Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Юридическая психология


Источник: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / О.В. Тимченко; МВС України. Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено природу аутоагресивної поведінки працівників органів внутрішніх справ, визначено її структуру, причини та приводи. На основі аналізу випадків самогубств працівників органів внутрішніх справ (ОВС) України за 1996 - 2000 рр. складено соціально-демографічний портрет суїцидента. Визначено та класифіковано соціально-психологічні причини та приводи суїцидальної поведінки працівників ОВС. Розроблено систему превентивно-профілактичних заходів щодо запобігання аутоагресивній поведінці працівників міліції. Запропоновано алгоритм діяльності практичного психолога щодо попередження аутоагресивної поведінки працівників міліції, який складається з прогнозування, превенції та психопрофілактики. Уточнено систематизацію поглядів щодо проблеми самогубств в контексті основних наук про людину. Поглиблено сучасні уявлення про ефективні методи і форми виявлення, профілактики і корекції аутоагресивної поведінки.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / М.С. Журов; Ун-т внутр. справ. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання організації спільних відносин, до основи яких покладено дві визначальні форми поведінки: афіліацію та владу. Грунтуючись на принципах самосполучення умов існування й індивіда, який знаходиться в них, процес побудови взаємообумовлених відносин розглянуто з урахуванням соціально-середовищного оточення й індивідуальної схильності до конкретних форм поведінки. Для систематизації та впорядкування всієї багатогранності спонукань до афіліації та влади вперше обгрунтовано та широко використано метод "суб'єктивного" шкалювання. Використання даного методу дозволило встановити розподіл найчастіше зафіксованих форм поведінки і визначити характеристику індивідуальної схильності до конкретних соціально-середовищних умов, які вважають оптимальними для його життєдіяльності. На основі паспортизації індивідуальних можливостей за їх схильністю до перебування за конкретних соціально визначених умов середовища відкрито можливість до здійснення об'єктивно обгрунтованого професійного психологічного відбору.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 / І.В. Озерський; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчено сучасний стан взаємодії слідчого з органом дізнання, її межі, правову процедуру та значення для прийняття юридичних рішень. Досліджено організаційно-правові та психологічні умови та чинники, що впливають на зазначену взаємодію. Створено теоретико-правову основу взаємодії, наведено рекомендації щодо змін і доповнень до чинного кримінально-процесуального законодавства та проекту нового КПК України. Розроблено та апробовано процедуру експериментального виявлення та коригування конфліктної установки у взаємодіючих суб'єктів. Визначено професійно-психологічні властивості, необхідні для ефективної взаємодії. Наведено пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення професійної психологічної підготовки слідчого та органу дізнання до взаємодії.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Т.П. Паронянц; Нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2004. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив правоохоронної діяльності та її правової регламентації на психіку працівників спецпідрозділів органів внутрішніх справ (ОВС), які брали участь у військових конфліктах на території колишньої Югославії. Розглянуто особливості прояву післятравматичних стресових розладів у працівників ОВС, виявлено зниження їх адаптації до соціально-правових норм та службових обов'язків, порушення в психоемоційній сфері та в показниках соматичного здоров'я. Поглиблено вчення про реадаптацію у зв'язку з виявленими новими даними про особливості трансформації негативних психічних змін, які виникають в результаті участі у військових подіях після травматичного стресового синдрому, специфічні симптоми якого знайдено у реадаптантів. Удосконалено діагностику проявів післятравматичних стресових розладів у працівників правоохоронних органів, внесено доповнення в принципи здійснення реабілітації осіб, що мають зміни психіки, які виникли внаслідок їх участі у бойових діях. Досліджено проблеми вияву психологічних критеріїв підвищення ефективності правоохоронної діяльності та обгрунтування психологічних закономірностей впливу правових настанов на особистість.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.В. Мушинська; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників, у юнаків і дівчат, що скоїли різноманітні злочини та знаходяться у місцях позбавлення волі. На підставі результатів дослідження показано необхідність цілеспрямованого формування смисложиттєвих орієнтацій у структурі та суб'єктивному змісті смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників, що обумовлюють різницю у способах їх подальшої ресоціалізації. Наведено рекомендації щодо психологічного супроводження процесу реконструювання дослідженої сфери з урахуванням виявлених гендерних особливостей неповнолітніх правопорушників.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.М. Шевченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ МВС України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Експериментально доведено, що розробка та впровадження системи заходів щодо психологічного забезпечення професійної захищеності практичних психологів ОВС України сприяють ефективній підготовці майбутнього фахівця-психолога, формуванню професійно-психологічної стійкості, завчасній профілактиці деструктивних психологічних станів, що виникають під впливом діяльності. Висвітлено питання надання допомоги працівниками психологічної служби ОВС, які вже зазнали значного психотравмувального впливу.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Ю.П. Тимошенко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Надано психологічну характеристику головним напрямкам діяльності експертів-криміналістів. Визначено психологічні особливості провадження криміналістичних експертиз за сучасних умов. Створено кваліфікаційну характеристику та психограму працівників експертно-криміналістичних підрозділів, яка містить 40 чинників, що охоплюють усі структурні компоненти особистості експерта-криміналіста: спрямованість та орієнтацію, характерологічні риси, пізнавальні психічні процеси та мовний хист, психофізичні властивості. Визначено напрями та засоби оптимізації підготовки фахівців-експертів і формування в них психологічної готовності до професійної діяльності у навчальних закладах МВС України: врахування психологічних аспектів у процесі викладання фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін; загальну психологічну підготовку як організований і цілеспрямований процес оволодіння загальною психологічною структурою; спеціальну психологічну підготовку для формування професійно значущих психологічних властивостей і рис, необхідних для успішного виконання службових завдань.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Оніщенко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше розроблено об'єктивний критерій оцінки рівня ефективності професійної діяльності працівників слідчих підрозділів МВС України. Визначено структуру взаємозв'язку психологічних компонентів особистості слідчого з показниками ефективності його професійної діяльності. Досліджено ступінь впливу індивідуально-психологічних якостей слідчого на ефективність виконання ним своїх професійних обов'язків. Розроблено психотипи працівників слідчих підрозділів та запропоновано прогностичну модель професійної успішності слідчого. Уточнено уявлення про умови, що впливають на ефективність виконання службових обов'язів працівників слідчих підрозділів МВС України. Удосконалено сучасні підходи щодо психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Н.Е. Милорадова; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розкрито історико-методологічні витоки проблеми застосування методів психологічного впливу у слідчій практиці. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти застосування цього впливу у вітчизняних і закордонних дослідженнях. Сформульовано психологічні детермінанти, що зумовлюють високий рівень напруженості слідчої діяльності, визначено причини, що ускладнюють роботу слідчого та сприяють застосуванню слідчими неправомірних методів впливу. З'ясовано значущість окремих методів впливу на підвищення ефективності діяльності слідчого. Виокремлено пріоритетну роль психологічних методів впливу у його практичній діяльності. Проаналізовано об'єктивні та суб'єктивні умови застосування ними неправомірного психологічного впливу. Розроблено загальні модельні побудови структури, класифікації, критеріїв допустимості застосування методів психологічного впливу у слідчій практиці. Запропоновано напрямки подальшого впровадження до підготовки майбутніх фахівців навичок застосування цих методів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / І.О. Шинкаренко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено залежність рівня розвитку соціальної перцепції від індивідуально-психологічних особливостей особистості, навчально-професійної підготовки, специфіки професійної діяльності та спілкування. Показано значення неварбальної мови спілкування, зокрема, виявлено її суттєву роль у формуванні комунікативної компетентності професіоналу системи людина - людина. Встановлено залежність особливостей невербальної поведінки особистості від її індивідуально-психологічних якостей, змісту навчальної та професійної діяльності, спілкування. На підставі результатів системного теоретичного аналізу процесу соціальної перцепції сформовано її структурно-функціональну модель, що відображає регулятивну функцію та функціональні зв'язки даної якості з іншими когнітивними та регуляторними підсистемами особистості у професійному спілкуванні працівника ОВС. На підставі результатів проведеного дослідження здійснено попереднє прогнозування професійно важливих якостей особистості, необхідних для формування адекватного сприйняття людей. Визначено перспективи корекції низького рівня соціально-перцептивної регуляції процесу професійного спілкування працівника ОВС. Доведено доцільність впровадження у систему професійної перепідготовки працівників ОВС соціально-психологічного тренінгу. Показано можливості застосування даної методики для корекції негативних стереотипів сприйняття інших людей та формування соціально-перцептивних якостей особистості оперативного працівника ОВС.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Т.Р. Морозова; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено агресивну поведінку засуджених. Розроблено алгоритм багатобічного обстеження агресивних засуджених - "Карту-опитувальник вивчення агресивної поведінки засуджених". За допомогою комплексної методики виявлено, що агресивні засуджені часто є вихідцями з родин, у яких спостерігається накопичення негативного біопсихосоціального потенціалу. Насильницькі злочини переважають у структурі ідентичних злочинів, здійснених засудженими та їх родичами. Агресивні засуджені часто мають об`єктивні ознаки органічного ураження головного мозку, їм притаманна стійка соціальна та внутрішньогрупова дезадаптованість, зростання важкості рецидивних насильницьких правопорушень, предиспозиція психологічної нестабільності.Обстежувані використовували широкий діапазон агресивних проявів: фізичну гетеорієнтовану, аутоорієнтовану, вербальну гетероорієнтовану агресію, агресивні патерни, специфічні татуювання. Виявлено гендерні особливості усвідомлення власної агресивної поведінки засуджених.

Источник: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / Ю.В. Александров; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено умови виникнення і розвитку професійної деформації працівників різних підрозділів міліції, обгрунтовано способи її корекції та профілактики. Показано відмінності в характері та ступені прояву професійної деформації у працівників різних служб системи МВС, встановлено їх безпосередній зв'язок з особливостями протікання оперативно-службової діяльності. Наведено методи виявлення відмінностей, обумовлених саме специфікою правоохоронної служби, встановлено її вплив на особистісні характеристики працівників міліції, визначено їх роль у формуванні професійної деформації. Обгрунтовано положення про домінуючу роль специфіки оперативно-службової діяльності у формуванні професійної деформації. Показано можливість її діагностики та корекції за допомогою методу ділової гри. Доведено, що одним з головних чинників розвитку професійної деформації правоохоронців є нехтування правовою регламентацією з їх боку.

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.06 / О.В. Тімченко; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003 — укp.

Аннотация: Подано концептуальну модель дослідження професійного стресу працівників органів внутрішніх справ, розкрито сучасні підходи до прогнозування можливих наслідків діяльності людини за умов впливу стрес-чинників підвищеної інтенсивності, проаналізовано біохімічні, фізіологічні, психологічні та поведінкові категорії виміру причин і ефектів професійного стресу, розглянуто ефективні методи психокорекційної та психопрофілактичної роботи обласних Центрів практичної психології при УМВС України.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.М. Корнєв; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено проблему застосування психологічних знань у діяльності працівників підрозділів швидкого реагування (ПШР) як органічну частину особливого напрямку юридичної психології - психологічного забезпечення правоохоронної діяльності. Виявлено умови та чинники, що забезпечують ефективне вирішення працівником ПШР оперативно-службових завдань. Напрацьовано критерії професійно-важливих якостей для здійснення професійного добору особового складу підрозділів швидкого реагування. Запропоновано професіограму працівника ПШР і кваліфікаційну характеристику як основу формування професійної майстерності фахівців. Розроблено методику професійно-психологічної підготовки працівників підрозділів швидкого реагування, яка спрямована на формування стану професійно-психологічної готовності та опрацювання раціональних технологій вирішення службових завдань.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Надія Павлівна Сергієнко; Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / В.В. Конопльов; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проведено системно-функціональний аналіз адаптації курсантів вищих навчальних закладів МВС України і молодих працівників органів внутрішніх справ до діяльності підрозділів кримінальної міліції, опрацювання шляхів її оптимізації та удосконалення. Розглянуто перелік чинників та умов, що забезпечують ефективність перебігу окремих етапів адаптаційного процесу оволодіння курсантами та молодими працівниками різновидів діяльності. Опрацьовано критерії, згідно яких оцінюється ефективність досягнення курсантами і молодими працівниками ОВС певних рівнів та етапів адаптації, діяльності суб'єктів адаптаційного процесу, якими є керівники підрозділів, наставники, міліційські колективи. Подано методичний інструментарій та рекомендації з питань діагностування рівнів адаптаційного процесу у курсантів і молодих працівників, управління психологічною адаптацією до оперативно-службової діяльності у вищому навчальному закладі і практичних підрозділах, корекції недоліків і труднощів під час оволодіння майбутніми працівниками вміннями та навичками вирішення професійних завдань.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Т.Ю. Ваврик; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розкрито основні напрями формування особистості з девіантними рисами, такими як агресивність, ригідність, тривожність, підозрілість, зверхність, що становлять "симптомокомплекс девіантності". Обгрунтовано необхідність та запропоновано концепцію ранньої психодіагностики схильності працівників органів внутрішніх справ до девіантної поведінки. Визначено напрями профілактики та психологічної корекції девіантності. Створено програму її психокорекції, що використовує позитивні здобутки сучасних психотерапевтичних шкіл. Формою проведення корекційної роботи обрано групову психологічну корекцію, орієнтовану на максимальну стимуляцію активності учасників. В результаті застосування запропонованої програми виявлено позитивні зміни "профілю особистості", що підтверджується проведенням повторної діагностики.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.В. Давидова; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто процес формування соціальних установок особистості та його вплив на злочинну поведінку. Проаналізовано чинники та закономірності процесу формування антисоціальних установок, методів психологічної корекції соціальних установок. Досліджено проблему найбільш ефективних методів ресоціалізації. Наголошено увагу на необхідності організації психотерапевтичного підходу до процесу ресоціалізації засуджених з насильницькою спрямованістю особистості.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / М.Г. Логачов; Ун-т внутр. справ. — Х., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості професійної діяльності спеціальних підрозділів, проблему професійного добору, критерії професійної надійності та прогнозування успішної діяльності за екстремальних умов. Висвітлено методи психологічної підготовки особового складу та роль функціональної готовності до дій за умов інтенсивного впливу стрес-чинників. Розроблено проблему професійного страху і шляхи його подолання, фізичної агресії як форми поведінки бійця спеціального підрозділу в процесі розв'язання кризової ситуації. Розглянуто проблему патогенного впливу стрес-чинників на виникнення психосоматичної патології та методики досягнення антиноцицептивного ефекту методом психологічного купірування больового синдрому.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / І.Ю. Воробйова; Нац. акад. внутр. справ МВС України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Аналізуються психологічні механізми виникнення й регуляції соціально небезпечних проявів поведінки натовпу. Подано узагальнену систему психологічних індикаторів їх діагностики, що є основою для розробки науково обгрунтованих психологічних рекомендацій щодо умов ефективності заходів із попередження та припинення розвитку суспільно небезпечних масовидних процесів. Визначено та обгрунтовано комплекс інструментальних професійно значущих психологічних якостей працівників ОВС, необхідних для компетентного розв'язання службових завдань із забезпечення охорони правопорядку в умовах формування й розвитку діючого (насамперед агресивного) натовпу. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в обгрунтуванні, розробці й апробації тренінгу професійної підготовки різних категорій працівників ОВС, що спрямований на цільове формування їхньої психологічної готовності до дій в умовах вияву соціально небезпечних форм масовидної поведінки.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины