Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Национальная безопасность / Пожарная безопасность


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / О.М. Тищенко; Харк. ін-т пожеж. безпеки. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: На прикладі розробленої експериментальної установки встановлено, що у випадку зменшення вмісту кисню в газоповітряному середовищі вогнегасна ефективність порошків зростає та перебуває в лінійній залежності від його концентрації. У процесі збагачення киснем газоповітряного середовища вогнегасна ефективність порошків змінюється в поліноміальній залежності від його концентрації. Встановлено, що порошки ефективно інгібують полум'я у випадку концентрації кисню в межах 30 - 33 %, найбільш ефективні за таких умов порошки на основі хлориду калію. Розроблено математичну модель визначення коефіцієнта неадитивності, який характеризує залежність вогнегасної ефективності бінарних порошкових сумішей від їх складу та зміни концентрації кисню. Доведено, що бінарна суміш порошків на основі бікарбонату натрію та хлориду калію у межах рівнозначних співвідношень проявляє неадитивні синергічні властивості та з максимальною ефективністю інгібує полум'я газоповітряного середовища з перемінним вмістом кисню.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / В.В. Тригуб; Акад. цив. захисту України. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: З метою підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів агропромислового комплексу розроблено номограмний і комп'ютерний методи ідентифікації параметрів осередків за гніздового самонагрівання рослинної сировини та прогнозування критичного температурного режиму, які базуються на розв'язку зворотної задачі нестаціонарної теплопровідності. Розроблено методику визначення пожежонебезпечного режиму у насипу рослинної сировини у разі виникнення еволюційого осередку з радіусом, що зростає у часі. Створено математичні моделі для декількох квазістаціонарних осередків і осередків еволюційного типу. Одержано формули для визначення відстані між центрами осередків, коли можна не враховувати їх взаємовплив у разі установлення відстані від центра осередку до торця насипу, коли можна не враховувати межові умови. Наведено принципіальну схему системи ліквідації осередків самонагрівання на об'єктах зі зберігання та переробки рослинної сировини. Запропоновано рекомендації щодо підвищення пожежної безпеки об'єктів агропромислового комплексу.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / О.І. Шкоруп; Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичне обгрунтування та розв'язання науково-технічної задачі, що полягає в визначенні раціональних параметрів комбінованої подачі вогнегасних речовин (одночасна, одночасно-послідовна, послідовно-одночасна), розробці нового ручного та лафетного стволів комбінованої їх подачі, особливістю яких є коаксіальність порошкового та водяного струменів (порошковий струмінь виходить зі ствола закільцьованим водяним струменем), створенні технічних засобів комбінованої подачі та тактичних прийомів комбінування подачі даних речовин зі штатної пожежної техніки для гасіння пожеж.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / Є.В. Курінний; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи. Акад. цив. оборони України. — Х., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Встановлено межі області зміни технічних характеристик теплових пожежних сповіщувачів (ТПС) та обгрунтовано варіант моделі теплового поля, який можна використовувати для визначення часу їх спрацьовування. Побудовано комплекс уніфікованих математичних моделей, що описують динамічні властивості ТПС. Розроблено комплекс уніфікованих математичних моделей, що визначають залежність часу спрацьовування ТПС від їх властивостей, а також від параметрів, які характеризують умови його визначення. Створено комплекс математичних моделей, що виявляють похибки часу спрацьовування ТПС, обгрунтовано вимоги щодо величин даних похибок з урахуванням властивостей ТПС та умов їх визначення. На прикладі одного з типів ТПС доведено адекватність розроблених математичних моделей. Запропоновано рекомендації щодо вибору меж допустимих значень часу спрацьовування ТПС, наведено пропозиції зі створення системи його визначення, яка функціонує в автоматичному режимі.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / О.Г. Барило; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Установлено умови захисту тканин та паперу від загоряння та біологічного руйнування з застосуванням просочувальної композиції на основі фосфату сечовини з полігексаметиленгуанідинфосфатом (ФСГ-1). Теоретично встановлено й експериментально підтверджено межові умови переведення легкозаймистих тканин і паперу у важкозаймистий стан шляхом їх обробки вогнебіозахисною композицією ФСГ-1. Проведено розрахунок швидкості вигоряння матеріалів та оцінювання зміни інтенсивності теплового потоку на матеріал за наявності вогнезахисних речовин. За методом інфрачервоної спектроскопії встановлено та морфологічними дослідженнями підтверджено, що вогнебіозахисна композиція являє собою нову комплексну сполуку фосфату сечовини з полігексаметиленгуанідином. З використанням методу газової хроматографії встановлено, що під час термодеструкції вогнебіозахищених тканин і паперу зменшується кількість горючих газів. На підставі даних експериментальних досліджень підтверджено результати розрахунку оптимальної концентрації компонентів у водному розчині просочувальної композиції. Одержано залежність ефективності вогнезахисту від вмісту просочувальної композиції та хімічної природи тканин і паперу та встановлено, що така композиція забезпечує необхідний рівень їх біостійкості.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / Н.В. Дмітрієва; Харк. держ. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: З метою підвищення вогнебіостійкості дерев'яних конструкцій розроблено епоксидні композиційні матеріали з поліпшеними експлуатаційними властивостями на базі застосування залізоалюмінієвих оксидів, активованої базальтової луски, моноамонійфосфату та біоцидної домішки на основі гуанідину. Встановлено, що введення наповнювачів залізоалюмінієвих оксидів і активованої базальтової луски до 20 мас.ч. дозволяє значно знизити швидкість втрати маси під час контакту матеріалу з розжареним стрижнем. З'ясовано, що у разі використання активованої базальтової луски швидкість втрати маси знижується в 13 разів у порівнянні з ненаповненим епоксиполімером. Обгрунтовано раціональне поєднання наповнювачів моноамонійфосфату та активованої базальтової луски. Показано, що використання даної епоксидної композиції дозволяє одержати I групу вогнезахисної ефективності деревини. Встановлено грибостійкість нових епоксиполімерів й обгрунтовано можливість їх використання як захисного покриття для дерев'яних конструкцій і споруд, уражених цвілевими грибами. Ефективність вогнебіозахисних композицій підтверджено розрахунком параметрів розвитку пожежі у приміщеннях з їх використанням. Доведено високі пожежозахисні властивості розроблених вогнебіозахисних покриттів ЕБЖАМО-1 та ЕБОБ, які віднесено до I - II групи вогнезахисної ефективності. Показано їх здатність зменшувати середньооб'ємну температуру у зоні розвитку пожежі. Встановлено математичні залежності зміни захисних властивостей вогнебіостійких епоксиполімерів від складу композицій. Розроблено технологічну інструкцію та технічні умови на епоксиполімер ЕБОБ.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / О.А. Тарасенко; Акад. цив. захисту України. — Х., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Встановлено критерії, що визначають ступінь просторової неоднорідності пірологічних характеристик випадкового горючого середовища. З використанням кореляційної теорії стохастичного аналізу одержано імовірнісну модель швидкості розповсюдження низової лісової пожежі за умов неоднорідного горючого середовища, виявлено найбільш значущі пірологічні фактори, що впливають на швидкість розповсюдження пожежної кромки. Створено стохастичні моделі інтегральних характеристик низової лісової пожежі, що розповсюджується за умов неоднорідного середовища (площі, периметру, імовірності затухання). Показано, що просторові флуктуації пірологічних характеристик призводять до більш швидкого збільшення площі та периметра пожежі, що розповсюджується за умов неоднорідного середовища у порівнянні з такими у випадку пожежі, що поширюється за однорідних умов. Вперше з використанням критерію мінімуму часу локалізації та гасіння низової лісової пожежі одержано оптимальні управлінські рішення щодо початкового розміщення та напрямку руху сил пожежогасіння за умов їх дефіциту вздовж контуру пожежі. Показано, що оптимальне рішення визначається значеннями фізичних параметрів у зоні горіння та характеристиками засобів пожежогасіння.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 21.06.02 / В.К. Костенко; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка, 2004. — 35 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано шляхи підвищення рівня ендогенної пожежної безпеки вугільних шахт на підставі дослідження геомеханічних та аерологічних особливостей процесу формування пожежонебезпечних зон у виїмкових полях, модернізації існуючих і розробки нових способів ефективного запобігання ендогенним пожежам. Розглянуто геомеханічні, аерологічні та теплові процеси у вугленосному гірському масиві, що деформується під впливом гірничих робіт. Запропоновано технологію попередження самонагрівання та самозаймання вугілля у підземних гірничих виробках. Встановлено фізичну сутність впливу літологічної будівлі покрівлі розроблювального пласта на циклічність геомеханічних та аерологічних процесів у виробленому просторі. Вперше теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено прискорення самонагрівання розпушеного вугілля шляхом передачі термічно тонким вугільним часткам теплоти від газів, що нагріваються під впливом фізичних процесів в атмосфері гірничих виробок.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / Т.М. Обіженко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Створено епоксидні композиційні матеріали зі зниженою горючістю, що не містять галогенів. Розглянуто проблеми одержання на їх основі захисно-декоративних та електроізоляційних матеріалів для протипожежного захисту виробів будівельного й електротехнічного призначення. Досліджено процеси горіння та термоокиснювальної деструкції епоксиполімерів. Проведено комплексну оцінку пожежної небезпеки композиційних матеріалів, розраховано параметри розвитку пожежі у разі використання полімерів у виробах. Вивчено технологічні, структурні та експлуатаційні характеристики полімерів зі зниженою горючістю.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 21.06.02 / А.С. Бєліков; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто питання підвищення вогнестійкості, зниження горючості будівельних дерев'яних конструкцій на базі розробки нових підходів і критеріїв. Вперше теоретично досліджено процес стадійного тепломасообміну в системі негорюче покриття, що здимається - основа (деревина, метал) до здимання та після здимання за умов стандартного розвитку пожежі. Запропоновані вогнезахисні композиції підвищують працездатність дерев'яних будівельних конструкцій в осередку пожежі за рахунок гальмування процесів горіння та обвуглювання.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / М.А. Попов; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Удосконалено технологію пожежогасіння в герметичних приміщеннях кораблів та суден шляхом використання можливості вакумувати аварійне приміщення за допомогою енергетичних установок. Розроблено та експериментально підтверджено математичну модель, що описує теплообмін між дзеркалом горючої рідини, полум'ям і навколишнім середовищем у процесі дифузійного горіння та погасання рідин за зниженого тиску. Теоретично визначено й експериментально підтверджено умови припинення дифузійного горіння вуглеводневих рідин за зниженого тиску, аналітичні залежності інтегрального тепловиділення від дифузійного полум'я для палив ТС-1 та Л, аналітичні залежності відносної тривалості дифузійного горіння вуглеводневих рідин у герметичному об'ємі від початкових параметрів газового середовища та рідини, величини значень тиску (у діапазоні від атмосферного до 13,3 кПа). Досліджено вплив ефекту кипіння на процес дифузійного горіння рідини. Встановлено, що корабельні дизелі можуть знижувати тиск до 67 - 69 кПа, за якого інтегральне тепловиділення від палива ТС-1 зменшується в 1,5 рази та у 2 рази - для дизельного палива Л.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / Д.М. Деревинський; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Розв'язано актуальну науково-технічну задачу обгрунтування вибору виду, технологій і параметрів застосування вогнегасних речовин, які відповідають сучасним екологічним вимогам, для удосконалення систем протипожежного захисту газокомпресорних станцій магістральних газопроводів. Визначено умови флегматизування діоксидом вуглецю газоповітряного середовища у замкненому просторі за наявності такої системи, а також обгрунтовано технології та умови застосування вогнегасних речовин у системах протипожежного захисту газокомпресорних станцій, що передбачають заміну речовин, які не відповідають сучасним екологічним вимогам. Розроблено концепцію забезпечення протипожежного захисту укриттів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій ДК "Укртрансгаз".

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / В.О. Боровиков; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено рецептури екологічно безпечних піноутворювачів загального та спеціального призначення для гасіння пожеж. Досліджено 10 плівкоутворювальних піноутворювачів для гасіння пожеж закордонного та вітчизняного виробництва, описано методики визначення показників їх якості. Виявлено умови найбільш ефективного застосування піноутворювачів загального та спеціального призначення для гасіння пожеж і розроблено нормативні документи, які регламентують порядок їх транспортування, зберігання, випробування та технологій застосування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / О.В. Єлізаров; Акад. пожеж. безпеки України. — Х., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: На базі аналізу існуючих методів розрахунку розвитку пожежі, утворення та поширення диму в приміщенні запропоновано феноменологічну модель, що враховує зміну складу газової фази та наявність макрочасток диму в приміщенні. Виконано числову реалізацію алгоритму. Складено комп'ютерну програму розрахунку основних характеристик розвитку пожежі, утворення та поширення диму в приміщенні. Створено оригінальну методику раціонального планування натурного експерименту з вивчення особливостей розвитку пожежі, утворення та поширення диму. Наведено результати експериментів проведення з речовинами та матеріалами, що найбільш часто зустрічаються (деревиною, синтетичними матеріалами, легкозаймистими та горючими рідинами), на базі яких розроблено таблиці та номограми, що дозволяють працівникам пожежної охорони розраховувати основні характеристики пожежі, утворення та поширення диму за бойових умов і під час розробки профілактичних заходів на конкретних об'єктах.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / В.В. Олійник; Харк. ін-т пожеж. безпеки. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено аргументований аналіз відомих теоретичних і експериментальних методів визначення концентраційних меж поширення полум'я газів, а також методів газифікації твердого палива. Створено математичну модель процесу газифікації вугілля, що дозволяє аналізувати і регулювати процеси, які протікають у газогенераторах, з метою одержання кінцевого продукту з певними показниками пожежної небезпеки та експлуатаційними характеристиками. Встановлено значення технологічних параметрів процесу газифікації вугілля, що забезпечують мінімальну область займання отриманого газу з задовільними експлуатаційними властивостями. Створено установку для експериментального визначення концентраційних меж розповсюдження полум'я генераторних газів. Розроблено метод проведення експериментальних досліджень. Встановлено закономірності й отримано емпіричні залежності зміни концентраційних меж поширення полум'я від початкового тиску і температури досліджуваних газів, а також вмісту флегматизаторів у газовій суміші.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / Р.В. Корнієнко; Акад. цивіл. захисту України. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Для системи зберігання та подання водню на основі гідрореагуючих сполук (ГРС) з урахуванням експериментальних даних і термодинамічного розрахунку одержано характеристики технологічного процесу газовиділення та визначено основні параметри, які зумовлюють рівень пожежовибухонебезпеки системи зберігання та подання (СЗП). З використанням методу "нульмірної балістики" згідно з законами збереження маси та енергії одержано модель, яка описує процеси генерації водню та дозволяє визначати характеристики СЗП у штатному та в аварійному режимах роботи. Визначено умови виникнення теплового вибуху в газогенераторі. Розглянуто реакцію системи на виникнення в ній аварійної ситуації, зокрема випадок розгерметизації СЗП та неконтрольоване потрапляння води у порожнину газогенератора. Здійснено оцінку рівня пожежовибухонебезпеки СЗП даного типу для різних режимів експлуатації з урахуванням параметрів технологічного процесу генерації. Розроблено рекомендації щодо зниження рівня пожежовибухонебезпеки СЗП водню на основі ГРС.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / Ю.П. Ключка; Акад. цив. захисту України. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що у зв'язку з постійно зростаючим споживанням водню, існує проблема його пожежовибухобезпечного одержання та зберігання. Визначено, що одним з перспектвних методів зберігання водню є його зберігання в хімічно зв'язаному стані, зокрема, у формі гідридів інтерметалідів. Показано, що за використання методу "нульмірної" балістики одержано модель, яка описує процеси генерації водню та дозволяє одержувати характеристики системи зберігання та подачі (СЗП) як в штатному, так і в аварійному режимах роботи. Розроблено алгоритми оцінки пожежовибухонебезпеки (ПВН) СЗП водню, що базується на використанні системи логічних формул, одержаних за допомогою граф-схем алгоритмів і схем дерева подій, а також інформації щодо параметрів, які характеризують режими роботи системи та особливості технології генерації водню. Розроблено рекомендації щодо зниження рівня ПВН СЗП на основі гідридів інтерметалічних сполук.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / М.О. Бруєв; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання підвищення ефективності вогнезахисту елементів будівельних дерев'яних конструкцій шляхом глибокого просочення антипіренами за рахунок дії надпотужних імпульсів тиску. Встановлено, що імпульси тиску формують у деревині поверхневий шар, поровий простір якого має високу щільність заповнення антипіреном, що забезпечує досягнення деревиною групи "важко горючі" за значень глибини просочення на 30 % менших, ніж за відомими методами. Розроблено та створено експериментальну установку, в якій здійснюється розвиток лінійного каналу розряду, внаслідок чого в камері просочення виникає квазірівномірний імпульсний тиск з амплітудою біля 60 МПа. Проведено вогневі випробування зразків елементів дерев'яних конструкцій, просочених імпульсним методом. Здійснено практичну реалізацію виконаних розробок.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / П.Ф. Борисов; Харк. ін-т пожеж. безпеки. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання підвищення ефективності вогнезахисту деревини. Розроблено новий метод поверхневого просочування деревини. Встановлено, що з точки зору вогнезахисту полімерний антисептик є синергістом щодо антипірену. Доведено, що внаслідок послідовної поверхневої обробки антипіреном і полімерним антисептиком підвищується ефективність вогнебіозахисту деревини: оброблена даним способом деревина належить до групи важкогорючих матеріалів. Виготовлено нормативні документи на промислове виробництво та практичне застосування комбінованого просочувального складу.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / К.І. Соколенко; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано нове рішення актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності пожежної безпеки об'єктів шляхом впровадження важкогорючих матеріалів, які не поширюють полум'я поверхнею, мають помірні димотвірні якості, а за токсичністю продуктів горіння є помірно небезпечними. Експериментально встановлено зменшення кількості горючих газів у сумішах летких продуктів термодеструкції вогнезахищених зразків деревини. Проведено розрахунок швидкості вигоряння матеріалів та оцінено дію теплового потоку на деревину за наявності вогнезахисних речовин. Виявлено й експериментально досліджено ефект сповільнення висолювання антипіренів з деревини внаслідок дії полімерної плівки антисептика та зменшення поглинання води завдяки дії гідрофобізувальної суміші.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины