Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Анестезиология и интенсивная терапия


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Т.Я. Шляхта; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі клінічного обстеження та узагальнення безпосередніх результатів дослідження, девіацій біохімічних показників та параметрів центральної гемодинаміки, дихальної системи у разі застосування методики альбумінового перитонеального діалізу та інших еферентних методів у процесі лікування хворих з печінковою недостатністю здійснено спробу систематизувати основі зміни, що відбуваються у метаболізмі, серцево-судинній та дихальній системах з метою вивчення ефективності лікувальних засобів і своєчасного виявлення та запобігання ускладненням. Для лікування хронічної печінкової недостатності розроблено програмну методику замісної терапії, що включає альбуміновий перитонеальний діаліз, ультрафільтрацію, сорбцію асциту з наступною внутрішньовенною реінфузією у комбінації з гіпербаричниою оксигенацією. Для лікуваня фульмінантної печінкової недостатності запропоновано варіанти замісної терапії альбуміновим перитонеальним діалізом з можливим комбінуванням з іншими еферентними методами гемокорекції (гемодіаліз з ультрафільтрацією, застосування дискретного плазмаферезу). Визначено ефективність використання методу альбумінового перитонеального діалізу у лікуванні хворих з хронічною та фульмінантною печінковою недостатністю.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.30 / Ф.С. Глумчер; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 1999. — 32 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено анестезіологічному забезпеченню та інтенсивній терапії у 362 хворих, яким було зроблено 370 реконструктивних операцій на гортані, трахеї та її біфуркації. Найоптимальнішою методикою анестезіологічного забезпечення можна вважати внутрішньовенну анестезію під час операцій. Вентиляція легень є найскладнішою проблемою, однак за допомогою поєднання різних методик, серед яких важливе місце займає шунт-дихання та високочастотна штучна вентиляція, в усіх випадках її було вирішено. Завдяки вивченню показників газообміну в легенях під час операцій було проаналізовано переваги та недоліки кожної методики штучної вентиляції легень. Запропоновано алгоритм дій анестезіолога у хворих з важкою травмою нижніх дихальних шляхів. Багато уваги приділено веденню післяопераційного періоду, головним завданням якого було забезпечення прохідності дихальних шляхів. Визначені головні чинники, завдяки яким було значно покращено результати лікування за останні 10 років, насамперед, зниження летальності з 7,3 до 2,6%. Серед них: зниження випадків тяжкої гіпоксемії, артеріальної гіпотензії під час операції, зниження тривалості операційного втручання, ефективніша профілактика ускладнень з боку анастомозу, тромбоемболії легеневої артерії та гострого респіраторного дистресс-синдрому.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.30 / В.Є. Букін; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: На підставі одержаних даних про порушення системної гемодинаміки, кисневого режиму, церебрального кровообігу та розподілу рідини в організмі розвинуто уявлення про основні механізми патогенезу енцефалопатії та поліорганної недостатності за тяжкої прееклампсії - еклампсії. Удосконалено технологію анестологічного забезпечення й інтенсивної терапії. Установлено органопротективну роль аналгезії пологів у запобіганні критичним розладам гемодинаміки та кисневого режиму у роділей з тяжкою прееклампсією. Уперше доведено роль регіонарної анастезії за вагінального й оперативного розродження у зменшенні ризику виникнення пологової та післяпологової еклампсії. Уточнено особливості впливу на церебральну гемодинаміку ніфедипіну, клофеліну та лабуталолу за гіпертензивних кризів у передопераційному періоді у роділей з тяжкою прееклампсією. Обгрунтовано застосування кетамін-клофелінового та кетамін-фентанілового наркозу у разі кесаревого розтину для профілактики інтубаційного й операційного стресу у роділей з тяжкою прееклампсією. Доведено, що спінальна анестезія кесаревого розтину локальними анестетиками не запобігає розладам гемодинаміки під час найбільш травматичних етапів операції внаслідок недостатнього антиноцицептивного захисту. Показано доцільність використання опіоїдів як ад'ювантів локального анестетика для підвищення антиноцицептивних властивостей спінальної анестезії у роділей з тяжкою прееклампсією. Визначено цільовий рівень середнього артеріальнго тиску для забезпечення ауторегуляції мозкового кровообігу у разі еклампсії. Доведено церебропротективну роль екстракопорального керування водним балансом і визначено доцільність застосування ультрафільтрації для зменшення материнської летальності у разі післяпологової еклампсії. Уточнено роль порушень розподілу рідини в організмі у розладах кисневого балансу та розвитку поліорганної недостатності. З'ясовано характер змін розподілу рідини залежно від швидкості вилучення надлишкової рідини за допомогою ультрафільтрації. Обгрунтовано її застосування у комплексі інтенсивної терапії з метою профілактики критичного погіршення стану породілей з поліоорганною недостатністю за їх міжлікарняного транспортування.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / М.М. Кокалко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено програму анестезіологічного забезпечення трансуретральних резекцій (ТУР) передміхурової залози (ПЗ), що знижує розвиток ТУР-синдрому, визначено її ефективність. Розглянуто зміни центральної та переферичної гемодинаміки під час ТУРПЗ. Досліджено вплив трансуретральних резекцій передміхурової залози на функціональний стан нирок та систему гемостазу. Доведено, що інтраопераційна інфузія гіпертонічного розчину натрію хлориду знижує небезпеку виникнення ТУР-синдрому. За результатами дослідження доопераційного періоду функціонального стану нирок (за кліренсом натрію) виявлено пацієнтів зі зниженими резервними можливостями волюморегулювальної системи, визначено групу ризику за можливим розвитком ТУР-синдрому. Запропоновано патогенетично обгрунтований спосіб корекції порушень гемодинаміки та водно-електролітного обміну у ході проведення ТУРПЗ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / У.А. Фесенко; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Зазначено, що після щелепно-лицьових операцій в дітей під анестезією на основі пропофолу, зі знеболенням фентанілом або регіональними блоками, самостійне дихання відновлювалося у 2,6 рази, а притомність - у 3,9 рази швидше на відміну від кетамін-фентанілового наркозу; крім того, блювання спостерігалося в 13,6 разів рідше. Відзначено, що після анестезії пропофолом зі знеболенням регіональними блоками блювання не було, значного пригнічення пропофолом клітинної складової імунної відповіді не виявлено. Після анестезії пропофолом знеболення регіональними блоками було значно меншим у порівнянні з кетамін-фентаніловим і пропофол-фентаніловим наркозом, крім того, і пригнічення когнітивних функцій було значно меншим і коротшим.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.30 / С.М. Гриценко; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2002. — 35 с. — укp.

Аннотация: Вперше розроблено комплексну програму анастезії та фармакологічного протиішемічного та протиреперфузійного захисту трансплантантів нирки та печінки. Обгрунтовано застосування блокаторів кальцієвих каналів і манітолу, які дозволили істотно зменшити число випадків відстроченої функції ниркових трансплантатів. Встановлено цільовий рівень центрального венозного тиску перед реперфузією ниркового трансплантата, яким визначається об'єм керованої інфузійної терапії кристалоїдами. Вивчено особливості кисневого режиму в ранньому післяопераційному періоді, динаміки змін продуктів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи. Досліджено їх роль залежно від типу початкової функції ниркового трансплантата. Запропоновано анастезію та інтраопераційну інтенсивну терапію за умов ортотропної трансплантації печінки. Наведено методику та тактику керування гемодинамікою вазоактивними препаратами та інфузійно-трансфузійною терапією з застосуванням селсейвера та системи швидкодії інфузії на добезпечінковому, безпечінковому етапах, а також у реперфузійну фазу післябезпечінкового етапу ортотропної трансплантації печінки без веновенозного обходу.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / В.О. Науменко; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано, досліджено та впроваджено у практику амбулаторної анестезіології новий метод антистресорного захисту пацієнток, основою якого є індивідуалізація складу премедикації у разі виконання короткочасних гінекологічних операцій під наркозом малими дозами кетаміну. Класифіковано рівні напруженості стресорних реакцій організму в процесі оперативного втручання, встановлено характеристики та показники для оцінювання напруженості стресорних реакцій. Запропоновано інтегральний індекс напруженості стресорних реакцій - ІНСР. Досліджено розроблені комбінації компонентів премедикації: сибазону, сибазону з кетановом, сибазону зі стадолом, дормікуму, дормікуму зі стадолом для різних початкових рівнів стресу пацієнток. Особливу увагу приділено вивченню запропонованого варіанта премидикації з застосуванням анальгетика - кетанова, що суттєво підвищило антистресорну активність премедикації. Наведено практичні рекомендації щодо складу премедикації для різних рівнів стресу з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / А.М. Кравченко; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням обгрунтування та впровадження до практики застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) у вигляді монотерапії з метою знеболення у післяопераційному періоді після струмектомії, які мають виражені аналгетичні можливості та більш безпечне застосування, ніж традиційна терапія анальгіном. Проведено комплексний порівняльний аналіз і вивчено закономірності змін соматичного та психофізіологічного статусів, динаміки больового синдрому, біогенних амінів у хворих після струмектомії на тлі застосування для знеболення НПЗП різних груп. Доведено й обгрунтовано перевагу застосування мовалісу та солпадеїну для знеболювання у післяопераційному періоді після струмектомії. Виявлено основні та допоміжні критерії ефективності знеболювання під час застосування НПЗП.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / А.І. Ковтун; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено біохімічні і патоненетичні механізми лікувальної дії гіпербарооксії та токсичної дії гіпербаричного кисню за умов розвитку абдомінальних гнійно-септичних ускладнень у післяопераційному періоді на основі вивчення клінічних і біохімічних показників у 167-ми хворих з поширеним гнійним перитонітом у ранньому післяопераційному періоді та експериментальних досліджень на 204-х щурах з гострим перетонітом. Обгрунтовано та впроваджено новий підхід щодо діагностики та комплексного лікування даних ускладнень з урахуванням стану системи антиоксидантного захисту і функцій нирок. Запропоновано методику антиоксидантної терапії даларгіном для профілактики токсичної дії гіпербаричного кисню за умов застосування гіпербарооксії у комплексному лікуванні абдомінальних гнійно-септичних ускладнень у післяопераційному періоді.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / М.М. Пилипенко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Уперше проспективно досліджено частоту розвитку та ступінь тяжкості синдрому гострого пошкодження легень (СГПЛ) у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою (ЧМТ). Уперше встановлено вплив різних режимів штучної вентиляції легень на розвиток СГПЛ у хворих з тяжкою ЧМТ. Оцінено безпечність та ефективність визначення показників механіки легень у моніторуванні перебігу СГПЛ у зазначених хворих, а також методу аналізу кривої тиск-об'єм та методу найвищого комплайнсу для визначення оптимального позитивного тиску у кінці видиху. Здійснено дослідження щодо використання кетаміну для синхронізації з респіратором, а також його впливу на внутрішньочерепний тиск та церебральний перфузійний тиск.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / А.А. Кріштафор; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням обгрунтування та впровадження до практичної медицини нового методу інтенсивної терапії хворих на постреанімаційну енцефалопатію з використанням перфторану та методу прогнозування можливості виживання на підставі вивчення тяжкості загального стану, ступеня пригнічення свідомості, біохімічних маркерів ушкодження нейронів у ранньому та психоневрологічного статусу у віддаленому періодах після клінічної смерті. Вперше за умов клініки показано, що включення перфторану до комплексу інтенсивної терапії в перші 6 годин постреанімаційного періоду призводить до скорочення коматозного періоду,зменшує вираженість неврологічних ускладнень та покращує якість життя у віддаленому періоді. Доведено можливість прогнозування виживання за вихідними величинами клінічного індексу тяжкості стану, глюкози крові та глибиною пригнічення свідомості.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / В.О. Піонтковський; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням обгрунтування та впровадження до практичної медицини нового методу комплексної інтенсивної терапії хворих на гострий інфаркт міокарда з використанням перфторану на підставі вивчення стану системи перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) клітинних мембран на моделі еритроцитів і системи їх антиоксидантного захисту. Вперше в умовах клініки доведено, що застосування перфторану хворим на гострий інфаркт міокарда, які надійшли до стаціонару у перші 6 годин від початку больового приступу, призводить до зменшення проявів гіпоксемії і тканинної гіпоксії, сприяє зменшенню дії ушкоджуючих процесів ПОЛ і компенсаторному підвищенню активності антиоксидантної системи, поліпшенню клінічного перебігу захворювання, зниженню частоти рецидивування та інтенсивності больового синдрому, зниженню сегмента ST на ЕКГ і формуванню підгострої стадії інфаркту міокарда вже на 2 добу захворювання.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / С.П. Новіков; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання поліпшення результатів лікування хворих онкоторакального профілю шляхом обгрунтування та впровадження нової технології інтраопераційної інфузійно-трансфузійної терапії (ІТТ) з використанням перфторану та рефортану на підставі вивчення післяопераційних змін зовнішнього дихання, центральної гемодинаміки та кисневого статусу організму. Наведено результати аналізу клінічного матеріалу, що дозволило провести диференційований вибір оптимального варіанту ІТТ залежно від висхідного рівня респіраторних порушень. Доведено, що у онкохірургічних хворих без вентиляційних порушень перед операцією є доцільним одноразове введення рефортану в дозі 5 мл/кг під час лобектомії. Використання плазмозамінника з функцією переносу кисню перфторану в дозі 1,5 мл/кг у складі ІТТ є доцільним у онкохірургічних хворих з передопераційною вентиляційною дихальною недостатністю (ВДН) I та II ступенів. У хворих з висхідною ВДН III ступеня оптимальним варіантом ІТТ є інтраопераційне застосування перфторану в дозі 3 мл/кг.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / М.О. Глотов; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано вплив штучної вентиляції легенів (ШВЛ) на сурфактантну систему у хворих під час абдомінальних операцій. Відзначено, що за дії ШВЛ збільшується бронхо-альвеолярний кліренс сурфактанту, зокрема фракцій з високою поверхневою активністю, з'являються множинні ателектази в легенях, що супроводжується погіршенням оксигенації артеріальної крові та зниженням еластичності легень залежно від тривалості ШВЛ. Доведено, що ендотрахеальне введення препарату природного сурфактанту "Сузакрін" запобігає прогресуючому зниженню оксигенації крові та покращує еластичні властивості легень. Визначено тенденцію зменшення легеневих ускладнень. Наведено рекомендації щодо даного препарату для профілактики розвитку післяопераційних легеневих ускладнень під час тривалих операцій на органах черевної порожнини.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / М.І. Гребінь; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Для підвищення ефективності мікрохірургічної пересадки складних комплексів тканин проведено клінічні, функціональні та біохімічні дослідження. З використанням клініко-лабораторних і функціональних методіви дослідження вивчено мікроциркуляторні зміни в аутотрансплантаті. Запропоновано методи контролю за периферичним кровообігом під час аутотрансплантації. На підставі аналізу результатів дослідження обгрунтовано необхідність впровадження інфузійних програм з урахуванням об'єму інфузії, визначену швидкість введення препаратів, якісний склад інфузійних середовищ. Розроблено критерії оцінки величини розведення крові за умов досягнення гемодилюції під час виконання тривалого оперативного втручання. Розроблено ефективну дифузійну програму, використану для анестезіологічного забезпечення операцій мікросудинної аутотрансплантації, що сприяло зниженню ризику виникнення некрозу клаптя на 5,6 % та досягненню функціональної реабілітації у 88,8 % пацієнтів. Проаналізовано причини виникнення ускладнень, визначено шляхи їх усунення.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / П.О. Зайченко; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уточнено механізми збільшення регіонарного кровотоку нижніх кінцівок, вражених атеросклерозом, за умов епідуральної анестезії. Визначено кількісні зміни показників кровотоку за магістральними артеріями на підставі даних ультразвукового дослідження. Установлено вплив епідуральної анестезії на показники гемодинаміки: підвищення ударного об'єму серця, лінійної швидкості й об'ємного кровотоку в ішемізованих кінцівках.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Ю.О. Площенко; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Уперше за результатами дослідження на щурах з експериментальною моделлю тяжкої черепно-мозкової травми (ТЧМТ) вивчено стан гемомікроциркуляторного русла головного мозку за різних варіантів інтенсивної терапії, доведено безпеку й ефективність їх застосування. Підтверджено головну роль ураження гемомікроциркуляторного русла з дисфункцією ендотелію у патогенезі ТЧМТ, що призводить до порушення гематоенцефалічного бар'єру та дисемінованого згортання крові. Уперше в клініці інтенсивної терапії хворих з ТЧМТ застосовано методику модифікованої протинабрякової терапії сумісно з перфтораном.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Сергій Михайлович Москалець; Дніпропетровська держ. медична академія. — Д., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / А.П. Черемський; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено церебральний метаболізм і механізми пошкодження головного мозку у хворих на алкогольний делірій. За допомогою методики югулярної оксиметрії та глюкометрії встановлено, що стан гострого делірійного затьмарення свідомості супроводжується закономірними змінами в церебральному кисневому гомеостазі та вуглеводному метаболізмі. Розкрито роль гіпоксії в пошкодженні головного мозку у хворих даної категорії. Доведено, що у хворих на алкогольний делірій провідним чинником пошкодження головного мозку в період психомоторного збудження є енергодефіцит, викликаний порушенням церебральної утилізації глюкози. Встановлено, що ендогенна інтоксикація є важливим чинником патогенезу алкогольного делірію. Проведено порівняльний аналіз варіантів інтенсивної фармакотерапії алкогольного делірію. На підставі результатів дослідження доведено, що оптимізована методика інтенсивної терапії дозволяє отримати кращий клінічний ефект - зменшити термін виведення хворого з психотичного стану і запобігти розвитку вираженого церебрального енергодефіциту.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / С.В. Сацута; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена актуальним питанням інтенсивної респіраторної терапії (ІРТ) бронхоастматичного статусу (БАС). Показано, що традиційна інтенсивна респіраторна терапія не відновлює порушений імунітет дихальної системи (ІДС) у цих хворих. Дістала подальший розвиток концепція диференційованого застосування методів ІРТ у залежності від стадії гострої дихальної недостатності і порушень у ІДС. Удосконалено методику лікування хворих з БАС, яка сприяє практично повному відновленню неспецифічних ланок ІДС. Запропоновані методи лікування дозволяють знизити загальну летальність при БАС на 6,25%, а летальність при штучній вентиляції легенів на 7,5%.


[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины