Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Национальная безопасность / Экономическая безопасность государства


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / О.М. Олещенко; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено теоретичні проблеми підвищення конкурентоспроможності національної економіки та проаналізовано заходи антимонопольного регулювання, які адекватні умовам транзитивної економіки України. Розглянуто питання забезпечення економічної безпеки та формування конкурентоспроможної національної економіки за допомогою антимонопольного регулювання. Наведено рекомендації щодо удосконалення антимонопольної політики та діяльності антимонопольних органів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / М.Ю. Ватагін; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання удосконалення організації обліку ядерного палива (ЯП) з метою досягнення прийнятного рівня економічної безпеки держави та її оремих територій за основними сферами життєдіяльності. Проаналізовано стан справ у сфері забезпечення атомних електростанцій ЯП та його використання, а також доведено, що згідно зі світовими тенденціями можна очікувати суттєвого зростання цін на свіже ЯП. Показано, що за цих умов важливим напрямком у відновленні інвестиційного забезпечення ядерної енергетики має бути збільшення глибини вигоряння ЯП. Запропоновано методичний підхід до визначення впливу ефективності використання ЯП на інноваційний ефект широкого кола організаційно-управлінських, технологічних рішень, спрямованих на ефективне використання ресурсів ядерної енергетики. Наведено результати розрахунків їх впливу на рівень економічної безпеки держави за інвестиційною, енергетичною та іншими складовими. Доведено, що у разі впровадження змін в порядок бухгалтерського обліку ЯП можливе відчутне покращення макроекономічних показників.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Е.Б. Новіков; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено досвід забезпечення воєнно-економічної безпеки країнами НАТО шляхом розвитку воєнно-економічного співробітництва, визначено чинники та закономірності цього співробітництва. Розроблено концептуальні засади забезпечення воєнно-економічної безпеки України за умов реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції. Удосконалено організаційні та економічні механізми подолання загроз пріоритетним національим інтересам. Досліджено питання розвитку співробітництва та сформульовано пропозиції щодо реалізації Плану дій Україна - НАТО.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Т.С. Шемет; Нац. ін-т стратег. дослідж, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичний і практичний аспекти коригування дисбалансу зовнішніх платежів і висвітлено напрямки вдосконалення даного процесу для забезпечення економічної безпеки України. Здійснено системний аналіз платіжного балансу, визначено та систематизовано фактори дисбалансу зовнішніх платежів України. Запропоновано нові показники економічної безпеки для удосконалення аналізу й оцінки стану безпеки в середньо- та короткостроковій перспективі.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 21.04.01 / Є.І. Сухін; Рада нац. безпеки та оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2005. — 38 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні, методичні та прикладні проблеми впровадження технологій нетрадиційної енергетики з метою досягнення прийнятного рівня економічної безпеки держави та її окремих територій за основними сферами життєдіяльності. Обгрунтовано доцільність комплексної оцінки інноваційного ефекту організаційно-управлінських і технологічних рішень, спрямованих на залучення до паливно-енергетичного балансу нетрадиційних паливно-енергетичних ресурсів, завдяки якого є можливим покращення відповідних індикативних показників економічної безпеки держави та її територій. Запропоновано методичний підхід до визначення інноваційного ефекту широкого кола організаційно-управлінських, технологічних рішень, спрямованих на ефективне використання нетрадиційних паливно-енергетичних ресурсів. Наведено результати розрахунків та їх аналізу стосовно впливу на рівень економічної безпеки територіальних утворень за енергетичною й екологічною складовими. Показано, що у разі широкого використання технології газифікації біомаси можливе суттєве покращення макроекономічних показників.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Р.М. Федоренко; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено організаційно-економічні засади розвитку системи оборонного планування для раціонального розподілу й ефективного використання оборонних ресурсів України. Досліджено методи оборонного планування та структури оборонних бюджетів країн-членів НАТО. Визначено залежність оборонного потенціалу держави від рівня асигнувань і співвідношення між видатками на утримання особового складу, поточними та капітальними витратами. Визначено перспективи впровадження комп'ютерних моделей підтримки прийняття рішень у процесі оборонного планування, зокрема вітчизняної ІАС "Ресурс" й американської DRMM. Розроблено "Методику проведення розрахунку потреб Збройних сил України" та "Методику розрахунку видатків на проведення організаційно-штатних заходів у Збройних силах України".

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 21.04.01 / В.М. Бегма; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2004. — 31 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні питання стратегічного управління експортом продукції військового призначення та подвійного використання. З'ясовано значення військово-технічного співробітництва в системі економічної безпеки держави. Досліджено кон'юнктуру світового ринку озброєння та військової техніки. На підставі результатів аналізу стану зовнішнього середовища та оцінки експортного потенціалу власного оборонно-промислового комплексу (ОПК) визначено принципи статегічного управління експортом озброєння. Обгрунтовано шляхи реструктуризації ОПК України, зокрема методом приватизації об'єктів ОПК за умови забезпечення необхідного рівня національної безпеки держави, а також урахування в процесі утворення нових зразків військової техніки чинника їх конкурентоспроможності на світовому ринку озброєння.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Б.Б. Жуков; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Здійснено економічний аналіз стану оборонного сектору економіки. Висвітлено сучасні світові тенденції воєнного виробництва провідних західних країн. Проаналізовано вплив обронних витрат на забезпечення воєнно-економічної безпеки. Сформульовано принципи та шляхи визначення оборонних потреб Збройних Сил України. Запропоновано методику розрахунку зазначених потреб за напрямками фінансування за умов реформування та визначення соціально-економічних витрат військових операцій. Розглянуто основні напрямки розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / О.Д. Ладюк; Нац. ін-т стратег. дослідж. Нац. ін-т пробл. між. безпеки. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання ринкової трансфорації України та Росії за умов глобального інтеграційного процесу, проаналізовано основні домінанти та особливості функціонування зовнішньоторговельних відносин між двома державами. Запропоновано методичні підходи щодо визначення показників зовнішньоекономічної безпеки України в аспекті відносин з РФ, пріоритетні напрямки та форми поглиблення торговельних взаємозв'язків між державами та на рівні регіонів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Я.Б. Базилюк; Нац. ін-т стратег. дослідж , Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Уточнено поняття конкурентоспроможності національної економіки як економічної категорії, яка характеризує стан суспільних відносин у державі у галузі формування та реалізації економічної політики, для з'ясування та забезпечення умов стабільного підвищення ефективності національного виробництва, адаптованого до змін світової кон'юнктури та зростаючого попиту населення. Обгрунтовано необхідність застосування нової ідеології реалізації міждержавних економічних відносин, суть якої полягає в усвідомленості та узгодженості дій, спрямованих на вирівнювання внутрішнього середовища країн-партнерів, зближення параметрів їх соціально-економічного розвитку з метою створення конкурентного середовища. Доведено неможливість досягнення високого рівня конкурентоспроможності в Україні на основі існуючих організаційно-економічних засобів регулювання. Розроблено концепцію підвищення конкурентоспроможності економіки України та систему заходів, реалізація яких грунтується на комплексному застосуванні економічних важелів і стимулів підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці з одночасним посиленням відповідальності за результати роботи та виконавчої дисципліни на всіх рівнях державного управління. Запропоновано зміни в ціноутворенні, оподаткуванні, антимонопольному законодавстві з метою створення нової мотивації поведінки суб'єктів економіки, що сприяє активізації внутрішних чинників розвитку національної економіки.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / В.П. Мартинюк; Нац. ін-т стратег. дослідж., Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретичні, методичні та прикладні питання оцінки стабілізаційних рішень організаційно-економічного характеру, спрямованих на досягнення прийнятого рівня індикаторів економічної безпеки держави. Вивчено стан складових економічної безпеки, досліджено взаємозв'язки між чинниками, що виводять ситуацію за межі порогових значень. Наведено модель та інтегральні показники для оцінки економічної безпеки основних сфер життєдіяльності. Проаналізовано вплив зміни показників окремих суб'єктів господарювання, в яких відбулися інституційні зміни, на індикатори економічної безпеки.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины