Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Социальная психология; психология социальной работы


Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / М.Б. Боднар; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді різних регіонів України. Встановлено, що психологічними чинниками підвищення самоактуалізації є відповідальність за своє майбутнє та за майбутнє країни, ставлення до себе та часу життя. Обгрунтовано взаємозв'язок даних факторів з домінантними рисами українського психотипу. Зазначено, що такі чинники як оптимізація локусу контролю у бік інтернальності, гармонізація ставлення до минулого, теперішнього та майбутнього часу, об'єктивація самооцінки сприяють підвищенню самоактуалізації студентської молоді.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.В. Квас; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Актуальність дослідження зумовлено практичною значущістю проблеми, недостатністю вивчення такого явища, як етнічний стереотип, зокрема, у психології українців як етносу, його місця у структурі міжособистісного спілкування та спільної діяльності. Вивчено особливості етностереотипізації як на внутрішньорегіональному рівні, так і на рівні моноетнічного міжрегіонального оцінювання у парадигмі "Схід - Захід України" та визначено специфіку процесу міжособистісного оцінювання у середовищі студенської молоді. Обгрунтовано роль етносоціальних уявлень у процесах самовизначення особистості.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Я.І. Шкурко; АПН України. Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню комунікативних особливостей жінки-керівника загальноосвітнього навчального закладу та їх впливу на ефективність її управлінської діяльності, а також визначенню можливостей їх урахування з метою підвищення ефективності роботи директора школи. Розроблено теоретико-методичні засади дослідження комунікативних якостей керівників шкіл з урахуванням фактора статі. Виявлено інтегральну характеристику управлінської взаємодії директорів шкіл - комунікативне ядро. На основі експерименту обгрунтовано вплив комунікативних якостей керівників різної статі на ефективність їх управлінської діяльності. Розроблено й апробовано спецкурс "Психологія статевих відмінностей керівників загальноосвітніх закладів системи загальної середньої освіти", цикл лекцій, практичних (семінарських) занять і тематичних дискусій, інші програмно-методичні матеріали з метою урахування фактора статі у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників освіти, зокрема, жінок - директорів шкіл.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Т.В. Данильченко; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості формування першого враження в різних статевих групах. Розглянуто чинники, які зумовлюють зміст і структуру соціально-перцептивного образу незнайомої людини, особливу увагу приділено виявам гендерної специфіки в об'єкта та суб'єкта сприймання. Емпірично встановлено, що формування першого враження в різних статевих групах студентської молоді має свої особливості. Виявлено кореляцію між особливостями побудови соціально-перцептивного образу незнайомої людини та рівнем вираженості маскулінних/фемінних рис у перцепієнтів. За результатами дослідження розроблено навчальний спецкурс "Психологія соціальної перцепції: гендерні аспекти", експериментальне впровадження якого сприяє розвитку перцептивних складових соціального інтелекту та дає змогу підвищити точність першого враження.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.С. Штепа; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2006. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Конкретизовано дефініцію поняття особистісної зрілості у диспозиційних категоріях та побудовано її модель, що відображає взаємозв'язок визначених диспозицій. Особистісну зрілість визначено як ефект самостійно пережитої людиною у зрілому віці ненормативної кризи ідентичності, який являє собою динамічну особистісну структуру, пропріум, важливий для її ідентичності. Рисами-індикаторами, що характеризують оригінальність феномену особистісної зрілості, визначено синергічність, автономність, контактність, самосприйняття, креативність, толерантність, відповідальність, глибинність переживань, децентрацію, життєву філософію. На підставі визначених рис побудовано диспозиційну модель особистісної зрілості, що характеризується високим верифікаційним рівнем. На базі запропонованої моделі обгрунтовано, що зазначена зрілість є одночасно результатом формування особистості зрілої за віком та процесом її становлення, а також описано природу особистісно зрілої людини у поняттях суб'єктивності, інвайроменталізму, холізму, пізнаваності, гетеростатичності, свободи, проактивності, змінності. Обгрунтовано наявність рис даної зрілості у пропріумі молодих людей віком 19 - 20 років та незалежність її високого рівня від статі. Наведено результати конструювання й апробації опитувальника особистісної зрілості та тренінгу її актуалізації, що разом з теоретичною моделлю складають програму соціально-психологічного супроводу становлення даної зрілості.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Н.І. Міщенко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особистісні проблеми дитини старшого дошкільного віку. Досліджено етнічну специфіку особистісних проблем дитини, що виникають під час її соціалізації та інкультурації, з метою розробки проективної конструктивної методики їх діагностики та надання подальшої психологічної допомоги. Показано значимість етнічної специфіки особистісних проблем дитини, пов'язаних із соціалізацією. Визначено розбіжності в симптомокомплексах особистісних проблем і в рівні їх вираження між дітьми слов'янського та кримськотатарського етносів. Створено та перевірено на надійність і валідність проективну методику "Конструктивний тест родини" для виявлення особистісних проблем дитини, а також тієї сімейної ситуації, у якій вона перебуває. Розроблено та реалізовано програму для надання психологічної допомоги дітям з урахуванням їх етнічної належності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано та емпірично досліджено зв'язок між етносоціальними уявленнями (головним змістом етнічної ідентичності) та рівнем сформованості "Я"-концепції. Визначено вплив етносоціальних уявлень на успішність соціальної адаптації молоді за трансформаційних умов суспільства. Доведено, що етнічну ідентичність, утворену етносоціальними уявленнями, треба розглядати як складовий компонент соціальної ідентичності, а не як незалежне психологічне утворення. Показано, що найважливішим критерієм соціальної дезадаптації є внутрішня дисгармонійність - неузгодженість ідентичностей в ідентифікаційній матриці, занижена самооцінка та негативне самоставлення, екстернальність, конформізм. Доведено, що транформації етнічної ідентичності у вигляді гіпо- та гіперідентичності можна розглядати як гіперкомпенсаторні утворення, що виникають у дисгармонійних особистостей з проблемами адаптації та самореалізації, заниженою самооцінкою та очікуваною оцінкою.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Т.Р. Ворначева; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження провідних чинників сприйняття студентами політичної реклами. Встановлено провідну роль соціокультурних і когнітивних чинників у формуванні сприйняття молоддю політичної реклами. З'ясовано, що проявом політичної свідомості молоді є сукупність особистих думок, теоретичних концепцій, ментальних явищ, поглядів та уявлень, що відображають ставлення суб'єкта до політики, влади, держави взагалі та специфіку його сприйняття політичного процесу. Виявлено чотири типи політичної свідомості (активно-авторитарний, активно-толерантний, пасивно-конформний, пасивно-критичний), що відображають взаємозв'язок політичного мислення та особистісних якостей студентів. Показано здатність студентів з активно-толерантним та пасивно-критичним типом політичної свідомості найбільш повно розуміти текст політичної реклами. З'ясовано, що найвищий ступінь рефлективності та найбільш виразну тенденцію щодо об'єктивного сприйняття політичних явищ продемонстрували студенти з активно-толерантним типом політичної свідомості. Обгрунтовано можливість формування здатності до об'єктивного трактування політичних явищ, зокрема, у процесі сприйняття політичних рекламних повідомлень, за допомогою розробленої тренінгової програми, спрямованої на розвиток рефлексії.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.Г. Лосієвська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто чинники, прояви та способи корекції суїцидальної поведінки у підлітків. Показано, що для осіб, яким не властиві патопсихологічні якості, у становленні суїцидальної поведінки визначальними є соціально-психологічні чинники, що проявляються у вигляді когнітивних процесів. З'ясовано, що домінуючим фактором суїцидальної поведінки у підлітків виступає наслідування поведінкових взірців, сформованих субкультурою. Встановлено, що у даний спосіб виникають усі конформістські мотиви суїцидальності. Визначено, що підліткова субкультура, що містить елементи автономності, ригористичності, максималізму, нігілізму, конформізму, посутньої текстуальності та проявляється в ігрових формах, не лише не має застороги проти суїцидальності, а навпаки - за своєю структурою сприятлива для формування суїцидальних сценаріїв та їх реалізації. Показано, що чинники суїцидальної поведінки у підлітків не актуалізуються у разі наявності високого ступеня розвитку особистісної та соціальної рефлексії, зокрема, розуміння відносності соціальних феноменів і вироблення особистісного соціального іделу, усвідомлення цінності власного життя як об'єктивного уможливлення наближення до обраного взірця. Встановлено, що прояв суїцидальних тенденцій вимагає психокорекційного впливу. Показано ефективність розвитку соцієтальних характеристик підліткових груп як засобу профілактики становлення суїцидальної поведінки. Розроблено й апробовано спеціальну програму, спрямовану на попередження суїцидальної поведінки у підлітків, яку рекомендовано використовувати для профілактичної та психокорекційної роботи.

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.05 / І.В. Ващенко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено психологічні характеристики конфліктної компетентності та конфліктостійкості працівників органів внутрішніх справ (ОВС), виявлено соціально-психологічні резерви удосконалення їх діяльності за умов конфлікту. Визначено вимоги до правового забезпечення організації діяльності працівників ОВС за умов конфлікту з урахуванням психологічної природи конфліктної компетентності та конфліктостійкості. Докладно розглянуто типи та сутність конфліктів, які розв'язують працівники ОВС у своїй професійній діяльності, причини та фактори, що зумовлюють їх виникнення та перебіг. Встановлено залежність між взаємодією працівників різних підрозділів ОВС за умов конфлікту та якістю виконання поставлених перед ними завдань. Розроблено та апробовано технології попередження конфліктів працівниками ОВС та прийняття ними рішень за умов конфлікту.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.Є. Гуменюк; Київ. держ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена висвітленню соціально-психологічних закономірностей розвивальної взаємодії вчителя і учнів в системі модульно-розвивального навчання як соціокультурній організації. Проаналізовані ідеї, принципи, категорії і поняття нової експериментальної системи, описані соціальні параметри моделі психологічного розвитку особистості (полімотивація, соціальна роль, психолого-педагогічний зміст, паритетна освітня діяльність тощо) й обгрунтовані технологічні інваріанти їх взаємозалежного втілення у досвіді педагогічних колективів середніх шкіл. Порівняння наукових підходів до соціального проектування розвивальних систем навчання дало змогу описати структуру соціально-психологічного простору розвивальних взаємин у класі, що організується у формі модульного заняття (міні-модуля). Охарактеризовані компоненти інноваційного програмово-методичного забезпечення повного освітнього циклу (знання - уміння - норми - цінності), описана методологія дослідження ефективності модульно-розвивального процесу. Подані результати системного експертно-діагностичного вивчення основних параметрів і показників психосоціального розвитку вчителів і учнів за нових експериментальних умов свідчать про якісно вищий розвитковий вплив міні-модуля на зростання культурного потенціалу особистості порівняно з традиційним уроком, а також про важливі соціально-психологічні чинники реалізації розвивальної ефективності модульних занять з боку вчителя і учнів. Доведена доцільність нової системи щодо поліпшення психологічної і методичної грамотності педагогів, зростання інтелектуального та особистісного розвитку школярів, підвищення їхньої здатності до неперервної розвивальної взаємодії.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Т.В. Панчук; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості прояву різних видів активності директора школи у процесі виконання їм управлінських функцій залежно від типу мотивації управління. Розроблено рекомендації щодо діагностування типу мотивації до підвищення кваліфікації та розподілу курсантів-директорів шкіл за ознакою прогнозованої професійно-пізнавальної діяльності. Наведено типологію директорів шкіл на підставі виділення рівнів професійно-пізнавальної активності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / М.М. Поліщук; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано технологію психологічного впливу військових керівників на підлеглих, визначено його закономірності, встановлено організаційні умови активізації даного процесу. Уточнено зміст, функції та засоби цього впливу. Розроблено практичні рекомендації щодо використання військовими керівниками психологічного впливу на підлеглих різних посадово-функціональних рівнів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / В.Г. Романова; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості формування гендерної ідентичності підлітків, проаналізовано соціокультурні фактори цього процесу. Розглянуто підліткову групу як носія гендерної субкультури та фактора формування зрілої гендерної ідентичності, проаналізовано наявність гетеросоціальності, відповідність біологічної статі та гендерної ролі, адаптованість особистості до трансформацій у гендерній культурі суспільства. Виявлено фактори, що перешкоджають формуванню зрілої гендерної ідентичності підлітків: порушення ідентифікації з образом батьків, розрив між поколіннями у сфері професійної діяльності, помилки батьків у сфері соціально-статевого контролю за поведінкою дітей, формування емансипаційних настановлень у жінок засобами масової інформації. Встановлено, що у формуванні гендерної ідентичності підлітків на сучасному етапі спостерігається тенденція переорієнтації зі стереотипно-традиційних маскулінно-фемінних на андрогінні гендерні ролі. Показано, що зріла гендерна ідентичність формується як андрогінний гендерний тип особистості.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / В.Р. Дорожкін; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Побудовано модель системогенезу групових психотерапевтичних феноменів у психотерапії. Охарактеризовано особливості розвитку групових феноменів у котерапевтичній практиці. Для котерапії розроблено метод спільної роботи, що одержав назву структурної редукції означальних. Визначено та досліджено феномени структурно-семіотичних і змістовно-смислових трансформацій дискурсу. Вперше впроваджено поняття узагальнених групових феноменів: реципрокного простору феноменологічних станів і феноменів трансформацій дискурсу у межах сформованої на сеансі семіосфери. Узагальнено уявлення про механізм формування групових феноменів. Застосовано поняття символічного конституювання клієнта, на підставі даного поняття уточнено розуміння ефективності психотерапії.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Г.Й. Юркевич; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дослідження присвячене вивченню психологічних детермінат розвитку особистості мененджера, умов і факторів, що забезпечують ефективність даного процесу. Обгрунтована детермінованість особистісного розвитку мененджера індивідуальними властивостями та соціально-психологічними умовами життєдіяльності.

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.05 / В.Й. Бочелюк; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто психологічні особливості управління інноваційними процесами у школі, наведено результати досліджень у галузі освітньго управління та наукового менеджменту, його функціональних рівнів і специфічних методів. Відображено найважливіші тенденції оновлення шкільної системи управління, описано нові методи планування, організації, керівництва та контролю. Уточнено зміст, встановлено критерії, модифіковано методику діагностування та виявлено рівні психологічної готовності учасників навчально-виховної діяльності до управління інноваційними процесами у школі, яку визначено як комплекс взаємозв'язаних та взаємообумовлених психологічних якостей, що забезпечують ефективність та успішну взаємодію всіх суб'єктів управлінської діяльності. Розроблено програму заходів щодо підвищення рівня психологічної готовності учасників навчально-виховної діяльності до управління інноваційними процесами у школі.

Источник: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / О.О. Холодова; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено роль фрустраційної толерантності у професійному становленні педагогів, встановлено її детермінуючий вплив на його формування. У контексті соціальної психології визначено, що фрустрація у професійній діяльності є наслідком певної якості соціальної структури та індивідуально-психологічною детермінантою, що визначає певні соціальні прояви. Експериментально доведено, що розвиток рефлексії сприяє запобіганню та корекції фрустраційних станів. Обгрунтовано й апробовано моделі підготовки учителів-початківців до розв'язання педагогічних завдань як способу соціального вираження результатів рефлексивного процесу, що актуалізуються зіткненням з явищем депривиції. Показано неоднозначність впливу депривацій, їх здатність виступати як фрустраційними факторами, так і факторами, що актуалізують рефлексивні процеси - спосіб подолання фрустрацій. Визначено основи створення системи засобів запобігання та корекції фрустраційних станів, що виникають у педагогічній діяльності молодих учителів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Г.С. Канюка; АПН України. Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено психологічні характеристики керівників закладів охорони здоров'я різних посадових рівнів, складено соціально-психологічні портрети головних лікарів, заступників головних лікарів, завідувачів відділень медичних закладів. Визначено сфери психологічної діяльності керівників різних посадових рівнів закладів охорони здоров'я. Розглянуто специфічні вимоги до особистісних якостей керівників. Визначено психологічні фактори щодо забезпечення успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров'я. Доведено валідність використаних у дослідженні методик, встановлено можливість їх використання у доборі керівників медичних закладів різних управлінських рівнів. Запропоновано заходи щодо удосконалення системи добору та підготовки управлінських кадрів на різних рівнях системи охорони здоров'я.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.В. Волошок; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено теоретичний аналіз детермінант соціального розвитку, особливостей формування та психологічного змісту диспозиційної системи особистості. Наведено результати емпіричного дослідження диспозиційної системи особистості дитини молодшого шкільного віку з функціонально неспроможної та нормально функціонуючої сімей. Уточнено сутність поняття функціонально неспроможної родини. Встановлено, що розвиток диспозиційної системи особистості дитини з функціонально неспроможної родини відбувається викривлено та дисгармонійно у порівнянні з дітьми з нормально функціонуючих сімей. Розроблено теоретико-методичні засади психокорекційної та профілактичної роботи з членами функціонально неспроможних сімей. Зокрема, створено й апробовано програму соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на формування гармонійної диспозиційної системи та запобігання виникненню порушень у сфері спрямованості особистості дитини молодшого шкільного віку з функціонально неспроможної сім'ї.


[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины