Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Лучевая диагностика и лучевая терапия


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Т.В. Удатова; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2001. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання використання великопільного опромінювання високою одноразовою дозою 6 Гр у комплексному лікуванні хворих з поширеними формами злоякісних лімфом. Наведено дані порівняльної характеристики різних режимів опромінювання хворих з ІІА, ІІБ, ІІІА, ІІІБ, ІVА та ІVБ стадіями злоякісних лімфом. Доведено високу ефективність методики великопільного опромінювання високою одноразовою дозою 6 Гр з подальшою гемосорбцією на першому етапі комплексного лікування даного контингенту хворих, що визначалось більш тривалим безрицидивним перебігом та високим показником загальної 10- та 15-річної виживаності.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / П.О. Король; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Є.М. Божок; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні рентгенологічні та ультразвукові ознаки пухлин грудної залози злоякісного та доброякісного характеру. На підставі узагальнення результатів використання тонкоголкової аспіраційної біопсії та автоматичної трепанобіопсії під ультразвуковим і стереотксичним наведенням встановлено, що точність тонкоголкової аспіраційної біопсії у верифікації раку грудної залози (РГЗ), що не пальпується становить 92 %, а РГЗ, що пальпується - 96 %. Визначено, що точність автоматичної трепанобіопсії у верифікації раку, що не пальпується становить 94 %, що пальпується - 98 %. На підставі аналізу результатів цифрової стереотаксичної біопсії пухлин, які не пальпуються і не визначаються за допомогою ультразвукового дослідження, показано, що точність тонкоголкової аспіраційної біопсії у верифікації РГЗ становить 90 %, точність автоматичної трепанобіопсії - 98 %. Розроблено алгоритм застосування малоінвазивних променевих методів дослідження для диференційної діагностики у верифікації РГЗ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / О.Д. Зубов; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження 153 хворих зі 164 кістами щитовидної залози (КЩЗ). Описано ехосеміотику кіст різних типів з урахуванням їх етіології та цитологічних особливостей. Розглянуто можливості кольорового доплерівського картування для диференційної діагностики кіст з патологією судин, з'ясування типу кіст, контролю пункційного втручання, вибору оптимального способу лікування та визначення прогнозу. Розглянуто підходи до проведення тонкоголкової аспіраційної біопсії кіст, вибору безпечного акустичного вікна та оптимальної траєкторії пункційного каналу, а також найбільш інформативної ділянки для біопсії залежно від розташування та структурних особливостей кіст. На підставі даних ультразвукового дослідження, візуального та цитологічного аналізу матеріалу, одержаного методом тонкоголкової аспірації, запропоновано виділити 4 групи КЩЗ: істинні (ті, що мають епітеліальну вистілку) з серозним та колоїдним вмістом, псевдокісти - геморагічні (що утворюються як наслідок крововиливу в паренхіму залози) та порожнини кістозно-трансформованих вузлів. Наведено способи лікування КЩЗ - аспірація вмісту, одно- та двохетапне етанолове склерозування, лазерна фотокоагуляція кістозної стінки, розроблено критерії їх вибору на основі типу та локалізації кісти. Оцінено ефективність даних способів лікування для кіст різного походження. Описано УЗ-прояви змін, що виникають на місці кістозної порожнини після проведеного лікування. Визначено можливі ускладнення та засоби їх профілактики.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Б.С. Гавриленко; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено підвищенню ефективності діагностики розривів менісків і зв'язок колінного суглоба за допомогою ультранизькопільної магніто-резонансної томографії (0,04 Тс). На підставі обстеження 30 осіб контрольної групи запропоновано власний протокол магніто-резонансної томографії (МРТ) дослідження колінного суглоба, вивчено його МРТ анатомію. Складено схему рідинних накопичень у нормальному суглобі. Після обстеження 201 пацієнта з травмою колінного суглоба визначено та запропоновано пряму та непрямі МРТ ознаки ушкодження менісків. Визначено інформативність ультранизькопільної магнітно-резонансної томографії у випадку ушкодження менісків і зв'язок колінного суглоба. Запропоновано ступені посттравматичного випоту. Проаналізовано фактори, що впливають на його виразність. Розроблено науково обгрунтований алгоритм використання магніто-резонансної томографії у комплексному обстеженні хворих з травмами менісків і зв'язок колінного суглоба.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.23 / В.А. Мороз; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретичних та практичних досліджень у галузі діагностики та терапії місцевих променевих ушкоджень. Встановлено, що в патогенезі цієї патології важливу роль відіграє стійке порушення обміну фосфоровмісних сполук та пов'язаної з ними патології клітинних мембран. Зазначено, що для підвищення ефективності лікування місцевих променевих ушкоджень доцільно використовувати двохетапну схему діагностики. Розроблено нові методи діагностики, які сприяють отриманню ціннісної допоміжної інформації. На підставі розподілу всіх типів місцевих променевих ушкоджень на звичайні, комбіновані та сполучені, з урахуванням отриманих діагностичних даних, побудовано тактику лікування в цілому, зокрема, хірургічним методом. Оптимізовано відомі способи лікування місцевих променевих ушкоджень згідно з особливостями сучасних типів променевих ушкоджень. Описано принципово нові способи хірургічного лікування. Запропоновано способи терапії сполучених типів місцевих ушкоджень або одночасно ушкоджених декількох органів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / І.В. Резник; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджно стан пішлункової залози та парапанкреатичних судин у разі запальних захворювань підшлункової залози (ПЗ). Викладено результати обстежень 429-ти пацієнтів з запальними захворюваннями підшлункової залози та 60-ти - без даної патології. Встановлено сонографічні особливості підшлунквої залози, зокрема її структуру та швидкість руху крові парапанкреатичними судинами з урахуванням статі та віку. Визначено нормативні показники пулу крові по парапанкреатичним судинам за допомогою кольорового доплерівського картування (КДК) та імпульсного доплера (ІД). Систематизовано нормальні показники судинної гемодинаміки парапанкреатичних судин ПЗ різних вікових груп. Встановлено та систематизовано акустичні ознаки гострого та хронічного панкреатитів (ГП та ХП) у разі використання комплексного ультразвукового дослідження (УЗД), що включає традиційну ехографію, КДК, ЕДК, ІД. Науково обгрунтовано доцільність та ефективність застосування комплексного УЗД з використанням КДК, ЕДК, ІД під час розпізнавання різних форм ХП та ГП та для прогнозування перебігу захворювання.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Г.С. Єфимова; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано перебіг місцевих променевих реакцій у слизових оболонках тазових органів хворих на рак тіла та шийки матки за умов поєднано-променевої терапії та післяопераційного опромінювання. Вивчено динаміку показників системи перекисного окиснення ліпідів та імунного статусу під час променевої терапії. Охарактеризовано патологічні та ультрамікроскопічні зміни у слизових оболонках сечового міхура та прямої кишки під дією радіаційного фактора. Запропоновано спосіб корекції променевих реакцій в слизових оболонках тазових органів за допомогою каротиноїдвмісного препарату "Ліпохромін". Доведено, що комплексне застосування ліпохроміну вірогідно знижує частоту та ступінь вираженості місцевих променевих реакцій у слизових оболонках сечового міхура, прямої кишки та вагіни, дозволяє зменшити променеві реакції, запобігти вимушеним перервам у лікуванні або дострокову припиненню променевого лікування. Відмічено нормалізуючий вплив препарату на процеси вільнорадикального окиснення ліпідів і значення корекції неспецифічної імунологічної резистентності організму.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / О.Ю. Чувашова; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Г.В. Цвігун; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2001. — 27 с. — укp.

Аннотация: Розроблено алгоритм використання комп'ютерної томографії (КТ) у діагностиці, плануванні та оцінці ефективності ендомікрохірургічних втручань у разі епідуральних і субдуральних гематом. Вперше в Україні розроблено та впроваджено до практики метод точного позначення проекції межі гематоми на шкірі голови пацієнта за результатами КТ-дослідження (КТ-картування гематом), що сприяє сутєвому поліпшенню радикального ендомікрохірургічного їх видалення за мінімального травмування. Вперше на великому клінічному матеріалі розроблено критерії оцінки неускладненого перебігу післяопераційного періоду, вивчено та представлено динаміку розправлення головного мозку та лікворвмісних систем після виконання традиційної каніотомії та ендомікрохірургічних втручань. Вивчено можливості КТ у визначенні ранніх внутрішньочерепних ускладнень. Розроблено критерії церебральних інфекційних і систематизовано критерії неінфекційних ускладнень, що верифіковано клінічно, даними оперативних втручань, цитологічними та бактеріологічними дослідженнями.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Т.М. Мацюк; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано результати комп'ютерно-томографічного (КТ) обстеження 109 хворих на рак шлунка. Розроблено методику КТ-обстеження шлунка за умов штучної зміни його тонусу та моторики. Досліджено результати КТ-обстеження без зміни тонусу шлунка та з застосуванням фармакологічних препаратів у двох, статистично ідентичних за віком, статтю, гістологічною структурою, локалізацією, формами анатомічного росту та стадіями розвитку злоякісного процесу шлунка, групах хворих з визначенням показників ефективності кожної методики. Доведено ефективність запропонованої методики КТ-обстеження з застосуванням фармакологічних препаратів у визначенні глибини внутрішньостінкової інвазії раку шлунка та проростання злоякісного процесу в навколишні органи.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / О.В. Губенко; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання комп'ютерно томографічної (КТ) діагностики та нейрохірургії - прогнозування розвитку наслідків вогнищевих контузій головного мозку з геморагічним компонентом за даними КТ залежно від виду лікування (консервативного або оперативного). Виділено додаткові КТ-варіанти структури вогнища контузії залежно від ступеня крововиливу, а також його розподілу у пошкодженій ділянці мозку. Розроблено КТ-рентгенометричні показники визначення видів вогнищ контузії. Виявлено залежність розвитку перифокального набряку від їх КТ-варіантів. Знайдено спосіб визначення давності крововиливу. Порівняно КТ-дані залежно від виду лікування. З'ясовано КТ-ознаки гострого періоду вогнищ контузії, які прогнозують закономірність розвитку наслідків за стандартного перетворення вогнища контузії та виникнення різних ускладнень. Розроблено алгоритм термінів контрольних нейровізуалізацій залежно від КТ-симптомів перетворення вогнища контузії (стандартного чи з ускладненнями) з урахуванням преморбідних змін головного мозку.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / О.А. Красюк; Укр. НДІ онкології і радіології. — К., 1998. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено підвищенню ефективності діагностики порушень центрального та периферичного кровообігу у хворих на міокардит. На підставі обстеження 167 хворих та 20 осіб контрольної групи запропонована методика синхронної радіоциркулографії. Визначено наявність, крім гіпер- та гіпокінетичного, двох парадоксальних типів гемодинаміки. Доведено, що в процесі становлення і прогресування недостатності кровообігу відбувається ступінчата адаптивна перебудова типів гемоциркуляції в наступній послідовності: гіперкінетичний; I-парадоксальний; II-парадоксальний; гіпокінетичний. Продемонстрована залежність характеру кардіальних та екстракардіальних пристосовно-компенсаційних механізмів адаптації функціональної системи кровообігу від стадії недостатності кровообігу та типу гемоциркуляції. Розроблено науково обгрунтований алгоритм застосування ехокардіографії та синхронної радіоциркулографії в процесі комплексного обстеження хворих на міокардит.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Р.М. Спузяк; Ін-т онкології АМН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано діагностичний алгоритм застосування рентгенографії, остеосцинтиграфії, рентгенівської комп'ютерної (РК) і магніторезонансної томографій (МРТ) для ранньої діагностики метастатичного ураження хребта. На підставі клініко-променевого обстеження 155 хворих з підозрою на метастатичне ураження хребта (113 хворих на рак, 21 - на мієломну хворобу, 21 - на гормональну спондилопатію), істотних особливостей рентгенологічної картини метастазів у хребті залежно від локалізації первинної пухлини не виявлено. Зазначено, що наявність "ранніх" рентгенологічних ознак метастатичного ураження (нечіткість контурів і структури й елементів хребців) є основою для подальшого променевого дослідження хребта з метою точного виявлення кісткової структури. Встановлено, що використання рентгенограметричних показників на звичайних рентгенограмах дозволяє оцінити стан хребетного каналу у разі метастатичних уражень хребців. Зауважено, що вираженість больового синдрому у випадку патологічних переломів хребців зумовлюється, переважно, стенозом хребетного каналу, ступінь ураженості якого знаходиться в прямій залежності від величини компресії уражених метастазами хребців або наявністю м'якотканинного пухлиного компонента, і це, в свою чергу, призводить до стисненя спинного мозку. Для виявлення останього явища оптимальним методом є МРТ, в той час як КТ надає повнішу інформацію про стан кісткових стінок хребетного каналу та структурні зміни в хребцях. Доведено, що використання комплексу методів променевої діагностики з обов'язковим залученням лабораторних даних істотно скорочує термін встановлення діагнозу метастазів, мієлонової хвороби та гормональної спондилопатії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / О.О. Власенко; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі проведених досліджень визначено основні особливості порушень ниркового кровотоку та функції нирок за всіх форм захворювання. Визначено, що, всупереч досягненню позитивного ефекту лікування, порушення функції нирок залишаються в 60 % хворих на гострий та у 67,7 % - на хронічний гломерулонефрит. Проведено оцінку радіонуклідних ознак хронізації та прогресування патологічного процесу. На підставі результатів проведених досліджень розроблено алгоритм комплексної радіонуклідної діагностики за різних форм гломерулонефриту в дітей, який визначає порядок застосування методик комплексного обстеження та дає змогу об'єктивно оцінити ефективність лікування.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.23 / О.І. Корчинська; Укр. НДІ онкології та радіології. — К., 1999. — 38 с. — укp.

Аннотация: На основі розширення діагностичних можливостей радіонуклідної вентрикулографії (РНВГ) створено достатній і фізіологічно обгрунтований комплекс параметрів для оцінки внутрішньосерцевої гемодинаміки і скоротливої функції міокарда правого і лівого шлуночка серця. Комплекс дає можливість аналізувати загальну і регіонарну скоротливість міокарда, об'ємні та систоло-діастоличні характеристики серцевого скорочення. Алгоритм, розроблений на основі математичної диференціації кривої "активність-час", забезпечив методичний підхід до вивчення структури діастоли, а саме - визначення фракції наповнення і відповідних їм об'ємів в першу і другу третини діастоли. Створений комплекс вперше застосовано для аналізу даних правої вентрикулографії, дозволив в повному об'ємі характеризувати функціональний стан правого шлуночка, а також проводити поєднане вивчення бівентрикулярних порушень міокарда. Всі параметри комплексу верифіковані з даними інших методів дослідження (рентгенконтрастної вентрикулографії, ехокардіографії). Клінічну апробацію комплексу проведено на підставі обстеження 610 хворих серцево-судинними захворюваннями (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, легеневе серце). Шляхом математичного моделювання виявлено найбільш прогностично значимі критерії міокардинальної недостатності при ішемічній хворобі серця, гіпертонічній хворобі, компенсованому легеневому серці за даними РНВГ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / С.С. Макеєв; Укр. НДІ онкології та радіології. — К., 1998. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанню радіонуклідної діагностики супратенторіальних гліом головного мозку. В роботі оцінені можливості комплексної сцинтиграфії у діагностиці ступеня анаплазії пухлин на доопераційному етапі. Встановлено, що інтенсивність сцинтиграфічної візуалізації пухлин визначається васкуляризацією новоутворень та рівнем анаплазії пухлинної тканини. Локалізація гліом не впливає на виразність їх сцинтиграфічної візуалізації. Співставлення кількісних показників радіонуклідного та морфометричного досліджень виявили наявність кореляційної залежності між ними. Комплексна сцинтиграфія є більш точною у діагностиці ступеня злоякісності гліом порівняно з комп'ютерною томографією, магнітно-резонансною томографією та ангіографією. Одержані результати доводять високу інформативність радіонуклідного дослідження, яке дає унікальну, тільки йому властиву інформацію про характер новоутворення, що дозволяє більш чітко вибирати лікувальну тактику.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / С.В. Федьків; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2004. — 28 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: На підставі результатів комплексних рентгенологічних досліджень ключиць виявлено вікові рентгенографічні, рентгенограмометричні та рентгеноденситометричні зміни у кістковій тканині у випадку інволюційного остеопорозу, що дало змогу одержати розширену рентгенологічну характеристику ключиць осіб різного віку та підвищити ефективність діагностики інволюційного остеопорозу. З використанням методів непрямої еталонної та двофотонної рентгенівської денситометрії, а також кількісної комп'ютерної томографії проведено дослідження губчастої та компактної кісткової тканини і виявлено показники мінеральної щільності ключиць у жителів Прикарпаття, що розширює діагностичні можливості рентгеноденситометричних досліджень кісткового матеріалу та дає змогу об'єктивізувати одержані дані. Запропоновано 13 рентгеноостеометричних і остеометричних параметрів ключиці для установлення її статевих відмінностей в осіб чоловічої та жіночої статі. З використанням методу рентгенограмометрії запропоновано визначення ключичних індексів та представлено рентгеноморфометричну характеристику ключиць у віковому аспекті, що може бути використано для діагностики віку людини у випадку її загибелі.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / І.В. Дуган; Укр. НДІ онкології та радіології МОЗ України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Роботу присвячено підвищенню ефективності діагностики злоякісних пухлин нирок шляхом застосування комплексного ультразвукового дослідження (УЗД), що поєднує традиційну ехографію, кольорове допплерівське картування (КДК), енергетичне допплерівське картування (ЕДК) та імпульсну допплерографію (ІД). Досліджено 467 хворих з пухлинами і доброякісними утвореннями нирок і 220 здорових осіб різних вікових груп. Вивлено вікові особливості ниркової ангіоархітектоніки та гемодинаміки за даними КДК, ЕДК та ІД. Розроблено комплексну ехосеміотику нирково-клітинного раку (НРК) та доброякісних утворень. Доведено високу ефективність комплексних УЗД в діагностиці та диференціальній діагностиці НРК з більшістю ниркових утворень. Чутливість методу складає 97,7 %, специфічність - 97,5 %, точність - 97,6 %. Таким чином, встановлено, що для обстеження хворих з підозрою на НРК до складу УЗД мають бути включені КДК, ЕДК та ІД.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Д.В. Щукін; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено роль магнітно-резонансного дослідження (МРД) у диференціальній діагностиці нирково-клітинного раку, також у плануванні різних видів хірургічних втручань. Наведено результати дослідження 138 пацієнтів і виявлено 166 випадків пухлин нирки (78 % нирково-клітинний рак) і 48 пацієнтів з іншою об'ємною патологією нирки. Точність, специфічність і чутливість методу відносно диференціації нирково-клітинного раку становили 90 %, 89 % та 90 % відповідно. Продемонстровано високу ефективність МРТ у плануванні органоощадних операцій у разі нирково-клітинного раку на підставі визначення дійснх розмірів, локалізації, мультифокальності на стадії пухлини. Найбільшу інформативність МРТ відзначено у діагностиці венозного тромбу НПВ і виявленні його дистального кінця (точність, чутливість і специфічність методу - 100 %). Застосування МРТ доцільне за невизначених результатів інших методів дослідження, а також у пацієнтів, яким планується органоощадна хірургія, венакаватромбектомія, розширена лімфаденектомія та радикальна нефректомія, яка не включає іпсілатеральну адреналектомію.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины