Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Специальная психология


Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Я.В. Крет; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено теоретичні положення з проблем діагностики та корекції психофізичного розвитку глухих дітей старшого шкільного віку. Встановлено особливості та потенційні можливості фізичного розвитку, психомоторних функцій та пізнавальної діяльності глухих дітей та дітей із нормальним слухом старшого шкільного віку. Розроблено методику корекції психофізичного розвитку глухих дошкільників засобами артикуляційної та пальцевої гімнастики у поєднанні з мовленнєвими та рухливими іграми.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Г.Ю. Мустафаєв; Ін-т дефектології АПН України. — К., 1999. — 21 с. — укp.

Аннотация: У дисертації виявлено фактори, що впливають на формування реальних життєвих планів випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору. Доведено принципову можливість аналізу та впливу на ці плани з раннього віку і до закінчення школи з боку вчителів, вихователів та психолога школи. Встановлено залежність формування реальних життєвих планів від набутого життєвого досвіду інвалідів по зору.

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.08 / Р.Б. Карімова; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2002. — 40 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розширено попередньо одержані дані про особливості та закономірності психічного розвитку дітей дошкільного віку з церебрально-органічною патологією. Вперше експериментально встановлено, що специфічні закономірності порушень психічного розвитку дошкільників зумовлені структурно-функціональним дефектом переважно лобних та тім'яно-скроневих відділів півкуль. При цьому своєрідність порушень психічного розвитку визначається локалізацією та глибиною органічного ураження та поліморфізмом похідних порушень. Одержано додаткові дані про найважливіші для сучасних умов негативні біосоціальні чинники, які впливають на розвиток дитини в дошкільному віці, а також нові відомості про генезис біосоціальної дезінтеграції дошкільників у разі церебрально-органічної патології. Розроблено, апробовано й запроваджено теоретично обгрунтований алгоритм комплексного обстеження дітей з церебрально-органічною патологією на підставі результатів експериментально-психологічного, нейрофізіологічного та нейровізуального досліджень, що дозволило уточнити структурно-функціональну локалізацію ураження головного мозку у випадку церебрально-органічної патології в дошкільників. Експериментально встановлено особливості психічного розвитку дошкільників з церебрально-органічною патологією, що полягають у зниженні темпів їх розвитку, затримці формування електрогенезу, наявності вторинних порушень, які спричинюють недостатню сформованість емоційних, пізнавальних, рухових і мовленнєвих функцій, своєрідність яких за різних видів аномалій підтверджено нейрофізіологічними та нейровізуальними даними. Розроблено та експериментально підтверджено ефективність нової моделі комплексної психолого-медико-педагогічної реабілітації дітей з церебрально-органічними порушеннями в межах сучасного освітнього простору з запровадженням нових технологій корекції психічного розвитку дітей дошкільного віку та науково-обгрунтованою системою психопрофілактики та превентативної корекції психічного розвитку дошкільників з церебрально-органічною патологією.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / І.В. Артемчук; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Вперше визначено стан сформованості у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ), які перебувають в інтернатних установах, операцій смислової організації висловлювання та структурно-мовленнєвого оформлення. Уточнено зміст понять "комунікативна депривація" та "комунікативне ядро дитини-сироти". Досліджено особливості розвитку усного зв'язного мовлення у дітей-сиріт і встановлено причини затримки оволодіння мовленнєвими навичками. Охарактеризовано складові комунікативного ядра особистості дитини-сироти старшого дошкільного віку та виявлено стан їх сформованості у даної категорії дітей. З'ясовано залежність рівня розвитку усного зв'язного мовлення від стану сформованості комунікативного ядра особистості. Розроблено комплексну систему заходів психолого-педагогічного впливу на формування та розвитку усного зв'язного мовлення дітей-сиріт з ЗНМ, які перебувають в інтернатній установі закритого типу.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / О.В. Романенко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: З використанням комплексної діагностичної методики виявлено специфічні шляхи формування Я-образу в дітей з церебральним паралічем від молодшого шкільного до підліткового віку: когнітивна спрощеність різноаспектних уявлень про власне Я; недостатня автономія когнітивних та афективних структур; уповільненість формування Я-ідеального як конструкту, відмінного від Я-реального; порушення адекватності у сприйнятті власної особистості; проблематичність позитивного самоприйняття внаслідок інтеріоризації чужих негативних ставлень; включення захисно-компенсаторних механізмів, що впливає на усвідомленість уявлень про себе. З урахуванням виявлених особливостей Я-образу у школярів з церебральним паралічем розроблено психокорекційну програму, яка являє собою єдину структуровану систему в сукупності послідовних блоків. На підставі результатів апробації цієї програми показано, що розроблена методика цілеспрямованого впливу на формування Я-образу у хворих дітей зумовлює позитивні зміни в їх самосвідомості.

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.08 / О.П. Хохліна; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 41 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано системну сутність корекційно-розвивальної роботи у процесі спеціальної освіти та сформульовано концептуальну модель дослідження даного психолого-педагогічного феномена. Теоретично обгрунтовано психологічний зміст формування усвідомленого навчання як передумови корекційно-розвивальної роботи у спеціальному освітньому закладі для дітей з обмеженими розумовими можливостями. Визначено сутність предмета корекційно-розвивального впливу на учнів з обмеженими розумовими можливостями у процесі трудового навчання. Досліджено психологічні особливості прояву розумової сфери у дітей з різним рівнем інтелектуального розвитку як предмета корекційно-розвивального впливу у процесі трудового навчання. Виявлено й експериментально апробовано змістові лінії та особливості формування компонентів розумової сфери у дітей з обмеженими розумовими можливостями. Розроблено дидактично-методичне, змістове та організаційне забезпечення формування в учнів розумової сфери як цілісну педагогічну технологію корекційно-розвивальної роботи засобами трудового навчання. Розглянуто систему психолого-педагогічних умов забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання учнів з обмеженими розумовими можливостями.

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.08 / Т.В. Сак; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2006. — 41 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретико-експериментального дослідження проблеми управління учбовою діяльністю учнів (УДУ) з затримкою психічного розвитку (ЗПР). Досліджено особливості структурних компонентів УДУ з ЗПР, зокрема, розумових дій і динаміки їх розвитку протягом навчання в початковій школі. На підставі експериментальних даних розроблено концепцію управління УДУ з ЗПР у школі інтенсивної педагогічної корекції (ШІПК), описано механізми реалізації проблеми диференціації й індивідуалізації навчання учнів з ЗПР, висвітлено теорію навчального впливу у ШІПК, визначено складові методу навчання й особливості їх функціонування в ШІПК.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Оксана Богданівна Колодич; Інститут спеціальної педагогіки АПН України. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Т.М. Лазоренко; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблему психологічної адаптації до навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Акцентовано увагу на адаптації наукової та міждисциплінарної проблеми, розкрито її зв'язок із психічним здоров'ям, проаналізовані критерії соціально-психологічної адаптації до школи, а також сучасні результати досліджень ЗПР, описано особливості їх прояву. Визначено структурні компоненти механізму психологічної адаптації до навчання у дітей 6 - 8 років із ЗПР, основними компонентами якого є: психічний стан (пізнавальна діяльність та емоційний стан), фізичний та соматичний стани. Виявлено рівні психологічної адаптації у дітей із ЗПР. Проведено апробацію механізму за умов функціонального об'єднання "Школа - дитячий садок". Доведено високу ефективність застосування механізму психологічної адаптації в корекційній роботі.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / А.М. Кузнєцов; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено модель і теоретично обгрунтовано виокремлення факторів, компонентів, які входять до моделі психолого-соціальної адаптації розумово відсталих першокласників до навчання, а також виокремлено структурні одиниці кожного фактора. Визначено основні труднощі, які ускладнюють розвиток структурних одиниць даних факторів, та шляхи оптимізації процесу адаптації у розумово відсталих першокласників. Розроблено методичні рекомендації з даної прблеми для вчителів, вихователів, медичних працівників, які працюють у допоміжній школі, а також для батьків дітей з розумовою відсталістю.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / О.І. Мякушко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми стосовно психолого-педагогічної системи діагностики та запобігання труднощам у засвоєнні молодшими школярами з порушенням мовленнєвого розвитку (ПМР) знань з природознавства з метою забезпечення їх ефективного засвоєння та формування цілісної природничої картини світу. Синтезовано інформаційну модель чотирирівневої структури пізнавальної діяльності, виділено компоненти навчальних природничих здібностей. Визначено рівні навчальних досягнень учнів з ПМР у природознавстві, розкрито особливості, характер і причини труднощів засвоєння знань з цієї дисципліни. Доведено, що подолання цих труднощів та інтеграції даних знань у цілісну картину світу можуть бути ефективними за умови цілеспрямованого формування в учнів з ПМР операціональної складової регулятивного компонента психіки (планів, стратегій і тактики навчально-пізнавальної діяльності) на базі гештальтно-фреймового підходу до організації та представлення знань і розвитку в дітей навчальних природничих здібностей.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / І.М. Некрасова; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості сфери комунікацій афективних дошкільників з ослабленим зором та корекції їх поведінки. На основі теоретико-методологічного аналізу уточнено суть поняття афекту і його місце в структурі соціально-психологічних проблем дітей зі слабким зором. Розкрито взаємозв'язок афекту як захисної поведінкової реакції з особливостями соціального, комунікативного й емоційного розвитку, висвітлено причини соціальних дезадаптацій афективних дошкільників зі слабким зором. Визначено соціально-психологічні та біо-медичні причини, які лежать в основі виникнення афективних порушень у випадку патології зору. Представлено характерологічну структуру соціально-дезадаптивних субсиндромів залежно від типу афективних порушень, висвітлено найтиповіші інтелектуальні та соціально-комунікативні проблеми афективних дітей з вадами зору. Створено модель особистості таких дошкільників і запропоновано систему корекційно-психологічного впливу на них.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / В.В. Назаревич; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено теоретичне та практичне дослідження проявів соціальної дезадаптації дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку (ЗПР) в закладах інтернатного типу. Визначено особливості взаємодії факторів соціальної дезадаптації, методи та форми їх корекції. Запропоновано комплексну діагностику соматичної, афективної, інтелектуальної, мотиваційної та поведінкової сфери у дітей з ЗПР у перші шість місяців перебування в новому середовищі. Виявлено основні поведінкові прояви та форми соціальної дезадаптації. Обгрунтовано концептуальні принципи виховної роботи та розроблено корекційну програму, спрямовану на подолання проявів соціальної дезадаптації. Проведено апробацію запропонованої методики педагогічної діяльності у закладах інтернатного типу, використання якої спряє зменшенню рівня затримки психічного розвитку, адаптації поведінки, значному зростанню соціально-комунікативної активності, а також нормалізації афективної та мотиваційної сфери.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / О.Ю. Михайлова; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уточнено особливості формування та розвитку взаємин дітей із вадами слуху, які полягають у способах невербальної діагностики зовнішніх інформативно обмежених проявів на основі зорового сприймання та тлумачення ситуації, а також симтоматичних проявів поведінки людини. Розроблено компенсаторні засоби формування гуманістичних взаємин через гру шляхом включення дитини у рольові функцію та перспективу. Виявлено динаміку становлення гуманістичних відносин глухих, туговухих дітей, а також виділено критерії, рівні розвитку та типи взаємин.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / О.В. Мамічева; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему психологічної особливості формування у розумово відсталих учнів навичок самообслуговування. З'ясовано психологічний зміст навичок самообслуговування, визначено механізми їх становлення, показники сформованості у молодших розумово відсталих учнів. Розроблено спеціальну систему корекційно-розвивальної роботи, спрямованої на формування в учнів допоміжної школи навичок самообслуговування, з урахуванням психологічних особливостей цього процесу, а також обгрунтовано умови їх формування.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / В.М. Мізрахі; Інститут дефектології України. — К., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Т.В. Скрипник; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розроблено систему нейропсихологічних і психолого-педагогічних засобів раннього прогнозування труднощів у навчально-пізнавальній діяльності дітей з церебральним паралічем й обгрунтовано шляхи превентивного впливу на їх розвиток. Систематизовано сучасні підходи щодо питань методології наукового прогнозування та, прогностичної спрямованості психолого-педагогічних досліджень. Запропоновано новий підхід щодо опрацювання проблеми раннього прогнозування труднощів у навчанні дітей з ДЦП на основі нейропсихологічної концепції про сукцесивно-симультанні структури, які у будь-якій діяльності забезпечують перебіг двох принципово відмінних типів сприймання та переробки інформації. Розроблено комплекс завдань для дослідження стану розвитку синтетичної діяльності дітей віком 2,5 - 3,5 роки. Визначено закономірності становлення синтезів у ранньому онтогенезі у нормі та з'ясовано особливості їх функціонування у дітей з ДЦП. На підставі виявлених помилок, допущених під час виконання завдань діагностичного комплексу, встановлено їх нейропсихологічні чинники та систематизовано групи найближчих і віддалених труднощів відповідно до різновидів пізнавальних дій (перцептивних, мнемічних і мисленнєвих), що забезпечуються сукцесивними або симультанними структурами. Розроблено програму корекційно-превентивного впливу, основу якої становлять аналітична складова сукцесивно-симультанних структур як достатньо зріла у дітей з ДЦП та система корекційно-розвивальних засобів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / В.В. Журов; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано психологічні умови та розроблено ефективні засоби корекції інтермодального сприймання відкритого простору осліплими особами зрілого віку. Визначено центральне детермінальне місце просторової перцепції на відкритій місцевості. За результатами структурно-системного аналізу функціонування перцептивного апарату доведено можливість побудови полімодального образу місцевості у випадку глибокої зорової депривації. Визначено інтегративні орієнтаційно-перцептивні рівні сформованості цих процесів, а також психологічні умови перцептивного навчання, розроблено методику цього навчання. Досліджено двосторонній зв'язок між рівнем орієнтаційно-перцептивних процесів і орієнтаційно-просторовою тривожністю в структурі вторинних відхилень зорового дефекту. На інтермодальній підставі, з послідовним і паралельним включенням збережених аналізаторних систем розроблено орігінальну програму розвитку в осліплих осіб зрілого віку перцептивно орієнтувальних умінь щодо зниження особистісної тривожності, підвищення успішності їх просторового орієнтування.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / О.І. Проскурняк; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено теоретико-експериментальне дослідження проблеми соціально-психологічної адаптації розумово відсталих дітей, здійснене на основі вивчення психолого-педагогічних умов забезпечення корекційного впливу на учнів початкових класів допоміжної школи інтернату під час проведення позакласної виховної роботи. З'ясовано сутність соціально-психологічної адаптації розумово відсталих дітей, визначено та вивчено її структурні компоненти (спілкування, міжособистісні стосунки, психологічний клімат), досліджено прояви дезадаптації. Розроблено адаптаційно-розвивальну програму для учнів молодших класів, спрямовану на усунення проявів дезадаптації, розвиток адаптаційних можливостей та підвищення рівня адаптації, доведено ефективність її використання.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины