Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Политические науки / Политическая культура и идеология


Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Г.М. Сащук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системне, міждисциплінарне політологічне дослідження проблеми інформаційної безпеки українського телевізійного простору, актуалізованої теперішнім станом вітчизняного державотворення з застосуванням структурно-функціонального та компаративістського методів аналізу у взаємозв'язку з елементами інформаційного та політичного простору. Запропоновано парадигму дослідження процесу забезпечення інформаційної безпеки телевізійного простору України. Висвітлено питання формування та функціонування зазначених просторів. Визначено перспективи забезпечення належного рівня інформаційної безпеки. Показано, що умовою формування сучасної конкурентноздатної системи захисту телепростору України є запровадження комплексної програми піднесення загального професійного рівня тележурналістики, чіткого її орієнтування на виконання стратегічних завдань становлення української державності. Відзначено, що існуючі безпекові імперативи вітчизняного телепростору не відповідають вимогам реалій: неадекватності обраному стратегічному курсові державотворення.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / В.Ж. Богайчук; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне історико-політологічне дослідження питань воєнної політики у програмних документах українських політичних партій. Показано зростання їх ролі у сучасному суспільному розвитку, розкрито засади та пріоритетні напрямки воєнної політики України. Розроблено методику аналізу воєнно-політичних орієнтирів у зазначених програмних документах. Вивчено історичний досвід воєнної політики українських політичних партій за умов державотворення 1917 - 1920 рр. Головну увагу приділено аналізу та систематизації воєнно-політичних орієнтирів у програмних документах партій різного ідеологічного спрямування суверенної України. Розглянуто проблеми військової реформи, нової Воєнної доктрини, розвитку оборонно-промислового комплексу, основні параметри майбутніх Збройних Сил, питання соціального забезпечення та військового виховання особового складу збройних формувань України.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / М.П. Мовчан; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості, методи й технології впливу ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції й Німеччини у євроатлантичному просторі та на їх двосторонні відносини. Проаналізовано роль французьких та німецьких мас-медіа як інструментів ідеологічного впливу. На основі вивчення досвіду відносин НАТО - Франція - Німеччина розроблено рекомендації для державних установ України, які формують, реалізують та досліджують зовнішню політику країни щодо перспектив розвитку відносин держави з НАТО, Європейським та Західноєвропейським Союзом.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03. / Н.І. Візірякіна; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено механізм впливу інтелігенції на розвиток державотворчих процесів в Україні. Інтелігенцію розглянуто як духовну частину еліти, силу, яка через безпосередню та опосередковану участь у владних структурах, партіях і рухах та за допомогою впливу на громадську думку завдяки засобам масової інформації має можливість реально, прагматично орієнтовано впливати на розвиток державотворчих процесів в Україні. Обгрунтовано роль і місце української інтелігенції у створенні та реалізації консолідуючої ідеї суспільства, генеруванні індивідуальних цінностей і колективного соціального оптимізму. Визначено місце та роль української інтелігенції у формуванні взаємовідносин з владними структурами, особливості її впливу на студентську молодь.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / М.І. Семененко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процеси гуманізації політики і політичної діяльності крізь призму концепції ненасильства, обгрунтовано переваги еволюційно-реформаторського шляху соціально-політичного розвитку над революційно-насильницьким, недопустимості політичного насильства, яке призводить до дегуманізації суспільних відносин, матеріальних і людських втрат. Висвітлено гуманістичні ідеї Л.Толстого, М.Ганді, М.-Л. Кінга, осмислено історичний досвід їх застосування в політичній практиці України та сучасних міжнародних відносинах. Досліджено взаємозв'язок моралі та політики, роль етики в реформуванні політики, співвідношення загальнолюдського і корпоративного рівнів моралі, обгрунтовано ненасильство як моральний принцип політичної діяльності, реалізація якого забезпечує соціальне наступництво, історичну спадковість.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / О.Є. Пантелеймонов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зміни у функціонуванні найбільших інформаційних агенств світу (ІАС) за останні 5 - 10 років. Доведено, що протягом кількох останніх років найбільші ІАС перейшли до нової моделі діяльності, яка, зокрема, передбачає меншу залежність від урядової фінансової підтримки; впровадження нових інформаційних послуг; збільшення використання можливостей мережі Інтернет для збирання та поширення міжнародних новин; здійснення змін у системі оплати послуг, що надаються; використання більшої кількості мов для надання власних інформаційних послуг; інтеграцію текстових, відео, голосових і довідкових послуг у комбіновані інформаційні пакети; відмову від жорсткого редагування та коригування інформаційних повідомлень, одержаних з власних інформаційних джерел; подальше удосконалення відносин з національними та регіональними інформаційними агенствами та ЗМІ. Розглянуто питання конкурентних відносин ІАС з іншими утвореннями, що вийшли на інформаційні ринки світу, яке дає підстави стверджувати, що протягом наступних років найбільшу конкуренцію інформаційним агенствам складатимуть медіа конгломерати та ті інформаційні ТНК, чия економічна стратегія передбачає зростання шляхом більш широкої диверсифікації власних інформаційних послуг. Доведено, що найбільш перспективними ринками для подальшого розвитку даних агенств є фінансові ринки світу, на яких інформаційні агенства надають дані про перебіг справ на фондових біржах, котирування різних фінансових інструментів тощо, а також світовий ринок телевізійних новин, на якому найбільші інформаційні агенства здійснюють майже монопольне збирання та поширення інформаційних повідомлень та подано такими утвореннями як Reuters Television (RTV) та Associated Press Television Network APTN). Спрогнозовано тенденції подальшої еволюції найбільших ІАС на інформаційних ринках світу, запропоновано рекомендації щодо можливих дій України, спрямованих на зміцнення співробітництва з інформаційними агенствами Reuters, AP та AFP.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Г.Ю. Хлистун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Доведено необхідність формування єдиної концепції етики засобів масової світової комунікації та використання досвіду розвинених країн за умов перехідної економіки України. Розглянуто етичні стандарти ЗМІ як чинник формування політичної культури та ідеології, обгрунтовано принципи їх використання. Проаналізовано ідеологічні концепції світової цивілізації та глобальної етики, обумовлені трансформаційними процесами у сфері політичного та суспільного розвитку. Досліджено діяльність Організації Об'єднаних Націй та її підрозділів, Ради Європи, Міжнародного центру боротьби з цензурою та Міжнародної Організації Журналістів у галузі глобальної етики та етики засобів масової інофрмації. Проведено порівняльний аналіз національних професійних кодексів засобів масової комунікації країн Західної Європи, визначено характерні особливості етичних принципів діяльності ЗМІ в Україні як чинника політичної культури. Розроблено рекомендації щодо поліпшення ефективності діяльності Міністерства інформації, комітету з питань свободи слова та Союзу журналістів.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.03 / О.М. Гриценко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2003. — 31 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему відкритості інформаційних систем як чиyника політичної та соціокультурної інтеграції українського соціуму, а також вплив мас-медіа на формування політичної культури та політичного світогляду. Проаналізовано проблему збереження національно-культурної самобутності українського інформаційного простору за умов впливів глобальної медіакультури. Досліджено роль мас-медіа в процесах державотворення та побудови громадянського суспільства, зокрема проблеми взаємовідносин мас-медіа та політики, а також особливості діяльності журналіста в процесі політичного аналізу та створення політичних портретів. Висвітлено питання впливу мас-медіа на процес політичної комунікації, соціокультурні орієнтації суспільства, специфіку державної інформаційної політики в Україні та забезпечення свободи слова. Зроблено порівняльний аналіз розв'язання цієї проблеми в Україні, США, Росії та Польщі. Комплексно розглянуто проблеми збереження гуманістичних цінностей за умов глобального інформаційного простору.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Т.В. Джига; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методи та технології впливу політичної реклами на прикладі передвиборчої кампанії до Верховної Ради України 2001 - 2002 рр. Доведено застосування у даній рекламі технологій маніпуляції масовою свідомістю, політичних технологій, прийомів комерційної реклами. Проаналізовано більше 300 відеороликів українських політичних партій. Установлено методи та технології, що застосовувались в українській політичній рекламі з метою маніпуляції масовою свідомістю під час передвиборчої кампанії. Виявлено, що найбільш інтенсивний вплив на масову свідомість був здійснений у відеороликах партій "СДПУ(о)", "Наша Україна", "Партія Зелених України", "Всеукраїнське політичне об'єднання Жінки за майбутнє" та партії "Яблуко".

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / О.П. Кучмій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі теоритечного та практичного матеріалу з'ясовано сутність і особливості політики міжкультурного співробітництва (МС) на глобальному, регіональному та національному рівнях, висвітлено ефективність зовнішньої та внутрішньої політики держав в аспекті міжкультурної взаємодії та політичних взаємовпливів. Розглянуто теоретико-методологічні засади МС як чинника політичної культури та ідеології, визначено складові комплексного впливу МС на зовнішню та внутрішню політику держав за умов державотворчих зрушень. Досліджено стратегічні імперативи політики МС на прикладі провідних стран світу, зокрема, США, Канади та Французької Республіки. Розкрито роль і значення культурної дипломатії як засобу політичного впливу.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / С.С. Бульбенюк; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано еволюцію неолібералізму та особливості втілення у життя неоліберальних проектів реформ у суспільствах перехідного типу. Неолібералізм розглянуто як еклектичну доктринальну систему. Проаналізовано основні етапи розвитку даної ідеології на прикладі реформ "Нового курсу" Ф.Д.Рузвельта та генези "держави загального добробуту". Визначено перспективи трансформації неолібералізму в цілому та "держави загального добробуту" зокрема за умов становлення постмодерної цивілізації. На підставі аналізу модернізаційних процесів, які здійснювалися протягом останнього десятиріччя в Україні та Росії, виокремлено основні проблеми системних перетворень. Доведено, що одним з найбільш оптимальних шляхів подолання кризової ситуації у пострадянських країнах є медіативний напрямок розвитку з залученням досвіду неоліберальних перетворень.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / В.С. Ясинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Встановлено зв'язок між політичною культурою та політичним режимом, з'ясовано місце політичної культури в структурі режиму. На основі порівняльного аналізу процесів трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні визначено основні напрями, етапи та особливості формування демократичної політичної культури, встановлено позитивний вплив розвиненого громадянського суспільства на процес її становлення. На підставі аналізу тенденцій розвитку українського суспільства визначено особливості формування політичної культури даного типу за умов утвердження демократії в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / О.О. Морозова; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний політологічний аналіз політичної культури. Розкрито зміст даного явища, визначено й проаналізовано роль її складових, зокрема, політичної свідомості та політичної поведінки. З'ясовано особливості політичної культури молоді й основні фактори її формування. Досліджено процеси політичної соціалізації молодого покоління в Україні та інших країнах. Висвітлено теоретичні аспекти аналізу його основних характеристик як соціальної категорії та носія специфічного типу політичної культури. Розглянуто основні характеристики, які дають змогу виокремити молодь в соціальну групу, а також детермінують її політичну культуру. Виокремлено основні ознаки явища глобалізації та засоби її поширення. Структуровано підходи до вивчення глобалізації у когнітивному й емоційному аспектах. Визначено загальні характеристики та способи виникнення, основні шляхи формування глобалізованої ("цільової") політичної культури. Проведено аналіз особливостей формування "цільової політичної культури" української молоді на сучасному етапі.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / М.А. Остапенко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасні концепції політичної культури, вироблені політичною наукою, та визначено теоретико-методологічну основу дослідження політичної культури студентської молоді за умов переходу від авторитарно-тоталітарних до демократичних політичних цінностей, переконань, типів поведінки. Встановлено специфіку та своєрідність політичної культури студентської молоді та визначено її обумовленість соціально-економічними особливостями сучасного суспільства і національними, віковими, регіональними, психологічними чинниками. Досліджено механізм та специфіку політичної соціалізації сучасного українського студенства, визначено основні чинники, канали формування політичних знань, форм політичної участі. Розкрито роль вищої освіти (на прикладі політології) у формуванні демократичної політичної культури студенства активістського типу.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / М.С. Катаєва; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Представлені результати теоретичного та емпіричного дослідження з проблем формування політичної свідомості школярів. Розглянуто місце школярів у політичному просторі українського суспільства, особливості політичної ідентифікації дітей, механізми, етапи та фактори політичної соціалізації, політичні уявлення школярів. Наведено результати опитування школярів щодо поглядів на конкретні політичні події, ставлення до політичних інститутів. Подано феноменологічні, антропологічні, комунікативні та лінгвістичні аспекти політичної соціалізації школярів. Відзначається, що у результаті успішної політичної соціалізації задовольняється глибинна потреба особистості бути громадянином.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Д.Ю. Арабаджиєв; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено соціально-філософське дослідження особливостей міфологізації сучасної політичної свідомості, розглянуто теоретико-методологічні засади та принципи їх вивчення. Виявлено та проаналізовано категоріальний ряд, що відображає сутність та специфіку особливостей міфологізації сучасної політичної свідомості. Доведено, що дане явище є універсальним процесом створення символічних образів влади та держави як результат сприйняття, пізнання й осмислення політичного індивідуальним суб'єктом суспільно-історичної дійсності. Виділено детермінанти оптимізації розвитку міфологізації сучасної політичної свідомості як визначальні умови, причини та наслідки найкращого варіанта історичного буття досліджуваного феномену.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.03 / В.О. Корнієнко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розроблено концепцію політичного ідеалу, яка спирається на класичну теорію розвитку суспільства, сутність якої розкривається у процесі порівняльно-історичного аналізу прояву та вибору політичного ідеалу в різні історичні епохи, а також виявлено політологічні характеристики його формування, серед яких головними є технологізація мислення, антропологічні принципи його формування, гуманізація, синергія, характерні межі існування у політичній свідомості, вплив моди тощо. Комплексно досліджено еволюцію політичного ідеалу та здійснено його періодизацію. Розкрито й обгрунтовано теоретичний статус і методологічний арсенал політичного ідеалу, з філософсько-політологічної точки зору проаналізовано співвідношення плюралізму політичних ідеалів з політичною істиною. Виявлено субординаційні та координаційні зв'язки політичного ідеалу з національною ідеєю, ідеологією, мрією, політичною вірою та міфом. Уточнено зміст поняття політичного ідеалу, який містить велику кількість нормативів діяльності, рекомендацій щодо втілення ідеалу у дійсність. Розкрито положення про те, що розвиток суспільства породжує різні можливості у співвідношенні соціального порядку та хаосу: політичні ідеали, які абсолютизують соціальний порядок, призводять до появи різних видів тоталітаризму (комуністичного та нацистського). Зроблено висновок, що політичні ідеали, які перебільшують хаос (свободу), ведуть до анархізму, а ідеали, засновані на синтезі соціального порядку і свободи, породжують можливість побудови соціально-правової держави.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Н.В. Жабінець; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто систему цінностей особистості, особливості формування політичної культури за умов демократизації українського суспільства. Досліджено позитивні цінності сучасного соціуму, розкрито механізми формування цінностей в процесі життєдіяльності індивіда. Виявлено та показано цінності постматеріального суспільства, особливості формування загальнолюдських цінностей в Україні. Окреслено шляхи створення системи політичних цінностей за урахування історичних, національних та ментальних особливостей українського суспільства. На підставі комплексного дослідження соціологічних даних показано стан політичної культури української молоді в процесі модернізації суспільства, етапи процесу соціалізації молодої людини. Показано необхідність проведення державою молодіжної політики, яка мала б за мету формування свідомої громадянської позиції, політично активного члена суспільства.

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / О.В. Ваганова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 14 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано феномени інформаційного суспільства та глобалізації. Наведено хронологію глобалізації мас-медіа. Розглянуто відображення міжнародних подій у новинному дискурсі ЗМІ та визначено причини та наслідки викривлення подій у новинах. Описано функціональні та системні особливості міжнародних ЗМІ. Розроблено рекомендації суб'єктам зовнішньої політики щодо дипломатичної діяльності у контексті глобалізованого інформаційного простору. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку системи масової комунікації в Україні.

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.03 / Є.Б. Тихомирова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 28 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концептуальні підходи до природи та характеру глобалізації, визначено соціальні імперативи паблік рилейшнз, наведено моделі ідеологій глобалізму й альтерглобалізму. З'ясовано суть глобального управління, розглянуто вплив глобалізації на паблік рилейшнз, суть і фактори виникнення міжнародних комунікацій з громадськістю, специфіку інституціональних форм реалізації зв'язків зі світовою громадськістю у транснаціональному середовищі, глобальні проблеми й основні тенденції глобалізації та технологій PR. Проаналізовано міжнародні паблік рилейшнз різних учасників міжнародних відносин: національних держав, міжнародних організацій і транснаціональних корпорацій. Розглянуто аспект європейського виміру PR-забезпечення України в євроінтеграційному та глобалізаційному просторі та міжнародний PR як інструмент формування іміджу глобалізації, акцентовано увагу на актуальній для України проблемі розробки національної глобалізаційної стратегії, запропоновано рекомендації щодо національної PR-програми адаптації України до глобалізації.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины