Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Государственное управление / Теория и история государственного управления


Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Н.П. Ковалішина; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено науково-практичний аналіз взаємодії жіночих громадських організацій з органами державної влади у процесі забезпечення ефективності реалізації гендерної політики в Україні на сучасному етапі її державотворення. З застосуванням комплексного підходу розкрито особливості та запропоновано періодизацію становлення та розвитку жіночого руху в Україні. Концептуально виокремлено й проаналізовано основні моделі діяльності сучасних жіночих громадських організацій в Україні. Виявлено чинники розвитку жіночого руху в регіонах нашої країни, визначено його вплив на демократизацію гендерної політики на місцевому рівні влади, а також вплив міжнародних організацій-партнерів на активізацію ролі жінок в управлінні суспільними процесами. Вивчено особливості гендерного підходу до формування державної політики Канади як необхідної умови забезпечення її соціально-політичного розвитку, специфіку управлінської діяльності даних організацій щодо забезпечення гендерного балансу в США. Удосконалено механізми взаємодії держави і громадських жіночих організацій щодо формування й оптимізації політики гендерного паритету. Запропоновано шляхи оптимізації внеску жіночого громадського руху до процесів формування громадянського суспільства в Україні. Визначено засоби впливу зазначених організацій та держави на зміну гендерних стереотипів у сучасному українському суспільстві.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / О.Я. Хуснутдінов; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Докладно проаналізовано історичні аспекти розвитку громадського руху, а також розглянуто його суть, зміст і структуру. Досліджено взаємодію між державою та громадським рухом у процесі формування громадянського суспільства, законодавче забезпечення даного руху в Україні, сучасний стан розвитку його інфраструктури. З'ясовано, що роль державного керування стосовно громадського руху виявляється у двох основних аспектах: в організаційно-правовому забезпеченні розвитку громадських організацій, у створенні системи співробітництва та партнерства між органами державної влади, місцевого самоврядування та даними організаціями. Стверджено, що свою суспільно-політичну функцію громадські рухи можуть виконувати лише за наявності розвинутої суспільно-політичної свідомості, дієвого законодавства й неухильного його дотримання всіма громадянами й посадовими особами.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / В.В. Карлова; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні тенденції розвитку сучасної соціокультурної ситуації в українському суспільстві, розкрито суперечності здійснення державної політики у сфері культури, а також виявлено проблеми функціонування даної сфери. Розроблено пропозиції та практичні рекомендації щодо оптимізації сучасної державної політики у сфері культури. Удосконалено методологію розробки та реалізації програм культурного розвитку та доведено доцільність впровадження у практику державного управління програмно-цільового підходу як ефективного механізму здійснення державної політики у сфері культури, який уможливлює застосування оптимальних форм і методів управлінської діяльності за умов обмеженості ресурсів. Запропоновано напрямки реформування державного управління у даній сфері за умов проведення адміністративної реформи в Україні: децентралізації та демократизації управління, впровадження державно-громадської моделі управління, яка грунтується на принципах співпраці, партнерської взаємодії державних структур і громадськості на всіх рівнях управління, відповідає специфіці культурної сфери та є оптимальною за умов становлення громадянського суспільства в Україні.

Источник: Автореф. дис... д-ра наук. з держ. управління: 25.00.01 / В.В. Тертичка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано наукову парадигму аналізу державної політики, обгрунтовано доцільність виділення її до окремого, перспективного напряму наукового дослідження. Розкрито зміст, принципи й методологію аналізу державної політики в Україні. Розглянуто її змістові та структурно-функціональні особливості у контексті загального процесу аналізу, що містить основні його елементи й етапи, а також принципи та схеми класифікації аналізу за основними напрямами державної політики. Систематизовано й охарактеризовано систему державного керування як владного механізму втілення політики в життя, висвітлено інструменти, що є специфічними засобами її впровадження. Проаналізовано соціально-економічне та політичне оцінювання державної політики.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / О.О. Кучеренко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто актуальні теоретичні й методологічні проблеми аналізу державної політики, обгрунтовано комплексну наукову програму реформування українського суспільства. Висвітлено різноманітні концептуальні підходи щодо розуміння сутності та умов формування й ефективного здійснення державної політики. Досліджено засади державної стратегії на реформаційному етапі розвитку України. Визначено змістові, структурні й функціональні особливості державної політики, що має базуватись на імперативах і закономірностях системної трансформації суспільства. Доведено необхідність розробки методик планування та здійснення соціально важливих акцій державної політики, зокрема, у формах солідарного співробітництва структур різних гілок влади між собою та з громадсько-політичними об'єднаннями, засобами масової інформації, іншими самодіяльними соціальними групами.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / О.М. Мельник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено генезу та тенденції розвитку державного регулювання діяльності українських миротворчих контингентів (ДРДУМК) за умов євроатлантичної інтеграції. Запропоновано підходи до оптимізації ДРДУМК, визначено основні тенденції та закономірності розвитку даного процесу у Збройних Силах України. Виконано аналіз становлення та розвитку міжнародного гуманітарного права (МГП) в історії Росії, СРСР і незалежної України, наведено основні методологічні підходи до запровадження МГП у ЗС України. Розкрито засади оптимізації ДРДУМК, що спрямовані на підвищення ефективності та результативності управлінської діяльності органів виконавчої влади.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / В.В. Баштанник; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості діяльності органів влади з урахуванням політико-партійного впливу в період 1991 - 2001 рр. Проаналізовано стан наукової розробки теми, уточнено зміст категорій і понять, що складають основи державного управління в системі владно-партійної взаємодії. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід організації державного управління. Охарактеризовано стан владно-партійної взаємодії під час виборчих процесів. Обгрунтовано необхідниість підвищення ефективності діяльності управлінських структур регіонального рівня в контексті демократизації суспільних відносин в Україні. Запропоновано шляхи впровадження громадських інститутів у систему владно-партійної взаємодії на регіональному рівні.

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Я.Ф. Радиш; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 35 с. — укp.

Аннотация: Проведено системний концептуально-цілісний аналіз генезису державного управління охороною здоров'я України як соціального феномену. Розкрито суть понять "державна система охорони здоров'я", "міжвідомчі державно-управлінські відносини в галузі охорони здоров'я" та уточнено тлумачення дефініцій "державна політика України в галузі охорони здоров'я" та "єдиний медичний простір України". Удосконалено принципи та критерії об'єктивних і суб'єктивних чинників та способів добору управлінських кадрів для охорони здоров'я України, визначено алгоритм їх підготовки. Охарактеризовано організаційно-правові та економічні засади формування єдиного медичного простору України та сформульовано концепцію подолання організаційної роз'єднаності між складовими (компонентами) даної складної соціальної системи, основними механізмами якої є створення в складі Міністерства охорони здоров'я України (Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) спеціальної організаційно-штатної структури з координації діяльності всіх компонентів (підсистем) єдиного медичного простору та врегулювання міжвідомчих державно-управлінських відносин у галузі охорони здров'я на підставі досконалої нормативно-правової бази.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / В.Д. Долот; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано, що важливою складовою системи охорони здоров'я є стаціонарна медична допомога. Досліджено стан і тенденції розвитку державного управління нею. У загальній моделі реформування медичної галузі стаціонарна медична допомога посідає одне з провідних місць. Наголошено на необхідності наукового обгрунтування її удосконалення відповідно до сучасних вимог і з урахуванням світового досвіду. Охарактеризовано основні тенденції розвитку державного управління системою стаціонарної медичної допомоги.

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. управління: 25.00.01 / Г.П. Ситник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Здійснено поглиблений системний світоглядно-філософський, політологічний, правовий, соціально-економічний і воєнно-політичний аналіз з урахуванням багатофакторності взаємозв'язку безпеки держави, суспільства, людини та середовища їх розвитку, національної та міжнародної безпеки і співвідношення процесів глобалізації та регіоналізації. За результатами дослідження обгрунтовано теоретико-методологічні засади державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України, актуальні напрямки та пропозиції щодо підвищення його ефективності за сучасних умов.

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Ю.О. Куц; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 32 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-історичні аспекти державного управління етнодержавотворчими процесами в Україні. На підставі результатів проведених досліджень обгрунтовано зміст і особливості етнонаціональної політики як головного напряму державного управління міжнаціональними відносинами, визначено сучасний стан етнополітичних трансформаційних процесів, управління якими зумовлено державотворенням. Виділено організаційно-нормативну систему владних дій та державне управління етнонаціональною сферою як предмет окремого комплексного теоретико-методологічного аналізу, що дало змогу концептуально обгрунтувати засади оптимізації міжнаціональних відносин і державотворення, державного управління ентнонаціональними процесами в Україні. Здійснено системний аналіз обумовленості етнонаціональних і державотворчих процесів під час трансформації від тоталітарного до демократичного суспільного устрою. Науково обгрунтовано підходи до етнонаціональної сфери у сучасній Україні та розроблено конкретні технології їх оптимізації. Визначено основні напрями підвищення ефективності взаємодії між державою та етнонаціональною сферою у процесі реформування інститутів політичної та адміністративної систем України.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з державного управління: 25.00.01 / Л.М. Руіс Мендісабаль; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено аналіз функціонального статусу, зв'язків з громадськістю як комунікативного аспекту державно-управлінської діяльності у контексті сучасних процесів системної трансформації українського суспільства. Запропоновано оригінальну концептуальну модель зв'язків з громадськістю, що дозволяє висвітлити специфіку соціальних комунікативних характеристик даного феномену в державно-управлінській діяльності у перехідному суспільстві. Узагальнено існуючі підходи та результати дослідження з даної проблематики. Виявлено низку малодосліджених теоретичних та практичних її аспектів. Розкрито певні протиріччя в дослідженні. Розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації функціонування механізму державного управління суспільством у перехідний період.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Н.К. Дніпренко; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено основні теоретико-практичні засади та визначено механізми організації комунікацій у суспільстві, насамперед влади, громадськості та засобів масової інформації. Розроблено та науково обгрунтовано нові філософські підходи до формування державної політики в інформаційній сфері - комунікативної політики України. Запропоновано змінити парадигму, на якій базується державне управління інформаційною сферою. Проаналізовано тенденції щодо становлення комунікацій у суспільстві. Розкрито суть понять, що вживаються у даній сфері. Визначено завдання державного управління щодо сприяння прискоренню процесу становлення засобів масової комунікації (ЗМК), які мають замінити засоби масової інформації. Розглянуто роль ЗМК у процесі становлення громадянського суспільства.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / В.М. Дрешпак; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації (ЗМІ), які мають забезпечити вироблення ефективної політики на основі принципів демократії, верховенства закону та конституційних прав громадян. Визначено основні поняття, що сприятимуть удосконаленню понятійно-категоріального апарату даної державної політики. Досліджено зовнішні чинники формування цієї державної політики, вітчизняний історичний досвід і зарубіжну практику. Визначено внутрішні чинники формування державної політики: проблеми, цілі, ресурси, інструменти, способи впровадження. Описано модель державної політики у сфері ЗМІ та сфомульовано основні принципи розробки її концептуальних засад.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Марія Антонівна Нинюк; Українська академія державного управління при Президентові України. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / В.В. Токовенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розроблено концептуальне обгрунтування засад оптимізації взаємодії політичного керівництва і державного управління як складової чинника модернізації українського суспільства та його політичної системи. Здійснено системний аналіз проблеми взаємодії політичного керівництва та державного управління за умов переходу від посттоталітарного до демократичного суспільного устрою. Розроблено науково обгрунтовані підходи та конкретні технології оптимізації політико-адміністративних відносин в структурі державного апарату сучасної України на центральному та регіональному рівнях. Визначено основні напрямки підвищення ефективності взаємодії політичного керівництва та державного управління в процесі реформування інститутів політичної системи України.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Ю.Г. Кальниш; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено та класифіковано моделі систем державно-церковних відносин, впроваджені в світовій практиці, у зіставленні з історичним розвитком і сучасним станом системи державно-церковних відносин в Україні. Розкрито їх евристичну цінність для формування державної політики України. Запропоновано вдосконалення механізмів реалізації державної політики України у галузі релігійно-церковного життя шляхом впровадження системно-посередницької моделі управління. Уточнено та розкрито зміст окремих понять категоріального апарату державно-управлінської науки. Визначено пріоритетні напрями, шляхи реалізації та перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / О.М. Руденко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто роль утопії як специфічної форми державно-управлінської свідомості в процесі формування й реалізації державної політики. Досліджено вплив утопічних феноменів на соціальні технології реалізації державної влади й управління. Виявлено низку малодосліджених аспектів, що стосуються особливостей взаємодії утопії з теорією та практикою державного управління. Наведено орігінальне тлумачення взаємозв'язку утопії і політичної ідеології. Розроблено власну періодизацію новітньої політичної історії України. Узагальнено особливості впливу світоглядно-утопічних трансформацій на характер змін політичної ідеології часів радянської "перебудови".

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / О.В. Антонова; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми впливу фактора середовища у процесі розробки державної політики. З використанням визначеної методології розкрито основні науково-теоретичні підходи до ідентифікації впливів під час взаємодії суб'єктів розробки державної політики. Визначено функції й основні інструменти структурування впливів середовища. Розроблено дескриптивну модель середовища розробки державної політики. Проаналізовано особливості застосування даної моделі у країнах розвинутої демократії та в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / В.С. Колтун; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено методологічну модель, що дозволяє екстраполювати на площину етики, які не завжди відкрито виявляють свою етичну природу та пропонувати етичні шляхи вирішення соціальних, економічних та інших проблем. Проаналізовано вплив соціально-етичного потенціалу державної служби на процеси розбудови державності. Визначено роль морального самовдосконалення державних службовців як носіїв державної служби у процесах державотворення. Обгрунтовано значення моральних параметрів державної служби України у підвищенні ефективності її функціонування.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины