Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Медицинская психология


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / О.А. Мєшковська; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі використання системного підходу з урахуванням соціальних, психологічних, поведінкових, інформаційно-оцінних та фізіологічних чинників регуляції подружніх стосунків проведено дослідження феномену дезадаптації сімейної пари, причиною виникнення якої є позашлюбні зв'язки у жінок. Вперше проведено клінічне, психодіагностичне, клініко-психопатологічне обстеження подружніх пар, у яких дружини мали позашлюбні зв'язки й заразилися венеричними захворюваннями. Визначено роль данних чинників у формуванні подружньої дезадаптації та виникненні позашлюбних зв'язків у жінок. Вперше встановлено мотивацію та наведено характеристику подружніх зрад і розглянуто їх психологічні наслідки для подружжя. Охарактеризовано різні варіанти та клінічні форми подружньої дезадаптації, виявлено роль відмінностей особистості та комунікації подружжя, зокрема деструктивних конфліктів, у їх виникненні. Розроблено систему психодіагностики та запропоновано методи психокорекції порушення подружньої адаптації, що є водночас ефективним способом психопрофілактики позашлюбного зв'язку. Акцентовано увагу на теоретичному значенні системного підходу щодо діагностики та психокорекції дезадаптації подружньої пари, обумовленої позашлюбними зв'язками у дружини.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Н.І. Волошко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше на емпіричному та теоретичному рівнях розглянуто проблему внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію. Запропновано нову як для вітчизняної, так і для зарубіжної науки дослідницьку схему у вивченні даного явища, яка, поряд з традиційними групами стресогенних факторів, враховує специфіку емоційних проявів внутрішньоособистісних конфліктів та психологічних комплексів, що зумовлюють вразливість хворого до дії загальних стресогенних чинників та визначають його психологічну схильність до артеріальної есенціальної гіпертензії. Створено й апробовано методики, спрямовані на вивчення внутрішньоособистісних конфліктів. Розроблено програму психологічної допомоги хворим на гіпертензію.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Н.В. Завязкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив карбамазепіну, вальпроатів, ламотріджину (груп антиепілептичних препаратів (АЕП)) на характеристики інтелектуально-мнестичної діяльності хворих на епілепсію у динаміці. Уперше здійснено порівняльну оцінку змін психічних функцій у процесі лікування АЕП різних груп. Одержано результати, які можна використовувати в діагностиці як критерій прогнозу та ефективності лікування з точки зору психологічного статусу хворого, а також вибору адекватних реабілітаційних заходів для корекції психічних порушень. Доведено, що комплекс даних експериментально-психологічних методик дозволяє найбільш точно вивчити стан когнітивних функцій хворих із різними формами епілепсії у найближчому та віддалених періодах прийому АЕП, що сприяє об'єктивній діагностиці стану психічних функцій на фоні прийому протисудомних медикаментів, позитивно впливає на подальшу життєдіяльність та "якість життя" пацієнтів, покращує надання медичної та соціально-психологічної допомоги. Установлено, що дія даних препаратів у деякі періоди їх прийому позитивно впливає на психологічний статус хворих у вигляді поліпшення обсягу короткочасного та довгочасного запам'ятовування, а також покращання процесів мислення та уваги, прискорення темпу сенсо-моторних реакцій, збільшення працездатності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Г.В. Васильєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше проведено порівняльну оцінку змін психічних функцій за умов лікування атиповим антипсихотичним препаратом і класичними нейролептиками. Уперше встановлено значні відмінності між динамікою когнітивних функцій під час лікування різними групами антипсихотичних препаратів: суттєве покращення рівня когнітивних функцій у разі використання препарату "Рисполепт" і стабільність когнітивного дефіциту за умов лікування галоперідолом. Доведено, що існує зв'язок між покращенням рівня когнітивних функцій та соціальною реадаптацією хворих.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Л.Ф. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено значення смислових структур особистості у процесі одужання у разі психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин (ПАР) та доведено їх безпосередній вплив на динаміку синдрому залежності. Визначено особливості структурної організації мотиваційно-смислової сфери осіб, залежних від ПАР: дисоціативний характер, співіснування різних субособистостей; незрілість структурної організації; низький рівень ієрархічності. Охарактеризовано структурну динаміку даної сфери у процесі психологічної реабілітації. Доведено, що за умови реалізації духовно орієнтованої реабілітаційної програми зміни у смисловій сфері осіб, залежних від ПАР, пов'язані з появою нових факторів смислових конструктів: особистісною свободою, самовираженням, емоційною зрілістю, відповідальністю. Встановлено, що переживання кризи, яка полягає у заміні дисоціативної структури мотиваційно-смислової сфери на асоціативну, позитивно впливає на перебіг конструктивних змін у даних осіб. Вперше виявлено типові смислові конструкти осіб, залежних від ПАР, у період одужання, а також динаміку становлення даних конструктів у процесі психологічної реабілітації.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / В.І. Шебанова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано психологічні підходи до феномену дитячої агресивності. Розглянуто особливості дітей з порушеннями психічного розвитку на підставі саногенного підходу з урахуванням клінічних, психологічних та педагогічних позицій. Теоретично обгрунтовано діагностичний інструментарій для виявлення особливостей агресивної поведінки в молодших школярів з порушеннями психічного розвитку. Запропоновано та апробовано методики: "Тест ситуацій" і "Опитувальник форм агресивного реагування". Проаналізовано дані констатуючого та формуючого експериментів. Встановлено, що перебільшення деструктивної агресії за реактивним типом у паттерні поведінки учнів класів інтенсивної педагогічної корекції пов'язано з потенціально агресивним відчуттям та потенціально агресивною інтерпретацією, що формуються під впливом комплексу негативних факторів мікросоціального середовища. Теоретично обгрунтовано концептуальну модель психокорекції агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку, експериментально підтверджено її ефективність.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / Р.І. Ісаков; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено клініко-психологічні та патопсихологічні особливості делінквентних підлітків. За результатами проведеного дослідження виявлено достовірні відмінності залежно від характеру скоєних ними правопорушень. Установлено збільшення кількості невротичних розладів у підлітків, які скоїли правопорушення змішаного корисливо-агресивного характеру. На підставі комплексного дослідження клініко-психопатологічних і патопсихологічних особливостей делінквентних підлітків визначено принципи та розроблено систему психокорекційної роботи з ними. Психокорекційна робота повинна мати етіопатогенетичну спрямованість і бути комплексною й індивідуально-диференційованою.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / О.С. Баженов; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами комплексного клініко-психопатологічного, патоперсонологічного, патопсихологічного соціально-психологічного вивчення одержано дані щодо етіологічних факторів розвитку, клініко-психопатологічної структури та механізмів формування різних форм соматоформних розладів. Визначено синдромальну структуру сучасних форм сомато-формних розладів, описано їх клініко-психопатологічні особливості. Досліджено деякі патопсихологічні механізми формування та патоперсонологічні кореляти соматоформних розладів. Виявлено особливості соціального функціонування даної категорії хворих. З використанням системного підходу науково обгрунтовано принципи патогенетичної психотерапії хворих на соматоформні розлади. Здійснено апробацію запропонованої системи та доведено її високу ефективність.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / О.С. Чумаченко; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів комплексного обстеження 727-ми пацієнтів міської поліклініки та стаціонару визначено структуру та розповсюдженість соматоформних розладів за умов великого промислового міста. На підставі даних клініко-епідеміологічного та клініко-статистичного досліджень з'ясовано, що соматоформна вегетативна дисфункція з кардіореспіраторними функціональними порушеннями становлять 10 %, соматотрофна вегетативна дисфункція з функціональними порушеннями шлунково-кишкового тракту - 5,7 %, соматоформна вегетативна дисфункція з функціональними порушеннями сечостатевої системи - 12,2 %. Установлено особистісні психологічні, соціально-психологічні та соціальні складові формування соматоформних розладів. Розроблено комплексну ступеневу диференційовану систему медико-психологічної та психотерапевтичної корекції соматоформних розладів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / С.М. Гібнер; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено характеристику особистості розлучених самотніх чоловіків, встановлено причини розлучення та чинники, що перешкоджають створенню нової сім'ї. Проведено дослідження міжособистісного спілкування та сексуального здоров'я розлучених чоловіків без партнерки. Виявлено особливості їх статевого розвитку та закономірності формування особистісних якостей, що перешкоджають успішній загальній та сексуальній комунікації. Визначено роль соціогенних, психогенних, негативних соціально-психологічних і соматогенних чинників у генезі порушення сексуальної функції й комунікативної неспроможності розлучених самотніх чоловіків. Описано клінічні форми порушення їх сексуального здоров'я та запропоновано ефективну систему психокорекції та профілактики виявлених невротичних, особистісних і сексуальних розладів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / О.Д. Шинкаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено особистісні особливості та сімейні стосунки жінок, що страждають від подружнього насильства. Сімейні стосунки за наявності синдрому побитої жінки розглянуто з точки зору теорії сімейних систем. Сім'ю вивчено як цілісний організм, в якому всі члени складають єдину систему взаємодії, тому поведінка одного неминуче впливає на поведінку іншого. Визначено, що даний синдром (Battered Woman Syndrome) проявляється специфічними порушеннями в афективній та когнітивній сферах, а також самосприйнятті. Розкрито механізм віктимізуючого впливу психотравмуючих факторів батьківсько-дитячих стосунків на особистість жінки та прийняття нею ролі жертви. Досліджено крос-культурні відмінності у сприйнятті, переживанні та використанні образливої поведінки у сім'ї в Україні та Польщі.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Е.В. Крайніков; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглядаються психологічні характеристики хворих, які перенесли стан клінічної смерті. За допомогою батареї з 6 психодіагностичних методик було досліджено три експериментальні групи (хворі, які перенесли інфаркт міокарду з зупинкою кровообігу; хворі, які перенесли гострий інфаркт міокарду, не ускладнений зупинкою кровообігу; практично здорові досліджувані). Загальна кількість досліджуваних склала 90 осіб. На підставі проведеного дослідження проаналізовано особистісні особливості хворих, які перенесли інфаркт міокарду з зупинкою кровообігу, зроблено рекомендації щодо постреабілітаційних заходів та заходів з вторинної профілактики хвороби для цієї категорії індивидів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / М.В. Зеленкова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано теоретичні та прикладні проблеми застосування комп'ютерних версій опитувальників особистості у медико-психологічних дослідженнях. Проведено порівняння головних психодіагностичних характеристик (надійність, валідність, дискримінативність та ін.) на прикладі бланкової та комп'ютерної форм опитувальника ММРІ та різних груп соматичних хворих. Запропоновано рекомендації для застосування комп'ютеризованих форм діагностичних опитувальників в медико-психологічних дослідженнях.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / О.А. Сорокіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено життєвий шлях хворих на епілепсію за допомогою автобіографічного методу. Співставлено способи подолання стресових ситуацій, пов'язаних з хворобою, типом нападів, що дозволило розв'язати проблеми детермінації стратегій подолання стресових ситуацій хворими на епідемію. Розглянуто роль соціальної підтримки як фактора, який дозволяє зменшити травмуючий вплив хвороби.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / А.В. Коцар; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано відносини подружньої залежності в жінок, хворих на невротичні розлади, показано вплив статеворольових чинників на їх становлення. Девіації статеворольового та психосексуального розвитку можуть бути чинником, що предиспонує становлення залежних відносин у жінок, хворих на невротичні розлади. Виявлено семантику залежних подружніх відносин, описаних як синдром. Вивчено особливості ранніх спогадів жінок, хворих на неврози, які знаходяться у відносинах подружньої залежності, що розкривають їх життєвий уклад і ключові травми дитинства. Виявлено особистісні чинники, що сприяють формуванню різноманітних форм залежності. Запропоновано програму психотерапії "токсичної любові".

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / О.І. Морозова-Ларіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Теоретично та практично обгрунтовано існування як фактора-чинника глибинного травматичного впливу, пов'язаного з порушенням статево-рольової ідентифікації, доведено його вагому роль у формуванні психогенної фригідності. Досліджено особливості стосунків "мати-донька" як вирішальні для формування статево-рольової системи та поведінки дорослої жінки. Показано, що вони можуть бути джерелом травматичного впливу у разі формування психогенної фригідності. За результатами одержаних даних розроблено комплекс корекційних тренінгових заходів, що є ефективним інструментом для психотерапевтичної роботи з психогенною фригідністю та спрямовані на гармонізацію статево-рольової структури.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 19.00.04 / В.Г. Марченко; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 33 с. — укp.

Аннотация: На підставі інтегрального обстеження 180-ти подружніх пар, у яких дружини хворіли на органічні розлади особистості різних типів. Визначено причини, механізми розвитку та клінічні прояви наявної подружньої дезадаптації. Виявлено роль біогенних, психогенних, соціогенних та негативних соціально-психологічних чинників у розвитку чотирьох форм дезадаптації подружжя - комунікативної, статеворольової, сексуально-еротичної та девіантної. Вивчено патологічні патерни сексуальної поведінки жінок та особливості їх комунікації з чоловіками та функціонування сім'ї. Розроблено диференційно-діагностичні критерії виявлених форм даної дезадаптації та систему їх психотерапевтичної корекції. Визначено шляхи й методи її психопрофілактики у випадку органічного розладу особистості у дружини.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / І.А. Семьонкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: На основі системного підходу до вивчення причин і механізмів порушення функціонування сім'ї, розвитку деструктивних конфліктів і подружньої дезадаптації у 98 подружніх пар визначено стан і виявлено причини порушення функції сім'ї та їх вплив на виникнення конфліктів. Вивчено роль соціальних, психологічних і соціально-психологічних чинників та особистісних відмінностей подружжя у розвитку дезадаптації подружжя. Виділено й описано форми подружньої дезадаптації та розроблено ефективну систему їх диференційованої психологічної корекції.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / М.М. Годовась; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено дослідження подружньої дезадаптації у випадку соціогенної та психогенної еректильної дисфункції у чоловіка. Вивчено особливості статевого розвитку подружжя. Показано, що невідповідність статевої конституції та несприятливе сполучення психосексуальних типів чоловіка та жінки в парі поглиблювали подружню дезадаптацію, зумовлену соціогенною та психогенною еректильною дисфункцією у чоловіка. Виявлено клінічні форми обох варіантів дисфункції, причини та механізми їх формування. Показано порушення загальної та сексуальної комунікації, статеворольової поведінки хворих та їхніх дружин, наявні у них розлади особистості та невротичні розлади.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / Г.З. Поттер; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне дослідження психічного стану, сексуальної функції та подружніх відносин у 91-ої пари з демонстративним розладом особистості у жінок. Визначено причини, умови, механізми розвитку та клінічний перебіг подружньої дезадаптації. Виявлено та клінічно верифіковано різні варіанти та форми, встановлено закономірності їх розвитку та клінічні прояви. Визначено роль соматогенних, соціогенних, психогенних, негативних соціально-психологічних, сексуально-поведінкових чинників. Розроблено діагностичні критерії щодо визначення особливостей сексуально-поведінкових розладів та подружньої дезадаптації, також відповідну систему психологічної, психотерапевтичної корекції.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины