Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Политические науки / Политические проблемы международных систем и глобального развития


Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.В. Шевчук; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему трансформації дипломатичного статусу Тайваню. Розкрито фактори, що визначали зміну балансу сил у стратегічному трикутнику США - КНР - Тайвань. Досліджено вплив динаміки геополітичної ситуації на реалізацію основних вимірів національної безпеки Сполучених Штатів Америки та Радянського Союзу у Азіатсько - Тихоокеанському регіоні (АТР). На підставі опрацьованих матеріалів спрогнозовано перспективи взаємовідносин України з тайванською адміністрацією. Запропоновано практичні рекомендації щодо ефективного здійснення зовнішньополітичного курсу України у АТР та адаптації його з особливостями політичної ситуації навколо проблеми возз'єднання Тайваню з материковим Китаєм.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / К.О. Данилішина; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть поняття інформаційного імперіалізму, який має свої витоки з класичного імперіалізму. Відзначено, що під час "холодної" війни є неможливим ведення воєн у класичному розумінні, тому імперіалізм трансформувався в "інформаційний", а за умов однополюсного світу набув суттєвого доповнення як "американський інформаційний імперіалізм". Базуючись на цивілізаційному системному методі досліджено політику США XX ст. і показано, що відмова від доктрини ізоляціонізму й активне входження в систему міжнародних відносин за умов економічного домінування у світі сприяло відкритості американського суспільства до нових цивілізаційних викликів, забезпечило США провідні позиції у процесах глобалізації, що надає переваги у використанні повною мірою позитивних рис цих процесів і займати передові рубежі у подальшому їх розвитку. Доведено залежність між одноосібним пануванням США у сучасній системі міжнародних відносин і контролем цієї країни над всіма складовими світових інформаційних потоків та досліджено новий ефект цього явища у світі, який полягає в інформаційному домінуванні США, що завершує та доповнює економічну і політичну зверхність, без яких в епоху глобалізації є неможливим закріпити та зберегти статус єдиного світового лідера.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.О. Мітрофанова; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процес еволюціонування французьких зовнішньополітичних імператив щодо конструювання нової моделі європейської безпеки, реформування вже існуючих інститутів безпеки за умов глобальних трансформацій усієї системи міжнародних відносин. Розглянуто взаємодію механізмів практичного втілення політичних імператив офіційного Парижа з імперативами США, Росії, Великої Британії, Німеччини. Проаналізовано причини специфічних підходів цих держав та досвід досягнення компромісів. Досліджено становлення та еволюцію стратегічного курсу Франції щодо незалежної України в контексті трансформації системи європейської безпеки. Зроблено висновок, що Франція є не лише ініціатором, а й своєрідним рушієм реалізації ідеї автономізації Європи в царині безпеки та оборони. Візначено, що інститути системи європейської безпеки є механізмами реалізації стратегічної мети Франції.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Є.М. Федченко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто процес та умови становлення і розвитку регіональної політики Ізраїлю, в першу чергу щодо палестинців, визначено її суть, спрямованість, теоретичні засади, основні доктрини та механізми її реалізації в історичній ретроспективі. Цей процес висвітлено за умов постійних трансформацій в Ізраїлі, на Близькому Сході та у світовій системі в цілому, що перейшла від біполярного протистояння до пост-біполярного стану. Визначено характер та природу змін у сприйнятті імперативів близькосхідної політики в Ізраїлі під впливом внутрішньорегіональних чинників (змін у вибудові стратегії розвитку ізраїльського суспільства - від заснування держави Ізраїль на основі сіонізму як панівної ідеології до сучасності) та зовнішніх чинників. Досліджено ступінь залежності основних прерогативів ізраїльської політики щодо свого оточення від контексту та еволюції позарегіональних інтересів на Близькому Сході, зокрема американських, появи нових глобальних викликів, що постали перед людством, а саме розгортання глобальної антитерористичної кампанії після 11 вересня 2001 р.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / В.Ю. Крушинський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 32 с. — укp.

Аннотация: Уперше у вітчизняній політичній науці комплексно досліджено характер і напрями еволюції позиції Великобританії щодо європейської інтеграції протягом 1970 рр. - початку XXI ст., проаналізовано принципи формування та з'ясовано засоби реалізації політики цієї країни в європейських інтеграційних інституціях. Запропоновано концепцію співвідношення національного та наднаціонального, зокрема, на прикладі політики Великобританії щодо європейських інтеграційних процесів, наведено практичні рекомендації стосовно формування та реалізації європейської політики України. Визначено шляхи теоретичного та концептуального аналізу проблеми формування та розвитку політики Великобританії щодо європейської інтеграції, вдосконалено категоріально-понятійний апарат дослідженої проблеми. Значну увагу приділено аналізу процесу прийняття та імплементації політичних рішень урядами країни стосовно європейських інтеграційних структур.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ю.І. Шмаленко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексний аналіз змісту, закономірностей, тенденцій, особливостей національних інтересів і геополітичних пріоритетів України стосовно світових сил і регіональних особливостей власної геополітичної стратегії. Досліджено особливості формування української геополітики та визначено місце України у сучасній геополітичній ситуації. Акцентовано увагу на з'ясуванні базових національних інтересів, геополітичних пріоритетів і стратегічних завдань зовнішньополітичного курсу нашої держави. Різнобічно обгрунтовано позитивні та негативні фактори, що впливають на українсько-російські міждержавні відносини. Показано перспективи розвитку зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних зв'язків між Україною та Росією. Виділено пріоритети геополітичної стратегії України стосовно її інтеграції в Європейських Союз, інші євроатлантичні структури.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / С.В. Юрченко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Уперше у вітчизняній політичній науці комплексно досліджено геостратегію США в 1940 - 60-ті рр., коли країна, вийшла на міжнародну арену як світова держава, стала одним з центрів біполярного світу, єдиною глобальною державою. Акцентовано увагу на геостратегічних імперативах американської зовнішньополітичної традиції, співвідношеннях геополітичної та ідеологічної складових зовнішньополітичного курсу, механізмах формування та реалізації геостратегії за умов трансформації міжнародної системи від багатополярної до біполярної та багатополюсної структури світу. Розкрито специфіку переходу США від "континенталізму" до "глобалізму", курс на зміцнення позицій щодо периферії Євразії та дроблення євразійського простору - найважливіший імператив американської геостратегії. Запропоновано періодизацію розвитку американської геостратегії. Викладено концепцію еволюції антигітлерівської коаліції. Розглянуто взаємодію США і СРСР у період "холодної війни" з позицій системи "конфлікт - співробітництво"; модель американського світового лідерства, що сформувалася на рубежі 1960-х р. Висвітлено принципи адаптації США до умов багатополярного світу.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Абдульдін Бассам Саїд; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання наукової та практичної проблеми взаємозв'язку та взаємовпливів політичної глобалізації та соціально-економічної відсталості національних держав і суспільств. Вперше в українській політичній науці здійснено цілісну наукову спробу переосмислення витоків, причин і суті новітніх конфліктних ситуацій на глобальному, регіональному та національному рівнях. Доведено, що колишнє системне протистояння соціалізму і капіталізму, Сходу і Заходу замінюється на конфлікт між бідною та багатою частинами національних та інтегрованих учасників міжнародних відносин, умовно названими Півднем і Північчю. Проведено систематизацію існуючих концепцій та дефініцій глобалізації та бідності, на підставі чого розроблено концепцію та дефініції. Охарактеризовано концепцію відносності політичної глобалізації на її сучасному етапі з акцентом на висновку про те, що штучна де-факто відторгненість багатьох держав від розробки і прийняття фундаментальних політичних рішень міжнародних, зокрема, економічних організацій створює нові джерела конфліктності. Зроблено прогноз основних форм глобальної конфліктності у ХХІ ст.та подано пропозиції щодо їх запобігання та усунення.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.В. Балдинюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасну концепцію гуманітарної діяльності ООН під час врегулювання конфліктів, а також визначено механізми її реалізації та показано їх еволюцію. Розглянуто практичну ефективність гуманітарних програм у ході розблокування військово-політичних криз, виявлено фактори негативного впливу на миротворчий ефект гуманітарних програм ООН. Доведено, що ООН вдалося досягти значного прогресу в гуманітарній сфері, а також визначено важливу роль гуманітарних заходів у досягненні миротворчих цілей. Розроблено пропозиції щодо посилення миротворчого потенціалу ООН.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Аль-Рукібат Хайел М.С.; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Роботу присвячено актуальній проблемі розгляду в комплексі характеру, специфіки та еволюції позиції Ліги арабських держав (ЛАД) з палестинської проблеми, основних напрямків діяльності по її врегулюванню, що зумовлено зростанням впливу палестинського чинника на вироблення конкретних напрямів і проведення певних акцій в діяльності ЛАД. Проаналізовано практичну діяльність ЛАД по вирішенню палестинської проблеми в 80-і - першій половині 90-х років, форми і методи здійснення миротворчої діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Н.М. Буренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 26 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фактори, що впливають на формування, реалізацію та еволюцію політичних підходів Європейського Союзу (ЄС) стосовно розширення на Схід. Визначено етапи й особливості розвитку інтеграційної стратегії ЄС щодо країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ). Надано оцінку адаптивного потенціалу ЄС та країн-кандидатів з ЦСЄ у галузі розширення в інтересах збереження ефективної стабільності Союзу. Досліджено взаємовплив внутрішньої динаміки - інстутиційного реформування і зовнішньополітичної динаміки - концепції відносин з сусідніми регіонами, адаптації ЄС щодо наслідків реалізації політики розширення за рахунок країн ЦСЄ. Зазначено, що для України проголошена концепція інтеграції до ЄС співвідноситься з національними інтересами, беззаперечною стратегічною метою якої є активне залучення до міжнародних та європейських інтеграційних процесів. Встановлено, що територіальне розширення ЄС та його безпосереднє наближення до українських кордонів створює передумови активізації участі України в означених процесах.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Аль-Аваса Раед; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процес формування та релаксації регіональної політики Ізраїлю в контексті розвитку близькосхідного мирного процесу в 80-ті - 90-ті рр. Проаналізовано механізм формування і здійснення політики Ізраїлю з проблеми близькосхідного врегулювання. Особливу увагу присвячено дослідженню чинників геополітичного, глобального, регіонального і внутрішньодержавного характеру, що обумовили процес еволюції даної політики. Визначено місце ядерної стратегії у близькосхідній політиці Ізраїлю.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / А.В. Дашкевич; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 1998. — 32 с. — укp.

Аннотация: У дисертації досліджено спонуки і причини вибору змістовної спрямованості, цілей, принципів і наслідків реалізації зовнішньополітичних доктрин США від часів Г.Трумена до другого президентства Б.Клінтона включно. Відтворено системну еволюцію доктрин повоєнної зовнішньополітичної стратегії США та на основі їх співставлення з політичною практикою з'ясовано спрямованість і зміст глобальної стратегії цієї держави. Розкрито спільне й особливе у міжнародній ідеології США; класифіковано доктрини доби "холодної війни"; вивчено суть створюваної нині нової зовнішньополітичної ідеології; відтворено еволюцію "американізму" як ідеологічної основи американської міжнародної стратегії; відстежено співвідношення і рівні взаємовпливів глобальних, регіональних і локальних інтересів у зовнішній політиці США у ретроспективі та в контексті радикальних змін наприкінці 20-го століття; виявлено спонуки, причини і наслідки ідеології зовнішньої політики щодо СРСР на останньому етапі його існування; проаналізовано базові аспекти впливу США на здобуття незалежності Україною; критично переосмислено доктрину Б.Клінтона, еволюцію концепцій і практичної позиції США щодо розвитку американо-українських відносин.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / М.В. Харитончук; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню та вирішенню наукового та практичного аспектів проблеми ролі та місця процесу децентралізації державного управління в загальному контексті демократизації українського суспільства. Вперше подано комплексний аналіз концепцій демократизації та децентралізації державного управління, типологізації форм і типів демократії, визначення їх особливостей та реалізації у різних суспільствах. З'ясовано вплив децентралізації на демократизацію суспільних відносин, підвищення ролі виборців у розробці та прийнятті рішень. Наведено авторську концепцію децентралізації державного управління через аналіз зарубіжних наукових і практичних моделей, авторське тлумачення взаємовпливів глобалізації та урбанізації, відтворення новітніх підходів різних політологічних шкіл і практики демократизації управління мегаполісами на засадах концепцій дорадчої демократії, обмеженості децентралізації управління великим містом.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.А. Ірхін; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто зовнішньополітичну стратегію США стосовно Турецької Республіки, а такод сутність політики єдиної наддержави світу щодо окремої держави в контексті загальної геостратегії США. Розкрито базові переваги Туреччини як контрагента США у регіоні, описано механізм урахування інтересів Туреччини у політиці США. Досліджено особливості та механізми виокремлення політичною елітою США елементів турецького суспільства, вплив на які забезпечує реалізацію американського зовнішньополітичного курсу. Показано роль цивілізаційного чинника у процесі взаємодії США та Турецької Республіки, запропоновано модель турецького суспільства, яка підтримується американцями. Висвітлено еволюцію американських геостратегічних підходів на прикладі плану "Великий Близький Схід" і визначено роль Турецької Республіки в його реалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Л.Ю. Кіцила; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу (1989 - 2004 рр.) у контексті внутрішньодержавних та європейських трансформаційних процесів. Визначено чинники, етапи та особливості формування зовнішньополітичної стратегії Чеської Республіки. З'ясовано характер трансформації політичної системи держави та здійснено політологічний аналіз програм політичних партій з урахуванням їх ставлення до європейської інтеграції, визначено місце євроінтеграційних ідей у суспільно-політичному житті країни. Розглянуто особливості становлення взаємовідносин Чеської республіки з ЄС, проаналізовано зміст переговорів держави щодо вступу в Євросоюз і визначено перспективи її участі в євроінтеграційних процесах.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / В.В. Дударьов; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: На базі теорій, вчень і доктрин - "глобалізації", "національного інтересу", "середньодержавності", "національної могутності", "імпралізму" та "неомарксизму" здійснено порівняльний аналіз зовнішної політики типових європейських середніх держав у глобалізаційному середовищі. Виокремлено основні теоретичні підходи вітчизняних глобалізаційних досліджень. Розглянуто негативні аспекти глобалізаційних процесів. Надано визначення імпералізму як "порушення національного інтересу". Сконструйовано синтетичну системно-порівняльну парадигму дослідження зовнішньополітичної поведінки європейської середньої держави за умов глобалізації. Розроблено систему глобалізаційних загроз сучасній державі. Виокремлено парадигми виживання та розвитку середньої європейської держави за цих умов. На прикладах Великої Британії, Польщі та України доведено оптимальність тривекторної моделі зовнішньої політики європейської в глобалізаційному середовищі.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Аль-Шбуль Алі Мухамед; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання становлення та розвитку йордано-ізраїльських відносин та їх вплив на пошук шляхів формування регіональної системи безпеки на Близькому Сході. З'ясовано характер впливу регіонального середовища та внутрішніх процесів у Ізраїлі на еволюцію концептуального забезпечення близькосхідної політики Тель-Авіву. Визначено суть, спрямованість, теоретичні джерела ізраїльської концепції "нового Близького Сходу". Всебічно проалізовано йордано-ізраїльський мирний договір як оптимальну модель нормалізації відносин між арабами та Ізраїлем. Виокремлено етапи розвитку відносин між Амманом і Тель-Авівом. Зроблено висновок, що сучасний стан йордано-ізраїльських відносин не є адекватним моделі "теплого миру", а економічна сфера не стала домінуючою в комплексі двосторонніх відносин і не змогла відіграти провідної ролі у процесі нормалізації відносин між Йорданією та Ізраїлем.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ву Тхе Хієп; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено роль камбоджійської проблеми у формуванні міжнародних відносин у Південно-Східній Азії в період 1975 - 1991 рр., а також вплив внутрішньополітичних та зовнішньополітичних процесів на її розв'язання. Проаналізовано концептуальні теоретичні підходи до розуміння даної проблеми та коренів її виникнення. Визначено чинники конфліктності, що призвели до її формування виникнення. Висвітлено тенденції розвитку камбоджійської проблеми в межах двосторонніх міждержавних і багатосторонніх міжнародних відносин у зазначеному регіоні. Запропоновано концепцію розуміння цієї проблеми як багаторівневого конфлікту, основу якого складали внутрішньополітичні та зовнішньополітичні антагоністичні протиріччя. Проаналізовано міжнародно-правовий механізм розв'язання камбоджійської проблеми, розроблений у Паризьких угодах щодо Камбоджі.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Т.М. Шульга; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнарод. відносин. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив глобальних комунікаційних процесів на політичне життя суспільства і міжнародні відносини. Висвітлено дискурсивні питання щодо глобалізації, їх зміну протягом останніх десятиріч із розвитком політичної та соціальної думки. Систематизовано сучасні концепції глобалізації. На підставі історичного екскурсу продемонстровано залежність процесу глобалізації від розвитку комунікаційних технологій і систем. Розглянуто політичний аспект розвитку комунікаційних систем у контексті глобалізації та його перспективи. Проаналізовано державні стратегії входження до світового інформаційного суспільства, методи політичного, правового та соціального регулювання нових умов, що виникають внаслідок формування глобальних комунікаційних мереж.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины