Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Гигиена


Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 14.02.01 / І.С. Бездольна; Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено структурно-функціональні основи формування адаптаційно-пристосувальної діяльності у процесі впливу електромагнітних полів (ЕМП) частотою 24МГц, 14МГц, 4 МГц, 50 Гц + цезій-137. Розроблено концепцію формування адаптаційно-пристосувальної діяльності, яка у сукупності з методичними рішеннями розвиває принципи системного підходу у галузі гігієнічного нормування електромагнітних випромінювань та є спільною методологічною основою для регламентування електромагнітних факторів у довкіллі. Зазначено, що дана діяльність організму під впливом ЕМП формується на різних рівнях організації - від клітинного до системного. Доведено, що механізми структурно-функціональної реорганізації фізіологічних систем організму характеризуються активною перебудовою метаболічних, імунологічних процесів, а також функції репродукції, що обумовлює зміну аферентного потоку від екстеро- та інтерорецепторів до ЦНС і викликає формування специфічних реакцій коркових нейронів і реорганізацію корково-вісцеральних зв'язків. Виявлено, що архітектура функціональної системи залежно специфічна від фізичних параметрів ЕМП - більш високим інтенсивностям фактору відповідає більша кількість структур, залучених у реакцію-відповідь. Досліджено, що вплив ЕМП високих частот характеризується наявністю частотних і амплітудних вікон, які мають "високу" та "низьку" біологічну активність, що підтверджує можливість резонансної (інформаційної) взаємодії ЕМП з біологічними системами та демонструє необхідність розробки диференційованих за частотою гігієнічних нормативів ЕМП у довкіллі.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.01 / В.І. Пономаренко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 37 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням обгрунтування гігієнічних вимог до санаторної аліментарної реабілітації хворих, що перенесли інфаркт міокарда. В роботі приведені нові науково обгрунтовані результати та здійснені нові розробки в області нутріціології при інфаркті міокарда, що базуються на функціонально-гомеостатичній концепції. Розглянуті методологічні передумови до регламентування харчування контрольного контингента, обгрунтовано рівні споживання енергії та нутрієнтів з адаптацією до їх значень діючого продуктового набору. Отримали розвиток вимоги до режиму дієтотерапії, структури раціонів, що консолідовано в універсальному орієнтовному семиденному меню. Приведена парадигма потенціювання медичної ефективності аліментарної програми за допомогою біологічно активних добавок.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / О.В. Кузьмінська; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано вплив аліментарних чинників на виникнення і розвиток залізодефіцитних станів у молодих жінок і запропоновано засоби їх аліментарної профілактики. З'ясовано, що найпотужніший позитивний вплив на показники червоної крові та обміну заліза справляють: м'ясо, ковбаса, печінка, риба, фрукти і ягоди. Негативно впливають на основні показники дефіциту заліза: чай, кава, молоко, яйця. Статистично значимого впливу овочів, хлібобулочних та круп'яних виробів на показники забезпечення організму жінок залізом не виявлено. Розроблено математичні моделі між параметрами аліментарного чинника та рівнем залізодефіциту, що дозволяє прогнозувати значення показників червоної крові у разі споживання певних продуктів харчування, нутрієнтів - за змішаного харчового раціону. Встановлено, що оптимальна величина загального заліза за змішаного раціону харчування молодих жінок повинна знаходитись на рівні 20 мг за добу, у тому числі кількість гемового заліза - 3,35 мг. Науково обгрунтовано продуктовий набір та раціон харчування для молодих жінок з метою первинної та вторинної профілактики залізодефіцитних станів (ЗДС) аліментарного походження. Доведено позитивний вплив біологічно активної добавки "Есеншіал Айрон" на показники червоної крові у молодих жінок, що дозволяє використовувати її як добавку в первинній та вторинній профілактиці аліментарно обумовлених ЗДС у молодих жінок.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.02.01 / Л.В. Павлович; Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено параметри гострої токсичності оцтовокислих кальцію, кобальту та цинку, що мають місце після їх одноразового перорального надходження в організм теплокровних. Виявлено біологічну дію ксенобіотиків за умов хронічного цілодобового інгаляційного впливу на організм експериментальних тварин. Досліджено можливість виникнення віддалених наслідків їх впливу (ембріо- та гонадотоксичні ефекти).

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / Д.П. Тімошина; Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2003. — 21 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Виявлено недоліки у проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи хімічної продукції зважаючи на вимоги гігієни праці. Установлено, що на організм зварника діє комплекс хімічних і фізичних шкідливих виробничих чинників, концентрації та рівні яких перевищують санітарні норми. Показано, що провідна роль у формуванні умов праці зварників належить хімічному фактору, що дає змогу віднести їх працю до категорії хімічно небезпечних. Установлено статистично значиму залежність ступеня шкідливості умов праці від галузі виробництва та форми власності, а також тісний кореляційний зв'язок між несприятливими умовами праці та показниками стану здоров'я зварників за даними анкетування, а також основними видами професійних захворювань. Науково обгрунтовано, розроблено та впроваджено до практики систему заходів, спрямованих на оздоровлення умов праці, профілактику захворюваності, підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду у зварювальному виробництві.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / В.В. Опанасенко; Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Створено та науково обгрунтовано оригінальну методику моделі інформаційного потоку, що враховує індивідуальні властивості оператора під час переробки динамічного потоку інформації. Науково обгрунтовано метод вивчення функціональних резервів людини щодо переробки складної інформації на основі ступінчатого підвищення інформаційного навантаження відносно можливостей конкретного індивіда. Проведено кількісну оцінку форми сигналу шкірно-гальванічної реакції (ШГР) та її зміни залежно від подовженості складності інформаційного навантаження. За допомогою кореляційного аналізу розкрито механізми впливу процесу зростання активації регуляторних систем організму на стан центральної гемодинаміки у разі ступінчастого підйому інформаційного навантаження.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / Л.О. Краєва; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено вплив забруднення атмосферного повітря на захворюваність населення гострою ЛОР-патологією, у тому числі інфекційної природи, рівень імунітету (на прикладі імунітету до дифтерії), а також на зміну вірулентності коринебактерій (in vivo et in vitro). Встановлено залежність кількості хворих з гострими ЛОР-патологічними станами та рівня імунітету до дифтерії від ступеня небезпечності забруднення атмосферного повітря у місцях мешкання. Розраховано критичні рівні для окремих чинників та сумарного показника забруднення атмосферного повітря у разі гострої ЛОР-патології. Визначено гемолітичні, гемаглютинуючі, адгезивні та нейрамінідазні властивості представників коринебактерій, стафілококів і стрептококів, які змінювалися у штамів коринебактерій під дією 4-х чинників забрудненого атмосферного повітря міста. Доведено зміну чутливості до антибіотиків серед коринебактерій під впливом 4-х чинників забрудненого атмосферного повітря, а також у разі мікробних асоціацій з іншими мікроорганізмами. Виявлено можливість коринебактерій викликати не лише ЛОР-патологію, але й інші захворювання. З метою отримання й обробки результатів дослідження було використано геоінформаційні технології.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / Н.Ф. Дубова; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено основні характеристики народжуваності, тенденції її динаміки та стан репродуктивного здоров'я населення, яке мешкає у найбільш радіоактивно забруднених районах Житомирщини та Київщини. Показано, що основні параметри народжуваності та напрями її змін, особливо у 1990-і роки, відповідають перебігу цього процесу в державі. Проте в радіаційно несприятливих районах виявлено більш виразні зміни режиму народжуваності населення у порівнянні з доаварійним періодом та контролем. Визначено внесок і ступінь впливу основних демографічних чинників до змін рівня народжуваності. Встановлено збільшення відносних ризиків репродуктивних втрат від накопиченої колективної дози опромінення. Надано рекомендації щодо покращання показників народжуваності на радіаційно несприятливих територіях.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.02.01 / В.М. Куляс; Ін-т медицини праці АМН України. — Донецьк, 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Вивчено генетичні маркери, гормональні й імунні зрушення, що виникають в організмі гірників під впливом негативних чинників виробничого середовища. Розроблено прогностичні критерії розвитку хронічного пилового бронхіту (ХПБ). Удосконалено систему профілактики цього захворювання. Проведено аналіз санітарно-гігієнічних умов праці гірників за впливу негативних чинників виробничого середовища. Проаналізовано зазначені умови праці гірників найбільш типових вугільних шахт Донбасу, що збільшують ризик розвитку ХПБ. Визначено особливості фенотипового розподілу генетичних маркерів, характер формування реакції гормонального й імунного статусу в осіб різноспрямованого типу рефлекторних реакцій бронхів у період адаптації до роботи за умов підвищеної запиленості стажованих гірників без ознак пилової патології та хворих на ХПБ. Уперше визначено інформативні біомаркери ризику ХПБ та на їх підставі обгрунтовано і рекомендовано схему профілактичних і реабілітаційних заходів для осіб, які увійшли до групи ризику розвитку ХПБ, а також гірників, хворих на ХПБ.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.01 / С.Т. Омельчук; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Експериментально-теоретично обгрунтовано розроблені концепції та методичні основи гігієнічного регламентування пестицидів у ході їх застосування на радіоактивно забруднених територіях і зонах екологічного ризику для збереження та зміцнення здоров'я населення, захисту навколишнього середовища від додаткового екзогенного забруднення. За умов натурно відтвореного експерименту та під час епідеміологічних досліджень вивчено основні ланки патогенезу та залежності "доза - час - ефект" за тривалої поєднаної дії на організм малих доз іонізуючого випромінювання (ІВ) і фосфорорганічних пестицидів (ФОП). Вивчено вплив малих доз ІВ і ФОП на стан чоловічої репродуктивної системи. Науково обгрунтовано теоретичні, методологічні та практичні аспекти оцінки потенційного екологічного ризику виникнення захворювань шлунково-кишкового тракту та серцево-судинних захворювань у населення. Надано гігієнічну оцінку потенційному ризику для працюючих і населення 56 нових закордонних пестицидів. Створено теоретичні основи та методичну базу для корекції допустимої добової дози надходження пестицидів до організму людини за умов їх використання на радіоактивно забруднених територіях. Запропоновано нові методи підвищення адаптаційних реакцій організму та зниження поглинутої дози за умов комбінованого навантаження радіонуклідами та пестицидами.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / В.Г. Терещенко; Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2005. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексну фізіолого-гігієнічну оцінку умов праці на основних етапах технологічного циклу вирощування та переробки соняшника. Установлено, що під час виконання земляних сільськогосподарських робіт на технічно зношених тракторах оператори зазнають впливу шкідливих виробничих чинників (шуму, вібрації, пилу, мікроклімату), рівні яких у деяких випадках наближаються до екстремальних і на 10 % - 70 % перевищують значення, що реєструвалися 1980 - 1990 рр. За умов застосування пестицидів як неодмінної складової інтенсивних технологій у рослинництві, працівники зазнають їх шкідливої дії за різних шляхів надходження до організму (інгаляційним, перкутанним), за цього розрахункові ризики шкідливої дії є високими для будь-якого шляху. Відзначено, що застосування новітніх технологій ультрамалооб'ємного обприскування за допомогою надлегких літальних апаратів (НЛА) має гігієнічні переваги у порівнянні з традиційними повнооб'ємними технологіями. Зазначено, що використання НЛА потребує спеціальної підготовки, високої кваліфікації пілотів і застосування комплексу заходів щодо безпеки польотів і засобів захисту від впливу шкідливих виробничих чинників (високої напруженості праці, шуму, вібрацій, пестицидів). За результатами фізіологічних досліджень установлено залежність вираженості біологічної реакції організму від інтенсивності впливу шкідливих виробничих чинників різної природи за різних видів робіт. Запропоновано комплекс профілактичних заходів, зокрема: цільове застосування способів захисту під час виконання конкретних видів робіт, діяння раціональних режимів праці, визначення санітарно-захисних зон за умов ультрамалооб'ємного застосування агрохімікатів за допомогою НЛА. Наведено пропозиції з питань "захисту часом" працюючих на сільськогосподарських машинах.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / О.А. Потапов; Ін-т медицини праці АМН України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі оптимізації праці користувачів відеотерміналів (ВДТ) (на прикладі операторів, які працюють на вводі інформації та в діалоговому режимі). Розроблено новий напрямок профілактики несприятливого впливу праці за ВДТ, який базується на оцінці комплексу факторів трудового процесу й виробничого середовища, їх вплив на функціональний стан і працездатність. Розроблено професіографічну характеристику праці операторів ВДТ, ознаки ранньої діагностики професійно обумовлених захворювань, рекомендації з оптимізації умов праці та корекції функціонального стану. Основні результати роботи знайшли впровадження в проведенні запобіжного та поточного санітарного нагляду, лікувально-профілактичних засобів.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.01 / В.О. Гапон; Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2003. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено спосіб оцінки пилогазового забруднення повітря та грунту, який дозволяє інтегрувати значення декількох показників в один. Установлено основні патогномонічні симптоми ускладнення вагітності та пологів у жінок - жительок металургійного регіону. Знайдено один із способів визначення наявності серед дітей 6 - 10-річного віку характерного для металургічного регіону симптомокомплексу відхилень у стані здоров'я, що свідчить про дезаптацію окремих систем організму. Запропоновано концептуальні та методичні підходи до визначення медико-екологічного ризику для здоров'я населення щодо техногенних хімічних чинників металургійного виробництва. Розроблено концептуальну модель гігієнічної діагностики та оцінки впливу даних чинників на організм жителів металургійного регіону. Відзначено, що запропонована модель дає змогу об'єктивізувати відносну стохастичну суб'єктивність висновків щодо впливу комплексу чинників виробничого та навколишнього середовища на показники чутливих до дії хімічних речовин систем організму та захворюваність населення.

Источник: Автореф. дис. канд. біол. наук: 14.02.01 / О.І. Герасименко; АМН України. Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва. — К., 2003. — 24 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: На основі системного аналізу обгрунтовано якісні і кількісні гігієнічні критерії нервово-емоційного напруження як формуючого фактора психофізіологічної адаптації підлітків. Встановлено, що рівень нервово-емоційного напруження відбиває динаміку, специфіку і тривалість пристосувального процесу, прямо впливаючи на формування комплексу професійно значущих функцій. Виявлено, що специфіка учбово-виробничої діяльності є головним чинником, що зумовлює ступінь нервово-емоційного напруження. На цій основі розроблено та впроваджено комплекс профілактичних заходів, орієнтованих на попередження нервово-емоційного перенапруження в підлітків, що навчаються операторським спеціальностям.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / О.В. Швидкий; Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено, що під час навчання у студентів медичних училищ знижуються розумова та фізична працездатність, функціональний стан центральної нервової та серцево-судинної систем, фізичний розвиток і здоров'я. Відзначено, що у студентів, які ведуть нездоровий образ життя - висока хронічна захворюваність, її частота, а також низький індекс здоров'я. Розроблено заходи щодо гігієнічної оптимізації режиму та умов навчання, формування здорового способу життя, а також удосконалювання медичного обслуговування. Висвітлено високу валеологічну ефективність гігієнічної оптимізації навчання, яка виявляється в нормалізації денної, тижневої та семестрової працездатності студентів, покращенні деяких показників їх здоров'я.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.01 / С.А. Риженко; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2005. — 34 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання визначення впливу техногенного навантаження на населення сучасних міст на базі використання показників біомоніторингових спостережень за екологічно небезпечними чинниками та змінами у системі "мікробіоценози - макроорганізм". Вперше наведено комплесну гігієнічну оцінку стану навколишнього середовища та визначено рівень реального техногенного навантаження на мешканців індустріального міста сполук важких металів (ВМ). Показано високу чутливість та інформативність біомоніторингових спостержень, результати яких підтверджують, що навіть за низьких концентрацій ВМ в об'єктах довкілля в організмі людей відбувається їх накопичення на рівнях, що значно перевищують фізіологічні норми. Одержано нові дані про роль мікробіоценозів та їх співчленів у функціонуванні людського організму в нормі та за умов антропогенного забруднення довкілля. Обгрунтовано гігієнічне значення та показано біологічну роль аерококів, що продукують перекис водню у системах "мікробіоценози - макроорганізм" та "фактори довкілля - мікробіоценози". Висвітлено роль перекису водню як чинника стійкості мікробіоценозів до впливу ксенобіотиків. Запропоновано новий метод оцінки дозологічних змін в людському організмі за умов антропогенного забруднення довкілля за вмістом аерококів у мікробіоценозах. Встановлено суттєвий вплив ступеня антропогенного забруднення довкілля на стан мікробіоценозів ротової порожнини та кишечника (за вмістом в них аерококів).

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / Ю.О. Паустовський; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню особливостей враження репродуктивної функції жінок, зайнятих у виробництві і застосуванні епоксидних композицій, і розробці профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення умов їх праці. Встановлено, що вплив на жінок-робітниць епоксидних композицій проявляється підвищенням поширеності гінекологічної і екстрагенітальної патології, а також порушеннями гормональної активності яєчників. В основі ушкодженої дії епоксидних композицій лежить активація перекисного окислення ліпідів і пошкодження біологічних мембран клітин. Науково обгрунтований, розроблений і впроваджений у практику охорони здоров'я комплекс організаційних, санітарно-технічних і медико-біологічних заходів, спрямованих на оздоровлення умов праці жінок, зайнятих у виробництві і застосуванні епоксидних композицій.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / О.В. Кірсанова; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено нові дані щодо ранніх, донозологічних змін здоров'я дітей віком 7 - 10 років за умов високого рівня атмосферного забруднення, обумовленого викидами металургійної промисловості на підставі вираженості зрушень рівня функціонування, ступеня напруження регуляторних механізмів, функціональних резервів в індикаторній системі організму, якою є серцево-судинна система. Уперше визначено диференційований ступінь значущості забруднення атмосферного повітря, медико-біологічних і соціально-побутових чинників у виникненні донозологічних порушень здоров'я та виявлено чинники ризику їх виникнення у молодших школярів, мешканців одного з найбільших індустріальних центрів України - Запоріжжя. Розроблено заходи щодо охорони повітряного середовища, збереження та покращання здоров'я дітей даного регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / Євген Миколайович Анісімов; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / Н.В. Мережкіна; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Встановлено медико-географічні закономірності динаміки загальної та первинної захворюваності та смертності населення України у разі хвороби органів дихання (ХОД), зокрема, бронхіальної астми (БА) та хронічного бронхіту (ХБ). Надано гігієнічну оцінку закономірностей розподілу природних і антропогенних факторів на території України та Києва. Розроблено гігієнічну паспортизацію сонячної та геомагнітної активності, клімату та погоди, антропогенних забруднень повітря щодо їх впливу на динаміку об'єктивних та суб'єктивних показників у хворих, частоту загострень та смертей у разі ХОД. Обгрунтовано та впроваджено в практику охорони здоров'я медичні класифікації біотропності погоди щодо хворих з БА та ХБ за умов великого міста, що вперше враховують поєднану дію принципово різних механізмів впливу на організм людини природних (спотворення біологічних ритмів функцій органів та систем організму) та антропогенних (спотворення динаміки атмосферних забруднень у разі певних типів погоди) чинників навколишнього середовища.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины