Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Ветеринарные науки / Патология, онкология и морфология животных


Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / М.О. Малюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: З використанням методу артеріо-венозної різниці (A - B) проаналізовано гомологічні та біохімічні показники крові, що надходить до тканин голови (A) та витікає від них у вихідному стані та за одноразового навантаження тварин нітратами. Через чотири години після одноразового нітратного навантаження організму телиць з різним типом вищої нервової діяльності (ВНД) спостерігались зрушення гомеостатичних констант, що виникали в крові тканин голови. За даними артеріовенозної різниці ці зрушення проявлялись накопиченням у крові, що відтікає від тканин голови: нітритів, аміаку, глутаміну, трьохвалентного заліза в трансферині, сечовини, метгемоглобіну, піровиноградної кислоти, вільних радикалів: а у тварин сильного врівноваженого інертного, сильного вневрівноваженого, слабкого типів ВНД підвищувалась активність трансаміназ крові. У тварин всіх груп було відзначено зниження кількості еритроцитів, лейкоцитів, вмісту нітратів, оксигемоглобіну, глюкози, загального білка, вільних сульфгідрильних груп, а у тварин сильного врівноваженого рухливого типу ВНД активність трансаміназ крові була зниженою. Найсуттєвіші зміни цих показників було спостережено у тварин слабкого та сильного неврівноваженого типів у порівнянні з тваринами сильного врівноваженого рухливого та сильного врівневаженого інертного типів ВНД.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / С.А. Ткачук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мікро- та макроморфологічні, біомеханічні особливості скелета стило- та зейгоподія грудної і тазової кінцівок американської норки від її народження до 635 доби життя. Застосовано морфометричні, біомеханічні та гістологічні методики досліджень. Встановлено, що ріст маси тіла та розвиток кісток грудної і тазової кіцівок (стило- та зейгоподія) в постнатальному періоді онтогенезу американської норки відбувається за експоненціальним законом, що призводить до нерівномірності росту в різні вікові періоди (від народження до дворічного віку). У прирості трубчастих кісток кінцівок визначено основні періоди відносного приросту. Показники межі міцності, несучої можливості діафіза, умовного запасу міцності скелетних елементів кінці - змінні величини. Структурні зміни кісткової тканини на гістологічному рівні відбуваються поряд зі змінами біомеханічних показників.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.02 / Л.П. Горальський; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000. — 36 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню морфофункціонального стану органів і тканин (лімфовузли, селезінка, серце, легені, печінка, нирки) великої рогатої худоби (ВРХ) у випадку хронічного лімфоїдного лейкозу та овець, інфікованих вірусом лейкозу (ВЛ) ВРХ у разі вторинного імунодефіциту, зумовленого впливом іонізуючого випромінювання, а також коней у випадку інфекційної анемії (ІНАН). Виявлено, що частота ураження та характер патоморфологічних змін в органах і тканинах ВРХ, позитивно реагуючої в РІД, залежать від стадії розвитку хвороби, а розвиток лейкозного процесу за лімфоїдного лейкозу пов'язаний зі змінами гістоархітектоніки органів і тканин і з порушеннями гістохімічної статики та, очевидно, динаміки клітин, що призводить до порушення обмінних процесів в організмі через вірусну інфекцію. Вивчено гістологічну будову органів і тканин у овець, інфікованих ВЛ ВРХ за вторинного імунодефіциту. Виявлені у лімфовузлах і селезінці гістологічні зміни свідчать про перебудову імунокомпетентних органів у відповідь на вірусну інфекцію та радіоактивне опромінення. Показано, що іонізуюче опромінення викликає спустошення лімфоїдної тканини, в якій розмножується вірус лейкозу. Це призводить до сповільнення інтенсивності розвитку лейкозного процесу в експериментальних овець. Встановлено морфологічні зміни й особливості білково-нуклеїнового, вуглеводного та ліпідного обмінів в органах і тканинах коней у випадку інфекційної анемії, в залежності від рівня титрів специфічних антитіл у РДП. Доведено, що незначні гістологічні зміни в органах і тканинах виникають лише за наявності специфічних антитіл у РДП на рівні 1:8 - 1:16, а за умов зростання рівня антитіл до 1:32 - 1:64 спостерігаються гематологічні, патологічні, патологоанатомічні та гістологічні зміни, характерні для ІНАН.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.02 / Б.В. Борисевич; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню стану кістяка та кісткового мозку корів на підставі застосування методу трепанобіопсії. Розроблені чотири основні конструкції трепанів. Проведено гістологічне, гістохімічне, атомно-абсорбційне дослідження кісткових зразків. Визначено вміст в них остеотропних макро-і мікроелементів як в нормі, так і при остеодистрофії. Запропоновано хімічні методи виявлення в трепанобіоптатах Сa та P. Розроблено метод визначення в кістковому зразку щільностей: нативної кістки, сухої кістки, органічного матриксу, мінеральних речовин та індексу мінералізації. Вивчено стан кістяка при остеодистрофії корів і молодняка, вплив на скелет тривіта. Встановлена ведуча роль остеодистрофії у виникненні остеотендиніта та патології копитець. Встановлені особливості радіаційної остеодистрофії корів в другій та третій зоні радіаційного забруднення. Визначені гістологічні критерії нормальних станів кісткового мозку та його патологічних змін.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / А.М. Тибінка; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що у процесі індивідуального розвитку свиней формується три типи автономної регуляції серцевого ритму: симпатотонічний (СТ), нормотонічний (НТ) та парасимпатотонічний (ПСТ). Тварини різних типів характеризуються вірогідно високими відмінностями у вагових (абсолютна та чиста маса) і лінійних показниках (висота, ширина, товщина, окружність) цілого серця та окремих його структурних частин (маси передсердь, лівого та правого шлуночків, розмірів клапанів, сосочкових м'язів, сухожилкових хорд). Дані показники позначаються на характерній для кожного типу автономної регуляції формі серця. Типологічні особливості автономних впливів виявляються у морфометричних показниках дрібних артеріальних судин. Визначено, що у тварин-СТ найбільш товста судинна стінка, а просвіт судин - найменший. У тварин-ПСТ судинна стінка найтонша, а просвіт судин - найбільший. У свиней-НТ значення цих показників є проміжними між СТ і ПСТ. Зі збільшенням діаметра судин поступово зростає відносна товщина їх стінки, співвідношення між оболонками якої залишається більш стабільним. Встановлено, що свині-ІСТ характеризуються більш високими значеннями маси і промірів тіла, на відміну від НТ, найменші значення зафіксовано у СТ.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / А.В. Грищук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Теоретично й експериментально обгрунтовано методи діагностики функціональних і структурних змін печінки і нирок у новонароджених телят з ознаками аліментарної диспепсії. Діагностику печінкової та ниркової (гепаторенальної) недостатності здійснено на підставі визначення вмісту в сироватці крові, сечі, гомогенатах печінки і нирок рівня загального білка, білкових фракцій, вмісту глюкози, рівня сечовини, активності аспартат- та аланінтрансаміназ, а також активності лужної фосфатази та вмісту креатиніну. Для вивчення структурних змін у печінці та нирках телят хворих на диспепсію проведено біопсію та гістологічні дослідження. Показано перспективність використання методів біопсії печінки та нирок для ранньої діагностики ушкодження паренхіми цих органів.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.02 / В.Ф. Мороз; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 40 с. — укp.

Аннотация: З використанням сучасних об'єктивних методів електроміографічних і біомеханічних досліджень за певних станів фізіологічної активності тварин вивчено механізми функціонування скелетних м'язів тварин різних видів та встановлено, що скелетні м'язи виявляють свою активність не за умов скорочення, а під час розтягнення. На підставі великої кількості порівняльно-анатомічних даних за різних рівнів структурної організації м'язово-скелетних елементів розроблено нову концепцію причин і механізмів становлення м'язово-скелетної системи та з'ясовано закономірності її розвитку у онто- та філогенезі. За цього суть концепції полягає у тому, що формування м'язово-скелетних елементів, їх ріст, трансформація, диференціація та функціонування відбуваються за умов ранніх стадій зародкового періоду до старості, під постійним впливом сил гравітації та біомеханічних факторів на розтягнення, а не скорочення. Базуючись на засадах біомеханічної концепції, уперше зроблено спробу показати провідне значення соматичних м'язів у механізмах виникнення та подальшого становлення антигравітаційних пристосувань не тільки м'язової тканини, але й всієї м'язово-скелетної системи в цілому. З використанням розробленої біомеханічної, функціонально-трансформістської концепції здійснено ревізію основних понять та поглядів щодо процесів інтеграції, диференціації, трансформації, редукції, фізіологічного тонусу: критеріїв гомологізації.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Р.С. Данкович; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено морфофункціональний стан органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на території, забрудненій радіонуклідами. Проведено радіологічні, гематологічні, гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження нирок, сечоводів, сечового міхура та сечівника трьох вікових груп тварин (5 - 6-ти тижневих, 8 - 22-х місячинх і 5 - 6-ти річних), які зазнавали постійного впливу низькодозового іонізуючого випромінювання. В органах сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території, виявлено розвиток патологічних і компенсаторно-пристосувальних процесів. Встановлено відхилення величин відносних і абсолютних морфометричних показників основних структурних компонентів нирок, що свідчить про негативний вплив радіації на організм тварин. Виявлено, що зміни у функціонуванні нирок та сечовивідних шляхів найбільш виражені у 5 - 6-ти річних тварин, які найдовше перебували під постійним впливом малоінтенсивного іонізуючого опромінення. Встановлено, що у нирках відбуваються мембранозно-проліферативні зміни ниркових тілець, дистрофічно-атрофічні ураження епітелію проксимального сегменту нефрона, процеси інтерстаціального фіброзу, а також репаративні з ознаками клітинної та внутрішньоклітинної форм регенерації. В сечовивідних шляхах виявлено вогнищеву гіперплазію перехідного епітелію та його дистрофічні зміни.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / М.І. Жила; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено радіологічні, гематологічні, а також гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження тимуса, селезінки та лімфатичних вузлів клінічно здорових тварин трьох вікових груп (21 - 30-добових, 6 - 7 та 18 - 24-місячних), що мали постійний контакт з низькими дозами іонізуючого випромінювання. Встановлено відносні та абсолютні показники основних морфологічних структур досліджених органів, які свідчать про негативний вплив іонізуючої радіації на організм тварин. Виявлено, що у молодняка, який постійно перебуває на територіях з підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання, виникають певні морфофункціональні зміни в органах імунної системи, які з віком дещо нормалізуються. Визначено, що імунокомпетентні органи, особливо тимус, у тварин молодшого віку значно вразливіші до тривалого впливу низьких доз радіації, ніж у дорослих. Периферійна ланка імунної системи характеризується збідненням клітинними елементами паренхіми селезінки та лімфатичних вузлів.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / С.В. Гуральська; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в Україні проведено комплексне дослідження органів і тканин свиней за умов згодовування їм алунітового борошна та каоліну, окремо та в суміші, з застосуванням гістологічних, гістохімічних і морфометричних методик, що дало можливість об'єктивно оцінити дію природних алюмосилікатів на організм тварин. Встановлено, що згодовування свиням природних мінералів, зокрема алунітового борошна та каоліну, не мало негативного впливу на мікроструктуру, абсолютні та відносні величини морфометричних показників лімфатичних вузлів, селезінки, серця, легень, печінки, нирок, найдовшого м'язу спини та сприяло зростанню середньодобових приростів. Встановлено показники кореляції від слабких та середніх позитивних та тісних зворотних між масою тіла тварин, абсолютною масою та тканинними компонентами досліджуваних органів, що вказує на індивідуальні особливості, обумовлені морфофункціональним статусом організму свиней.

Источник: Автореф. дис. канд. вет. наук: 16.00.02 / Ю.С. Стронський; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: табл. — укp.

Аннотация: Вперше проведено вивчення морфофункціонального стану червоного кісткового мозку молодняку великої рогатої худоби різного віку (4-6 тижневих, 6-7 та 18-24-місячних), вирощеного на забрудненій радіонуклідами території, під час якого встановлено абсолютні та відносні морфологічні показники червоного кісткового мозку і крові. З'ясовано деякі показники природної резистентності (кількість Т- і В-лімфоцитів, рівень бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові) у молодняку великої рогатої худоби. Виявлено кореляцію між змінами гематологічних показників і змінами морфофункціонального стану кісткового мозку у тварин на забруднених радіонуклідами територіях. Встановлено, що у тварин, які постійно перебували на територіях із підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання, виникають певні морфофункціональні зміни в червоному кістковому мозку, які з віком дещо посилюються. У червоному кістковому мозку зменшується площа мієлоїдної тканини, а збільшується площа, зайнята кістковими балками і жировими клітинами. В самій мієлоїдній тканині кісткового мозку помітно зменшується щільність заселення клітинними елементами, а також спостерігається вогнищеве збіднення її клітинними елементами. У кістковій тканині виявляються вогнища розсмоктування, утворення порожнин і заростання її фіброзною тканиною (особливо у 18-24-місячних тварин), змінюється співвідношення між клітинними елементами червоного кісткового мозку. Зроблено висновок, що такі зміни свідчать про послаблення функціонування кровотворної та імунної систем, що робить нормалізацію функціонування організму без внесення коректив у технологію їх утримання проблематичним.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / С.С. Заїка; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Уперше в Україні проведено комплексні дослідження будови гіпофіза, наднирникових залоз яєчників у великої рогатої худоби (ВРХ), вирощеної на території III зони радіоактивного забруднення з застосуванням гістологічних, гістохімічних та морфометричних методик. Установлено, що малоінтенсивне іонізувальне опромінення спричинює зміни у мікроструктурі, а також абсолютних і відносних величин морфометричних показників досліджених органів. Відзначено, що ці зміни свідчать про розвиток патологічних і компенсаторно-пристосувальних процесів у організмі ВРХ. Установлено середні, тісні та зворотні показники кореляції між масою тіла тварин, органометричними та тканинними компонентами ендокринних залоз, що доводить залежність розвитку організму тварин від морфофункціонального стану гіпофіза, наднирникових залоз та яєчників ВРХ.

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.02 / В.В. Лемещенко; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 33 с. — укp.

Аннотация: Досліджено морфофункціональний статус аферентних і еферентних кровоносних судин, а також тканинних компонентів печінки телят, поросят і цуценят у перші 20 діб постнатального періоду онтогенезу. Доведено, що біологічною закономірністю даного морфогенезу є його незавершеність, зумовлена впливом дренажу плацентарної крові по пупковій вені у пупково-ворітний колектор і через венозну протоку до каудальної порожнистої вени. Незавершеність структури кровоносних судин і тканинних компонентів печінки зумовлена її участю у регулюванні інтенсивності течії крові до серця і високою адаптивною потенцією в неонатальний період відповідно до матуронатності організму. Виявлено, що у неонатальний період змінюється структура магістральних і мікроциркуляторного русла кровоносних судин печінки, формуються структурно-функціональні одиниці (часточки) паренхіми, збільшується оптична щільність гепатоцитів і асинхронно зменшується їх кількості, а в подальшому відбувається зникнення центрів гемопоезу в органі. Установлено, що структурно-функціональні особливості кровоносних судин печінки, її тканинних компонентів, динаміка їх сонографічних (ехоморфологічних) показників і кореляційних взаємозв'язків, а також висока варіабельність свідчать про участь печінки як органа у регуляції течії крові від органів черевної порожнини до серця у тварин неонатального періоду.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / В.В. Смоляк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексні дослідження на органному та макро-мікроскопічному рівнях. Визначено структурно-функціональні особливості імнокомпетентних органів неонатальних телят за різного ступеня внутрішньоутробного росту і розвитку. Встановлено тканинні взаємовідношення в кісткових і лімфоїдних органах неонатальних телят. Виявлено вміст хрящової та кісткової тканин, а також кісткового мозку в досліджуваних кісткових органах, вміст кіркової та мозкової речовин у тимусі, білої пульпи в селезінці, кіркової і мозкової речовин в лімфатичних вузлах. Виявлено корелятивні взаємозв'язки між тканинними компонентами імунокомпетентних структур, а також між масою і живою масою даних телят. Визначено морфофункціональний статус неонатальних телят за тестовими показниками і встановлено ступінь їх внутрішньоутробної недорозвиненості.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Н.С. Василик; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Визначено біологічні особливості Dirofilaria repens у спонтанно інвазованих тварин, запропоновано методи корекції змін в організмі собак за наявності дирофіляріозу. Виявлено залежність характеру перебігу патологічного процесу у випадку інвазії D. repens від інтенсивності інвазії мікрофіляріями. З'ясовано, що тривала мікрофіляремія зумовлює зміну морфології клітин крові, порушення обміну речовин, розвиток деструктивно-дистрофічних процесів у паренхіматозних органах, виникнення імунологічних реакцій. За клінічним проявом виділено чотири основні форми дирофіляріозу: інтоксикаційну, шкірну, псевдопухлинних розростань і кардіо-гепаторенальної недостатності. Встановлено високу чутливість синтезованих праймерів для діагностичного методу дирофіляріозу з використанням ланцюгової полімеразної реакції: позитивний результат зафіксовано за детекції ДНК, виділеної зі зразків з присутністю 1,5 і 10 мікрофілярій. Проведено експериментальне зараження личинками D. repens самок комарів A. m. atroparvus, Ae. aegypti іC. p. molestus. На підставі визначення характеру розвитку личинок в експерименті зроблено висновок про можливу участь A. m. atroparvus і C. p. molestus у циркуляції паразита за умов Українського Полісся. Запропоновано схему поєднаного застосування макро- та мікрофілярицидних препаратів, яка сприяє повному звільненню організму собаки від дирофілярій.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Н.Б. Колич; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено морфофункціональні особливості клоакальної сумки свійських (курки, качки, гуски, індика, цесарки, перепелу) та диких (сороки, ворони, голуба) птахів у віці настання статевої зрілості: а у перепела також у постнатальному періоді онтогенезу. Установлено, що форма клоакальної сумки качки, гуски, перепела та цесарки видовжено-овальна, курки й індика - округла, сороки та ворони - серцеподібна, а голуба - куполоподібна. Абсолютна маса та розміри клоакальної сумки залежать, відовідно, від маси тіла птахів та їх розмірів. Слизова оболонка клоакальної сумки перепела, індика, курки, цесарки, гуски та качки утворює складки, які не виражені у сороки, ворони, голуба. Епітелій слизової оболонки клоакальної сумки між складками та в їх основі - простий кубічний або циліндричний, а на бічних поверхнях складок та їх верхівках він простий багаторядний. Останній локально інфільтрований лімфоїдними клітинами. У власній пластинці слизової оболонки розташовані лімфоїдні вузлики, в яких відбувається утворення B-лімфоцитів. Крім цих вузликів, у власній пластинці локально розташовані дифузна лімфоїдна тканина та вторинні лімфоїдні вузлики, характерні для периферичних органів імуногенезу. Клоакальна сумка постійно виявляється у перепела віком від вилуплення до 150-ти діб. У перепела віком 180 діб цей орган реєструється у 70 % особин, у 210-добових - у 50 %. У перепела віком 240 діб і старших клоакальна сумка не виявляється. Ріст такої сумки перепела завершується у 42-добовому віці, а розвитком її структур - у 21-добовому.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / А.С. Войналович; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: З використанням зоотехнічних, морфологічних і статистичних методик досліджено морфофункціональні особливості незавершеності будов міокарда серця на різних рівнях структурної організації добових теличок й адаптивні вікові зміни за різної рухової активності. Установлено, що морфофункціональні особливості серця телят мають прояв у змінах міокарду у корелятивному взаємозв'язку з масою тіла, кісткової системи та скелетних м'язів. Серце неонатальних телят має незавершену будову тканинних компонентів міокарда, що проявляється вираженою поздовжньою посмугованістю робочих кардіоміоцитів, овальною формою їх ядер. На органному рівні у добових телят висота міокарда превалює у лівому шлуночку, а товщина - у міжшлуночковій перегородці. У робочих кардіоміоцитах міокарда 30- та 120-добових теличок спостерігається поперечна посмугованість, ядра здобувають веретеноподібну форму. Зі збільшенням відносної площі робочих кардіоміоцитів потовщується міокард шлуночків, передсердь і особливо міжшлуночкової перегородки за незначного зростання відносної площі пухкої волокнистої сполучної тканини та кровоносних судин, що більш властиво теличкам, які вирощуються з застосуванням дозованого примусового руху. У добових і 10-добових теличок за поперечним перерізом превалює стовбур легеневих артерій, а в 30- і 120-добових - аорти. Установлено, що найменша кількість гемоглобіну, еритроцитів і лейкоцитів виявляється у добових тварин. З віком ці показники зростають, більшою мірою за умов застосування їм дозованого примусового руху. Визначено, що ці умови вирощування сприяють більш інтенсивному прояву поперечної посмугованості робочих кардіоміоцитів, їх об'єму, відносної площі, зменшенню пухкої волокнистої сполучної тканини, збільшенню абсолютної маси серця та зменшенню епікардіального жиру.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Н.В. Саєнко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами комплексу досліджень на базі морфологічних, ультразвукових, зоотехнічних, етологічних, гематологічних, клінічних і статистичних методик визначено взаємозв'язок кількісних і якісних характеристик котиледонного апарата, ворсин і пренатального розвитку телят, а також встановлено, що вміст тканинних компонентів і кровоносних судин у фетальних частинах плацент, кількість гігантських клітин, ступінь прояву їх змін обумовлюють різний морфофункціональний статус і життєздатність новонароджених телят. Зазначено, що зміни гістологічної структури фетальних частин плацент відповідають їх зображенням на ультрасонограмах. Розроблено сонографічний метод оцінки фетальної частини плаценти корів з урахуванням ступеня ехогенності структур котиледона. Визначено морфофункціональний статус неонатальних телят за тестовими показниками та встановлено ступінь їх пренатального недорозвитку залежно від структурно-функціональних особливостей фетальної частини плаценти. Відмічено, що телята, народжені в жовтні-листопаді, мають більш високий морфофункціональний статус і життєздатність на відміну від телят, народжених у лютому-березні.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / П.А. Шахов; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Виявлено структурні особливості інтраорганних кровоносних судин (КС) і закономірності їх розміщення у лімфатичних вузлах (ЛВ), а також встановлено відносну площу та структурні особливості кіркової та мозкової зон, стромальних і паренхіматозних компонентів ЛВ залежно від морфофункціонального статусу організму тварин. З'ясовано вікові зміни зонального розміщення, відносної площі та поперечника КС у взаємозв'язку з динамікою структури тканинних компонентів ЛВ. Визначено вікові зміни морфометричних параметрів ЛВ.

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Ж.Б. Коренєва; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано захворюваність курей за умов птахівничих господарств. Вперше в Україні вивчено комплексну дію гумату натрію на неспецифічну резистентність і морфологічні зміни в органах імунної системи в онтогенезі в курей породи білий леггорн. Доведено практичну доцільність використання гумату натрію в дозі 10 мг на 1 кг маси тіла як фізіологічно адекватної у разі промислової технології вирощування курей.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины