Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Иммунология и аллергология


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / М.М. Ананьєва; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 25 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено характер взаємозв'язку між порушеннями імунітету і пуринового обміну з метою пошуку нових підходів щодо їх взаємної корекції у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ). Для експериментів використано 150 мишей лінії MRL/Ipr, 70 безпородних щурів і 70 щурів лінії Вістар. На моделі системних аутоімунних захворювань на мишах і щурах виявлено значні порушення імунітету і пуринового обміну, тісно пов'язані між собою. У обстежених 70 хворих на СЧВ також виявлено значні порушення неспецифічної і імунної реактивності з ураженням Т-системи імунітету з вираженими аутоімунними реакціями гуморального і клітинного типів, зареєстровано гіперпродукцію сечової кислоти (СК), підвищення активності ксантиноксидази (КО), порушення співвідношення циклічних нуклеотидів. Встановлено, що порушення імунітету і пуринового обміну щільно пов'язані між собою. В експериментах на лінії MRL/Ipr мишах і щурах лінії Вістар доведено ефективність використання в комплексній терапії аутоімунних захворювань інгібіторів КО. Встановлено ефективність використання в комплексній терапії даних препаратів під час лікування хворих на СЧВ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / Н.Л. Куценко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив монтелукасту та дезлоратадину на первинну та вторинну імунну відповідь на ало- та гетероантигени та на апоптоз Т регуляторних клітин в експерименті та за клінічних спостережень з метою обгрунтування механізму регуляції фунціонального стану імунної відповіді. Встановлено, що імунізація тварин алоспленоцитами та одночасний прийом монтелукасту або дезлоратадину сприяє підсиленню алогенної реакції (проявом якої є збільшення маси регіональних лімфатичних вузлів), що свідчить про стимулювальний вплив препаратів в процесі реалізації імунної відповіді, обумовленої алоантигенами. Виявлено, що введення монтелукасту або дезлоратадину за імунізації тварин еритроцитами барана підсилює синтез гемолізинів та гемаглютинінів переважно за умов вторинної відповіді, що обумовлено індукцією імунної відповіді на гетероантигени в експерименті. З'ясовано, що CD4+CD25+ Т регуляторні клітини хворих на атопічну бронхіальну астму сенсибілізованих алергенами домашнього пилу, збагаченого дерматофагоїдними кліщами, піддаються алергенспецифічному апоптозу, що є одним з патогенетичних механізмів розвитку алергічного запалення.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 14.03.08 / Л.С. Холодна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Аннотация: Визначено роль основного фактора патогенності стафілококів - білка А та його різних форм у формуванні імунної відповіді. Досліджено механізми імуномоделюючої дії, а також вплив на функціональну активність окремих популяцій імунокомпетентних клітин і системи неспецифічної резистентності. Розглянуто вплив факторів, що змінюють продукцію та активність білка А та впливають на його антигенність. Досліджено вплив на клітини імунної системи очищеного, кон'югованого, сорбованого, модифікованого, клітинно-зв'язаного білка А. Встановлено основні закономірності впливу даних антигенних субстанцій стафілококів на розвиток гуморальної та клітинної ланок імунної відповіді, неспецифічних факторів природної резистентності організму, виявлено протекторні властивості.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.08 / В.Є. Казмірчук; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 45 с. — укp.

Аннотация: Вивчено стан імунної системи (факторів природженої резистентності, клітинного, гуморального імунітету та ефекторної ланки - імуноглобулінів, цитокінів, активаційних молекул) у дітей з рецидивною патологією різних органів і систем. Як особливість дисфункцій імунної системи досліджених дітей виявлено дві принципово різні розлади: стани, які мали тимчасовий характер, та хвороби, прояви яких стійко зберігались. Відзначено, що у більшості випадків дисфункції імунної системи, що виникли протягом постнатального розвитку дитини, мали тимчасовий характер. Їх визначено як імунну недостатність, яка потребувала спеціального імуномодулювального лікування. Якщо імунні порушення зберігались протягом тривалого терміну після усунення причини (більше 6-ти місяців), то дисфункція імунної системи розцінювалась імунодефіцитним захворюванням (самостійною нозологічною одиницею), яка потребувала призначення імуномодулювальної терапії з подальшим проведенням моніторингу. Зроблено висновок, що дисфункції імунної системи, що зустрічаються у клінічній практиці, мають характер імунодефіцитного захворювання (спадкового, природженого або набутого генезу) та вторинної імунної недостатності. Обгрунтовано поняття "набуті імунодефіцитні захворювання", які відрізняються від вторинної імунної недостатності стабільністю змін імунних показників. Одержано дані про пряму позитивну кореляцію між кількістю CD4+лімфоцитів та CD95+клітин за умов надмірного зростання кількості CD4+T-лімфоцитів, що свідчить про підвищену готовність T-лімфоцитів до апоптозу за неадекватної стимуляції їх проліферації. Установлено, що низька здатність клітин імунної системи експресувати адгезивні молекули CD54 (ІСАМ-1) може спричинювати імунодефіцитні хвороби різного генезу. Уперше висунуто гіпотезу про роль Епштейн - Барр вірусу як етіологічного фактора саркоїдозу.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / О.В. Назар; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.08 / О.В. Зоркова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що характер та особливості зміни показників імунітету та метаболізму залежать від етіології критичного стану та характеризуються симптомокомплексом синдрому системної запалювальної відповіді. Розроблено діагностичний імунологічний модуль критичного стану, що включає комплекс імунологічних, біохімічних інтегральних тестів та передбачає виведення імунологічних висновків. Його використання забезпечує об'єктивну, своєчасну діагностику імунних порушень за критичних станів і дозволяє контролювати ефективність інтенсивної терапії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / Н.М. Каспрук; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 23 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження змін цитокінового та ейкозаноїдного потенціалів крові, екскреторної, іонорегулювальної, кислотовидільної та інкреторної функції нирок у хворих на бронхіальну астму з різними ступенями тяжкості.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / М.І. Мирошникова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: У 89,4 % дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини встановлено інфікованість вірусом Епштейна - Барр (ВЕБ), з яких у 68-ми випадках (47,9 %) виявлено активну форму ВЕБ-інфекції. З'ясовано, що реактивація даної патології у дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини розвивається за наявності тимомегалії та зниженого рівня сироваткового кортизолу. Одержано дані про вірогідні зміни в імунному статусі, зокрема щодо підвищення рівня CD16+клітин і зниження CD8+клітин, а також збільшення кількості slgA в слині, B-лімфоцитів і сироваткового IgG. Обгрунтовано доцільність застосування імунотерапії лафероном (у межах від 500 тис. до 1 млн. од.) у дозі 10 млн. од. на курс у комбінації з імуноглобулінами з підвищеним титром антитіл до ВЕБ у дозі 6,0 мл. одноразово. Доведено клінічну й імунологічну ефективність запропонованої терапії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / А.А. Наконечна; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання підвишення ефективності лікування хворих на хронічний гепатит (ХГ) шляхом застосування нового ентеросорбенту "Антрален" на підставі вивчення його клініко-імунологічних ефектів з урахуванням визначення взаємозв'язку між синдромом ендогенної інтоксикації та розвитком вторинного імунодефіциту у хворих. Доведено, що використання ентеросорбенту "Антрален" у хворих на ХГ сприяє скороченню терміну лікування, подовженню терміну ремісій та зменшенню частоти загострень. Показано, що поліпшення біохімічних показників і транспортної функції альбуміну, а також оптимізація функцій імунної системи щодо нормалізації показників клітинної та гуморальної ланок і процесів синтезу ІЛ-1 під дією антралену співпадає зі зменшенням термінів лікування та подовженням періодів ремісії хворих, які лікувалися традиційно. На підставі визначення дезінтоксикаційного та імуномодулюючого ефектів ентеросорбенту "Антралену" розроблено спосіб комплексного лікування ХГ шляхом його застосування.

Источник: Автореф. дис. канд. мед. наук: 14.03.08 / Г.Д. Коваль; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зміни неспецифічної резистентності, клітинної та гуморальної ланок системного імунітуту, про- та протизапальних цитокінів, каспазного механізму апоптозу лімфоцитів та гемостазу, фібринолізу і протеолізу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) з різними ступенями дисбактеріозу кишечнику. Показано, що наявність супутнього дисбактеріозу кишечнику у хворих на ХОБ призводить до змін з боку імунного статусу, цитокінової регуляції, каспазного механізму апоптозу лімфоцитів, гемостазу та протеолізу. Визначено, що одним з патогенетичних механізмів формування змін у системі гемокоагуляції та фібринолізу є зміни ендотоксинового спектра крові внаслідок дисбактеріозу кишечнику. З метою усунення негативного впливу дисбактеріозу було проведено комплексне лікування хворих з використанням поряд зі стандартною терапією пробіотиків. Виявлено, що бібі-форм та біоспорин за рахунок нормалізації мікрофлори кишечнику проявляють високу ефективність щодо покращення клінічного перебігу захворювання та показників імунного статусу, концентрації цитокінів та каспаз, гемостазу, фібринолізу та протелізу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.08 / М.О. Водяник; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено функціональні та імунохімічні властивості моноклональних антитіл (мкАт), які мають взаємопідсилююче або коопераційне зв'язування молекул антигену. На прикладі отриманих 23 мкАт проти фактора некрозу пухлин (ФНП) встановлено, що генерація кооперційних мкАт має селективну перевагу і більшість з анти-ФНП мкАт належать за специфічністю до двох коопераційних епітопів Al і Cl. За функціональними властивостями коопераційні анти-ФНП мкАт складають два типи нейтралізуючих мкАт. Cl мкАт є нейтралізуючими антитілами конкурентного типу, ефект яких проявляється внаслідок екранування рецептор-зв'язуючої ділянки ФНП, а Al складають мкАт алостеричного типу, які викликають нейтралізацію ФНП зміною його біологічної активної конформації. Спільне використання Al і Cl мкАт забезпечує синергічну нейтралізацію ФНП та його ефективне зв'язування зі складу комплексів з розчинними ФНП рецепторами. Ці властивості дозволили розробити на основі Al і Cl мкАт максимально ефективні методи детекції та нейтралізації ФНП. Використання антитіл зі складу головної коопераційної пари забезпечує однотипність зв'язування антигенів, що може бути використано для вирішення актуального питання стандартизації тест-систем щодо визначення цитокінів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / Г.В. Федорук; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання підвищення ефективності лікування хворих на хронічний урогенітальний хламідіоз шляхом застосування у комплексній терапії вітчизняного рекомбінантного інтерферонового препарату "Лаферон" на підставі визначення його імуномодулювальних властивостей. Запропоновано розроблену схему терапії використовувати для лікування пацієнтів, хворих на хронічний урогенітальний хламідіоз, у випадку, коли традиційні схеми лікування були не ефективні.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.08 / Л.Д. Любич; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розкрито роль нейроаутоімунних реакцій у патогенезі післярадіаційних уражень центральної нервової системи (ЦНС). За підсумком експериментально-клінічних спостережень визначено, що внутрішнє і зовнішнє опромінення організму малими дозами викликає етапне формування аутоімунного процесу у ЦНС. Під дією опромінення у циркуляцію виходять "забар'єрні" нейроантигени (основний білок мієліну - ОБМ та нейроспецифічна єнолаза - НСЄ) у високих концентраціях на протязі спостереження як ознака деструктивних процесів у мозку та як фактори-індуктори аутоімунної реакції до різних структур клітин нервової системи, а саме - до білків мієліну, гліальних клітин та нейронів. Співставлення нейроімунних реакцій у зовнішньому і внутрішньому опроміненні вказує на принципову відмінність у характері наслідків даних видів опромінення: за внутрішнього опромінення - поступовий розвиток аутоімунних реакцій; зовнішнього - швидкий розвиток. Експериментальна модель радіаційного ураження головного мозку є аналогом патологічного аутоімунного процесу у хворих на післярадіаційну енцефалопатію (ПЕП), у більшості яких у периферичній крові виявлено діагностично значимі високі рівні нейроаутоантигенів як ознака органічного ураження мозку і можливості розвитку нейроаутоімунної відповіді. На основі експериментального і клінічно-лабораторного дослідження запропоновано комплекс нейроаутоімунних діагностичних критеріїв для виділення варіантів аутоімунних реакцій у хворих на ПЕП.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / М.В. Кшемінська; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 23 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання підвищення ефективності обстеження та лікування хворих на інфекційно-алергічну бронхіальну астму (БА) з урахуванням особливостей показників імунологічного статусу та мікрофлори товстої кишки, її хроноритмів. Проведено комплексне дослідження особливостей мікрофлори товстої кишки у хворих на БА з залученням даних вивчення хронобіологічних ритмів видового складу та популяційного рівня мікрофлори протягом світлового періоду дня. Обгрунтовано доцільність проведення відповідної терапії з включенням до базисних схем лікування імунокоригувальних препаратів "Імунал" і "Лінекс". Доведено, що розроблені схеми прийому імуналу та лінексу позитивно впливають на імунологічний статус та стан мікроекології товстої кишки переважної більшості хворих на БА, в яких період загострення асоціюється з вираженим дисбактеріозом товстої кишки.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / Н.В. Шляхова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Установлено, що в більшості дітей (68,0 %), народжених від батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, спостерігаються імунні розлади, зокрема, у 36,5 % дітей виявлено імунодефіцитний синдром. Показано, що найбільші зміни в імунній системі спостерігаються в Т-системі та, у значно меншому ступені, - у В-системі й фагоцитарній ланці. У більшості дітей депресія Т-ланки імунітету супроводжується зниженням рівня сироваткових імуноглобулінів А, М, секреторного Ig A та підвищенням вмісту автоантитіл різної специфічності; для цих дітей характерні більш глибокі зміни імунологічних показників, ніж у груп порівняння. Виявлено, що імунні розлади дітей, народжених від батьків-ліквідаторів, мають місце внаслідок структурно-функціональних перебудов мембран імунокомпетентних клітин, що супроводжуються порушенням експресії їх рецепторів і зниженням функціональної активності, що розвиваються на тлі активації процесів перекисного окиснення ліпідів і пригнічення антиоксидантного захисту. Обгрунтовано необхідність диспансерного спостереження таких дітей у лікаря-імунолога та запропоновано патогенетичні підходи до імунореабілітації дітей, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.08 / О.В. Степанюк; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто можливість отримання фактора перенесення активного імунітету проти хвороби Ауескі. Розроблено методику імунізації великої рогатої худоби вірусом хвороби Ауескі для отримання імунологічно активного фактора перенесення (ФП). Запропоновано методику отримання ФП з клітин колострального походженння, що дає змогу отримувати лімфоцитарну масу без забою тварини-донора. Доведено, що фактор перенесення стимулює клітинний імунітет і не викликає синтезу віруснейтралізуючих антитіл. Отриманий ФП має здатність долати міжвидові бар'єри без втрати імунологічної активності. Встановлено, що ФП виявляє чітку протективну характеристику у випадку експериментальної хвороби Ауескі серед морських свинок.

Источник: Автореф. дис. канд. мед. наук: 14.03.08 / О.А. Стинич; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання удосконалення методів лікування та вторинної профілактики бронхолегеневих захворювань у дітей першого року життя з гіперплазією тимуса на основі дослідження особливостей імунного статусу організму та процесів інтерфероноутворення. Встановлено критерії, що дозволяють виявити спектр супутньої вродженої патології за гіперплазії тимуса з метою вчасної корекції та реабілітації діагностованих захворювань. Проведено оцінку клініко-імунологічних особливостей організму дітей з гіперплазією тимуса, в яких виявлявся запальний бронхолегеневий процес та за умов клінічного спокою. Визначено особливості стану клітинного та гуморального імунітету, функціональної активності клітин фагоцитарної системи, продукції фактора некрозу пухлин, а також інтерферонового статусу організму.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / Л.В. Анастасій; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліждено зміни системного вмісту прозапальних цитокінів у периферичній крові осіб групи ризику щодо цукрового діабету (ЦД) I типу, хворих на ЦД I та II типів на ранніх етапах формування хвороби. Установлено підвищення вмісту ІЛ-12 і Тх1 клітин на всіх етапах розвитку ЦД I типу, що може бути причиною переважаючого розвитку клітинних імунних реакцій імунітету за ЦД I. Знайдено взаємозв'язки між цитокінами та метаболічними показниками у разі ЦД II типу, що дозволяє зробити висновок стосовно прямої участі прозапальних цитокінів у формуванні даного типу діабету.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.08 / І.П. Кайдашев; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 30 с. — укp.

Аннотация: Пептидний комплекс нирок, який екстрагується за допомогою органічних кислот в присутності двохвалентних катіонів за розробленим методом, складається з пептидів зв'язаних з молекулами головного комплексу гістосумісності переважно І класу. Цей комплекс здійснює зв'язок між клітинами нирок та імуноцитами. Пептиди головного комплексу гістосумісності мають власну фізіологічну активність, яка спрямована на підтримку метаболічних та регенераторних процесів. В умовах аутоімунної патології нирки пептидний комплекс блокує антигенспецифічну відповідь на тканинний антиген нирки. Пептидний комплекс нирок та його синтетичні аналоги мають виражену терапевтичну активність за умов експериментальної імунопатології нирок, що дозволяє пропонувати їх подальше вивчення як фармакологічних речовин.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.08 / Г.Г. Луньова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 36 с. — укp.

Аннотация: Обстежено й проаналізовано стан 149 реципієнтів, з яких 54-м було виконано первинну та 12-ти - вторинну трансплантацію алогенної нирки. Проведено 2804 імунологічні дослідження реципієнтів, виконано 2390 експериметів vitro. Визначено закономірність продукції медіаторів у реципієнтів до та після пересадки нирки з урахуванням особливостей посттрансплантаційного періоду, розроблено алгоритм моніторингу. Показано, що однією з головних умов спрямованої імуномодуляції Т-хелперів периферичної крові реципієнтів є індивідуалізація протоколів імуносупресивної терапії. Наведено дані експериментального вивчення взаємовпливу імуносупресивних препаратів ("Сандимуну-неоралу", "Селсепту", "Дексаментазону", "Прографу") на функціональну активність імунокомпетентних клітин. Установлено коефіцієнти сполучення, що характеризують синергічну, адаптивну та антагоністичну взаємодію імуносупресивних препаратів. Запропоновано новий підхід щодо підбору імуносупресивних препаратів та їх доз.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины