Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Кардиология


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Л.В. Богун; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанню підвищення ефективності терапії хворих на нестабільну стенокардію на підставі вивчення патогенетичних механізмів і прогностичного значення "німої" ішемії міокарда та порівняльної оцінки різних схем лікування. Встановлено, що дестабілізація перебігу ішемічної хвороби серця супроводжується підвищенням частоти, середньої та сумарної тривалості "німої" ішемії міокарда. Показана роль порушень ліпідного обміну і згортаючої системи крові в розвитку епізодів "німої" ішемії міокарда. Визначені критерії несприятливого найближчого результату у хворих на нестабільну стенокардію. Розроблені диференційні схеми антиангінальної терапії хворих на нестабільну стенокардію із застосуванням бета-блокатора атенолола і антагоніста кальцію ділтіазема. Показаний несприятливий вплив персистування "німої" ішемії міокарда на тлі антиангінальної терапії і порушень ліпідного обміну на віддалений результат через 8 років.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Тартаноглу Окан; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовані характер, частота та тривалість ішемії міокарда при різних варіантах гострого інфаркта міокарда, зроблені уточнення деяких патогенетичних механізмів розвитку "німої" ішемії міокарда. Вивчена роль добового моніторування електрокардіограми в аналізі перебігу різних періодів інфаркту міокарда, проаналізован зв'язок змін при холтеровському моніторуванні ЕКГ та серцевої гемодинаміки хворих інфарктом міокарда, доведена необхідність застосування ЕКГ-моніторинга для контроля ефективності лікування цієї категорії хворих. Оцінена ефективність використання тромболітичної та антиоксидантної терапії в лікуванні гострішого та гострого періодів інфаркта міокарда, роль запропонованої терапії в лікуванні та профілактиці епізодів "німої" ішемії міокарда з урахуванням оцінки їх впливу на подальший перебіг інфаркта міокарда.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / В.І. Летік; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню ролі гуморальних порушень судинного ендотелію при гострому інфаркті міокарду (ІМ) в залежності від клінічного перебігу. Зроблено оцінку клінічної ефективності їх корекції інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту (АПФ). За допомогою факторного та системного аналізу розроблено різноманітні прогностичні моделі для оцінки особливостей перебігу гострого ІМ та побудовано загальний алгоритм індивідуалізованої терапії хворих на гострий ІМ. Доведено, що ендотеліальна дисфункція є одним з факторів розвитку гострого ІМ. У залежності від об'єму усередку ураження відмічається різниця в домінуванні вазоконстрікторних і вазоділятуючих факторів судинного ендотелію: при трансмуральному ІМ - вазоділятаторів, при дрібновогневому ІМ - вазоконстрікторів. Встановлено, що додаткове призначення інгібіторів АПФ викликає значну перебудову функціональної системи організму, яка виражається в зниженні міжсистемної та підвищенні внутрішньосистемної інтеграції ендотеліальних факторів, що свідчить про зменшення функціональної напруги системи і формування якісно нової функціональної системи, володіючої більш значними компенсаторними властивостями. Найбільш ефективним методом лікування ІМ є сумісне застосування системної тромболітичної терапії та призначення інгібіторів АПФ з першої доби лікування. Комбінація інгібіторів АПФ та бета-блокаторів без тромболітичної терапії є недостатньо ефективною як при ускладненому, так і при неускладненому перебігу ІМ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Р.В. Паштіані; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено активність нейропептиду Y та добового профілю артеріального тиску у динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу. Досліджено рівень нейропептиду Y у крові цих хворих залежно від особливостей добового профілю артеріального тиску (АТ) та проведеного антигіпертензивного лікування. Виявлено більш високі рівні нейропептиду Y у хворих з порушеним добовим профілем АТ, що доводить вплив даного показника на формування структури добового ритму АТ. Установлено, що проведення антигіпертензивної терапії з використанням антагоністів рецепторів ангіотензину II і діуретиків сприяє нормалізації АТ, що супроводжується зниженням активності нейропептиду Y.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Є.М. Гольдрін; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено компоненти ренін-ангіотензинової системи (РАС), клінічно та патогенетично вагомих показників у динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). Визначено нові ефективні методи оцінки активності ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ)-незалежних шляхів утворення ангіотензину ІІ (АІІ), виявлено критерії ефективності та раціональні схеми застосування антигіпертезивних препаратів на ГХ з урахуванням рівня активності ферменту АПФ-незалежних шляхів утворення ангіотензину ІІ - хімази. Доведено, що терапія інгібітором АПФ у поєднанні з beta-блокатором - небілетом, поліпшує трофіку ендотелію, яка створює передумову до синтезування alpha-l-інгібітора ротеіназа та участі даного інгібітора у пригніченні надмірної активності хімази. Встановлено, що комбінована терапія антагоністами рецепторів АІІ у сполученні з інгібіторами АПФ поряд з позитивним гіпотензивним ефектом пригнічує активність тканинної (фермент - хімаза) і циркулюючої (АПФ) РАС шляхом селективної блокади рецепторів АІІ та інгібування АПФ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / О.Г. Скоробогатько; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 15 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано нову модель дилятаційної кардіоміопатії (ДКМП), яка індукується введенням карміноміцину щурам; продемонстровано її тотожність з відомими моделями та патоморфологічними змінами внаслідок ДКМП у людини. Встановлено, що використання аміодарону в експерименті та за клінічних умов, призводить до покращання метаболізму міокарда, показників його біоелектричної активності та морфологічної картини. Це відбувається на тлі оптимізації стану системи аденілових нуклеотидів еритроцитів периферичної крові. Виявлено, що модулюючий ефект аміодарону щодо відповідних показників, які вивчалися у людини, значно потенціюється додаванням мілдронату. Зроблено висновок щодо доцільності комбінованого використання зазначених препаратів у комплексній терапії ДКМП.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Л.І. Кардашевська; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2001. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено ектопічну активність шлуночків та оцінено зміни ектопічної активності міокарда, динаміку артеріального тиску та його циркадний ритм, систолічну та діастолічну функції міокарда, поріг стимуляції серця під впливом тривалої терапії антагоністами кальцію короткої та тривалої дії у хворих на ішемічну хворобу серця (IXC) з імплантованим електрокардіостимулятором (ЕКС). Доведено, що антогоністи кальцію тривалої дії сприяють ефективному лікуванню хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим штучним водієм ритму, перебіг якої ускладнений стабільною стенокардією й артеріальною гіпертензією. Доведено високу ефективність амплодипіну серед антогоністів кальцію (ніфедипіну, верапамілу, амплодипіну). Обгрунтовано раціональне призначення окремих антагоністів кальцію у хворих з імплантованим ЕКС та наявністю серцевої недостатності відповідно до їх впливу на систолічну або діастолічну функції лівого шлуночка. Встановлено можливість підвищення ектопічної активності міокарда через тривале застосування ніфедипіну у хворих на IXC з імплантованим водієм ритму, що обмежує його використання через можливість розвитку фатальних аритмій.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Т.В. Семикопна; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Г.М. Ухаль; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми підвищення ефективності лікування чоловіків середнього та похилого віку, хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) у поєднанні з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (ДГПЗ), до та після видалення гіперплазованих тканин простати. Встановлено наявність прямого зв'язку між перебігом АГ і виразністю проявів ДГПЗ.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Віталій Несторович Середюк; АМН України, Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.11 / В.В. Бугаєнко; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2005. — 48 с. — укp.

Аннотация: Наведено клінічну та функціональну порівняльну характеристику фізичного стану пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС), у яких переважали епізоди больової ішемії міокарда (БІМ), осіб з безбольовою формою ІХС та хворих на ІХС, у яких переважали епізоди безбольової ішемії міокарда (ББІМ). На підставі результатів обстеження встановлено розбіжності щодо перенесення фізичного навантаження, стану внутрішньосерцевої гемодинаміки, ураження вінцевих артерій (ВА), порушення регіонарної та сегментарної скоротливої функції міокарда лівого шлуночка (ЛШ) серця. Доведено суттєвий вплив на дані показники вікового чинника, кількості уражених ВА, факту перенесення інфаркту міокарда та наявності гіпертонічної хвороби. Встановлено взаємозв'язок між частотою виникнення епізодів ББІМ з кількістю уражених ВА, ступенем їх максимального стенозування, гіперхолестеринемією та функціональним фактором (вазоконстрикцією). З'ясовано особливості розподілу добових ритмів ББІМ та БІМ і відзначено, що у хворих однієї і тієї ж групи без перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) та з перенесеним ІМ вони також відрізняються. Здійснено порівняльну оцінку кумулятивного виживання хворих на ІХС з БІМ та з ББІМ за методом Kaplan - Meier протягом 10-ти років спостереження та встановлено особливості перебігу різних клінічних форм ІХС.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Абу Намус Монзер Еззат; Кримський держ. медичний ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Р.А. Бабченко; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією виникає вегетативна дисфункція, яка характеризується вираженою стресорною напругою вегетативної регуляції з превалюванням тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи та значним зниженням парасимпатичної активності. Доведено, що ступінь вегетативної дисфункції вище у ранній період захворювання та тісно корелює з локалізацією Q-інфаркту міокарда та величиною фракції викиду лівого шлуночка. Встановлено, що незважаючи на те, що обробка 5-ти-хвилинних ділянок електрокардіограми (ЕКГ) виявляє тіж самі тенденції, що й аналіз 24-х-годинного запису, ці дані не можна поєднувати в межах однієї групи, а у разі порівняння результатів, одержаних під час обробки різних за тривалістю ділянок ЕКГ, необхідно враховувати їх залежність від часу доби, коли було проведено дослідження. Обгрунтовано доцільність використання аналізу варіабельності ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда з артеріальною гіпертензією з метою оцінки ефективності проведеної медикаментозної терапії та її можливої корекції.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Л.О. Мартим'янова; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Показано можливість використання та розроблено протокол аналізу, визначено стійкість, виділено класи та класифіковано за ними стійкість просторово-часових і спектральних показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) за умов фібриляції передсердь (ФП) та синусового ритму. Визначено особливості показників ВСР за умов ФП за базальних умов та функціональної проби з активним ортостазом без та за умов гострої фармакологічної проби з пропранололом, а також їх зв'язок з чинниками віку пацієнтів, форм ФП, ступеня тяжкості серцевої недостатності та насосної функції лівого шлуночка. Встановлено діагностичні та прогностичні критерії ефективності терапії персистуючої та постійної ФП за сукупністю клінічних ознак і параметрів ВСР, та побудовано дискримінантні функції, які дають змогу прогнозувати ефективність терапії ФП.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.11 / Т.І. Чабан; Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено роль вегетативної та гуморальної регуляції у розвитку, прогресуванні та терапії хронічної серцевої недостатності. Описано, як через хронічну серцеву недостатність знижується варіабельність серцевого ритму, що відповідає підвищенню симпатичних і зменшенню парасимпатичних впливів, наростає активність ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, порушується барорецепторна функція, змінюються кореляційні взаємовідносини між вегетативними, гемодинамічними та гуморальними показниками. Встановлено залежність змін від функціонального класу, етіології серцевої недостатності та типу дисфункції лівого шлуночка і під впливом терапії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / О.В. Ігнаткіна; Дніпропетр. держ. мед. акад., АМН України. Ін-т гастроентерології. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано доцільність використання гострих фармакологічних тестів (ГФТ) з еналаприла малеату (ЕМ) та метопрололом (МТ) з метою прогнозування змін вегетативної регуляції (ВР) під впливом терапії, яка передбачає використання цих препаратів. Відзначено, що встановлені під час ГФТ реакції показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) на терапію з використанням ЕМ і МТ, що проявляються у їх підвищенні чи зниженні, зберігаються за умов тривалої терапії цими препаратами. Виявлено, що більш ранній і виражений позитивний клінічний ефект терапії хронічної серцевої недостатності (ХСН) за допомогою ЕМ і МТ спостерігається серед більш молодих пацієнтів, у першу чергу жіночої статі, що супроводжується більш швидким покращенням серед них стану ВР. Уперше показано, що результати терапії ХСН з використанням ЕМ і МТ є кращими у пацієнтів з більш високою початковою загальною потужністю спектру ВСР (TP ВСР) та позитивними змінами потужності показників ВСР у реакції на ГМТ з цими препаратами та можуть бути прогнозованими за їх результатами, за цього реакція TP ВСР є більш значущою у прогнозуванні ефективності лікування ХСН II - III функціональних класів (ФК), ніж початковий ФК ХСН. Уперше встановлено критерії, які до початку лікування дозволяють прогнозувати напрямок змін якості життя пацієнтів під впливом ЕМ і МТ за амбулаторних умов. Доведено існування взаємозв'язків між показниками ВСР та виживанням хворих з ХСН. Установлено, що статистично достовірно кращий прогноз виживання протягом трьох років спостереження виявляється серед пацієнтів з підвищенням TP ВСР у ГФТ з ЕМ та/або з МТ чи протягом терапії з застосуванням цих препаратів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / І.А. Тащук; АМН України. Ін-ут кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено клініко-функціональні особливості впливу астеноневротичних нашарувань в редукції коронарного та фунціонального резервів за дисбалансу симпатичної та парасимпатичної ланок нервової системи та ендотеліальної дисфункції за умов формування коронарної хвороби серця. На підставі результатів обстеження 228 пацієнтів з нейроциркуляторною дистонією (НЦД), стабільною стенокардією I-II функціонального класу (СС), нестабільною стенокардією, яка виникла вперше, та есенціальною гіпертензією I ступеня встановлено, що поєднання органічної кардіальної патології з проявами астеновегетативних порушень супроводжується меншим обмеженням коронарного резерву, більшою толерантністю до навантаження, обмеженими проявами ішемії, збільшенням загальної скоротливості міокарда. На підставі вихідних показників варіабельності серцевого ритму виявлено тенденцію до активації симпатичного контуру. Зазначено, що розподіл ендотеліну-1 (ЕТ-1) свідчить про переважання вихідного рівня та на висоті навантаження у хворих на СС в співставленні з НЦД, а за позитивної велоергометрії (ВЕМ) - про зменшення досягнутого навантаження під час зростання ймовірності ішемічної реакції та обмеження загальної та регіонарної фракції накиду за умов зростання симпатиктонії. Встановлено, що 14-денне застосування бетаксололу обумовлює зменшення приросту ЕТ-1 на висоті велоергометрії з 20,73 % до 0,88 %.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / О.В. Устименко; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено виживання хворих з клінічно маніфестованою хронічною серцевою недостатністю (ХН) за даними десятирічного ретроспективного спостереження. Розроблено метод індивідуального прогнозування виживання хворих з ХСН на підставі визначених найбільш інформативних відповідних показників.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Т.В. Севастьянова; Укр. НДІ кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: З метою створення алгоритмічної моделі індивідуального прогнозування виживання хворих з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) проведено аналіз інформативності клініко-гемодинамічних показників, отриманих неінвазійним шляхом. Факторами низького трирічного виживання були: кінцево-систолічний об'єм лівого шлуночка - понад 170 мл; фракція викиду лівого шлуночка - 0,35 і менше; кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка - понад 7,5 см; наявність тромбів в порожнинах серця; систолічний артеріальний тиск 100 мм рт. ст. і менше; III-IV функціональний клас пацієнтів Нью-Йоркської Асоціації серця (NYHA); ознаки гіпертрофії лівого передсердя на ЕКГ. Показники трирічного виживання та ризику смерті у хворих з дилатаційною кардіоміопатією та ішемічною хворобою серця вірогідно не розрізнялися. Розроблено спосіб індивідуального прогнозування виживання хворих протягом трьох років, що відрізняється тим, що дозволяє використовувати як кількісні, так і якісні показники, допускає можливість пропуску деяких даних, має високу точність.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / П.М. Писковацький; АМН України. Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска. — К., 2002. — 24 с. — укp.

Аннотация: Зазначено, що основою серцево-судинних розладів є вегетативна дисфункція, інтенсифікація перекисного окиснення ліпідів, проатерогенні зміни ліпідів плазми, порушення імунної системи. Функціональному стану серцево-судинної системи потерпілих від Чернобильської аварії (ПЧА) притаманно: зниження обсягу виконаної роботи під час велоергометрії, наявність прихованої коронарної недостатності, прискорений розвиток артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця. Визначено, що відновне лікування сприяє нормалізації у патогенетичних ланках серцево-судинних розладів, редукції клінічних проявів, сповільнює темпи розвитку змін серця та судин. Встановлено, що позитивні ефекти лікування зберігаються понад 15 тижнів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины