Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Военные науки / Военно-специальные науки


Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Б.А. Рудов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше обгрунтовано педагогічні умови успішної адаптації курсантів молодших курсів до навчання у вищих військових навчальних закладах: урахування у процесі організації навчально-пізнавальної та службової діяльності професійно-ціннісних орієнтацій курсантів; індивідуалізація навчання на основі врахування ускладнень, які виникають у пізнавальній діяльності курсантів; формування умінь і навичок саморегуляції навчальної діяльності. Уточнено суть, структуру та основні етапи адаптації особистості до навчання у даних закладах. Розвинуто положення щодо показників і рівнів адаптації курсантів до навчання.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / В.П. Печенізький; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано основні підходи до проблеми використання теорії та практики активного соціально-психологічного навчання у розвитку компетентності у спілкуванні управлінських кадрів. Проаналізовано структурні елементи компетентного спілкування, їх зв'язок із професійною діяльністю керівника військового колективу. Уточнено класифікацію психологічних труднощів спілкування, їх причини, характер змін міжособистісного сприйняття внаслідок впливу соціально-психологічного тренінгу (СПТ). Розроблено діяльнісно-орієнтовану програму СПТ, спроможну забезпечити інтенсивний розвиток знань, навичок і умінь компетентного спілкування керівників військових колективів, а також критерії та методичні процедури комплексної оцінки компетентності у спілкуванні з урахуванням впливу СПТ.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / Л.П. Якубовська; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено педагогічні умови ефективного використання навчально-рольових ігор у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до іншомовного спілкування в професійній діяльності. На основі теоретичного та дослідно-експериментального вивчення проблеми визначено структуру організації навчально-ігрової діяльності курсантів у процесі навчання їх іноземної мови. Розроблено типологію навчально-рольових ігор професійної спрямованості (тренувальні, ситуативні, професійно-діяльнісні, змагально-інструментальні). Обгрунтовано педагогічні умови їх ефективного використання в процесі вивчення курсантами іноземної мови. Розкрито специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід. Визначено основні етапи підготовки та проведення навчально-рольових ігор, розглянуто їх багатофункціональний характер, вплив на мотивацію навчальної діяльності курсантів, їх пізнавальну активність та успішність засвоєння іноземної мови.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / М.О. Морозов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та науково обгрунтовано форми і методи виховання віруючих військовослужбовців. Виявлено рівні сформованості вміння командирів підрозділів організовувати виховний процес із віруючими військовослужбовцями. Науково обгрунтовано структурну модель даного процесу.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / В.Г. Кельбя; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито сутність і структуру професійних якостей майбутнього офіцера-оперативника, обгрунтовано педагогічні умови їх цілеспрямованого формування у навчально-виховному процесі ВВНЗ, зокрема, використання технології контекстного навчання, що забезпечує професійну спрямованість педагогічного процесу, активізацію навчально-пізнавальної діяльності курсантів шляхом використання форм і методів активного навчання, здійснення регулярного моніторингу рівня сформованості професійних якостей. Наведено критерії визначення рівнів сформованості професійних якостей майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України, розроблено методику педагогічного керівництва їх розвитком. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо моніторингу формування професійних якостей у курсантів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / І.В. Платонов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Виділено компоненти психологічної готовності особистості до правоохоронної діяльності. Досліджено структуру, детермінанти розвитку й особливості становлення кожного з компонентів готовності курсантів Національної академії Прикордонних військ України (НАПВУ) в навчально-виховному процесі. Запропоновано систему психолого-педагогічних засобів цілеспрямованого впливу на розвиток мотиваційної та емоційно-вольової готовності до правоохоронної діяльності курсантів окремого факультету Внутрішніх військ НАПВУ.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Л.М. Джигун; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше розроблено та науково обгрунтовано педагогічні умови естетичного виховання курсантів Національноі академії Прикордонних військ України (НАПВУ) засобами зарубіжної літератури. Визначено основні рівні, критерії та показники естетичної вихованості курсантів НАПВУ, що досягається з використанням засобів зарубіжної літератури. Експериментально перевірено методи удосконалення естетичного виховання курсантів НАПВУ на сучасному етапі. Розроблено навчальну програму з курсу історії зарубіжної літератури, яка спрямовану на естетичний розвиток курсантів НАПВУ.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / С.О. Федорова; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Наведено оцінку ефективності комп'ютерних навчальних курсів. Виявлено об'єктивний показник ефективності - імовірність досягнення мети. З урахуванням взаємодії ЕОМ, курсантів і предмета засвоєння розроблено граф робіт. На базі граф-моделі навчання запропоновано математичну функціональну структурну модель, створену у вигляді імовірності правильної відповіді (безпомилковості дій) курсанта на кожному кроку навчання, який складається з трьох мікрокроків (спроб відповіді). За результатами педагогічного експерименту за участю 372 курсантів Севастопольського вищого військово-морського інженерного училища визначено параметри розробленої моделі навчання. За рахунок використання в навчальному процесі ефективних комп'ютерних навчальних курсів розроблено шкалу оцінки, яка сприяє підвищенню якості навчання, перевірці та оцінці знань, навичок і умінь курсантів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / В.В. Журавльов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто сучасний стан морально-психологічного забезпечення службової діяльності військ, розкрито зміст, особливості морально-психологічного забезпечення несення служби прикордонними нарядами. Розроблено методику морально-психологічного забезпечення та методичні рекомендації щодо несення служби у прикордонних нарядах. Виявлено, що поетапну реалізацію методики морально-психологічного забезпечення необхідно здійснювати за допомогою психологічної підготовки, психологічного супроводження, психокорекції прикордонників.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / В.М. Дзюба; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2002. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено головні педагогічні умови патріотичного виховання майбутніх офіцерів внутрішніх справ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у ВВНЗ МВС України. Наведено методику формування патріотичної вихованості курсантів. Висвітлено зміст поетапного формування патріотичних якостей майбутніх офіцерів із використанням системно-оптимізаційного підходу, модульного навчання та інноваційних форм занять із одночасним використанням сучасних форм, методів, прийомів позааудиторної виховної роботи.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / М.М. Видиш; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено теоретико-педагогічний аналіз моральних взаємовідносин у колективі кафедри. Обгрунтовано основні шляхи та педагогічні умови підвищення ефективності формування моральних взаємовідносин у колективі кафедри військового навчального закладу. Розроблено "Комплексну цільову програму підвищення ефективності процесу формування моральних взаємовідносин у колективі кафедри вузу", "Основи методики формування моральних взаємовідносин у колективі кафедри вузу" та ряд інших документів і методик, які апробовано під час дослідно-експериментальної роботи.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / В.М. Гапонова; Академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Ю.Г. Юрчук; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено змістовий аспект понять "культура навчання", "розвиток культури навчання", а також критерії оцінки діяльності викладачів і командирів. Вперше визначено рівні розвитку культури навчання слухачів вузів. Проаналізовано фактори негативного впливу на процес розвитку культури навчання слухачів. Значну увагу приділено системі заходів, спрямованих на оволодіння викладачами та командирами відповідними знаннями, уміннями, навиками з метою ефективного управління процесом навчання слухачів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / І.В. Сніцар; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше визначено й обгрунтовано педагогічні умови розвитку творчих здібностей курсантів у процесі вивчення англійської мови, що сприяло підвищенню рівня знань курсантів з англійської мови. Удосконалено критерії оцінки рівня розвитку творчих здібностей курсантів, за допомогою яких удосконалено програму з англійської мови для військового закладу. Уточнено сутність поняття розвитку творчих здібностей, зокрема їх визначено як індивідуально-психологічні особливості, що формуються під час виконання певного виду діяльності та забезпечують створення особистістю нового, оригінального продукту - розгорнутих усних і письмових висловлювань.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Юлія Валеріївна Балашова; Національна академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / О.В. Виноград; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено педагогічний аналіз проблеми формування професійних якостей військовослужбовців-кінологів у процесі навчання, обгрунтовано основні педагогічні умови підвищення ефективності формування у них даних якостей. Розроблено систему формування професійних якостей та методику визначення рівня їх сформованості. Встановлено, що використання даної системи позитивно впливає на загальну успішність діяльності військовослужбовців-кінологів, створює сприятливі умови для ефективного розв'язання службових завдань під час подальшого несення служби в підрозділах з охорони Державного кордону України.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / С.В. Капітанець; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть і структуру стилів професійного спілкування військового керівника, визначено етапи та тенденції їх розвитку. Обгрунтовано педагогічні умови формування стилів, що відповідають особливостям професійного спілкування та індивідуальності курсантів. З використанням особистісного підходу розроблено спеціальну програму комунікативної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, яка передбачала випробування курсантами різноманітних способів, стратегій і моделей професійного спілкування; розігрування різних професійних ролей та ситуацій. Експеримент забезпечував закріплення у курсантів нових професійно-ціннісних орієнтацій, стратегій, способів і прийомів професійного спілкування. Формування у майбутніх офіцерів-прикордонників професійно необхідних комунікативних умінь та якостей включало комплекс форм, методів і прийомів, спрямованих на розвиток та вдосконалення стилю спілкування майбутнього офіцера.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / А.В. Плеханов; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2002. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено феномен психосексуальних труднощів (ПСТ), визначено їх понятійно-категоріальний апарат. Визначено причини виникнення ПСТ у офіцерів внутрішніх військ МВС України. Розроблено психодинамічну методику подолання психосексуальної проблематики офіцерів даних військ, обгрунтовано її сутність, проаналізовано структуру та розкрито її зміст. Досліджено динаміку подолання ПСТ офіцерів внутрішніх військ у процесі психодинамічного консультування, наведено практичні рекомендації військовим психологам і командуванню військових частин щодо застосування психодінамічного консультування.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / А.О. Афанасьєв; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Викладено результати теоретичного та експериментального дослідження проблеми військово-професійної відповідальності. Розроблено й емпірично випробувано функціонально-динамічну модель військово-професійної відповідальності. Визначено, що суб'єкт відповідальності характеризується потенційною та актуальною складовими мотивації, можливостями забезпечення і саморегулювання даної поведінки. Охарактеризовано та одержано експериментальні дані про мотиви, предмет, інстанцію відповідальності, виділено її типи та чинники становлення у курсантів вузу. Подано психологічний аналіз важливих аспектів педагогічного мислення офіцерів-наставників та ряд педагогічних впливів, що використовуються ними з метою виховання у курсантів військово-професійної відповідальності. Психологічно обгрунтовано систему виховання відповідальності у курсантів та показано основні напрями оптимізації цього виховання.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / А.О. Тихончук; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано основні підходи до проблеми визначення психологічних умов і чинників, що детермінують ефективність управлінської діяльності керівників військових колективів. Проаналізовано і узагальнено сучасний стан управлінської діяльності сучасного керівника у контексті розвитку психології управління, а також виявлено протиріччя і проблеми, що створюють перешкоди на шляху підвищення її ефективності. На основі аналізу сучасних теоретико-методологічних концепцій управлінської діяльності керівних кадрів досліджено проблему гармонізації їх службового й особистісного розвитку в обраній сфері професійної праці. Виявлено і визначено вплив основних детермінант підвищення ефективності управлінської діяльності керівника військового колективу, а також критерії оцінки і показники рівня останньої. На основі проведеного дослідження отримані результати впроваджено у спеціальні програми професійної підготовки керівників військових колективів і розроблено відповідні учбово-методичні рекомендації, апробований у дисертації дослідницький інструментарій виділено у відповідний банк психологічних методик. Розроблено основні напрямки забезпечення ефективності професійної діяльності управлінських кадрів.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины