу національної системи управління якістю медичної освіти. Комплексно досліджено особливості державного центрального та регіонального моніторингу даної якості. Наведено та змістоно обгрунтовано принципи побудови моделі міжнародної акредитації вітчизняних вищих медичних навчальних закладів на підставі соціальної відповідальності медичної школи та розроблених стандартів з оцінки якісних показників її роботи. Проаналізовано основні тенденції розвитку організаційного та мотиваційного механізмів державного управління галузевою стандартизацією вищої медичної освіти за сучасних умов: формування міжгалузевих механізмів та зон випереджального розвитку галузевих стандартів.


[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины