Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Гистология, цитология, эмбриология


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Т.О. Дубович; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше проведено порівняльний аналіз будови стінки аорти та vasa vasorum аорти у випадку неускладненого атеросклерозу, аневризму черевної частини аорти (АЧЧА) та синдрому Леріша (СЛ). Вперше доведено, що у разі АЧЧА та СЛ відбуваються виражені типові дистрофічні зміни в усіх відділах стінки аорти, незалежно від наявності атеросклеротичних бляшок. Встановлено, що у випадку АЧЧА неоангіогенез супроводжується глибоким проникненням капілярів у середню оболонку стінки аорти, утворенням характерних щілинних і синусоїдних мікросудин; спостерігається утворення кіст у результаті деградації гладком'язових клітин та еластичних волокон. Досліджено, що у випадку переважають атрофічні зміни у середній оболонці, а у разі СЛ - потовщення внутрішньої оболонки стінки аорти у результаті розвитку м'язово-еластичної гіперплазії. Вперше з'ясовано, що в основі морфогенезу АЧЧА та СЛ лежать обумовлені хронічною гіпоксією відмінні від атеросклерозу різні за своїми проявами та локалізацією дистрофічні процеси.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.09 / І.М. Варенюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: За допомогою системи комп'ютерної електроенцефалографії проаналізовано сумарну електричну активність аркуатного ядра (АЯ) гіпоталамуса протягом статевого дозрівання птахів і характер впливу на цей процес катехол-, індоламінів, тестостерону та мелатоніну. Встановлено наявність прямої кореляції між спектральною потужністю АЯ та площею поперечного перерізу нейроцитів цього ядра, тобто, між морфометричними й електрофізіологічними показниками функціональної активності АЯ гіпоталамуса.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Б.П. Терещук; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вікові особливості будови та проявів адаптаційних і компенсаторних реакцій нирки. На підставі використання сучасних методів морфологічних, морфометричних і статистичних досліджень визначено інформативні структурні ознаки та хронологію морфогенезу нефронів і строми нирки у тварин різного віку після денервації, ішемії та делімфатизації. Виявлено ранні компенсаторні реакції у вигляді посилення структурного забезпечення транспорту у кіркових нефронах у старих і юкстамедулярних - у молодих щурів. Встановлено, що пізні компенсаторні реакції нефронів старих тварин відбувалися шляхом внутрішньоклітинної, а у молодих - клітинної регенерації. Визначено відмінності ранніх і пізніх адаптаційних реакцій, які у молодих тварин розгорталися в кіркових нефронах, а у старих - спочатку в кіркових, а в кінці експерименту - в юкстамедулярних. Одержані дані рекомендовано використовувати як теоретичну основу для розробки діагностичних показників стану та прогнозу функціональної повноцінності нирки.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.09 / О.Г. Криворучко; М-во охорони здоров'я України. Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості структури, гістогенезу, вікові зміни лімфоїдних утворень легень людини, а також вивчено генезис лімфоїдних утворень легень щурів у нормі та їх реактивні зміни після внутрішньоутробного антигенного впливу. Встановлено присутність у легенях плодів людини дифузно розташованих лімфоцитів. Зазначено, що їх кількість рівномірно зростає від третього до восьмого місяця внутрішньоутробного розвитку. Обгрунтовано міжклітинні взаємодії між лімфоцитами, епітеліальними та сполучнотканинними структурами легень. Встановлено етапи розвитку лімфоїдних утворень легень щурів: дифузно розташовані лімфоцити - ліфоїдні скупчення - периваскулярні лімфоїдні вузлики - лімфоепітеліальні лімфоїдні вузлики. Внутрішньоутробне введення антигену прискорює розвиток лімфоїдних утворень легень, змінює динаміку морфологічних популяцій лімфоцитів, призводить до збільшення кількості незрілих PNA+ лімфоцитів у легенях, впливає на формування та функціональний стан альвеолярних макрофагів і епітеліоцитів респіраторного відділу.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Н.І. Горєлова; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Уперше за результатами паралельного світлооптичного та імуногістохімічного досліджень вивчено динаміку структурно-функціональних перетворень тканинних і клітинних компонентів у складі перегородок серця на етапах кардіогенезу. Визначено морфометричні характеристики перегородок на різних його етапах, проаналізовано їх динаміку. Уперше створено тривимірні моделі міжпередсердних і міжшлуночковової перегородок серця у різні періоди кардіогенезу у представників класів хребетних. Зроблено порівняльну характеристику процесів формування гістоструктурних перегородок серця у птахів і ссавців, а також у людини. Завдяки одержаним даним розвинуто уявлення про нормальний гістогенез перегородок серця.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / С.Д. Кузовкова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено гістологічні зміни у тканинах легень, які спостерігаються у разі поєднаного перебігу мікотичного ураження з туберкульозними запальними процесами у легенях людини. Встановлено, що за умов присутності кожного роду мікроміцетів у легенях виникає певна тканинна реакція, яка відображає інвазивні властивості збудника. З'ясовано, що поєднання специфічного туберкульозного процесу з мікотичною інвазією створює новий тип перебігу запального процесу, за якого різко зменшуються морфологічні ознаки активності специфічного процесу, а збільшення запальних змін і некротичних перетворень відбувається за рахунок мікотичної інвазії. Показано, що у разі нетуберкульозних запальних процесів мікотичне ураження легень має власні ознаки запалення, характеризується розвитком інтерстиціального запалення, некротичним перетворенням тканин, ураженням усіх оболонок бронхів, судин, що поглиблює патологічні зміни, а зрілі темнопігментовані мікроміцети частіше зустрічаються у запальних процесах, які супроводжуються деструктивно-некротичними змінами. Відзначено, що мікроміцети, які викликають мікотичні ураження легень, не завжди визначаються у мікробіологічних дослідженнях, а у значної кількості випадків - тільки гістохімічними методами.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.09 / О.Д. Лисаченко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено функціональні особливості будови міокарда лівого передсердя щурів під час адаптації тварин до зростаючих за тривалістю динамічних навантажень та у відновлювальному періоді. З'ясовано характер і направленість змін ендокринної функції кардіоміоцитів передсердь експериментальних тварин за різних фунціональних станів організму.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.09 / А.М. Ященко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено роль глікокон'югатів у патогенетичних механізмах патологічних процесів та вплив рецепторів лектинів як селективних гістохімічних маркерів окремих клітин, клітинних популяцій й екстрацелюлярних структур органів тварин і людини. Показано важливу роль глікокон'югатів у патогенезі таких процесів, як пародонтит, змішані пухлини слинних залоз, патологія плаценти у разі слабої пологової діяльності, менінгоенцефаліти, хвороба Гіршпрунга. Виявлено модифікацію рецепторів лектинів за умов екзогенного гіпертироїдизму в сім'янинках щурів. Вивчено цитотопографію рецепторів лектинів у слинних і підшлунковій залозах людини у порівняльно-видовому контексті. Досліджено роль рецепторів лектинів як сигнальних молекул у механізмах апоптозу. Показано перспективність використання лектинів для об'єктивізації критеріїв діагностики ряду захворювань людини та тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.09 / К.П. Тумасова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: На основі ультраструктурного та морфометричного аналізу проведена оцінка стану системи нейтрофільних гранулоцитів крові з застосуванням критеріїв визначення морфо-функціональної недостатності (МФН) та її ступеня, які дозволяють пов'язати структурні зміни в клітинах з рівнем оксидантної активності крові та тісно пов'язані з тяжкістю перебігу хвороби. Встановлено, що МФН І ступеня більш характерна для донорів; ІІ ступеня - для хворих з хронічним локальним запаленням; ІІІ ступінь - для хворих з післяопераційними гнійними та гнійно-септичними ускладненнями.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Л.П. Запривода; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено загальні закономірності перебігу сперматогенезу за умов впливу хімічних (летючих компонентів епоксиднодіанової смоли ЕД-22ф) і фізичних (різноспрямованої гіпергравітації та локального опромінення електромагнітним полем надвисокої частоти низької інтенсивності) пошкоджуючих чинників навколишнього середовища. Розроблено та апробовано на всіх експериментальних моделях морфометричний метод для оцінки стану сперматогенезу, який з використанням кількісних критеріїв дає змогу виявляти початкові зрушення цього процесу, що можуть виникати за мінімальних (порогових) рівнів дії чинників хімічної та фізичної природи. Одержані дані є теоретичною засадою для розробки профілактичних заходів з метою запобігання можливого несприятливого впливу хімічних і фізичних агентів на організм людини.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.09 / С.Б. Геращенко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 36 с.: рис. табл. — укp.

Аннотация: У експерименті на щурах показано, що препарати "Етопозид","Доксорубіцин","Цисплатин" і "Вінкристин" викликають токсичні нейропатії. Вони відрізняються характером морфологічних змін, послідовністю та термінами виникнення, що зумовлено відмінністю впливу цитостатиків різних класів на окремі компоненти нейрогліокапілярних комплексів периферичних нервів, спинномозкових вузлів і рухових сегментарних центрів. На базі результатів комплексного морфофункціонального аналізу розроблено концепцію морфогенезу токсичних нейропатій, яка передбачає виділення послідовних стадій. Визначено, що кожній фазі притаманні особливості, зумовлені своєрідним поєднанням взаємообумовлених реактивних змін, процесів альтерації та компенсації в аферентних і еферентних нейронах та перинейрональних структурах, які забезпечують трофіку нервових клітин (мікрогеморусло, сполучно-тканинна строма, гліоцити).

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Ю.В. Сілкіна; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено морфогенез просторової організації міокарда у представників різних класів хребетних. Досліджено гістоморфологічні особливості архітектури тканинних компонентів міокарда на етапах кардіогенезу у Rana temporaria курки, щура та людини. Визначено основні етапи структурних трансформацій елементів міокарда в аспекті їх взаємної орієнтації. Установлено гістоархітектурну характеристику м'язового, гемоциркуляторного та сполучнотканинного компонентів у аспекті просторової орієнтації клітин та клітинних груп. Вивчено процеси клітинної проліферації та диференціювання у ранньому ембріональному серці людини за допомогою імуногістохімічних маркерів Ki-67, CD-34, віментину та визначено особливості розподілу маркер-позитивних клітин. Створено тривимірні моделі ділянок стінки серця на різних етапах кардіогенезу вивчених об'єктів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.09 / А.В. Довбуш; Київ. нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто морфологічний стан і життєздатність аутодермотрансплантатів за різних методів консервування. Гістологічні та морфометричні дослідження дозволили встановити три типи епідермоцитів у базальному шарі епідермісу шкіри в нормі, які відрізняються розмірами, ядерно-цитоплазматичним індексом, морфофункціональною організацією. Нетривале гіпотермічне зберігання шкіри (1 - 3 доби) зумовлює незначні структурні зміни епідермісу та дерми, велику кількість життєздатних епідермоцитів. Доведено, що з сьомої доби зберігання починається погіршання морфофункціонального стану структурних компонентів шкіри та зниження рівня її життєздатності. Визначено, що консервування аутошкіри в гліцерин-формаліновий та гліцерин-жовтковій сумішах дозволяє зберегти її відносно життєздатною протягом тижня.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Л.С. Донцова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: З використанням морфологічного та морфометричного методів аналізу оцінено стан гепатоцитів у разі консервації печінки та за умов кризи відторгнення після трансплантації. Встановлено можливість та достатність використання простих морфометричних параметрів площі та оптичної щільності ядер гепатоцитів для оцінки структурних змін печінки. Виявлено, що зміни співвідношення ядер гепатоцитів з різними морфометричними ознаками відображають розвиток гідропічної дистрофії печінки. Об'єктивним критерієм ступеня розвитку дистрофічного процесу, а також визначення зворотності або незворотності дистрофічних змін гепатоцитів є коефіцієнт надмірності відносної організації системи.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / В.М. Цеглинська; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі дослідження закономірностей перебігу альтеративних і компенсаторних процесів у гепатоцитах надано детальну морфологічну характеристику розвитку порушень, викликаних тривалою дією низьких рівнів іонізуючого опромінення. Визначено роль порушень структури гемомікросудин печінкової часточки у виникненні пошкоджень печінки. Встановлено можливість використання морфометричних параметрів гепатоцитів (показників площ профілю гепатоцитів і їх ядер, коефіцієнтів форми клітини та ядра) для об'єктивної оцінки структурних змін печінки в динаміці експерименту. Вперше застосовано комплексний підхід до вивчення морфологічних особливостей виникнення та перебігу змін печінки за умови тривалої дії низьких рівнів іонізуючого опромінення, який передбачає використання комп'ютерного морфометричного аналізу зрізів печінки та електронно-мікроскопічних методів досліджень порушень будови гепатоцитів та синусоїдних гемокапілярів у різні терміни досліду.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / С.М. Радіонов; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами комплексного гістологічного, морфометричного та математичного дослідження вивчено динаміку, взаємозв'язок і взаємозумовленість морфологічних перетворень клітин (нейронів і макроглії) ядер мигдалеподібних тіл (МТ) головного мозуку щурів різних вікових груп після хронічного впливу барбітуратами залежно від їх доз і термінів експерименту. Установлено, що тривале застосування барбітуратів (фенобарбітону та бензоналу) спричинює неспецифічні поліморфні морфологічні зміни нейронів усіх ядер базо-латерального та кортико-медіального відділів МТ головного мозку щурів. Доведено доцільність застосування за хронічної інтоксикації барбітуратами силібору як коректора несприятливих морфологічних змін найважливішої структури лімбічної системи головного мозку - МТ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / Н.О. Цвєтлинська; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сім., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що найбільші морфологічні зміни мали місце у старих щурів, найменші - у нестатевозрілих. Доведено, що вітамін C зменшує дистрофічні зміни, викликані в нервових клітинах МТ головного мозку хронічною інтоксикацією тютюновим димом, що проявляється у зменшенні деструктивних змін нейронів, збільшенні їх щільності та зменшенні щільності клітин сателітної глії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / І.В. Чекмарьова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Комплексно вивчено основні зміни в органах імунної системи за травматичних пошкоджень периферійних нервів та після відновних нейрохірургічних втручань з використанням консервативних методів лікування. Уперше проведено детальний аналіз особливостей органів імунної системи (тимусу та селезінки) після травми периферійного нерва та використання імунодепресанту. Установлено, що у разі травматичного пошкодження сідничого нерва відбуваються значні зміни у загруднинній залозі та селезїінці, які тривають впродоваж 12-ти тижнів. Доведено, завдяки використанню циклоспорину А зменшуються цю прояви. Уперше досліджено структуру тимусу та селезінки за умов травми сідничого нерва та дії імунодепресанту з використанням методу цифрового комп'ютерного аналізу. Одержано відсотковий розподіл клітин лімфоїдної популяції (від нормальних і деструктивних лімфобластів до нормальних і деструктивних малих лімфоцитів, зокрема уперше виявлено значний відсоток клітин на стадії апоптозу). Зазначено, що селезінка за цим методом раніше не вивчалась. Уперше використано гістохімічні методи визначення розподілу рецепторів клітин у тимусі та селезінці до лектинів сої, арахісу та сочевиці після травми нервового стовбура та дії імунодепресанту. Відзначено, що певні клітини зі специфічною спорідненістю рецепторів до зазначених речовин в селезінці раніше не спостерігались.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / О.О. Чурілін; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше за результатами комплексного цитоморфологічного та морфометричного дослідження вивчено динаміку, взаємозв'язок і взаємообумовленість структурних змін нейронів і клітин макроглії рухових центрів спинного мозку в щурів різних вікових груп за хронічної інтоксикації різними барбітуратами у різних дозах, а також залежно від терміну експерименту. Установлено, що тривале застосування барбітуратів ("Фенобарбітон" та "Бензонал") спричинює поліморфізм морфологічних неспецифічних змін нейронів і макроглії всіх рухових ядер спинного мозку щурів. Доведено доцільність затосування силібору як коректора несприятливих морфологічних змін рухових центрів спинного мозку у разі хронічної інтоксикації барбітуратами.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.09 / О.П. Андріїшин; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено морфологічні особливості спинномозкових вузлів у випадках тяжкої опікової травми за умов застосування антиоксидантів і ентеросорбентів. Встановлено, що тяжка термічна травма спричиняє виразні зміни всіх структурних компонентів спинномозкових вузлів, характер і ступінь вираженості яких залежить від стадії опікової хвороби. У стадії шоку та ранньої токсемії, на тлі високої активності перекисного окиснення ліпідів та ендогенної інтоксикації, розвиваються виразні зміни у морфофункціональній тріаді спінальних гангліїв: гемокапіляр-нейроглія-нейроцит, які проявляються активацією внутрішньоклітинної репаративної регенерації, гіперплазією та гіпертрофією органел. У більш пізні стадії опікової хвороби, за умов збереження високого рівня токсичних продуктів у плазмі крові, настає зрив пристосувально-компенсаторних процесів і розвиваються глибокі деструктивні зміни у спинномозкових вузлах. У разі застосування антиоксидантів та ентеросорбента знижується рівень ендогенної інтоксикації організму, стабілізується стан усіх структурних компонентів гангліїв, активується внутрішньоклітинна репаративна регенерація.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины