Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Фармацевтические науки / Фармацевтическая химия и фармакогнозия


Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / А.С. Коржова; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено спектрофотометричні методики кількісного визначення лікарських речовин, що містять первинну аліфатичну аміногрупу або є солями слабких органічних килот за реакцією з 1,3-диметилалоксаном, 4-нітро-, 4-бром- та 3-нітропохідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму, які у фармацевтичному аналізі використано вперше. Визначено оптимальні умови та аналітичні характеристики їх реакцій з лікарськими речовинами, вивчено склад і хімічну будову одержаних сполук, а також можливості застосування даних реагентів як детекторів під час хроматографічного аналізу фармацевтичних препаратів у субстанції та в лікарських формах.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / О.В. Кленіна; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено залежність антифлогістичної активності нестероїдних протизапальних засобів від електронно-просторової структури їх молекул. Виявлено кореляції між величинами протизапальної активності зазначених речовин і певними параметрами їх молекулярної будови. Розглянуто окремі аспекти механізмів їх протизапальної дії відносно двох медіаторів запалення - гістаміну та серотоніну. Застосовано кількісний підхід до оцінки ймовірності протікання процесів блокування молекул гістаміну та серотоніну, а також гальмування процесу утворення гістаміну молекулами досліджуваних речовин. Визначено електрохімічні властивості речовин та їх інтерпретацію, зважаючи на встановлені закономірності зв'язку між активністю, структурою та механізмами дії вказаних речовин.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / О.О. Москаленко; Нац. фармацевт. акад. України. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методологічні підходи та визначено критерії оцінки якості гомеопатичних лікарських засобів рослинного та мінерального походження. Розроблено методики визначення загальних показників якості гомеопатичних матричних настойок "Taraxacum", "Phytolacca", "Pulsatilla", "Thuya", "Sabina". Запропоновано методики ідентифікації основних груп біологічно активних речовин зазначених настойок з застосуванням реакції тотожності, хроматографічних і спектральних методів аналізу. Вивчено можливість та розроблено методику кількісного визначення вмісту інуліну в гомеопатичній матричній настойці "Taraxacum". Доведено доцільність та розроблених методик якісного аналізу гомеопатичних розведень (1Д - 3Д) рослинного походження. Експериментально вивчено можливість стандартизації гомеопатичних розведень солей калію та срібла, домішок свинцю в лікарській рослинній сировині з використанням краун-ефірів. Розроблено методики оцінки якості гомеопатичних гранул, комплексних препаратів заданого складу у разі їх виготовлення за умов аптеки та виробництва. Дані методики покладено в основу розроблених Тимчасових фармакопейних статей на комплексні гомеопатичні препарати.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / І.Є. Билов; Нац. фармацевт. акад. України. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено синтез N-заміщених 2-іміно-2H-1-бензопіран-3-корбоксамідів, їх 2-оксоаналогів і N-заміщених 2-(N-R-іміно)-2H-1-бензопіран-3-карбоксамідів. Запропоновано оптимальні умови синтезу 5-іміно-2-арил-3,5-дигідро-4Hбензопіранопіридин-4,5-онів. Синтезовано 2-(1-адамантил)-4,5-дигідро-3H-бензопіранопіридин-4,5-діони. Досліджено взаємодію 2-оксо-2H-1-бензопіран-3-карбоксамідів з ацетоном. Вивчено рециклізацію 2-іміно-2H-1-бензопіран-3-карбоксамідів під впливом антранілової кислоти та її похідних. Запропоновано новий метод синтезу 2-(2-оксо-2H-1-бензопіран-3-іл)-3H-хіназолін-4-онів та 2-(2-оксо-2H-1-безопіран-3-іл)-4H-3,1-бензоксазин-4-онів. Структуру синтезованих сполук підтверджено даними ІЧ-, УФ-, ЯМР-спектроскопії та мас-спектрометрії. Проведено фармакологічний скринінг протипухлинної, противірусної та протимікробної активностей синтезованих сполук.

Источник: Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.02 / С.О. Васюк; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано та розроблено високочутливі, прості у виконанні спектрофотометричні та хроматографічні методики якісного та кількісного аналізу лікарських речовин, які містять у своїй структурі фенольний гідроксил, зокрема на основі їх реакції з солями діазолю. Встановлено оптимальні умови перебігу реакцій солей діазолю з лікарськими речовинами, за яких розраховано аналітичні показники чутливості реакцій. Виявлено основні закономірності між будовою реагентів, їх квантово-механічними, фізико-хімічними показниками та аналітичними характеристиками реакцій. Визначено коефіцієнти стехіометричних співвідношень "реагент - лікарська речовина", на основі квантово-механічних розрахунків визначено спрямованість реакцій досліджуваних лікарських речовин з солями діазолю та встановлено будову одержаних продуктів. Вивчено можливість застосування солей діазолю як проявних реактивів у тонкошаровій хроматографії для досліджуваних лікарських речовин. Визначено оптимальні умови проведення високоефективної рідинної хроматографії для деяких лікарських речовин.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Г.Л. Кобзар; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Для декаметоксин-, мірамістин- та етонійселективного електродів синтезовано нові елекродоактивні речовини та встановлено їх склад. З використанням синтезованих електродоактивних речовин розроблено різні мембранні композиції для іоноселективних електродів. Як компонент мембранної композиції замість активованого вугілля вперше використано препарат колоїдного срібла - "Коларгол". З'ясовано, що його використання призводить до зниження дрейфу потенціалу та зменшення часу встановлення рівноважного потенціалу електродів. За результатами досліджень виявлено оптимальний склад мембранних композицій для розроблених наноселективних електродів, здійснено дослідження найважливіших валідаційних характеристик для розроблених методів потенціометричного аналізу, згідно з якими проведено аналіз деяких лікарських форм з похибкою, що не перевищує вимог нормативно-аналітичної документації. На основі мембранних композицій розроблено твердоконстантні декаметоксинселективний, мірамістинселективний й етонійселективний електроди.

Источник: Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.02 / А.М. Демченко; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2001. — 38 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи синтезу імідазол- і триазолвмісних сполук, конденсованих з насиченим поліметиленовим фрагментом, вивчено умови алкілування гетероциклічних N-април(алкіларил)амідинів, їх будову, а також виявлено закономірності взаємозв'язку структурних особливостей і біологічної активності молекул. Показано можливість синтезу на їх основі більш складних аналогів азулену. Встановлено закономірності направлення алкілування заміщеними фенацил-бромідами насичених і ароматичних N-арил(алкіларил)амідинів.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / О.П. Шматенко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 21 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вивчено закономірності процесів солеутворення кальцій-натрію альгінату, досліджено його надмолекулярну структуру з використанням термографічних, ІЧ-спектроскопічних та рентгеноструктурних методів аналізу. Встановлено зміни його фізико-хімічних показників якості в процесі зберігання у різних видах тари.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / В.Г. Корнієвська; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто біологію росту, розвиток і проведено порівняльне морфолого-анатомічне дослідження валеріани пагононосної та валеріани високої. Визначено компонентний склад ефірної та жирної олій даних видів валеріани. Деякі компоненти ефірної олії запропоновано як діагностичні маркери. Встановлено мікроскопічні ознаки підземних і наземних органів валеріани пагононосної. Проведено порівняльне дослідження накопичення біологічно активних речовин і макро- та мікроелементів валеріани протягом доби. Встановлено, що максимальне накопичення деяких мікроелементів у валеріани погононосної відбувається в другій половині доби. Наведено рекомендації щодо збирання даної лікарської рослинної сировини.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Т.М. Крючкова; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі хроматоспектрофотометричного методу визначено вміст емодину в корі крушини та насінні жостеру проносного, хризофанолу - в кореневищах і коренях щавлю кінського. Показано можливість отримання емодину й хризофанолу з вітчизняної сировини. З підземних органів щавлю кінського виділено і очищено хризофанол з вмістом 99,48 %. Запропоновано методи синтезу 1,3-дигідроксі-2-гідроксиметилантрахінону, 1,2-дигідроксі-3-гідроксиметилантрахінону і 1,2,4-тригідроксі-3-гідроксиметилантрахінону та на їх основі отримано прості та складні ефіри, альдегіди, кислоти та інші похідні (всього 31 сполука), будова яких підтверджена методами УФ-, ІЧ-, ПМР-спектроскопії, даними елементарного аналізу, а в окремих випадках - зустрічним синтезом. Вперше серед похідних підгрупи алізарину виявлено речовини з високою гепатопротекторною, протизапальною, протимікробною та ліпазотропною активностями за умови низької токсичності. Встановлено анатомічні ознаки плоду та насіння жостеру проносного.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / В.В. Малий; Укр. фармац. акад. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено якісний склад фенольних сполук пагонів 21 рослини родин розоцвіті, березові, вербові, липові, кленові тощо. З 21 виду рослин виділено в індивідуальному стані 4 похідні бензойної кислоти, 4 похідні коричної кислоти, 4 флавоноїдні похідні. Структура сполук встановлена за допомогою фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів. Розроблена технологія одержання комплексу "неочищена елагова кислота" з суплідь вільхи при комплексній переробці сировини в технологічному циклі отримання "Альтану"-субстанції. Дана технологія застосована для інших видів сировини, що містять вільну елагову кислоту чи елаготканини. Розроблена методика кількісного визначення елагової кислоти за допомогою спектрофотометричного метода в розрахунку на елагову кислоту-стандарт в отриманому комплексі. Проведено визначення в ряді рослин кількісного вмісту оксикоричних кислот, флавоноїдних сполук (спектрофотометричним методом в розрахунку на хлорогенову кислоту та гіперозид відповідно) та дубильних речовин. Розроблено НТД на комплекс "неочищена елагова кислота" з суплідь вільхи, що має антиоксидантну та кардіопротекторну дію.

Источник: Автореф. дис. канд. фармац. наук: 15.00.02 / І.А. Жабченко; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. — К., 2003. — 32 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження стану гомеостазу, перебігу вагітності, пологів, стану новонародженого та віддалені наслідки вагітності та пологів у здорових жінок з урахуванням більшості сучасних чинників, що мають вплив на стан здоров'я жінки в період гестації. Показано, що впродовж останнього десятиріччя відбулись негативні зміни щодо збільшення кількості акушерських ускладнень у практично здорових вагітних, більш раннього їх прояву та більш суттєвих наслідків для матері та дитини на тлі загального зменшення народжуваності в Україні та несприятливих умов в соціальній сфері. Встановлено, що основними видами ускладнень вагітних у сучасних практично здорових вагітних є анемія, загроза переривання вагітності, кольпіт. Виявлено певні зрушення в імунологічному та гормональному забезпеченні вагітності та значну бактеріальну забрудненість статевих шляхів у здорових жінок, що найбільш виражені у II триместрі вагітності. Вперше знайдено корелятивний зв'язок між рівнем естрогенних гормонів, станом материнсько-плодового кровотоку та показниками імунологічного забезпечення вагітності, між рівнем сироваткового заліза та кількістю білка в раціоні вагітної. Визначено найбільш вагомі чинники та їх комбінації для практично здорових жінок щодо розвитку у них найпоширеніших ускладнень вагітності (анемія, загроза переривання вагітності та їх поєднання). Науково обгрунтовано ефективність застосування профілактично-лікувальних заходів у здорових вагітних за триместрами вагітності з використанням природних, медикаментозних та фізичних засобів.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / С.М. Голота; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виявлено нові потенційні біологічно активні сполуки серед 4-тіазолідонів з арильними та гетерильними фрагментами у молекулі з використанням методології традиційного органічного синтезу та фармакологічного скринінгу. Синтезовано комбінаторні ряди 5-заміщених 4-тіазолідонів з антипірильними та тіазольними субституентами, вивчено деякі особливості селективності процесів їх утворення та можливості існування таутомерних форм. Проведено фармакологічний скринінг синтезованих сполук на предмет антиексудативної, протипухлинної, антиконвульсантної, протимікробної, протигрибкової та протитуберкульозної активності. Виділено групу високоактивних і низькотоксичних сполук з зазначеними видами фармакологічних ефектів для поглиблених досліджень. Встановлено деякі закономірності взаємозв'язку "структура - активність", які можна використовувати для дизайну біологічно активних 4-тіазолідонів.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / О.Л. Каменецька; Нац. фармац. акад. України. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано препаративні методи одержання складних ефірів та амідів 1Н-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-оцтової кислоти, на основі з 2,3,4,5-тетрагідрофурохінолін-2,4-діону. За допомогою рентгеноструктурного аналізу досліджено специфічні особливості просторової будови діалкіламідів 1Н-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-оцтової кислоти. Внаслідок дослідження тиреотропної, протизапальної, діуретичної, протимікробної та протитуберкульозної активності синтезованих речовин виявлено потенційні протизапальну й антитиреоїдну лікарські речовини, передані на поглиблені фармакологічні дослідження.Встановлено елементи зв'язку "структура - дія".

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Н.Є. Штойко; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено синтез нових сполук на основі ряду похідних тіазолідину та ізоніазиду, серед яких виявлено ефективні та малотоксичні фізіологічно активні речовини з протитуберкульозною дією. Синтезовано 5-заміщені 4-ізонікотиноїлгідразонтіазолідини на основі реакцій конденсації з коксосполуками та азосполучення з солями діазонію. Одержано 3-аліл-2-ізонікотиноїлгідразонтіазолідин-4-он та запропоновано метод одностадійного синтезу його 5-іліденпохідних, що базується на послідовному проходженні -циклоконденсації та взаємодії 4-тіазолідону, утвореного in situ, з оксосполуками. На основі вивчення антимікробної та антигрибкової активності ідентифіковано високоактивну "сполуку-лідер" серед 5-арилазопохідних 4-ізонікотиноїлгідразонтіазолідин-2-ону, що проявила дію відносно поліантибіотикорезистентних штамів стафілококу, ентеробактерій, синьогнійної палички та дріжджеподібного грибка. Встановлено високу антиексудативну активність деяких похідних тіазолідину із залишками сульфаніламідів в положенні 5. Обгрунтовано доцільність вивчення протиракової дії конденсованих 5-ілідентіазолотріазолів та роданінів з піридиновим фрагментом в молекулі.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Н.А. Джарадат; Нац. фармац. акад. України. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено реакцію гідразидів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот з етилортоформіатом. Встановлено, що виділені за цих умов етоксиметиліденгідразиди під впливом надлишку етилортоформіату перетворюються на етилові ефіри відповідних хінолін-3-карбонових кислот, а у процесі термолізу - на симетричні N, N prime-ді-(1-алкіл-2-оксо-4-гідроксихіноліноїл-3)-гідразини. Запропоновано найбільш оптимальні умови одержання N-алкілантранілових кислот - ключових структур у синтезі 2-оксо-4-гідроксихінолінів. Здійснено синтез бензиліденгідразидів та (2 prime-алкіл-4 prime-оксохіназолін-3 prime-іл)-амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот. Структуру одержаних сполук підтверджено даними елементного аналізу, ПМР- та мас-спектрів, а в окремих випадках - зустрічним синтезом та рентгеноструктурним аналізом. Проведено фармакологічний скринінг одержаних речовин. З метою поглиблення фармакологічних досліджень рекомендовано бензиліденгідразид 1-гексил-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонової кислоти, як потенційний лікарський засіб, придатний для лікування туберкульозних та нетуберкульозних мікобактеріозів.

Источник: Автореф. дис... д-ра фарм. наук: 15.00.02 / Р.Б. Лесик; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2004. — 39 с. — укp.

Аннотация: Створено нові біологічно активні сполуки з групи 4-азолідонів і споріднених гетероциклічних систем. Запропоновано оригінальні підходи щодо одержання 2-ариламіно-2-тіазолін-4-онів, 3-заміщених 2-ариліміно-4-тіазолідонів та 2-іліденгідразоно-4-тіазолідонів, зокрема різних видів 5-іліден та 5-ароїлметиленпохідних, 2-заміщених-4-тіазолідон-5-оцтових кислот та їх амідів. Запропоновано новий підхід до синтезу 5-ариліден-2,4-тіазолідиндіон-3-алканкарбонових кислот, синтезовано аміди 5-незаміщених та 5-ариліден-4-азолідон-3-алканкарбонових кислот, циклічні іміди 5-фенілпропеніліденроданін-3-сукцинатної кислоти. У реакціях гетеродієнового синтезу як дієнофіли вивчено акролеїн, кротоновий альдегід, N-карбоксіалкілмалеїніміди, естери малеїнової, фумарової та ацетилендикарбонової кислоти, 2-норборнен, ангідрид та іміди 5-норборнен-2,3-дикарбонової кислоти, що дозволило одержати нові полігетероциклічниі системи. Вперше встановлено, що взаємодія 5-(2-оксифеніл)метиліденізороданінів та ангідридів малеїнової, цитраконової, ітаконової кислот або 4-азолідинтіонів та альдегідів з дієнофільними фрагментами відбувається за "доміно" механізмом. Створено метод синтезу тіоізокумарин-3-карбонових кислот. Структуру синтезованих сполук підтверджено методами УФ-, ІЧ-, мас-, ПМР-спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу. В результаті фармакологічного скринінгу ідентифіковано нову групу протиракових агентів, яка налічує 50 високоативних і низькотоксичних сполук, 4 потенційних церебропротектори, антигіпоксанти та антиоксиданти, 3 антиконвульсанти, 10 сполук з високою протизапальною та 13 речовин з суттєвою антимікробною діями. Рекомендовано для поглиблених досліджень три потенційних лікарських засоби, які відзначаються характерним селективним впливом на ракові клітини за наявності низької цитотоксичності та гострої токсичності in vivo. Встановлено оптимальний режим дозування для потенційного церебропротектора Les-13. Проведено 2D QSAR-аналіз результатів фармакологічного скринінгу, на підставі результатів якого сформульовано деякі вимоги щодо структур протизапальної та антимікробної дії. Достовірність методу підтверджено синтезом теоретично змодельованих 3-(3-трифторметилфеніл)-2-тіоксо-4-тіазолідонів з суттєвими антиексудативними властивостями.

Источник: Автореф. дис... канд. фарм. наук: 15.00.02 / І.А. Ель; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2004. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше синтезовано нові амінокислотні похідні 1,4-нафтохінонів, їх калієві та натрієві солі, удосконалено методи їх одержання. Оптимізовано метод комплексоутворення 2-N-R-аміно-3-хлор-1,4-нафтохінонів з катіонами міді, цинку, кобальту, заліза, хрому, що призвело до створення нових оригінальних металокомплексів. Уперше синтезовано карнозинвмісні нафтохінони і хелати міді та цинку на їх основі. Розроблено й апробовано ефективну схему синтезу 2-D,L-карнозин-3-хлор-1,4-нафтохінону. Вивчено будову синтезованих амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону та їх хелатів за допомогою сучасних фізико-хімічних методів аналізу (ПМР-, ІЧ-, УФ- і МБ-спектрів). Досліджено токсичність, а також протигіпоксичну, протиішемічну, антимікробну, антидерматитну, фунгіцидну та рістрегулювальну дію групи синтезованих сполук. Виявлено ряд високоактивних сполук, активність яких в деяких випадках вища, а токсичність нижча за відповідні показники сучасних лікарських препаратів і еталонів.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / С.В. Русанова; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Установлено, що 2-імінокумарин-3-карбоксаміди реагують з арил та алкіламінами, амінами Гевальда, гідроксиламінам та арилгідразинами з утворенням відповідних імінопохідних. Але з 2-амінобензофенонами 2-імінокумарин-3-карбоксаміди реагують за рециклізаційним механізмом та утворюють 3-(4-арилхіназолін-2-іл)кумарини. Показано, що внаслідок міцного внутрішньомолекулярного водневого зв'язку 2-(N-арил)імінокумарин-3-карбоксаміди легко ацилюються оцтовим ангідридом з утворенням N3-ацетил-2-(N-арил)імінокумарин-3-карбоксамідів. Структуру синтезованих сполук підтверджено даними інфрачервоної, ультрафіолетово/Вид, ЯМР-спектроскопії, хромато-мас-спектрометрії та рентгеноструктурного дослідження. Досліджено комбінаторні бібліотеки 2-(N-арил)імінокумарин-3-карбоксамідів та N3-ацетил-2-(N-арил)імінокумарин-3-карбоксамідів та N3-ацетил-2-(N-арил) імінокумарин-3-карбоксамідів, розроблено методики їх синтезу та здійснено синтез цих бібліотек з високою ефективністю. Вірогідну біологічну активність 2-(N-арил)імінокумарин-3-карбоксамідів спрогнозовано за допомогою розрахункової програми PASS. Виявлено, що ці сполуки можуть проявляти анальгетичну, антиалергічну, противірусну, імуностимулювальну та протипухлинну дії. За результатами проведеного фармакологічного скринінгу виявлено, що 2-іміно-5,5-бензокумарин-3-карбоксамід є відносно нетоксичним та проявляє високий рівень гепатопротекторної, анальгетичної та антиексудативної дії. Цю речовину запропоновано для поглибленого фармакологічного дослідження. На зазначену субстанцію розроблено проект АНД.

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / В.О. Янченко; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи синтезу триазоловмісних сполук на основі 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу. Досліджено будову продуктів конденсації 4-арилметиліденаміно-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіолів з бігунціональними сполуками. Доведено можливість переходу подвійного зв'язку азометинової групи в 6-арил-7Н-триазоло-тіадиазинах з утворенням ізомерних 5Н-триазолотіадиазинів. Встановлено можливість синтезу заміщення триазолопіридазинів циклоконденсацією похідних 4Н-триазоліл-3-тіолу з ацетилацетоном. Вивчено протизапальні, анальгетичні, протигрибкові, антимікробні, антиоксидантні та противірусні властивості синтезованих сполук. Запропоновано сполуку етил 2-(4-аміно-5-трифторметил-4Н-1,2,4-триазоліл-3-тіометилкарбоксамідо)-5,6-дигідро-4Н-циклопентатіофен-3-карбоксилат, що виявила високу протизапальну активність, для поглибленого фармакологічного вивчення.


[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины