Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Гематология и трансфузиология


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Ю.С. Король; Київ. НДІ гематології та переливання крові. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження імунологічного фенотипу лімфоїдних клітин периферичної крові хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання (ХЛПЗ) з імунними цитопеніями в процесі різних методів лікування. Виявлені зміни імунологічного фенотипу лімфоцитів периферичної крові хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію (ХЛЛ) з імунними ускладненнями неоднакові в процесі різних методів лікування. Між ефективністю окремих методів лікування імунних ускладнень ХЛПЗ та змінами імунофенотипу лімфоцитів периферичної крові існує певна залежність. Найбільш значні зміни в експресії В-клітинних антигенів, суттєве зростання експресії молекули апоптозу CD95 і найтриваліша ремісія імунного процесу спостерігається після спленектомії, проведення курсу СОР та після лікування вінкристином з преднізолоном. Виявлені відмінності імунофенотипу лімфоцитів у процесі лікування хворих ХЛПЗ з імунними ускладненнями можуть слугувати основою для розуміння дії окремих лікувальних заходів та обгрунтування вибору терапії.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.01.31 / Г.І. Звір; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що розвиток Т-клітинної лімфоми шкіри (ТКЛШ) супроводжується характерними, залежно від стадії, імунологічними змінами: зниженням експресії антигенів загальних Т-клітин, супресорів, зростанням експресії гесперних клітин, зниженням проліферативної та фагоцитарної активності лейкоцитів периферичної крові. Застосування плазмофотоферезу (ПФФ) призвело до зниження експресії CD4, CD5, CD16, CD22 та зростання експресії CD7, CD8 та HLA-Dr антигенів, а також відмічено зростання проліферативної активності лімфоцитів периферичної крові у відповідь на мітогени фітогемаглютиніну та туберкулін. У хворих після ПФФ виявлено зростання фагоцитарної активності нейтрофільних лейкоцитів і зниження вмісту циркулюючих імунних комплексів. Зазначено, що ПФФ призводив до нормалізації біохімічних показників сироватки крові, які характеризують білковий, електролітний, азотний, ліпідний склад крові та функцію печінки у хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри. Визначено, що нормалізація досліджуваних параметрів корелювала зі стадією та тяжкістю захворювання. Найбільш інформативним біохімічним показником протікання злоякісного процесу є рівень сироваткової лактатдегідрогенази.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.01.31 / В.В. Патока; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / І.П. Цимбалюк-Волошин; Київ. НДІ гематології та переливання крові. — К., 1998. — 13 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати цитохімічного та імунологічного дослідження бластних клітин у хворих гострою мієлоїдною лейкемією (ГМЛ). Показано значення активності пероксидази та хлорацетатестерази у бластних клітинах для диференційної діагностики FAB-підваріантів ГМЛ. Виявлено особливості імунологічного фенотипу лейкемічних клітин при FAB-підваріантах ГМЛ. Запропоновано імунологічну класифікацію ГМЛ, яка відображає імунофенотипічні ознаки лінійної належності та ступеня зрілості бластних клітин. Проведено аналіз співвідношення між FAB-підваріантами та імунофенотипічними підгрупами ГМЛ. Встановлено, що експресія антигену CD 15 є прогностично сприятливою ознакою щодо досягнення хворими ГМЛ повної ремісії.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.31 / С.В. Видиборець; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Встановлено механізми розвитку вторинних метаболічних порушень, які супроводжують формування синдромів анемічної гіпоксії та сидеропенії за умови поєднання залізодефіцитної анемії з такими захворюваннями внутрішніх органів, як виразкова хвороба, цукровий діабет, аутоімунний тиреоїд, хронічний бронхіт. На підставі комплексного біохімічного дослідження вмісту вільного гепарину, вільного серотоніну, вільного гістаміну, молочної та піровиноградної кислот у плазмі та молекул середньої маси у сироватці крові та вмісту в еритроцитах периферичної крові 2,3-дифосфогліцеринової кислоти та хімічних елементів - заліза, міді, цинку у хворих на залізодефіцитну анемію встановлено наявність вторинних метаболічних порушень, які формують синдром ендогенної метаболічної інтоксикації. Доведено, що застосування у комплексному лікуванні поєднаної патології внутрішніх органів та залізодефіцитної анемії лікарських засобів, що мають антигіпоксичну, мембраностабілізуючу та антиоксидантну дію сприяє більш ранньому усуненню вторинних метаболічних порушень.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Л.М. Лукавецький; Київ. НДІ гематології та переливання крові МОЗ України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено поглибленому вивченню показників захворюваності на гемобластози (лейкемії та лімфоми) та смертності від них протягом 1981-1994 років на теренах Івано-Франківської, а також Рівненської області, шість північних районів якої зазнали ураження радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Населення постраждалих районів зазнає впливу, переважно, внутрішнього іонізуючого опромінення. Виявлено зростання показників захворюваності та смертності у двох областях, переважно, в часовому інтеравлі1987-1994 рр. незалежно від забруднення теренів радіонуклідами. Зростання захворюваності констатовано серед населення старших вікових груп, а серед окремих нозологічних форм зростає захворюваність на негоджкінську лімфому, хронічну лімфоїдну лейкемію та мієломну хворобу. Не виявлено основного (базисного) фактору, котрий впливав би на захворюваність гемобластозами та смертність від них протягом досліджуваного періоду на теренах двох областей. Результати роботи використані для створення бази даних онкогематологічних захворювань і для раціонального планування гематологічної служби.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Л.В. Костюченко; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що обробка крові киснево-озоновою сумішшю зумовлює окисну деструкцію клітин крові, в найбільшій мірі - еритроцитів. Визначено, що ступінь гемолізу знаходиться в лінійній залежності від застосованих доз/концентрацій озону. З'ясовано характер та ступінь змін кислотно-основного стану крові за різних режимів озонування. Встановлено, що внаслідок гемолізу в плазмі збільшується рівень внутрішньоклітинних ферментів, калію, заліза та прямого білірубіну. Проаналізовано дозозалежні розлади системи гемостазу, пов'язані зі зменшенням кількості та пригніченням агрегації тромбоцитів, визначено безпечні концентрації озону для досліджених режимів озонування крові та запропоновано контролювати рівень гемолізу, кількість тромбоцитів та агрегаційну їх функцію в хворих, яким проводиться озонотерапія.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / В.Г. Косінова. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено клінічні, морфологічні та імунологічні особливості лімфогранулематозу (ЛГМ) IIIB - IV стадій. Вперше запропоновано комплекс достовірних прогностичних чинників, до якого, крім загальновизначених, віднесено рівень лімфопенії, кількість сироваткової лужної фосфатази, сироваткового альбуміну, наявність антитіл до вірусу Епштейна-Барр. Встановлено залежність прогностичного індексу від кількості достовірно несприятливих прогностичних чинників. Вперше сформовано прогностичні групи хворих на ЛГМ IIIB - IV стадій на підставі запропонованого прогностичного індексу. Встановлено, що тяжкість перебігу ЛГМ IIIB - IV стадій залежить від рівня ініціальної лімфопенії, а також тієї, що виникла внаслідок лікування. Виявлено негативний вплив попереднього інфікування вірусом Епштейна-Барра хворих на ЛГМ IIIB - IV стадій на перебіг захворювання та результати лікування. Встановлено позитивний вплив комбінованої терапії, що має проводитись з урахуванням комплексу прогностичних факторів та значення прогностичного індексу, на підвищення ефективності лікування та 5-річного специфічного виживання хворих на ЛГМ IIIB - IV стадій.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Т.П. Перехрестенко; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено дані щодо вивчення впливу віку на клінічні особливості захворювання та патогенез анемії у хворих на В-клітинний хронічний лімфолейкоз (В-ХЛЛ). Обстежено хворих чотирьох вікових груп: молодого, зрілого, літнього та старечого. Встановлено залежність перебігу захворювання та особливостей порушення еритропоезу від віку. Доведено, що для хворих молодого та зрілого віку характерним є швидке прогресування захворювання, висока активність лейкозного процесу. Зазначено, що В-ХЛЛ у пацієнтів літнього та старечого віку відрізняється повільним розвитком хвороби. З'ясовано роль у розвитку анемії у хворих різних вікових груп порушень кістковомозкового кровотворення. Показано, що ознаки порушення еритропоезу більш виражені у пацієнтів старечого та літнього віку. Досліджено, що гемолітичні процеси, в основному аутоімунного генезу, посилюють анемічний синдром. Визначено залежність частоти виявлення аутоімунних антиеритроцитарних антитіл та їх властивостей від віку хворих. У 1/3 пацієнтів установлено ознаки прихованого гемолізу. Одержано дані про порушення проникливості мембрани еритроцитів у всіх хворих на В-ХЛЛ. Виявлено активацію процесу перекисного окислення ліпідів у мембрані еритроцитів. Установлено більш низькі показники заліза сироватки та коефіцієнту насиченості трансферину у хворих старечого віку у порівнянні з молодими та зрілими, що є однією з причин глибокого порушення еритропоезу у пацієнтів старечого віку.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / О.А. Карнабеда; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2003. — 23 с.: табл. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження хворих, які проживали на забруднених територіях внаслідок аварії на ЧАЕС характерна атипова форма В-клітинного хронічного лімфолейкозу (В-ХЛЛ), висока частота інфекційних ускладнень, високий ступінь анемії, тромбоцитопенії, виражений лейкоцитоз. У хворих з атиповою формою В-ХЛЛ установлено наявність зниженого апоптозу пухлинних клітин у порівнянні з типовою, який визначається кількістю CD95 - позитивних клітин та рівнем спонтанного апоптозу, а також високий рівень експресії CD23, CD22, атиповий морфологічний варіант пухлинного клону, низький рівень ВГЛ, експресія активаційних та мієломоноцитарних антигенів, низький рівень апоптозу з несприятливими прогностичними чинниками. Установлено, що застосування препаратів інтерферону у випадку I - II стадій В-ХЛЛ є ефективним у хворих з низьким ступенем пухлинного прогресу, що сприяє збільшенню тривалості періоду до початку призначення цитостатичної терапії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / В.В. Томілін; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2004. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено клінічні особливості легких та латентних форм коагулопатій та тромбоцитопатій (сезонність первинного звертання та проявів геморагічних симптомів, вік хворого на час появи першого геморагічного симптому, частоту виникнення геморагічних епізодів, види геморагічних ускладнень, ступені тяжкості геморагій, спадковість вказаних захворювань). Визначено особливості коагуляційних розладів та стан тромбоцитарної ланки гемостазу у пацієнтів з даними патологіями. На підставі одержаних результатів дослідження розроблено алгоритм клініко-лабораторного обстеження хворих на легкі та латентні форми коагулопатій та тромбоцитопатій.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Д.А. Лисенко; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено, що поліхіміотерапія (ПХТ) переважно впливає на клітинний імунітет зі зниженням загальної кількості Т-лімфоцитів, субпопуляцій Т-хелперів, Т-супресорів, збереженням зниженого співвідношення Т-хелперів/Т-супресорів, що супроводжується виникненням інфекційних ускладнень у 22 % хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію. Встановлено, що у разі імунокорекції тимогеном на тлі ПХТ досягається нормалізація кількісних (загальної кількості Т-лімфоцитів, субпопуляцій Т-хелперів, Т-супресорів) та якісних показників Т-клітинного імунітету (збільшується співвідношення Т-хелперів/Т-супресорів), а також паралельно зменшується кількість інфекційних ускладнень втричі. Визначено, що тимоген суттєво зменшує популяцію лімфоцитів з експресією антигену CD95. Доведено, що застосування лаферону після ПХТ викликає збільшення рівня Т-хелперів за умов збільшення загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3), імунорегуляторного індексу, а також призводить до змешення в 1,5 рази інфекційних ускладнень. У деяких хворих виявлено феномен аутоеритрофагоцитозу, який є проявом ураження гуморальної ланки імунітету з підвищенням рівня ЦІК та IgA. Виявлено, що застосування лаферону та тимогену у лікуванні хворих десятиденним курсом нормалізує показники клітинного імунітету, зменшує ризик виникнення інфекційних ускладнень, покращує якість їх життя.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.01.31 / Н.Ю. Мочанова; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено стан ферментної та клітинної ланок системи коагуляційного гомеостазу в дітей, які зазнали впливу іонізуючого опромінення та інших несприятливих факторів внаслідок аварії на ЧАЕС. У дітей, евакуйованих з Прип'яті, у ранні терміни після аварії виявлено зміни у "внутрішньому" та "зовнішньому" механізмах згортання крові, зменшення фібринолітичної активності крові, а також зростання інгібіторного та зниження активаторного потенціалів калікреїн-кінінової системи крові. Зазначено, що у віддалені терміни після аварії було визначено, що всі показники згортальної та фібринолітичної систем крові нормалізувались. У дітей, які мешкають на контамінованих радіонуклідами територіях Київщини, Житомирщини та Чернігівщини, в усі терміни спостереження було виявлено зміни в показниках коагуляційного гемостазу, які не призводили до зриву компенсаторних реакцій та не залежали від дози опромінення, а у дітей з тромбоцитопеніями, тромбоцитозами та анеміями виявлено зміни в показниках первинного та вторинного гемостазу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.01.31 / О.І. Осадча; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено ушкодження еритроцитів у гострому періоді опікової хвороби як однієї з головних причин розвитку анемії в дітей з тяжкими та вкрай тяжкими опіками. Найбільш виражене зниження вмісту еритроцитів і гемоглобіну спостерігається на 7 - 8 добу з моменту травми, в стадії опікової токсемії. Дані зміни корелюють зі значним підвищенням вмісту лейкоцитів і лімфоцитів. Встановлено, що ушкодження еритроцитів у дітей з тяжкими та вкрай тяжкими опіками зумовлено двома механізмами залежно від стадії опікової хвороби: у ранньому післяшоковому періоді, яка зумовлена дією токсинів середніх і низьких розмірів, що знаходяться в незв'язаному з білками стані; в стадії токсемії та септикотоксемії ушкодження еритроцитів зумовлено антитілозалежною кілерною активністю лімфоцитів стосовно аутологічних еритроцитів. Розроблено систему діагностики анемії, пов'язаної з аутоімунним ушкодженням еритроцитів.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.31 / С.В. Клименко; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2006. — 42 с. — укp.

Аннотация: На основі комплексного вивчення результатів лікування, клініко-гематологічних, цитогенетичних, молекулярно-біологічних особливостей, факторів медикаментозної резистентності радіаційно-асоційованих лейкемій наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми щодо оптимізації тактики лікування гострої мієлоїдної лейкемії (ГМЛ) і гострої лімфобластної лейкемії (ГЛЛ) у осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Розглянуто пріоритетні дані про патогенез пухлинного процесу, особливості фенотипових характеристик субстратних клітин, своєрідність перебігу гострої лейкемії у разі радіаційної асоційованості захворювання. Розроблено стратегію лікування ГМЛ і ГЛЛ, що розвинулись в учасників ліквідації наслідків аварії та жителів радіоактивно забруднених територій.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / З.В. Радчук; Київ. НДІ гематології та переливання крові МОЗ України. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати вивчення елементів лейкопоезу в периферичній крові та кістковому мозкові за допомогою морфологічних, цитохімічних, електронно-мікроскопічних методів дослідження в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з дозою опромінення від 0,05 до 1 Гр, які мають стабільні відхилення в гемограмі. Через 10 років після аварії виявлені суттєві кількісні, якісні та функціональні зміни лейкоцитів, котрі свідчать про глибоке ураження кровотворної системи і високий ризик розвитку онкогематологічної патології у даного контингенту осіб.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.31 / І.А. Крячок; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено клініко-гематологічні, імунофенотипові та молекулярно-генетичні ознаки хронічних лімфопроліферативних захворювань (ХЛПЗ) низького ступеня злоякісності. Розроблено критерії діагностики та прогнозу перебігу захворювання. Обгрунтовано програми диференційованого лікування хворих з застосуванням новітніх засобів хіміотерапії та трансплантації стовбурових клітин. На підставі обстеження 540 хворих (324 хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію (ХЛЛ), 115 - на множинну мієлому (ММ), 101 - на неходжкінську злоякісну лімфому (НЗЛ)) розроблено комплекс критеріїв, які дозволяють прогнозувати перебіг захворювання та призначити диференційовану терапію. Встановлено, що факторами прогнозу для хворих на ХЛЛ є: вік, стадія захворювання за Rai та Binet, кількість лейкоцитів у периферичній крові, наявність попереднього лікування, рівень експресії антигену CD38, а також антигенів CD5, CD23, CD22, мутаційний статус варіабельних ділянок важких ланцюгів генів імуноглобулінів (IgVH). Визначено фактори прогнозу розвитку захворювання, що дозволяють передбачити загальну тривалість життя (мутаційних статус IgVH генів), відповідь на терапію, тривалість досягнутої повної та часткової ремісії). Виявлено, що значення окремих маркерів варіює залежно від призначеного виду терапії. З'ясовано, що ефективність лікування хворих на ММ (вірогідність досягнення ремісій та їх тривалість) залежить від стадії захворювання за Durie, Salmon з урахуванням підстадії та додаткових параметрів, що визначають функціональний стан нирок (концентрацію креатиніну у сироватці крові, рівень протеїнурії, наявність білка Бенс-Джонса у сечі). Встановлено, що на частоту досягнення повної ремісії впливає тип моноклонального парапротеїну та генетичні особливості хворих (присутність у генотипі HLA-CW*0602-07 та HLA-DQAI*0101 алелей). Виявлено фактори прогнозу для хворих на НЗЛ низького ступеня злоякісності, якими є: гістологічний варіант НЗЛ, рівень лейкоцитозу, індекс Карновського на момент початку терапії. За даними параметрами для кожної нозологічної форми ХЛПЗ запропоновано проводити стратифікацію хворих на групи низького ризику (без наявності факторів несприятливого прогнозу), середнього (за наявності 1-2 факторів ризику) та високого ризику (за наявності 3-х та більше факторів ризику). Розроблено протоколи терапії хворих на окремі форми ХЛПЗ з урахуванням групи ризику, які передбачають використання пуринових аналогів (за ХЛЛ та НЗЛ) та проведення високодозової хіміотерапії з наступною трансплантацією аутолітичних гемопоетичних стовбурових клітин периферичної крові (за ММ). Для моніторингу відповіді на терапію запропоновано визначення кількості <$Eroman {CD5 sup + CD20 sup + }> патологічних клітин у пунктах кісткового мозку за ХЛЛ, експресії гена PRAME та проведення інфрачервоної спектроскопії сечі у хворих на ММ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Я.П. Гончаров; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості впливу кровопускань та сеансів еритроцитаферезу на частоту скарг, дані об'єктивного статусу, периферичну кров, артеріальний тиск і функціональний стан міокарда у пацієнтів зі справжньою поліцитемією (СП) в еритремічній стадії. Встановлено високу частоту серцево-судинної патології за СП в еритремічній стадії, яка проявляється переважно гіпертрофічною хворобою, плетиоричною артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю. З'ясовано, що ексфузії крові поліпшують клінічну симптоматику СП в еритремічній стадії, зокрема зменшується загальна слабкість, стомлюваність, головний біль, запаморочення, гіперемія шкіри та слизових оболонок, розміри селезінки та печінки. Виявлено та математично доведено, що у разі проведення еритроцитаферезу зниження гематокриту до нормативних значень відбувається на 9 діб раніше та триває на 90 днів довше, ніж у разі використання кровопускань. Констатовано зменшення адгезивної та агрегаційної здатності тромбоцитів та концентрації фібриногену у крові після кровопускань та після еритроцитаферезу. Виявлено, що під час проведення ексфузії крові з використанням тиклопідину агрегаційна здатність тромбоцитів з аденозиндифосфатом зменшується більш істотно, ніж у разі застосування ацетилсаліцилової кислоти. Встановлено позитивний вплив ексфузії крові на клінічний перебіг СП в еритремічній стадії. З'ясовано, що еритроцитаферез більш ефективно знижує кількість еритроцитів, концентрацію гемоглобіну, величину гематокриту, артеріальний тиск і більш суттєво поліпшує функціональний стан міокрада у пацієнтів з СП, ніж кровопускання. Встановлено, що частота тромбогеморагічних ускладнень за його застосування зменшується у 7 разів, а побічні ефекти виникають у 6 разів рідше, ніж під час кровопускань. Розроблено показання щодо проведення кровопускань та еритроцитаферезу у пацієнтів з СП залежно від величини гематокриту, концентрації гемоглобіну, а також кількості еритроцитів у периферичній крові та наявності артеріальної гіпертензії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Я.Є. Бойко; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено причини пошкодження печінки у 67 дітей хворих на гостру лімфобластну лейкемію (ГЛЛ), які отримували програмну терапію за протоколами ГЛЛ-ДГЛУ'92-95. Вперше в Україні зафіксовано високий ступінь інфікування вірусами гепатитів B і C у дітей з ГЛЛ під час протокольної терапії. Встановлено вірусну етіологію (HBV, HCV) у більшості дітей з ГЛЛ з розвитком атипових форм гепатитів B і C. Виявлено високу частоту розвитку хронічних гепатитів B, C у дітей з ГЛЛ (20,9 %), діагноз яких було підтверджено гістологічно. Показано, що хронічний гепатит під час протокольної терапії розвивається лише за умови супутнього інфікування HBV і/або HCV інфекцією та супроводжується змінами в імунному статусі у вигляді зниження відносної кількості CD4 клітин і співвідношення CD4/CD8, збільшення відносної кількості CD8 клітин. Отримані результати свідчать про недостатню ефективність інтерферонотерапії дітей, хворих на хронічний гепатит B, C у періоді ремісії ГЛЛ. Розроблено систему профілактичних заходів, спрямованих проти інфікування HBV і HCV-інфекціями, впроваджену в гематоонкологічних стаціонарах. Доведено, що збільшення тривалості перерв під час проведення протокольної терапії першого гострого періоду у дітей з ГЛЛ сприяє зростанню рецидивів хвороби.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.01.31 / Г.М. Боярська; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто функціональний стан лейкоцитів венозної та капілярної крові зони термічного ураження шкіри в гострому періоді хвороби. Встановлено залежність від глибини та площі ураження, стадії опікової хвороби, вираженості змін функціональної активності лейкоцитів. Визначено значимість зміни окремих показників функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів капілярної крові зони термічного ураження для прогнозу розвитку інфекційних ускладнень. Виявлено, що термічні ураження з перших годин обумовлюють значне зниження кількості Т- і В-лімфоцитів та їх субпопуляцій у разі компенсаторного підвищення їх спонтанної мітогенної активності. Вперше визначено варіанти розвитку клітинно-опосередкованих лейкоцитарних реакцій запалення в капілярах зони термічного ураження. Встановлено патологічний вплив плазми крові обпечених дітей та її фракцій на цитофункціональні характеристики лейкоцитів венозної та капілярної крові зони термічного ураження. Зазначено: препарати донорського альбуміну та свіжозамороженої плазми мають властивості утворювати з токсинами середнього та низького розміру стійкі комплекси, що призводить до зниження цитотоксичної активності плазми крові хворих з одночасним відновленням стабільності мембран лейкоцитів та їх функціональної активності.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины