Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Общая психология, история психологии


Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.В. Кочерга; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уточнено та конкретизовано психологічний зміст взаємозв'язку між мисленням, почуттями та уявою як цілісності, що розвиває критичність людини у пізнавальній діяльності. Розроблено нові методи дослідження та способи реєстрації взаємозв'язку досліджених категорій. З'ясовано психологічні умови становлення та підтримки гармонійного й продуктивного взаємозв'язку мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Олександр Петрович Крупський; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Г.М. Дубчак; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — Чернівці, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичне й емпіричне дослідження проблеми внутрішньоособистісних конфліктів студентскої молоді, виникнення яких у період навчання у вузі обумовлено ціннісною сферою особистості, а саме, невідповідність значущості та доступності життєвих цінностей продукує внутрішньоособистісні конфлікти, які охоплюють ряд життєвих сфер особистості. Проведений аналіз емпіричних даних дозволив виділити у змісті внутрішньоособистісних конфліктів переживання з приводу власного здоров'я, сімейного життя та матеріально забезпеченого життя. Названі цінності є змістом внутрішньоособистісних конфліктів для студентів гуманітарного та природничого факультетів протягом усього періоду навчання у вузі, від 1 до 5 курсів. Виявлено ряд психологічних особливостей процесу переживання внутрішньоособистісних конфліктів студентами вузу: наявність негативного зв'язку між "Я-реальним" та "Я-ідеальним", що є показником внутрішньоособистісної конфліктності, рівень тривожності особистості може виступати мірою неадекватності "Я-реального" та "Я-ідеального"; рівень даної конфліктності позначається на самоставленні особистості, проявах тривожності, агресивності та фрустрації. Ці показники можуть бути емпіричними референтами внутрішньоособистісних конфліктів та виступати як індикатори їх виміру. Кореляційний аналіз результатів дослідження за вибраними методиками підтверджує достатню узгодженість між ними.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.В. Диса; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 17 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Уперше розроблено психологічну концепцію взаємозв'язку творчого мислення та внутрішнього діалогу як одного з механізмів створення нового у процесі творчого мислення. Виділено елементи діалогічності у вербальних і невербальних продуктах творчої діяльності. Розглянуто процес творчого мислення у контексті психолінгвістики. Визначено місце внутрішнього мовлення у загальному потоці неусвідомлюваних мисленнєвих дій та його роль як зв'язуючого механізму безсвідомого зі свідомістю. Створено модель мовленнєвотворчого процесу як цілісності, що складається з пов'язаних між собою компонентів (етапів). Виокремлено компонент творчого процесу - внутрішній діалог, від якого залежить утворення нового, творчого смислу. Розроблено підхід до вивчення динаміки креативності мислення залежно від його діалогічності. Досліджено глибинні механізми творчого мислення, проблему взаємозв'язку мислення й мовлення. Розроблено й апробовано найбільш ефективні методи вивчення творчого мислення та обгрунтовано умови його розвитку. З'ясовано механізм впливу діалогічних форм навчання на підвищення креативності мислення. Поглиблено психологічні знання щодо процесу творчості та внутрішнього діалогу як природної властивості мислення. Визначено психологічні особливості внутрішнього діалогу як механізму утворення нового смислу у творчому процесі. З'ясовано чинники, що впливають на розвиток креативності мислення та академічної успішності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / В.І. Кайгер; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено й проаналізовано з позицій етнофункціонального підходу загальний стан етнічної самосвідомості німців-переселенців в незалежній Україні, емпірично виявлено психологічні чинники, що впливають на формування, посилення та розвиток депресивних виявів у психіці респондентів. Показано етнопсихологічні особливості мігрантів з урахуванням їх специфічного історичного досвіду та сьогоднішніх реалій соціально-економічного життя України. Розроблено методи діагностики, профілактики та психотерапій етнозумовлених депресій за даних етнопсихологічних умов. Запропоновано та випробувано методику діагностування, профілактики та психотерапій етнозумовлених депресій.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / А.А. Студенікін; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню природи когнітивного стилю та його впливу на поведінку індивіда у сфері спілкування. Проведене теоретичне та експериментальне дослідження показало, що механізм когнітивного стилю виявляється в характеристиках образу інших людей та самого себе, що дозволило виділити два протилежних особистісних типи, з особливостями їх проявів поведінки у сфері спілкування. Відмінності між ними полягають в різних стратегіях спілкування, а саме в об'ємі, мотивах спілкування, в позитивності оцінки партнерів по спілкуванню. Отримані результати дозволяють підійти до типологізації суб'єктів спілкування і дають змогу в майбутньому будувати прогноз на основі вимірювання когнітивного стилю.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.О. Любченко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: У новому аспекті досліджено традиційні психологічні поняття - свідомість, здібності, "Я - концепцію", розвиток особистості, поглиблено їх розуміння. Запропоновано психологічну інтерпретацію таких феноменів релігійного життя особистості як покаяння, сповідь, молитва, ісіхія, боротьба з пристрастями, розглянуто їх супровідні процеси у контексті психології особистості. Проведено якісний аналіз природи особистісних змін, духовного зростання православної людини. Досліджено феномен автотрансформації. У психологічному контексті розглянуто релігійну обдарованість та містичний досвід. Визначено умови та методи автотрансформації, що існують у східнослов'янському християнстві.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.О. Назаров; Ун-т внутр. справ. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: На основі вивчення структури, умов і динаміки первинної (термінової, але недосконалої) психологічної адаптації курсантів до умов життєдіяльності навчальних закладів МВС України виявлено механізми її здійснення, які обумовлені індивідуально-характерологічними особливостями курсантів. Запропоновано теоретико-методологічні і практичні рекомендації щодо організації психолого-педагогічного супроводу початкового етапу навчання і служби курсантів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.А. Бреусенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано змістовий аналог ціннісно-смислової сфери особистості - "досвід екзистенціального діяння". Запропоновано рівневу модель організації та генезису ціннісно-смислової сфери особистості, яка складається з рівнів: глибинно-універсального, первинно-колективного, індивідуального, вторинно-колективного, вершинно-універсального. Розроблено стадіальну модель динаміки екзистенціальної кризи (висхідна (передкризова), маніфестації кризи, реакції на кризи (вибору), знаходження ресурсу протидії, трансценденції та боротьби, подолання залишкових явищ, випробування новоутворень, а також досягнення екзистенціальної кризи). Емпіричне дослідження побудовано як моделювання ситуації подолання кризи за допомогою методу "Створення чарівної казки".

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / І.А. Страцинська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено своєрідну дискретно-вузлову структуру та метрику довготривалості життєвого шляху творчої особистості. У хронологічній довготривалості життєвого шляху даної особистості виявлено низку вікових точок, які виконують роль подвійних вузлів, у яких мають місце найбільш яскраві прояви самовизначення, самоздійснення та самореалізації творчої особистості, особистісні злами, кризи та творчі старти. Установлено чітку дискретну метрику довготривалості часу її життя, яка визначається законом відліку часу власним годинником індивіда. Показано чітку узгодженість подвійних вузлів з точками фазових сингулярностей, зумовлених дискретною метрикою довготривалості часу життя творчої особистості. Вікові точки ранніх і пізніх стартів у її життєвому шляху визначаються відповідними точками фазових сингулярностей у довготривалості життя. За законом відліку часу життя індивідуальний життєвий шлях окремо взятої творчої особистості має власну дискретно-вузлову структуру з індивідуальною метрикою. За різної довготривалості метрики життя дискретно-вузлова структура виявилася повністю ідентичною за зазначеним законом.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.А. Орищенко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше теоретично та емпірично розглянуто структуру емпатії на формально-динамічному, якісному, а також змістовому рівнях. Змістовний рівень представлено показниками емпатичної спрямованості, досліджено її компонентний склад. Визначено характер взаємовідносин між якісними та змістовими показниками емпатії, здійснено диференційно-психологічний аналіз їх поєднань. Доведено та вивчено взаємозв'язки змістових показників з широким спектром властивостей особистості, проаналізовано психологічні портрети осіб з різною індивідуальною структурою емпатії (своєрідність якісно-кількісного поєднання її показників). Розвинуто уявлення про емоційність (стійка властивість індивідуальності) як фактора, що структурує показники емпатії. Розроблено тест-опитувальник показників емпатичної спрямованості (методику діагностики змістових показників емпатії).

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Л.І. Романовська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив когнітивно-стильових особливостей на процес розуміння тексту. Виявлено залежність процесу та результативності від когнітивно-стильових детермінант. З'ясовано, що розуміння тексту не може бути досягнуте за домінування одного з когнітивних стилів, оскільки кожна з когнітивних функцій забезпечує певний аспект цього процесу. Показано, що роль когнітивних особливостей у процесі розуміння є різною. Доведено, що процес розуміння тексту розгортається як послідовна реалізація певних когнітивних функцій, а саме: складнісно-простої - прийняття або неприйняття інформації; аналітико-синтезової та конкретно-абстракційної - розшарування текстової інформації, які взаємопов'язані та присутні протягом усього процесу розуміння; глобалізаційно-специфікаційної - інформація розкривається для суб'єкта як значима загалом, ціннісна для культури особистості; імпульсивно-рефлективна - переживання сутнісних елементів тексту. Проаналізовано послідовність застосування когнітивних функцій у даному процесі. Зазначено щодо нерівномірності розвитку епістомологічних можливостей особи. Зауважено, що глобалізаційно-специфікаційна функція, необхідна для повноти розуміння, опосередковується не усіма дослідженими, проте вихідні функції, наприклад, аналітичність - синтезованість, мають щонайширше застосування. Виявлений порядок їх застосування у процесі розуміння тексту відображає послідовність постання в онтогенезі. Наголошено, що найповніше розвинені когнітивні функції, які забезпечують загальне сприйняття тексту як причетного чи не причетного суб'єкта (складність - простота) та функції, що забезпечують повсякчасний розгляд тестів (аналітичність - синтетичність, конкретність - абстрактність, полезалежність - поленезалежність), а також інтроспективна функція (імпульсивність - рефлексивність). Відзначено, що найменш розвиненою є глобалізаційно-специфікаційна функція, яка має розкрити соціокультурну феноменологію тексту.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ю.Я. Мединська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше запропоновано модель структури психічного апарату, згідно з якою глибинний рівень психіки (колективне несвідоме) є дворівневим, тобто є певним континуумом від універсального, етнічно недиференційованого прошарку до етнічно-специфічного. Надано визначення етнічного менталітету як психічної структури інформаційного характеру, змістове поліпшення якої спричинює етнічну ідентичність. Доведено доцільність означення етнічного менталітету як форми маніфестації колективного несвідомого у тенденції переважання його етнічно-специфічного прошарку. Здійснено теоретико-прикладне дослідження загальновідомої універсальності архетипічних мотивів, а також етнічно-специфічного аранжування міфологічних світоглядних систем. Розвинуто теоретичні підходи щодо особливостей українського менталітету у контексті глибинно-психологічної інтерпретації одержаних результатів експерименту.

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Н.Ф. Каліна; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2000. — 32 с. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичні та методологічні основи нового психотерапевтичного підходу - лінгвістичної психотерапії, яка визначається як пансеміотичний вплив на дискурс клієнта, що грунтується на системному аналізі несвідомих засад психотерапевтичного спілкування. Проаналізовано процес мовного самоконституювання особистості в екзистенційно значущій ситуації присутності уособленого психотерапевтом Символічного Іншого. Описано систему дискурсивних практик психотерапії, експліковано епістему даної області гуманітарного знання. Розглянуто практичні приклади терапевтичної роботи в рамках запропонованого підходу, визначено його специфіку у порівнянні з іншими психотерапевтичними школами.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / М.І. Яновський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено теоретичне й експериментальне дослідження впливу кінематографічного відеоряду на людину. Розроблено модель механізмів такого впливу, що містить положення про психологічну специфіку кіно, особливості психологічного ефекту впливу кінематографу на глядача. Наведено класифікацію типів кінокадрів та їх монтажу. Проаналізовано імовірні механізми їх психологічного впливу. З'ясовано, що кожному з проаналізованих типів кадрів і монтажу відповідає певний тип організації психічних процесів глядача та їх споглядання. В узагальненій формі їх можна представити як "занурення" в інтенсифіковані афективні стани; задане, "рамкове" оцінювання себе; споглядання своєї суб'єктивності у межах безпосереднього досвіду. Експериментально досліджено ефективність розробленої моделі, можливість її застосування для прогнозування психологічних ефектів за сприйняття певних форм побудови кінематографічного відеоряду. Відзначено, що запропонована модель може бути використана як засіб для психологічної експертизи кінофільмів.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / І.О. Котик; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Розкрито психологічні механізми впливу рефлексії на становлення та розвиток суб'єктності індивіда, виявлено взаємозв'язок між рівнями розвитку рефлексії та суб'єктності. Розроблено, теоретично обгрунтовано та практично впроваджено оригінальну методику розвитку суб'єктності школярів шляхом розвитку їх рефлексії. Зазначено, що запропонована методика передбачає діалогічне пізнання певного етапу розвитку суспільства та засвоєння притаманного даному етапу рівня рефлексії, що є рефлексивним механізмом становлення суб'єктності.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.В. Яремчук; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше досліджено міфологічний компонент у структурі ментальності особистості у глобалізаційну епоху та розглянуто глобальність й етнічність як полюсні тенденції прояву міфологічного компоненту ментальності особистості. Уперше запропоновано розгляд міфологізації етнічної ідентичності особистості й індивідуального авторського творення як альтернативних засобів актуалізації та трансформації енічної ментальності. Визначено психокультурні чинники міфологізації етнічної ідентичності за умов культурної глобалізації. Співвіднесено якісні особливості індивідуальної авторської міфотворчості Л.Українки зі специфікою процесу самоактуалізації творчої особистості у контексті української ментальності. Введено поняття індивідуального авторського міфу в структуру системного прикладного психологічного дослідження міфологічного компоненту ментальності. Розвинуто уявлення про характер взаємовідносин між архаїчним й індивідуальним авторським міфом, зважаючи на архетипи колективного несвідомого в ментальності особистості. З застосуванням методу психо-історичної реконструкції (І.Г.Білявського) вивчено глобальні й етнічні виміри визначеного ахетипу колективного несвідомого (архетипу Світового Дерева). Апробовано психосемантичний аналіз для дослідження "Я"-маніфестації архетипу Світового Дерева в індивідуальній авторській міфотворчості, показано евристичний потенціал методу міфокритики (Н.Фрая) у культурно-історичній психології. Розроблено структуру системного прикладного дослідження міфологічного компоненту ментальності особистості на методологічній засаді історичної психології І.Г.Білявського.

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / О.Є. Самойлов; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1999. — 28 с. — укp.

Аннотация: Проблема теоретизації уявного заходить в глухий кут традиційно спрощеного уявлення про хід пізнання. В основі цього уявлення лежить орієнтація на звичну для раціонального розуміння логічну інтерпретацію дійсності. Однак, незважаючи на очевидну обмеженість такої інтерпретації, сучасний етап культурно-історичного розвитку суспільства не передбачає іншого способу організації пізнання. З врахуванням цього, автор виходить з ідеї необхідності усвідомлення відносності логічного структурування знання. Це дозволило йому створити гнучку систему організації теоретичних міркувань, в якій логічне конституювання передбачає подальше смислове переструктурування. У результаті ним створена ефективна понятійна система, що дозволяє не тільки усвідомити суть процесу прогнозування і формувати і формулювати його теоретично, тобто без звернення до емпіричного досвіду, а лише на основі сформульованих понять, встановлених правил оперування ними і виведених законів організації висновків.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / М.І. Радченко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено специфіку особистісної саморегуляції дорослих, які мають розумово відсталих дітей (РВД) за умов хронічної екстремальності, визначено особливості психокорекційної роботи з даною категорію осіб. Встановлено, що під впливом багатьох несприятливих соціально-психологічних факторів у батьків, які мають РВД, формуються особистісні якісні властивості, що виділяють їх з загального ряду, створюють специфіку їх бачення й оцінки навколишньої дійсності, зокрема, завищений рівень егоцентризму та підозрілості, демонстративність, негативне світовідчуття та світосприймання, звужену вибірковість контактів, труднощі у вираженні власних почуттів, нав'язливий характер переживань, самозвинувачення, зниження рівня соціальної та психологічної компетентності, почуття відчуження й ізольованості. Виявлено етапи їх пристосування до несприятливих умов, описано компенсаторні механізми та новоутворення, що формуються на кожному етапі. Доведено, що психокорекційна робота з даною категорією батьків має будуватися з урахуванням характеру особистісних змін, що відбуваються на кожному з етапів адаптації.

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / С.П. Третьяков; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше на підставі застосування особистісно-ситуаційного підходу проведено дослідження феномену агресії. Уточнено деякі теоретичні уявлення про форми та види агресивної поведінки, структуру та види агресії. Встановлено особливості проявів непротиправної агресивної поведінки у дорослих, що належать до "групи ризику". З'ясовано чинники, що впливають на форми її вираження. Вивчено особистісні, характерологічні та психодинамічні якості працівників служб охорони, що сприяють формуванню різних форм агресивної поведінки. Встановлено вплив деяких особистісних та ситуаційних факторів на агресивність досліджуваних осіб, зокрема актуального самовідчуття та самоставлення, стосунків у сім'ї, з колегами, керівництвом. Доведено, що механізм агресивної поведінки може бути представлений у вигляді чотирьох взаємопов'язаних чинників: збудливості, завуальованої жорстокості, негативізму та почуття провини. Запропоновано корекційну програму з елементами психотренінгу для профілактики та усунення агресії та агресивної поведінки у працівників служб охорони. Експериментально доведено ефективність розроблених заходів й обгрунтовано доцільність їх застосування для розв'язання завдання корекції агресивних форм поведінки та оптимізації особистісних утворень.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины