Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Искусствоведение / Изобразительное искусство


Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / О.В. Макойда; Львів. акад. мистецтв. — Л., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено життєвий і творчий шлях станіславського художника О.Сорохтея, виявлено обставини формування його світоглядних та художніх пріоритетів. На підставі вивчення біблійних циклів визначено стилістичні особливості творчого методу митця. Висвітлено аспекти духовно-етичних пошуків художника, встановлено вплив європейського мистецтва, зокрема, експресіонізму, на його творчість. Виявлено чинники формування експресіоністичної манери у творчості О.Сорохтея. Проаналізовано твори сакрального характеру, встановлено художні особливості та аналогії у зіставленні з творами спорідненої тематичної групи. Здійснено каталогізацію творів релігійної тематики. Простежено зв'язок творів художника з витоками народної творчості у контексті засобів художньої виразності. Впроваджено у науковий обіг групу маловідомих творів митця.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / В.В. Стасенко; Львів. акад. мистец.. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Простежено шляхи втілення авторських особливостей у галицькій гравюрі XVII ст., з'ясовано генезу та головні етапи розвитку ідео-візуальної природи образів Христа та Богородиці. На підставі комплексного аналізу різноманітних пам'яток крізь призму актуальних досліджень духовного життя Галичини XVII ст. в компаративному контексті з продукцією інших видавничих осередків визначено головні тенденції розвитку художньо-образної мови, інтерпретації адоративних і житійних образіа Христа та Богородиці. Прослідковано взаємовплив видавничих осередків і провідних галицьких граверів на розвиток художньої мови книжкової ілюстрації, характер трактування основних сюжетів, з'ясовано особливості інтерпретації канону в книжковій ілюстрації.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / О.В. Ламонова; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2006. — 34 с. — укp.

Аннотация: Уперше розглянуто українську книжкову графіку кінця 50-х - початку 70-х рр. як цілісне явище. Проаналізовано творчість Г.Якутовича, С.Адамовича, Л.Базилевича, О.Данченка, І.Селіванова, Г.Малакова, О.Губарєва, Г.Зубковського, В.Куткіна, Н.Лопухової як складова частина загального процесу, що проходив в українському мистецтві періоду "відлиги". Вперше піддано науковому аналізу та розглянуто відомі твори під новим кутом зору, а саме: як етапи єдиного художнього явища.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Н.В. Мархайчук; Харкі. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження актуального для сучасного мистецтвознавства питання розвитку вітчизняного нефігуративного живопису XX ст. З урахуванням факту малодослідженості зазначеної проблеми за методологічну основу обрано інтегративну модель, яка дає змогу глибоко проникнути у суть поставлених завдань. Здійснено систематизацію напрямів вітчизняного нефігуративного живопису 1990-х рр. Комплекс усіх існуючих проблем нефігуративу розглянуто на прикладі концепції ненаративності, яка виникла на початку 1990-х рр. та сприяла розвитку теоретичного дискурсу. На підставі результатів проведених мистецтвознавчих досліджень сформульовано основні концепти ненаративного живопису. Показано вплив художньо-естетичних традицій далекосхідного мистецтва на формування концепції ненаративності, проведено аналогії та продемонстровано відмінності між ненаративним живописом та Color Field. Особливу увагу приділено визначенню місця національних традицій у практиці ненаративності.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / М.К. Левицька; Львів. акад. мистец. — Л., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми інтерпретації стилів і напрямків західноєвропейського мистецтва кінця XVIII - першої половини XIX ст. у портретному малярстві Львова. На підставі комплексного аналізу широкого кола творів визначено провідні тенденції розвитку портретного жанру у львівському малярстві кінця XVIII - середини XIX ст. Окреслено основні етапи еволюції трактування людського образу залежно від стилістичного забарвлення епохи. Прослідковано взаємовпливи місцевих традицій та новітніх європейських тенденцій, що творчо інтерпретувалися малярами-портретистами. Виявлено ряд невідомих до цього часу творів, встановлено авторство окремих художників. Проаналізовано типологічні та художньо-стильові особливості львівського портрета у контексті тогочасних естетико-художніх концепцій.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Я.В. Бондарчук; Львів. акад. мистец. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Введено до наукового обігу твори іконопису, портретного малярства, скульптури, графіки Острожчини другої половини XVI - першої половини XVII ст., які досі були невідомі в мистецтвознавчій літературі. Комплексно висвітлено мистецтво Острозького осередку епохи академії в аспекті взаємодії з релігійно-філософськими концепціями всесвіту, Бога та людини середньовічної, а також ренесансної культури. Взаємодію західноєвропейських ренесансних та середньовічних (греко-слов'янських та візантійських) художніх традицій розглянуто через призму взаємозв'язків світоглядів двох епох. Проаналізовано механізм ідейного та художнього синтезу двох культур, шлях трансформації ідей середньовіччя в ідеї Відродження та відображення цього процесу в пам'ятках мистецтва. Виявлено глибинні внутрішні аналогії в розвитку філософської думки та художньої творчості, у процесах мисленно-логічного та художньо-образного пізнання світу. Визначено місце Острозького осередку в мистецтві та культурі України XVI - XVII ст., його роль в ствердженні ренесансного стилю в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Нгуен Нгіа Фіонг; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.05 / Л.Д. Соколюк; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2004. — 35 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено мистецьку діяльність М.Бойчука та проаналізовано його концепцію розвитку українського мистецтва у XX ст. Визначено роль школи М.Бойчука у процесі відновлення національної самобутності українського мистецтва. Визначено етапи розвитку школи М.Бойчука - від неовізантизму до "українського монументалізму" (бойчукізму), проаналізовано еволюцію творчого методу митця, з'ясовано вплив на його формування соціально-історичних та політичних змін в Україні. Виявлено зв'язок педагогічних та творчих методів школи з проблемами та творчими пошуками у світовій художній культурі першої третини XX ст., одним з яскравих явищ якої є культура українського національного відродження.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / А.Ю. Кондратюк; Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено семантику та стилістичні особливості монументального живопису Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври 1720 - 1730 рр. Пам'ятку розглянуто в контексті загальноєвропейського художнього процесу XVII - поч. XVIII ст. Простежено богословську програму стінопису церкви. Це дало змогу визначити ступінь взаємодії теології та мистецтва українського бароко. На прикладі ансамблю храму Св. Трійці виявлено топологічні й специфічні риси монументально-декоративного розписів Києво-Печерської малярської школи, розглянуто стінопис храму та втілення в ньому барокового синтезу мистецтв.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Н.Р. Кубриш; Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто міфопоетику як тип модерністського мислення XX ст. Показано прояв міфологем і архетипів у скульптурі українських майстрів О.Архипенка та І.Кавалерідзе (мати, герой, жертва, мандрівник, гора) у взаємозв'язку зі світовим образотворчим мистецтвом. Показано архетипічну основу художніх образів скульпторів. Виявлено глибинні національні витоки їх творчості. Висвітлено роль міфопоетики у формуванні нових стилістичних засобів вираження. На підставі порівняльного художнього аналізу виявлено загальне й особливе в міфопоетичній спрямованості їх творчості. Розкрито гуманістичний, життєстверджуючий характер скульптури О.Архипенка та І.Кавалерідзе в контексті кризової ситуації XX ст.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / І.М. Дундяк; Львів. акад. мистец. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено західноукраїнські процесійні ікони XVII - XIX ст. як оригінальне малодосліджене явище українського мистецтва. На основі комплексного аналізу з'ясовано генезу даної типологічної групи ікон, встановлено найдавніші процесійні ікони. Прослідковано суспільно-культурний контекст використання зазначених ікон у XVII - XVIII ст., а також зміну функціонального призначення. Проведено типологічний поділ процесійних ікон за зображеннями лицевої та зворотньої сторін. Виділено основні іконографічні сюжети та проаналізовано найхарактерніші, враховуючи специфіку позаіконостасних зображень. Акцентовано увагу на художніх особливостях даних ікон: стилістиці малярства та відображенні історичних мистецьких стилів у зображеннях, тенденціях, характері та формах декору.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Т.Б. Смирнова; Акад. образотворч. мистец. і архіт. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі виникнення та еволюції німецького пейзажного жанру доби Відродження в контексті докорінної перебудови світогляду. Розглянуто проблему концептуальної цілісної та стадіальної неповторності німецького живописного та графічного пейзажу, а також чинники, що зумовлюють унікальність даного явища. Вперше запропоновано комплексний аналіз арсеналу стилістичних засобів, адекватних своєрідній концепції німецького ренесансного пейзажу, а саме: закономірностей композиційної побудови в контексті ідейного навантаження, міри реальності краєвидів, багаторівневості символічних структур німецького пейзажу та специфіки емоційного сприйняття традиційних категорій. У науковий обіг введено нові підходи до комплексного аналізу національного варіанту пейзажу в системі жанроутворюючих впливів.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Т.В. Паньок; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено історію розвитку слобожанського іконопису XVII - початку XIX ст. З'ясовано основні тенденції та стильові особливості сакрального живопису Слобожанщини. Досліджено вплив історичних і політичних факторів, пов'язаних з географічним розміщенням регіону, на розвиток іконописного мистецтва. Вперше процес становлення регіональної іконописної школи розглянуто у контексті вивчення етнокультурного типу та релігійної культури українських переселенців. Проаналізовано діяльність місцевих іконописних осередків та їх роль у культурному життті краю. Встановлено суттєве значення українського бароко у розвитку слобожанського іконописного мистецтва. Здійснено класифікацію ікон за сюжетами та образами, проаналізовано іконографію. Показано негативний вплив класицизму на втрату національної своєрідности іконопису Слобожанщини. У науковий обіг введено невідомі раніше твори сакрального мистецтва та нові імена слобожанських майстрів-іконописців. Висвітлено місце слобожанського релігійного живопису серед інших регіональних іконописних шкіл України.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Т.В. Смірнова; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження творчого методу видатного англійського художника Гейнсборо на основі аналізу культурно-історичної і національної самобутності англійського суспільства XVIII ст. На основі економічних, політичних, соціальних, культурних, релігійних, національних особливостей англійського етносу XVIII ст. окреслено витоки художньої своєрідності творів майстра, критично переосмислено найважливіші ідеї та відкриття європейських художніх шкіл. Здійснено стилістичний аналіз творчості, на підставі якого визначено своєрідність та унікальність стилю Гейнсборо. Висвітлено нові напрями в живописі, оптичні експерименти з моделювання "імпресіоністичних" ефектів, які здійснив Гейнсборо. Досліджено маловивчені твори в графіці, мариністиці. Розкрито місце і значення творчості Гейнсборо у розвитку англійського та європейського мистецтва.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Н.Є. Порожнякова; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто стан теоретичного осмислення проблематики міфологізму як типу художнього мислення модерну. Представлено типологічні ряди творів образотворчого мистецтва кінця ХІХ - початку ХХ ст. (В.Васнецов, М.Врубель, М.Реріх, П.Холодний, Ю.Михайлів, І.Білібін, Г.Нарбут, О.Кульчицька, М.Жук). Розкрито особливості міфологеми чарівної казки в живописі й графіці модерну, зміст і взаємозалежну з ним форму відомих творів образотворчого мистецтва. Знайдено особливий тип "міфологічного портрета", де особистість прилучається до категорії Вічного. Виявлено, що міфологічні, казкові, билинні мотиви дали змістову основу, "сюжетне мотивування" для формування символічної мови модерну. Обгрунтовано значення художньої практики майстрів модерну в театрально-декораційному і монументальному мистецтві створення панно.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / А.І. Коваленко; Львів. акад. мистецтв. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблемні аспекти розвитку художньої культури початку ХХ ст. на підставі аналізу художньої спадщини та методу стилетворення у творчості І.Г.Мясоєдова. У порівняльному аспекті висвітлено пошуки стилю виконання твору митцями того часу у контексті філософсько-релігійних, соціально-політичних і морально-естетичних категорій. На підставі вивчення основних етапів формування творчої особистості художника надано оцінку його ролі у формуванні художньої культури України початку ХХ ст. Обговорено проблемні питання вивчення зразків вітчизняних митцій у еміграції та повернення несправедливо забутих імен художників на сторінки історії вітчизняної культури.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Н.Ю. Белічко; Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено художній доробок видатного українського графіка Г.Малакова. Проведено комплексне вивчення його творчості на тлі культурно-історичних подій в Україні другої половини XX ст. Проаналізовано основні процеси у мистецькому середовищі, що вплинули на розвиток і становлення особистості художника. За результатами дослідження виявлено маловідомі факти його життя та творчості, окреслено найважливіші етапи мистецької біографії. Базуючись на зібраному фактичному матеріалі, розкрито особливості художнього мислення митця, його естетичні ідеали. Проведено мистецтвознавчий аналіз графіки художника, виявлено стилістичні й образні новації.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Л.О. Купчинська; Львів. акад. мистец. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено діяльність одного з провідних художників Західної України другої половини XIX - початку XX ст. Т.Копистинського як графіка, живописця, громадського діяча у тісному зв'язку з суспільно-політичними та культурними подіями зазначеного періоду на західних землях України. На підставі дослідження великої джерельної бази визначено його роль та місце у мистецьких процесах Галичини того часу. Виявлено головні чинники, що вплинули на становлення та розвиток творчої особистості художника, які стали визначальними у процесі формування його світоглядних переконань та естетичних ідеалів. Розкрито художні та історико-культурні особливості творчості митця. Введено до наукового обігу низку невідомих до цього часу творів, передусім сакрального мистецтва.

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / В.В. Чечик; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено авангардні пошуки в театрально-декораційному мистецтві Харкова 1910 - 1920-х. Поетапно розкрито картину авангардного руху в харківській сценографії в контексті театрально-художнього життя міста. Виявлено його ключові особистості та показано зв'язок їх кубофутуристичних і конструктивістських експериментів із загальноєвропейським і російським художнім процесом. На підставі аналізу стилістичних особливостей авангардної творчості місцевих художників театру визначено декоративізм як специфічну прикмету. Показано роль авангардного руху в Харкові 1910 - 1920-х рр. у формуванні системи навчання цій спеціальності та місце "харківської школи" в історії українського мистецтва. Введено до наукового обігу невідомі раніше документи, імена художників сцени та їх твори.

Источник: Автореф. дис... канд. наук мистецтвознав.: 17.00.05 / Н.П. Писаренко; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено художню природу та причини виникнення у російському живописі кінця XIX - початку XX ст. тенденції перетворення станкової картини у панно. Наведено методику аналізу творів живопису з символічною структурою художньої образності, до яких належить картина-панно. Вперше з наукових позицій, у повному обсязі проаналізовано ключові твори російського живопису даних століть : "Демон повалений" М.О.Врубеля, "Смарагдове намисто" В.Е.Борисова-Мусатова, "Масляна" (1916, ДРМ) Б.М.Кустодієва, зміст яких розкрито у контексті сучасного їх світогляду. Систематизовано формально-стилістичні ознаки картини-панно та охарактеризовано їх художній сенс. Запропоновано інтерпретацію причин виникнення тенденції перетворення станкової картини у панно у російському живописі кінця XIX - початку XX ст.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины