Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Политические науки / Этнополитология и этногосударствоведение


Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / А.О. Леонова; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано роль етнокультурного фактора на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Розроблено теоретичну модель комплексного механізму формування та реалізації державної етнокультурної політики та визначено шляхи його оптимізації. Обгрунтовано основні параметри цієї політики. Запропонована модель передбачає здійснення вибору принципово нових підходів до регулювання ектнокультурних процесів на підставі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду, провадження сучасних технологій державного та громадського сприяння етнокультурному розвиткові суспільства.

Источник: Автореф. дис...канд. політ. наук: 23.00.05 / О.Я. Найман; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано процеси утворення та діяльності єврейських організацій у Російській імперії, Українській Народній Республіці та радянській Україні. Розглянуто широке коло проблем щодо відношень єврейських партій з Центральною Радою та Директорією, а також показано наслідки більшовицької політики в єврейському питанні в першій половині 1920-х років. Підкреслено, що лише демократична правова держава здатна створити сприятливі умови для задоволення культурно-національних потреб громадян країни та забезпечити їх рівність. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази національних меншин, а також поглиблення українсько-єврейської співпраці.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / М.І. Обушний; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 1999. — 34 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню теоретико-практичних проблем етнонаціональної ідентифікації людини на шляху до її національного самоутвердження. З'ясовано зміст і структуру етнонаціональної ідентичності, визначено її місце і роль у сучасних етнополітичних процесах України. Доведено, що етнонаціональна ідентичність - необхідна умова поглиблення процесу націотворення, міжнаціональної злагоди і безпеки народів.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / С.Ю. Римаренко; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2002. — 38 с. — укp.

Аннотация: Розроблено концепцію етнонаціонального самовизначення соціального суб'єкта. Розглянуто самовизначення як цілісність людини (особистості), сконсолідованість нації - етноспільноти. Виявлено закономірності процесу самовизначення особи, нації та держави, внутрішні взаємозв'язки, основні пріоритети, форми та рівні етнонаціонального самовираження. Обгрунтовано підхід до національного самовизначення як певної якості самостійного етносоціального організму, що відображає свою суверенізованість і самосуверенізованість. Розкрито оптимальні співвідношення прав людини та нації, індивідуальних і колективних прав. Запропоновано шляхи вдосконалення державної етнонаціональної політики в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / І.Ю. Вільчинська; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано поняття й особливості прояву в свідомості сучасної української молоді феноменів етнічної та національної ідентичності. Дані поняття розглянуто в контексті демократизації українського суспільства, етнонаціонального відродження, формування нових соціокультурних реалій наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. На підставі аналізу результатів соціологічних досліджень виокремлено основні проблеми становлення етнічної та національної ідентичності української молоді. З'ясовано напрями формування нової парадигми її життєвих орієнтацій і ціннісних настанов. Визначено роль студентства у процесі набуття етнонаціональної ідентичності. Запропоновано шляхи вдосконалення державної молодіжної політики та її гармонізації з етнонаціональною політикою в Україні.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / В.О. Котигоренко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень етнічних протиріч і конфліктів в Україні, природа, зміст та динаміка яких зумовлені спадщиною комуністичної системи, специфікою розвитку етнодемографічної та етносоціальної структури українского суспільства, особливостями вітчизняної економіки і політики, культури та суспільної свідомості й психології, геополітичних і цивілізаційних викликів сучасності, активізацією енічних спільнот у демонструванні та обстоюванні своїх інтересів у процесі та після здобуття Україною незалежності. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади даного дослідження, сформульовано рекомендації щодо шляхів і механізмів розв'язання етнічних протиріч, запобігання їх переростанню у відкриті конфлікти та врегулювання конфліктних ситуацій.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / І.М. Патлах; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Подано теоретико-концептуальну парадигму національного менталітету, розглянуто позитивістський та антипозитивістський дискурси національного менталітету в контексті сучасних політологічних досліджень. На підставі порівняльно-політологічного аналізу методологічних підходів до вивчення національного менталітету зроблено висновки щодо міждисциплінарного характеру даного феномена, наголошено на необхідності комплексного використання специфічних методів і концепцій різних наук. Показано, що національний менталітет як психічне утворення містить у собі весь комплекс модифікацій людської психіки. Обговорено форми та засоби передачі ментального змісту та виділено структурні рівні національного менталітету: психоенергетичне поле, архетип, настанова, стереотип. Виявлено комбінацію характерних ознак українського етносу, які визначають психологічні риси - амбівалентність (антиномія належного та сущого), емоційність і кордоцентризм, індивідуалізм та інтроверсність. Відзначено, що адекватний аналіз національного менталітету дає можливість наукового обгрунтування найбільш результативних засобів управління соціальними верствами перехідного українського суспільства.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / В.М. Нагірний; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше проаналізовано роль, яку відіграють у процесі політизації російської етнічності специфіка етнічної психології та особливості світоглядних орієнтацій росіян України. З'ясовано географію російських політичних і національно-культурних організацій, їх політичні домагання. Установлено політичну програму російського націоналізму в Україні та визначено її місце в українському політикумі, в боротьбі за голоси виборців під час передвиборних кампаній. Зазначено, що реалізація політичної програми українського націоналізму - створення держави - активізувала процеси політизації інших етнічностей України, в першу чергу - російської. Досліджено проблеми, пов'язані з визначенням позиції України щодо інтеграційних процесів на пострадянському просторі, впершу чергу, з Росією, статусу російської мови, національного статусу росіян в Україні, які стали постійним елементом внутрішньополітичного дискурсу. Показано, що за роки незалежності в Україні виникла велика кількість національно-культурних та громадсько-політичних організацій російської меншини; у їх ідеології та діяльності поруч з національно-культурними мотивами, які стали превалюючими, присутній політичний компонент. Відзначено, що характерною ознакою останніх років стало постійне зростання значення саме політичних вимог у розгортанні російського руху в Україні та формування структурованих політичних сил.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / С.О. Штепа; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження ролі Верховної Ради України у вирішенні гострих етнополітичних проблем Автономної Республіки Крим. Проаналізовано сучасну етнополітичну ситуацію у Криму, визначено основні етнополітичні проблеми півострова та можливості їх розв'язання. Діяльність Верховної Ради України розглянуто у контексті етнонаціональної політики української держави та у зв'язку з регіональними особливостями формування політико-правового поля в Криму. З'ясовано роль Верховної Ради України у вирішенні проблем раніше депортованих народів. Проаналізовано взаємодію парламенту України й регіональної влади та органів місцевого самоврядування Криму, розглянуто етнополітичні проблеми його розвитку. Наведено пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності Верховної Ради України у вирішенні гострих проблем етнонаціонального розвитку Криму.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / Л.А. Ляпіна; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано поняття "культура міжетнічного спілкування" та основні її складові - "культура" і "спілкування", визначено роль даної культури як консолідуючого та стабілізуючого чинника. На підставі вивчення законодавчої бази з питань регулювання міжетнічних відносин, аналізу програмних засад та діяльності політичних партій України окреслено політико-правові засади формування культури міжетнічного спілкування, доведено важливість і значимість Всеукраїнських та регіональних культурно-просвітницьких організацій у даному процесі.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / В.Ю. Макар; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено інтегративні процеси української етногрупи у поліетнічне суспільство Канади. На підставі вивчення вагомого фактологічного матеріалу проаналізовано процес входження та адаптації українських канадців у мультикультуральне середовище країни. Висвітлено політичні, соціальні та економічні аспекти інтеграції з урахуванням стартових можливостей української етнічної групи на Північноамериканському континенті. Запропоновано визначення інтеграції як однієї з стратегій акультурації української етнічної групи.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / С.В. Ситник; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено соціально-політичні фактори, що зумовили трансформацію етнічної самосвідомості українців другої половини ХХ ст. Висвітлено особливості прояву етнічної самосвідомості на початковій та завершальній стадіях зазначеного періоду етноісторичного розвитку. Визначено елементи та явища, що найбільше вплинули на модифікацію структури етнічної самосвідомості.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / Г.О. Палій; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості зв'язку становлення єдиної національної ідентичності в сучасній Україні з реалізацією її національних інтересів. Досліджено специфіку процесу творення національної ідентичності, його передумови та перспективи на основі ключових ідентифікаційних аспектів (етнічного, мовно-культурного, конфесійного, регіонального, державно-політичного, геополітичного). Визначено основні тенденції змін у системі соціальних ідентичностей українського суспільства після здобуття державної незалежності, специфіку системи ідентичностей українських громадян. Висвітлено особливості національної ідентичності та локальних типів ідентичності і загрози національним інтересам України. Розглянуто становлення єдиної національної ідентичності як важливу передумову формування політичної нації та ефективного забезпечення національних інтересів держави.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / М.Д. Ходаківський; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація являє собою спробу всебічного комплексного теоретичного аналізу впливу культури на функціонування суспільства в його політичній (етнополітичній) та етнонаціональній сферах. Створена цілісна концепція розгляду етнополітичних процесів у контексті культури. Це, в свою чергу, дозволило виявити основні культурні детермінанти та механізми суспільно-політичного (етнополітичного) поступу суспільства. Культура як спеціальний предмет аналізу чи не вперше досліджується через співставлення з соціальним простором, який розглядається у широкому розумінні слова, як позаприродна, пов'язана з людською діяльністю реальність. Зроблені у процесі дослідження висновки дають можливість розширити теоретико-методологічні знання стосовно політико-культурних проблем існування суспільства, окреслити перспективи подальшого дослідження цієї вкрай важливої проблематики.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / О.В. Антонюк; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 29 с. — укp.

Аннотация: Досліджено у ретроспективі процес вироблення українською суспільно-політичною думкою ідей, концепцій вирішення національного питання в Україні. Вивчено історичний досвід (позитивний і негативний), його уроки в галузі етнічної політики, здійснюваної на території України. Розглянуто механізм формування міжнародних стандартів захисту прав національних меншин та їх застосування у чинному законодавстві. Визначено взаємовплив етнополітичних процесів, що відбуваються в Україні та країнах, що утворились на пострадянському просторі, зокрема в Російській Федерації. Розкрито рівень правового забезпечення державного регулювання міжетнічними відносинами. Проаналізовано вирішення на законодавчому та політичному рівнях проблем збереження та розвитку культур етнічних груп, які мешкають в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / І.Ю. Іванов; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено концепцію формування та консолідації української політичної нації у контексті сучасних політичних процесів. Охарактеризовано теоретико-методологічні засади дослідження етнонаціональних процесів і відродження нації. Здійснено аналіз процесів формування та консолідації нації в єдності економічного розвитку країни, змін у соціальній структурі, функціонування та відродження мови як консолідуючого фактора, національної ідеї - основи державотворення, етнонаціональної ідентичності - передумови формування та консолідації нації.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / А.М. Мучник; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено системне дослідження єврейського кредитно-кооперативного руху, розглянуто його господарську, соціальну та політичну складові. Концептуально визначено роль і місце грошової кооперації у політичному, професійному та соціально-культурному житті євреїв України. Встановлено взаємозв'язок між особливостями етнічної психології українського єврейства та його господарською діяльністю. З'ясовано характер залежності кооперативної діяльності від ідеології та практики іудаїзму. Розглянуто джерела та принципи формування єврейського кооперативного руху в Україні, охарактеризовано його найбільш розповсюджені форми та показано відмінності на різних етапах розвитку. Встановлено зв'язок між суто етнічними груповими єврейськими та загальнолюдськими цінностями в питаннях економічної діяльності. Проаналізовано сучасний стан соціальної взаємодопомоги у єврейській громаді України.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины