Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Архитектура / Теория архитектуры, реставрация памяток архитектуры


Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / В.В. Вечерський; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості становлення та розвитку архітектури та містобудування доби Гетьманщини (1648 - 1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. Досліджено джерельну базу, наголошено на важливості картографічних матеріалів з історії містобудування та джерельній значущості пам'яток містобудування й архітектури. Вивчено соціально-економічні, культурні та фахові засади формування архітектури та містобудування, закономірності формування, розвитку містобудівних утворень (міст і сіл), оборонних і монастирських комплексів. З'ясовано розпланувально-просторові вирішення й архітектурно пластичні, стильові особливості основних типів будівель і споруд. Доведено та вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного та містобудівного розвитку, а також наведено класифікацію типів монастирських комплексів. Визначено панівну стилістику архітектури доби Гетьманщини, а також місце та роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури.

Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / О.В. Рибчинський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Науково узагальнено результати попередніх досліджень архітектури ринкових площ в Європі та Україні. Із застосуванням розроблених і традиційних методик визначено історичні передумови, принципи та закономірності формування архітектурно-планувальних типів і композиційно-стилістичних особливостей периметральної забудови ринкових площ. Встановлено, що у кінці XVIII - на початку XX ст. спорудження й об'ємно-просторове розширення забудови створили якісно новий образ ринкових площ. Проаналізовано чинники впливу, що дозволило створити цілісну картину формування забудови ринкових площ. Виявлено стан збереженості споруд, запропоновано метод визначення їх цінності та надано рекомендації щодо збереження периметральної забудови ринкових площ міських поселень Галичини.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / Ю.Р. Диба; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано нові матеріали натурних, історико-бібліографічних та історико-архівних досліджень, що дозволило розширити перелік українських храмів-ротонд. Відомі храми-ротонди систематизовано за принципом інформативності та достовірності матеріалів натурних досліджень, фіксацій та обгрунтованістю їх архітектурної інтерпретації. Визначено основні закономірності побудови планувальної та об'ємно-просторової структури архітектурної форми храмів-ротонд. Обгрунтовано прийняті рішення щодо їх планувальних та об'ємно-просторових реконструкцій. Проаналізовано ідейний зміст архітектурного образу храмів-ротонд. Визначено основні тенденції розвитку архітектурно-композиційних традицій храмового ротондального будівництва княжої доби.

Источник: Автореф. дис... д-ра архіт: 18.00.01 / С.О. Шубович; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1999. — 34 с. — укp.

Аннотация: Архітектурну композицію розглянуто крізь призму архетипів людини, найбільш ясно відбитих у міфології та міфопоетиці. Відповідно, розкрито їхню роль в художній творчості і в творчості архетектурній як синтезуючі різні види мистецтва. Просторова основа архітектурної композиції співвіднесена з просторовою моделлю світу, з міфологічним універсумом, що дозволило розкрити нові грані в естетичній цілісності архітектури.

Источник: Автореф. дис... д-ра архітектури: 18.00.01 / Світлана Олександрівна Шубович; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / О.В. Конопльова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено вплив соціальних та особистих чинників на змістовність архітектурної ідеї. Надано характеристику основних професійних засобів архітектора - понятійного апарату та архітектурної графіки. Виявлено роль понятійних та образних засобів та відображено в теоретичній моделі їх взаємодію в процесі формування ідеї в творчій діяльності архітектора. Надано методичні рекомендації стосовно технології ведення творчого пошуку.

Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / О.Є. Фондорко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто архітектурну композицію як результат зчленування різнонаправлених осьових фрагментів та їх об'єднання в естетичне ціле. Висвітлено семантику локальних координатних систем, їх місце у світосприйнятті людини та причини сталості систем в архітектурі різних епох і народів. Простежено, як локальні координатні структури перетворюються в архітектурі на складні різнонаправлені під впливом географічних умов та функціональних вимог. Головна проблема дослідження - складність об'єднання координатних структур у естетичне ціле, що є архітектурною композицією. На підставі порівняльного аналізу концепцій та архітектурної практики встановлено механізм та засоби об'єднання різнонаправлених координатних структур. Розроблено модель композиційного об'єднання різнонаправлених координатних архітектурних структур за результатом теоретико-емпіричного аналізу концепцій та творів архітектурних споруд.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / Н.С. Соснова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Виявлено та введено до реєстру 281 садибно-парковий комплекс кінця XVIII ст. та 450 - середини XIX ст., що дало змогу доповнити загальну картину розвитку європейського садово-паркового мистецтва та визначити особливості творення ландшафтної архітектури Галичини. Вперше введено до наукового обігу документальні плани садибно-паркових комплексів сіл Галичини середини XIX ст. (116 об'єктів). Розкрито закономірності функціонального формування простору садибно-паркового комплексу та його залежність від ландшафтної ситуації. Виявлено особливості формування архітектурно-ландшафтного укладу садибно-паркових комплексів Галичини кінця XVIII - початку XX ст.

Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / С.І. Топилко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено особливості та принципи формування архітектурно-планувальної структури містечок Галичини, закладених у другій половині ХVI - ХVII ст. Виконано гіпотетичні реконструкції архітектурно-планувальної структури містечок, визначено типологію за ступенем розвитку планувальної структури. Відтворено цілісну картину розвитку містечок - прослідковано основні етапи еволюції від часу закладення до наших днів. Висновки роботи можуть бути використані для формування пам'яткоохоронних заходів щодо збереженої історичної планувальної структури та для опрацювання напрямків сучасного розвитку архітектурно-планувальної структури історичних поселень регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. архітект.: 18.00.01 / Ю.В. Лукомський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано матеріали польових і науково-теоретичних досліджень хрестово-баневих церков Галицької архітектурної школи (ГАШ) XII - XIII ст. Для наукового обігу запропоновано результати нових архітектурно-археологічних досліджень чотирьох хрестово-баневих церков давнього Галича. Відзначено, що церкву "На Царині" знайдено та відкрито вперше. Удосконалено та апробовано на галицьких пам'ятках методики: архітектурно-археологічних натурних досліджень, систематизації об'єктів за архітектурно-планувальними та конструктивно-технологічними вирішеннями їх збережених матеріальних субстанцій; порівняльного аналізу об'єктів з широким колом типологічних аналогів; метричного аналізу планів фундаментів й гіпотетичної реконструкції планів на рівні наземних стін; архітектурно-композиційного аналізу. Виявлено закономірності розвитку планувальних і конструктивних особливостей хрестово-баневих церков X - XIII ст., які полягають у поступовому ускладненні з часом архітектурно-планувальної структури храмів, вдоконаленні та реалізації технологій влаштування їх фундаментних конструкцій. Уточнено датування об'єктів, а також розроблено хронологію інших пам'яток монументального будівництва, які є витворами ГАШ. Здійснено науково обгрунтовані планувальні та об'ємно-просторові графічні реконструкції давньогалицьких хрестово-баневих церков.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / М.Б. Яців; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розкрито особливості та засоби втілення архітектурної та богословської сутності світла в архітектурно-просторовій організації української церкви, встановлено значення природного та штучного світла у формуванні структури та простору, архітектоніки церковної будівлі, виявлено закономірності формування світлового середовища церкви у часовій динаміці богослужінь. Проаналізовано архітектоніку світла українських церков різних типів і періодів розвитку церковного будівництва за характером розподілу у просторі та інтенсивністю світлових потоків. Встановлено архітектурно-просторові принципи, прийоми та засоби організації світлового середовища основних типів української церкви. Зазначено, що архітектура християнського храму східного обряду є архітектурою світла. Аргументовано необхідність переносу принципів організації світлового середовища традиційної церкви в практику сучасного проектування українських церков.

Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / В.М. Петрик; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено головні структурно-планувальні елементи міст Київської Русі - городів, на прикладі Перемишля, Галича, Звенигорода, Теребовлі, Львова. Обгрунтовано використання поняття "стольний город" у дослідженнях з історії архітектури України. Запропоновано модель функціонально-просторової організації стольного города XI - XIII ст. Зазначено, що моделювання дало змогу виявити принципи функціональної організації даних городів і критерії впливу на їх розвиток. Визначено методи розпланування визначних архітектурних ансамблів і комплексів на території стольних городів Галицької землі, характерні риси їх функціональної, планувальної та просторової структури. На основі комплексного аналізу функціонально-просторової організації та архітектурно-планувальної структури виявлено основні епати та особливості розвитку їх архітектурно-просторової організації з ХІ до кінця ХІІІ ст.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / М.В. Поліщук; Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено регіональну своєрідність морфологічного ладу єврейських містобудівних комплексів-штетлів XV - початку XX ст. у структурі історичних поселень України та проведено комплексний аналіз їх збереженості. Проаналізовано архітектурно-просторову організацію штетлів зазначеного періоду у структурі історичних поселень Поділля та встановлено її базові типи об'ємно-просторової, планувальної, функціональної та естетичної структур. Розроблено класифікацію всіх історичних містобудівних утворень Поділля за станом збереженості в них історичного планування та об'ємно-просторового шару, 70 - 97 % якого впродовж XV - початок XX ст. складала рядова єврейська житлово-виробнича забудова. Розроблено пропозиції щодо охорони містобудівної спадщини та історичної своєрідності середовища старовинних містобудівних утворень Поділля.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / Х.С. Бойко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виявлено характеристики архітектурно-просторового укладу єврейських дільниць у містах і містечках Галичини у кінці ХVІІІ - на початку ХХ ст. Визначено та досліджено особливості просторового укладу єврейських дільниць, проведено їх композиційно-розпланувальний аналіз. Типологію архітектурно-просторових характеристик єврейських дільниць підпорядковано до історичної розпланувальної структури міст на підставі виявлення типів територіального розподілу єврейського населення у містах.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / Г.В. Шевцова; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт.. — К., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано історичну періодизацію розвитку вулиці. Представлено критерії, що обумовили становлення Хрещатика як центральної вулиці Києва. Підсумовано визначні періоди формування Хрещатика. Введено в професійний обіг нові архівні та проектні документи, встановлено авторство багатьох споруд, розроблено схеми забудови вулиці станом на 1915 р. Досліджено специфіку фасадної архітектури Києва кінця ХІХ ст. Представлено особливості стилістичного формування забудови Хрещатика. Виявлено унікальні архітектурно-будівельні традиції, що поширилися з даної вулиці на центральні райони міста. Вставлено елементи гармонізації забудови Хрещатика на межі ХІХ - ХХ ст. та критерії спорідненості сучасної забудови вулиці з утраченою. Розроблено план-схему з зазначенням дисгармонійних елементів простору. Створено стратегію диференційного підходу до забудови, згідно з якою зроблено зонування вулиці за чотирма режимами допустимих реставраційних втручань. Запропоновано засоби гармонізації забудови Хрещатика.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / А.О. Кадуріна; Нац. акад. образотвор. мистец. та архіт. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Висвітлено етапи розвитку дитячих дошкільних закладів (ДДЗ) у світовій практиці. Проаналізовано архітектурні особливості та вплив педагогічних методик на архітектуру дитячих закладів. Здійснено архітектурне дослідження існуючих дитячих садків на прикладі Одеси. Проведено тестування дітей дошкільного віку з метою вивчення особливостей дитячого сприйняття. Виявлено невідповідності архітектурно-художніх рішень ДДЗ дитячому перцептивному образу громадських споруд. Розроблено теоретичні принципи для проектування архітектурно-художнього образу дитячого садка, які інтерпольовано на елементи оформлення ДДЗ за допомогою використання необхідних засобів виразності.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / М.П. Кіба; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено розвиток церкового будівництва у кінці XVIII - на початку XX ст. у контексті історичної традиції українського римсько-католицького зодчества. Установлено, що в архітектурі римсько-католицьких церков регіону були втілені традиційні структурно-морфологічні, стильові й композиційні рішення, а також нові форми, що відповідали напрямкам європейського культового зодчества кінця XVIII - на початку XX ст. Відзначено, що засади формоутворення храмів збагачені культурою полінаціональних (у містах) і мононаціональних (у колоніальних поселеннях) релігійних спільнот, що дало змогу виявити національну специфіку зодчества. Внаслідок незадовільного стану та руйнування церков запропоновано напрямки поновлення збережених храмів.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / Р.Б. Гнідець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості становлення використання баневої просторової структури в українському храмобудуванні. Виявлено конструктивні фактори вирішення баневої структури українських храмів. Використано метод розрахунково-числового експерименту, який підтвердив факт вибору будівничими баневої форми та конструкції просторової структури з урахуванням архітектоніки та конструктивно-будівельної доцільності. Встановлено принципи та національні ознаки формування архітектоніки баневої структури українських церков, розроблено пропозиції щодо нових напрямків розвитку архітектури українських баневих церков з використанням сучасних будівельних технологій та матеріалів.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / П.А. Нагорний; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 23 с. — укp.

Аннотация: Уперше сформульовано концепцію, принципи й методику перетворення історичного центру міста, висвітлено її архітектурно-дизайнерські й ергономічні аспекти. Удосконалено механізм і типологію формування елементів дизайну у міському просторі відповідно до образу життя городян. Установлено основні образно-типологічні й змістові характеристики дизайнерської складової середовища історичного центру, показано її неоднорідність у контексті динаміки власних параметрів та стійкості зв'язків з іншими компонентами міського ансамблю. Виявлено способи взаємозв'язку різних пластів предметно-просторового середовища (ППС) та їх архітектурно-містобудівної активності й рівня мобільності. Уперше міське середовище розглянуто як цілісний об'єкт містобудівного проектування та дизайнерського наповнення, що сприяє спадкоємності архітектурно-містобудівного процесу, забезпечує збереження історико-культурної спадщини, а також послідовне формування й розвиток великих міст щодо регіональних і місцевих особливостей. Розроблено методику перетворення житлового середовища історичного центру міста з урахуванням ролі й можливостей елементів міського дизайну як способу й засобу гуманізації середовища життєдіяльності городянина.

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / І.І. Крейзер; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено композиційні принципи щодо пластичності у вітчизняній декоративній архітектурі кінця 1920 - 1950 рр., що зародилась та розвивалась паралельно авангардному напрямку, зокрема, "перехідного періоду", а також стиль "сталінська архітектура". Виявлено основні етапи розвитку уявлень про стиль Ар Деко в архітектурі вітчизняних та західних досліджувачів. На підставі результатів вивчення вітчизняної архітектури даного періоду з трьох позицій - семантики (змістів), морфології (архітектурні форми) та синтаксису (композиційні техніки) показано, що її мова побудована за тими принципами, що і мови західноєвропейського й американського різновидів стилю Ар Деко, а відмінними рисами є ідейність, монументальність, гіперболізація. Виявлено три етапи розвитку пластичної мови у вітчизняній архітектурі у контексті західноєвропейського й американського різновидів стилю Ар Деко. Відзначено, що кожен етап характеризується формуванням особливого типу та називається: конструктивний, ретроспективний і ретроспективно-орнаментальний.


[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины