Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Национальная безопасность / Экологическая безопасность


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / А.О. Мітченко; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено зміну молекулярно-масового розподілу гумінових речовин (ГР) у воді Дніпровського водозабору під час використання різних методів її очищення. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено можливість удосконалення технологій видалення ГР з води за рахунок використання комбінацій сорбційних матеріалів різних типів. Запропоновано методи глибокого видалення ГР з води із застосуванням комбінацій сорбційних матеріалів. Досліджено та розроблено процес комплексного очищення питної води за допомогою потрійної комбінації сорбентів: слабкокислотного катіоніту - низькоосновного аніоніту - активованого вугілля.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 21.06.01 / І.М. Малахов; Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН та МНС України. — К., 2006. — 38 с. — укp.

Аннотация: Показано суттєву роль геологічного середовища у розвитку процесів техногенезу, що обумовлена незмінною з часів палеоліту привласнюючою (не відтворювальною) економікою використання мінеральних ресурсів, яка якісно вирізняє гірничодобувну промисловість між іншими технологічними галузями. З'ясовано комплексний характер техногенних перетворень у геологічному середовищі Кривбасу внаслідок інтенсивної розробки родовища залізних руд. На підставі одержаних результатів здійснено оцінку глибини трансформації складових навколишнього середовища в Кривбасі, а також прогнозування розвитку техногенної екосистеми та визначено напрямки управління процесами техногенезу, обумовлених видобутком залізних руд. Доведено, що навколишнє середовище гірничовидобувного регіону необоротно трансформувалося у техногенну екосистему внаслідок невідтворних змін у геологічних структурах, які відбулися в результаті гірничовидобувних робіт, що викликало якісні зміни у всіх складових довкілля. Обгрунтовано стратегію екобезпеки у техногенній екосистемі гірничовидобувного регіону, впровадження якої дає можливість обмежити вплив техногенезу на оточуюче природне середовище шляхом використання технологічних важелів, а також поліпшити екобезпеку у самій техногенній екосистемі за допомогою комплексу технологічних та економічних методів створення умов, сприятливих для життя людини. Результати наукового дослідження рекомендовано використовувати для оцінки й прогнозування впливу гірничовидобувних робіт на стан довкілля та розвитку техногенної екосистеми, а також для розробки пропозицій щодо формування нових підходів у створенні технологій підземного видобутку залізистих кварцитів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 21.06.01 / О.В. Кравченко; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод одержання вуглецевих матеріалів з рослинної сировини різного типу з використанням низькотемпературної одностадійної карбонізації та їх застосування у технології очистки водних басейнів від нафтових забруднень. Досліджено й оптимізовано процес карбонізації даних матеріалів у температурно-часовому полі. Установлено вплив природи рослинної сировини, її вологості, фракційного складу на нафтопоглинальні властивості одержаних сорбентів. Показано, що структурно-сорбційні характеристики є оптимальними у разі використання тирси сосни як сировини, за цього ефективність очистки водойм, забруднених нафтопродуктами, становить 94 - 95 %. Запропоновано нові вуглець-вуглецеві та вуглець-мінеральні матеріали. Виявлено, що вуглець-вуглецеві сорбенти за співвідношення компонентів 50:50 % мас. проявляють вищі фізико-хімічні параметри у порівнянні з іншими сорбентами.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / А.В. Чупов; НАН України. Міжгалуз. НТЦ "Укриття". — Чорнобиль, 2002. — 26 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено методику відтворення інгаляційних дозових навантажень на населення, яке проживало в тридцятикілометровій зоні ЧАЕС, а також методику відтворення радіаційної обстановки в даній зоні в перші дні аварії, засновану на аналізі поширення радіонуклідів у діапазоні 0 - 1000 км, за допомогою якої виділено області з домінуючим аерозольним компонентом. Відновлено параметри радіаційної обстановки в повітрі в тридцятикілометровій зоні в перші дні аварії на ЧАЕС, виконано розрахунки та створено банк даних про інгаляційні дозові навантаження, отримані населенням.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Людмила Миколаївна Консевич; Український НДІ екологічних проблем. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Оксана Миколаївна Терещенко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 21.06.01 / Л.М. Ковган; НАН України. Ін-т пробл. безпеки атом. електростанцій. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Уперше сформульовано та обгрунтовано основні вимоги та принципи побудови еколого-дозиметричних моделей, що застосовуються для масових широкомасштабних ретроспективно-проспективних оцінок доз опромінення населення за умов глобальної комунальної радіаційної аварії. Описано розроблену еколого-дозиметричну модель зовнішнього опромінювання, що відображає рівні та часову динаміку доз опромінення від радіоактивних випадів на грунті впродовж усіх часових фаз аварії. Встановлено абсолютні та відносні внески різних гамма-опромінювачів у дозу зовнішнього опромінення на різних фазах аварії. Для різних професійно-вікових груп населення кількісно охарактеризовано модифікуючу роль характеру життєдіяльності на процес дозоутворення. Розроблено комплекс референтних еколого-дозиметричних моделей внутрішнього опромінювання (за рахунок споживання радіоактивно-забруднених продуктів харчування) для ранньої та початку середньої, а також для середньої та пізньої фаз аварії. Обгрунтовано трирівневу систему реконструкції поглинутих доз опромінення щитовидної залози від радіойоду аварійного походження, яка спроможна з різними рівнями індивідуалізації відтворити дозові навантаження для всього населення. Обгрунтовано вимоги щодо процедур загальнодозиметричної паспортизації окремих населених пунктів України.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Наталія Олександрівна Непошивайленко; Український НДІ екологічних проблем. — Х., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / В.С. Бахарєв; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розширено та деталізовано ієрархічну структуру екологічної небезпеки стосовно видів і підвидів її техногенної складової. Визначено місце чинників пилового забруднення атмосферного повітря у даній структурі. Запропоновано диференціацію джерел екологічної небезпеки з виділенням первинного та вторинного пилового забруднення атмосферного повітря стосовно основного технологічного процесу промислового виробництва. За результатами моніторингу раніше неврахованих джерел вторинного техногенного пилового забруднення атмосферного повітря визначено реальні умови формування екологічної небезпеки конкретного підвиду в індустріально розвиненому регіоні. Втановлено підсилення впливу проявів екологічної небезпеки на стан захворюваності населення щодо певних нозологічних форм у зонах безпосередньої дії джерел вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Обгрунтовано загальні принципи техніко-технологічного управління екологічною безпекою за умов техногенного пилового забруднення. Розроблено систему технічних рішень щодо досягнення прийнятного рівня еконебезпеки, сформованої чинниками вторинного пилового забруднення атмосферного повітря, яка на відміну від існуючих систем, враховує профілізацію регіонів і позиційність джерел небезпеки.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / В.М. Лагутін; Укр. НДІ екол. проблем. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові засади побудови концепції регіональної системи управління екологічною безпекою, яка відрізняється використанням під час здійснення моніторингу та прогнозування відомостей про умови формування аномалій космогеліогеофізичних та атмоантропогенних видів небезпеки, що обумовлюють екстремальні ситуації у навколишньому середовищі. Проаналізовано аномалії метеофакторів (тиску, інверсних ситуацій, виникнення токсичного озону), гравітаційної динаміки. Запропоновано здійснювати інтегративні оцінки прогнозу за допомогою сенсорів оптико-телевізійного біотестування та інтенсивності підрахунку фотоімпульсів еталонів радіоактивності. Розглянуто закономірності формування еконебезпеки у разі виникнення аномалій магнітного поля Землі. Експериментально встановлено флікерний закон спектра його варіацій, за наявності якого більш небезпечними (летальними для біосистем) виявляються аномалії у період мінімуму сонячної активності. Запропоновано комплексний підхід щодо вивчення варіацій стратосферного озону та небезпечних аномалій ультрафіолетового випромінювання Сонця. На підставі оригінальної розробки ексімерного лазера удосконалено метод і лідар диференційного поглинання у системі підсупутникового забезпечення контролю озону, що дозволило дослідити висотний розподіл його концентрації, що має суттєве значення для виконання міжнародних зобов'язань України у сфері визначення впливу озоноруйнівних викидів.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 21.06.01 / Г.І. Рудько; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімф., 2005. — 35 с. — укp.

Аннотация: Виконано наукове узагальнення методології екологічної безпеки техноприродних геосистем (ТПГ) для різних типів екологічного середовища. Обгрунтовано екологічну ємність геологічного середовища у межах ТПГ та виконано оцінку екологічних функцій геологічного середовища. Розроблено наукові засади екологічної безпеки геологічного та суміжних середовищ у межах ТПГ регіонального рівня. Розроблено систему екологічної безпеки ТПГ з критичним екологічним станом. Визначено чинники екологічної безпеки геологічного та суміжних середовищ й обгрунтовано стратегічні та практичні заходи щодо прийняття технічних рішень стосовно ліквідації небезпечних ситуацій у межах різних типів геологічного середовища. Запропоновано методику розрахунку екологічної безпеки та визначено оптимізаційні заходи у межах окремих гірничопромислових і нафтогазових комплексів, платформних і перехідних типів геологічного середовища. Встановлено причини масового захворювання населення у межах вугільних і сірчаних гірничопромислових комплексів і розроблено оптимізаційні заходи щодо запобігання негативному впливу на організм людини небезпечних геологічних процесів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 21.06.01 / Т.В. Солодовнік; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Розроблено конкурентоспроможний та екологічно безпечний спосіб одержання хітиновмісних комплексів з міцеліальних відходів біотехнологічного виробництва лимонної кислоти - біомаси гриба Aspergillus niger та досліджено їх фізико-хімічні властивості. Вивчено вплив лужної обробки міцеліальних відходів на кількісний вихід та морфологічну структуру хітиновмісних комплексів. Установлено, що запропонований спосіб дає змогу одержувати комплекси зі стабільним складом за умов використання різної за якістю біомаси. Проведено порівняльний аналіз сорбційних та фізико-хімічних властивостей комплексів, одержаних за різними методиками. Запропоновано нові дані стосовно процесів сорбції іонів міді, цинку, хрому, кадмію, свинцю з водних розчинів на хітин- та хітозановмісних комплексах. Показано можливість використання хітиновмісних комплексів для сорбції нафтопродуктів та барвників.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Р.Ю. Захаров; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімф., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На прикладі водогосподарського комплексу (ВГК) Автономної Республіки Крим (АРК) науково обгрунтовано комплексний спосіб забезпечення екологічної безпеки й енергоощадження за роботи підкачувальних зрошувальних насосних станцій (ПНС). Обгрунтовано вплив ПНС на еколого-меліоративний стан природничо-технічних систем (ПТС) зрошуваних угідь та приляглих до них територій. Уперше запропоновано методику підбору кількості та марок основних насосів за показниками експлуатаційних режимів ПНС як спосіб забезпечення високого стійкого рівня екологічної безпеки й енергоощадження під час роботи ПНС. Розроблено методику оцінки екологічної надійності ПНС за надійністю елементів, які лімітують надійність системи, з урахуванням резервування та експлуатаційних режимів. Проаналізовано еколого-меліоративну обстановку території АРК, відмови ПНС ВГК АРК і визначено основні фактори впливу на екологічну безпеку за умов роботи ПНС у структурі ПТС зрошуваних угідь і приляглих до них територій, а також визначено експлуатаційні режими та графіки роботи ПНС з урахуванням умов функціонування зрошуваних систем Криму. Запропоновано методику розрахунку економії енерговитрат під час підбору насосів і роботи ПНС за показниками експлуатаційних режимів, а також методику розрахунку діаметра обточеного робочого колеса та робочих характеристик насоса з обточеним робочим колесом. Оцінено проектну та фактичну екологічну експлуатаційну надійність існуючих ПНС ВГК АРК та проаналізовано енерговитрати цих ПНС. Здійснено прогнозну оцінку рівня екологічної надійності та узагальнено прогнозну оцінку економії енерговитрат у разі реконструкції існуючих ПНС ВГК АРК під час підбору насосів і роботи ПНС за показниками експлуатаційних режимів. Наведено рекомендації щодо застосування методик за умов нового проектування та у разі реконструкції.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / В.В. Василенко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано комплексне забезпечення моніторингу внутрішнього опромінення з впровадженням унікального експертного лічильника випромінювання людини (ЛВЛ), що забезпечує прижиттєве визначення та локалізацію інкорпорованих радіонуклідів різних видів випромінювання на фоні інкорпорованої радіоізотопної суміші. Досліджено закономірності та особливості формування індивідуальних доз внутрішнього опромінення дорослого населення за результатами прямих вимірів за весь післяаварійний період залежно від радіаційних, статево-вікових, професійних, сезонних факторів. Прижиттєво виявлено та ідентифіковано у ділянці легень нерозчинні форми радіонуклідів ("гарячі" частки) в учасників ліквідації наслідків аварії та персоналу ЧАЕС.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / О.Л. Пальченко; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено ефективні методи, апарати і технологічні схеми очистки основних категорій стічних вод машинобудівних заводів, які дозволяють використовувати їх у замкнених системах оборотного водопостачання. Проаналізовано особливості діючих систем водопостачання машинобудівних заводів, розроблено конструкцію відстійника з тонкошаровими блоками для очистки стічних вод гальванічних і травильних відділень, розроблено технологічну схему очистки, доочистки і використання стічних вод, які мають у своєму складі наявність масел і нафти, від механічних, складально-випробувальних та інших цехів у нафтоуловлювачах з ежекційними приладами для вилучення масел, які випливли на поверхню і напірних фільтрах з двошаровим антрацито-кварцевим завантаженням з забезпеченням в очищеній воді концентрації нафтопродуктів до 7 мг/л, завислих речовин до 10 мг/л.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Н.В. Биковська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 24 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові засади технології приготування рідких (тонкодисперсних суспензій) та твердих (брикетів) полімерних композицій на основі високомолекулярних поліетиленоксиду (ПЕО) та поліакриламіду (ПАА). Одержано нові експериментальні дані щодо впливу полімерних домішок з водорозчинних полімерних композицій на величини турбулентного тертя у трубах, особливо за малих концентрацій полімерів. Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено можливість застосування рідких та твердих полімерних композицій для покращання роботи протипожежної техніки (зниження турбулентного тертя, поліпшення властивостей вогнегасних рідин) та підвищення пропускної здатності систем аварійної відкачки води, включаючи каналізаційні. Розроблено математичні моделі зниження гідродинамічного опору тертя у турбулентних потоках розчинів високомолекулярних полімерів. Обгрунтовано умови, за яких застосування полімерних домішок для зниження турбулентного тертя є технічно та економічно вигідним.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / В.В. Сабадаш; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено процеси вивільнення та міграції компонентів гранульованих і капсульованих мінеральних добрив у навколишньому середовищі та їх вплив на інтенсивність росту рослин з метою вирішення екологічних та економічних проблем аграрної галузі, взаємопов'язаних з застосуванням мінеральних добрив. Обгрунтовано механізм зміни коефіцієнту дифузії компоненту через полімерну оболонку залежно від pH середовища. Удосконалено математичний опис другої стадії процесу вивільнення компонента з капсульованих частинок у рідинне середовище, одержано аналітичні залежності, які дають змогу визначити коефіцієнти масопередачі процесу екстрагування з метою розрахунку товщини капсули для регулювання тривалості вивільнення компонентів капсульованих добрив залежно від pH грунтового розчину. Побудовано математичну модель для вивчення кінетики процесу екстрагування цільових компонентів з капсульованих частинок у середовище твердої інертної фази. Досліджено вплив фізико-хімічних параметрів навколишнього середовища на кінетику вивільнення компонентів капсульованих мінеральних добрив. Уперше запропоновано й випробувано технологію їх внесення для підживлення лісових насаджень за природних умов.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / С.О. Гринь; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 21.06.01 / Д.Д. Кучерук; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2002. — 39 с. — укp.

Аннотация: Встановлено зв'язок транспортних та інших фізико-хімічних властивостей динамічних мембран з різних мінеральних та органічних речовин у колоїдному стані за умов процесу знесолення слабомінералізованих вод. Створено нові динамічні мембрани з прогнозованими транспортними властивостями та на їх основі розроблено ефективні процеси для очищення води від таких шкідливих речовин, як солі важких металів, фенол та ін. Визначено основні закономірності знесолення слабомінералізованих вод зворотним осмосом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водоочищення. Розроблено науково обгрунтовані ефективні технології комплексної переробки слабомінералізованих вод з метою одержання чистої води та цінних речовин.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Осама Мостафа Махмуд Кетанех; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано шляхи інтенсифікації процесу пилогазоочистки газів, що відходять у процесі виробництва гранульованого суперфосфату. Розроблено фізичні моделі взаємодії фаз у шарі регулярної рухомої насадки в режимі спадної прямотечії, а також процесу милоочистки у цьому шарі. Виявлено гідродинамічні закономірності взаємодії фаз за умови спадної прямотечії у даному шарі, яка забезпечує вихроутворення та пульсаційний рух, а також спричинює швидке оновлення поверхні контакту фаз. Одержано профілі концентрації реагентів у рідкій фазі за висотою блоку високоінтенсивного очищення. Розроблено математичну модель процесу пиловловлення в шарі регулярної рухомої насадки в режимі спадної прямотечії, яка враховує різні механізми осадження частинок.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины