Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Педагогическая и возрастная психология


Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.Б. Бовть; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено психологічні особливості агресивних дітей молодшого шкільного віку. Проаналізовано підходи різних психологічних шкіл до трактування природи та детермінації агресії. Розкрито зміст поняття "агресивні реакції". Розглянуто основні фактори, які обумовлюють дані реакції молодших школярів. За результатами кореляційного, кластерного та факторного аналізів виділено психологічний симптомокомплекс особливостей молодших школярів, схильних до агресивних реакцій, описано його зміст. Надано методичні рекомендації щодо профілактики агресивної поведінки школярів і розроблено психологічний тренінг корекції даної поведінки, оцінено його ефективність. Виявлено статистично вірогідну позитивну динаміку в експериментальній групі після тренінгу за більшістю показників.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І.А. Дідук; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто психологічні особливості психосоціального розвитку особистості у контексті сиблінгової взаємодії. З'ясовано що, значимість сиблінгової взаємодії полягає у прагненні знайти один в одному емоційну підтримку, психологічну безпеку, схвалення, відчути власну значимість, цінність і компетентність, внаслідок чого задовольняється потреба дитини у власній активності та пізнанні навколишнього світу. Встановлено, що важливим продуктом сиблінгової взаємодії є накопичення дитиною власного досвіду взаємодії, удосконалення образу "Я", зокрема, знань про свої можливості та їх межі. Порівняння ставлень і позиції дитини зі ставленнями та позицією сиблінга у сім'ї сприяє розширенню та об'єктивізації у неї уявлення про себе. Гармонійність взаємин дітей у сім'ї сприяє позитивності уявлення. Виділено 5 типів сиблінгової взаємодії (за критерієм спрямованості особистості у спілкуванні): конкуренцію, пристосування, компроміс, ігнорування та співпрацю. Найбільш поширеними серед них виявлено типи компромісу та пристосування. З'ясовано, що з системою взаємин дітей у сім'ї пов'язаний ступінь досягнення дитиною семирічного віку психологічної зрілості необхідної для шкільної адптації.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / К.О. Островська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано та експериментально виявлено залежність вибору змістових характеристик ціннісних орієнтацій молодшими школярами від різних показників їх самооцінки та індивідуально-особистісних характеристик. Виділено чотири типи особистості учнів молодших класів на основі вибору ними пріоритетних цінностей. Розроблено програму діяльності шкільного психолога стосовно розвитку самосвідомості молодшого школяра.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / А.Ф. Коган; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання створення комп'ютерної системи психодіагностики цілепокладання, придатної для широкого використання у педагогічній практиці. Теоретично досліджено принципи, на підставі яких може бути створена така система. Визначено, що топологія тестового поля повинна являти собою гіпертест. Детально розглянуто ситуаційні фактори психодіагностики. Наведено деталізоване визначення ситуації, розглянуто питання складу психіки на підставі ситуаційного аналізу, введено поняття ситуаційного феномену як психічного механізму здійснюваного суб'єктом оволодіння інструментарієм. Виконано типологізацію ситуацій за трьома параметрами. Сформульовано поняття ситуаційної валідності. Надано задачу для комп'ютерної системи психодіагностики, що відповідає розробленим теоретичним вимогам. Охарактеризовано процедуру фільтрації як засіб контролю вірогідності результатів тестування.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.В. Андріяшина; Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню різних властивостей уваги та їх впливу на засвоєння української мови учнями четвертих-п'ятих класів. Виявлені рівні розвитку властивостей уваги та досліджено вплив визначених властивостей на шкільну успішність взагалі і на вивчення української мови учнями четвертих-п'ятих класів. Розкрито внутрішньофункціональні структури уваги як фактору, що впливає на навчальну успішність учнів четвертих-п'ятих класів з української мови. Висвітлені теоретичні підходи до проблеми встигаючих і невстигаючих учнів у навчанні з різних навчальних предметів, що є основою здійснення поділу учнів четвертих-п'ятих класів на дві групи (встигаючі і невстигаючі) і вісім підгруп. На базі здійсненого поділу дисертація містить ряд психологічних характеристик учнів для кожної з підгруп. Описані дані експериментального дослідження щодо впровадження елементів диференційованого навчання, яке здійснюється з урахуванням рівнів розвитку властивостей уваги учнів четвертих-п'ятих класів, наведені приклади роботи учнів в умовах диференціації, зроблене порівняння результатів успішності учнів з української мови до впровадження елементів диференційованого навчання і після його організації. Сформульовано методичні рекомендації щодо врахування властивостей уваги у навчально-виховному процесі школи.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Євгеніївна Герасімова; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / В.М. Красновський; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розкрито значення категорії "психічного стану" для дослідження і вдосконалення навчально-виховного процесу. Проведено теоретичний аналіз соціальної ситуації розвитку сучасного підлітка, який наведено зібраними емпіричними даними. Простежено основні історичні етапи руху за гуманізацію освітнього процесу та сучасні тенденції даного руху. Експериментально досліджено вплив організації навчально-виховного процесу на показники психічних станів школярів. Зроблено висновок, що спроби гуманізації освітнього процесу в будь якому навчальному закладі потребують об'єктивного психологічного аналізу, до того ж показники психічних станів учнів мають бути важливими експертними критеріями, які характеризують, насамперед, ступінь збалансованості навчально-виховного процесу. Передумовами реальної гуманістичної орієнтації навчально-виховного процесу є, зокрема, його концептуальна цілісність (нееклетичність), достатня міра "камерності" (на противагу зорієнтованості на зовнішню показовість), яка відповідає потребам та інтересам учнів, їх виявленим і потенційним можливостям, віковим та індивідуальним особливостям. Розроблено практичні рекомендації щодо гуманізації навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ю.П. Черненький; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито зв'язок між когнітивним стилем учителя і його схильністю до міжособистісних конфліктів з учнями. Подано психологічний портрет конфліктогенного вчителя. Аналіз когнітивного стилю вчителів, схильних до конфліктів, дозволив установити, що цей зв'язок найбільш виразно виступає, якщо враховувати показники не одного параметру стилю, а їх системи; залежність від поля, тип реакції і когнітивну диференційованість.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / В.В. Федько; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему впливу когнітивного стилю залежності від поля (поленезалежності - полезалежності) на спільну учбову діяльність учнів старших класів. Висвітлено психологічні особливості малої групи як сукупного суб'єкта спільної учбової діяльності, основні її ознаки і види, встановлено відмінності від інших видів спільної діяльності (виробничої, навчальної), а також від індивідуальної учбової діяльності та психолого-педагогічні фактори її ефективності. Уточнено особливості когнітивного стилю як складника стильової сфери особистості, статус і основні його види (параметри), співвідношення між ним і пізнавальною стратегією, а також здібностями. Досліджено вплив когнітивного стилю залежності від поля на такі феномени спільної учбової діяльності: прийняття групових рішень, конфліктну поведінку учнів і психологічний клімат у групі. Виявлено вплив даного когнітивного стилю на вказані феномени, відзначено опосередкованість його дії за допомогою інших індивідуально-психологічних особливостей учнів, а також характеру взаємин між ними, враховуючи ті, що склалися ще до їх включення у спільну учбову діяльність.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.Д. Главінська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження особливостей становлення самооцінки в дітей молодшого шкільного віку, зокрема, у разі несприятливої ситуації розвитку, викликаної хронічною шкільною неуспішністю. Проаналізовано підходи різних психологічних шкіл до трактування природи самооцінки, детермінант недостатнього рівня в оволодінні шкільною програмою, засобів корекції навчальної неуспішності школяра. На підставі теоретичного й експериментального аналізу впливу низької навчальної успішності на становлення самооцінки школяра виявлено, що учні з низькою навчальною успішністю мають викривлення в особистісній сфері, що є наслідком психотравмуючої ситуації неуспіху. Встановлено, що перешкодою у підвищенні навчальної успішності дітей (з нормальним інтелектуальним розвитком) є неадекватне самосприйняття, недостатній розвиток саморегуляції, знижена розумова працездатність. Визначено шляхи оптимізації засвоєння знань учнями завдяки поєднанню валеологізації навчально-виховного процесу з розвивальним навчанням та психокорекційними заняттями.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Р.В. Кириченко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 21 с.: табл. — укp.

Аннотация: Виявлено провідні чинники, що зумовлюють розуміння текстового повідомлення. Встановлено характер зв'язку між смисловою структурою навчального тексту та його розумінням студентами. На підставі структурно-смислового аналізу навчальних текстів визначено їх семантичні параметри, що зумовлюють повне та глибоке розуміння повідомлення. Виявлено критерії, за якими визначається повнота та глибина розуміння навчального тексту. Запропоновано комплекс психолого-педагогічних умов, що забезпечують формування у студентів прийомів розуміння тексту. Розроблено та апробовано програму їх формування з урахуванням структурно-смислових особливостей повідомлення.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Х.М. Дмитерко-Карабин; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено структурно-функціональні особливості смисложиттєвих орієнтацій особистості та їх взаємозв'язок з професійним становленням студентів, обгрунтовано концептуальну модель мотиваційної готовності майбутніх психологів до фахової діяльності. Експериментально встановлено й інтерпретовано динаміко-інтегративні тенденції у структурі мотиваційної готовності, описано специфіку взаємозв'язків її параметрів зі смисложиттєвими орієнтаціями молоді у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Доведено, що рефлексія смисложиттєвих орієнтацій підвищує якісні та кількісні показники мотиваційної готовності студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.М. Назарук; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему розуміння дітьми, підлітками та юнаками особистого досвіду. Уперше за допомогою аналізу наративу досліджено здатність дитини до його інтегрування. Визначено смислові компоненти наративу - маркери, що дають змогу установити ступінь розуміння дитиною свого особистого досвіду. Виявлено, що існує зв'язок між рівнем цього розуміння та якістю відображення його в наративі. Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено, що ступінь розуміння особистого досвіду, представленого в наративі, відбиває ступінь успішності процесу соціалізації особистості. Розроблено проективний метод визначення ступеня адаптованості людини шляхом застосування наративу.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.М. Дорошенко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с.: табл., рис. — укp.

Аннотация: Вивчено гендерну детермінацію вибору особами юнацького віку стратегій поведінки в конфлікті. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено, що статеворольові настанови особистості визначають сталі поведінкові тенденції в конфлікті, зміна яких можлива лише у разі загрози порушення значущих персональних транзакцій. Розроблено та апробовано спеціальний курс для вищих та середніх навчальних закладів, спрямований на загальну гендерну освіту та формування практичних навичок використання повного спектру стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях через корекцію гендерних стереотипів та статеворольових настановлень щодо власної поведінки.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І.В. Мельничук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено генезу емоційних особливостей особистості, що розвивається. Уточнено суть поняття емоцій, розкрито концептуальні уявлення, які дозволяють зрозуміти механізми та умови їх виникнення у формі специфічного полімодального почуттєвого тону, спрямованого на дії внутрішніх і зовнішніх чинників життєдіяльності. Досліджено динаміку генези різних емоційних особливостей, визначено типові прогностичні тенденції у становленні емоційної сфери, уточнено наявні на означений період дані про особливості її розвитку в сучасних дітей.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / С.М. Томчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретичні засади та модель генези негативних психічних станів у молодшому шкільному віці, експериментально виявлено детермінанти та динаміку їх розвитку залежно від індивідуально-типологічних властивостей особистості та впливу значущих для дитини соціальних чинників. Виділено систему найбільш типових для молодших школярів негативних психічних станів, інтегровано психодіагностичний інструментарій щодо вивчення негативних психічних станів в учнів 1-4-х класів і запропоновано модель їх корекції та профілактики за умов початкової школи. Проаналізовано сутність та механізми прояву таких станів, як тривога, страх, депресія, агресія та інших у молодшому шкільному віці. Доведено, що саме негативні психічні стани є причиною виникнення та розвитку дезадаптації особистості. Набули розвитку методи, способи та засоби комплексного підходу щодо корекції негативних психічних станів молодших школярів та їх профілактики.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.А. Коновалова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі методу активного соціально-психологічного навчання (АСПН), розробленого Т.С.Яценко, досліджено глибиннопсихологічні особливості експектацій. Надано порівняльну характеристику феномену експектацій з іншими психологічними поняттями (апперцепції, антиципації, установки, екстерполяції, інтуїції), психічними процесами (сприймання, пам'яті, мислення, уяви, фантазії). Виявлено взаємодію між об'єктивною та суб'єктивною реальністю феномену експектацій, його потенційній можливості відступу від об'єктивної реальності. На підставі психоаналізу матеріалу груп АСПН розкрито глибиннопсихологічний зміст поняття експектацій. Визначено взаємозв'язки експектацій з "психологічними захистами", виразні системні характеристики психіки та логічно впорядковані аспекти передсвідомого.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / А.Е. Мелоян; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто глибиннопсихологічні аспекти дослідження витоків агресивності особистості. За допомогою такого методу групової психокорекції як активне соціально-психологічне навчання (АСПН) визначено глибиннопсихологічні передумови виникнення агресії суб'єкта, основою яких є взаємодія внутрішніх тенденцій психіки на межі свідомого та несвідомого рівнів. Виявлено зв'язок першопричин агресії з неусвідомлюваними суперечностями психіки, об'єктними відношеннями індивіда, енергією лібідо та мортідо, дуалізмом потягів "до життя" та "до смерті". Встановлено інфантильні витоки проявів агресії, їх зв'язок з об'єктними відношеннями. Запропоновано визначення поняття агресії, розкрито його глибиннопсихологічний зміст та виявлено можливості упередження агресивних проявів особистості завдяки психокорекції за методом АСПН.

Источник: Автореф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.С. Созонюк; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано теоретичні підходи до розуміння детермінації якості особистості вчителя. Розкрито специфіку поняття "психологічна культура вчителя початкової школи", викладено сутнісні характеристики детермінантів її розвитку. Розроблено концептуальну структурно-функціональну модель психологічної культури вчителя початкової школи. Експериментально досліджено особливості сформованості та дії показників екзо-, онто- та ендодетермінантів її розвитку. Описано особистісно детерміновану модель розвитку психологічної культури вчителя початкової школи. Наведено методичні рекомендації щодо цілеспрямованого розвитку психологічної культури вчителя початкової школи як фактора підвищення ефективності його психолого-педагогічної діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І.Ю. Зубкова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: З'ясовано, що цілісність Я-образу вчителя-професіонала зумовлюється системою об'єктивних і суб'єктивних детермінант, а також гармонізацією особистісних властивостей, які надають даному образу якісну визначеність. Практична реалізація результатів дослідження здійснено за допомогою комплексу методів для ефективної діагностики розвитку цілісного Я-образу вчителя-професіонала. За результатами порівняльного аналізу динаміки Я-образу в педагогів-початківців і досвідчених вчителів виявлено прогресивні та деструктивні тенденції, що його змінюють. Доведено ефективність розробленої програми психолого-педагогічного навчання з елементами тренінгу особистісного зростання, спрямованого на підвищення адекватності Я-образу педагога, його активний розвиток та високий рівень педагогічної діяльності вчителя.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины