Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Медицинские науки / Внутренние болезни


Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Е.В. Зигало; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: У процесі дослідження виявлено нові патогенетичні особливості розвитку поєднаної гастроентерологічної патології. Вперше сформульовано типи адаптивних реакцій, які утворюють з відомими параметрами вегетативної нервової системи цілісну, взаємопов'язану систему процесів пристосувальної спрямованості, за допомогою яких визначено провідні адаптаційні механізми за різних варіантів сполученої патології. Підтверджено фізіологічну значущість типу вихідного тонусу у вегетативній нервовій системі для оцінки ролі нервової та гуморальної ланок регуляторних механізмів у перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та хронічного гастродуоденіту, сполучених з хронічним холециститом і хронічним панкреатитом. Доведено, що відсутність регулювання функціональною пробою у третини хворих вказує на порушення рефлекторної захисної регуляції та може бути негативною прогностичною ознакою перебігу різних варіантів поєднаної патології органів травлення. Встановлено, що традиційна оцінка вегетативного забезпечення діяльності малоінформативна для визначення вегетативних зрушень та обгрунтування терапевтичної стратегії. Зроблено висновок, що питання про доцільність певної медикаментозної корекції захворювання необхідно вирішувати, зважаючи на загальні адаптаційні реакції організму.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / О.М. Радченко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Доведено цілісність й універсальність загального адаптаційного синдрому, який складається з певної послідовності адаптаційних реакцій на різних рівнях реактивності, забезпечує гомеостаз і життєдіяльність організму людини та тварин, в яких достатньо розвинені нервова, ендокринна, імунна системи (ссавці). Відзначено, що адаптаційні реакції розвиваються як відповідь організму на сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Експериментально доведено, що імунокомпетентні органи змінюються за різних адаптаційних реакцій. Уперше вивчено вплив нестероїдних протизапальних, сульфаніламідного та пірамідинового препаратів на розвиток реакцій. Установлено, що ці препарати у здорових тварин частіше, ніж інші медикаменти викликають адаптаційні реакції несприятливих типів, відповідно яким змінюються показники функції зовнішнього дихання, гемодинаміки, запалення, параметри гемостазу, діяльності нервової, ендокринної та імунної систем, ліпідного обміну. Виявлено та описано сезонні та добові ритми загальних адаптаційних реакцій. Установлено, що частота їх утворення залежить від віку та наявної патології. Обгрунтовано існування окремого типу загальної неспецифічної адаптаційної реакції - реакції неповноцінної адаптації, яка є фоном для будь-якої патології та має відмінні від інших реакцій характеристики нервової, ендокринної, імунної систем, параметри гемостазу та запалення. Уперше з'ясовано прогностичне значення сприятливого чи несприятливого типів адаптаційних реакцій для перебігу хвороб внутрішніх органів. Виявлено, що сприятливими є реакції спокійної та підвищеної активації, а несприятливими - стрес, переактивація та неповноцінна адаптація. Визначено критерії повної, часткової та неповноцінної ремісії з урахуванням типу адаптаційної реакції. Обгрунтовано можливість використання адаптаційних реакцій для медичного прогнозування.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Т.В. Бойчук; Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2002. — 44 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано погляди щодо визначальних факторів виникнення та патогенетичних механізмів артеріальної гіпертензії на тлі нефропатій неімунного генезу - первинного та вторинного хронічного пієлонефриту та діабетичної нефропатії. Подано детальну характеристику добових профілів артеріального тиску та клінічного перебігу гіпертензивного синдрому в хворих на нефропатії неімунного генезу. Досліджено стан центральної та регіонарної (ниркової та церебральної) гемодинаміки та зміни структурно-функціональних властивостей міокарда лівого шлуночка. Встановлено взаємозв'язки контрольованих ниркою гомеостатичних показників з параметрами центральної та регіонарної гемодинаміки. Виділено діагностичні, диференційні критерії та прогностичні детермінанти гіпертензивного синдрому. Встановлено значний антигіпертензивний і органопротекторний ефект тривалого застосування еналаприлу малеату, подано режими його дозування залежно від важкості артеріальної гіпертензії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Н.М. Горобець; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження ролі ендотеліальної дисфункції (ЕДФ) у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) та хронічні хвороби нирок (ХХН). Виявлено зниження рівня NO, найбільш виражене у хворих на ГХ, а підвищення ендотеліну-1 (ЕТ-1) більш суттєве у разі ХХН. Визначено, що зміни вазорегулювальних факторів ендотелію тісно асоціюються зі змінами добового профілю артеріального тиску. Установлено, що розвиток ЕДФ впливає певним чином на ступінь і вираженість гіпертрофії лівого шлуночка, супроводжується суттєвими змінами ендотелію судин нирок і проявляється збільшенням вираженості мікроальбумінурії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Г.В. Осьодло; Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2002. — 23 с. — укp.

Аннотация: Встановлено особливості та частоту поєднання кишкового дисбактеріозу, а також фізико-хімічної та хірургічної стадій холестеринового калькульозу. Розроблено лікувальні рекомендації хворим на кишковий дисбактеріоз у поєднанні з захворюваннями жовчного міхура. Виявлено особливості та частоту поєднання хронічного панкреатиту з екзокринною недостатністю підшлункової залози та кишкового дисбактеріозу в даної категорії людей. Наведено рекомендації для хворих на хронічний пакреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози, що супроводжується кишковим дисбактеріозом. Досліджено особливості клінічного перебігу хронічних токсичних гепатитів, що супроводжуються дисбактеріозом кишечнику та супутніми захворюваннями жовчного міхура. Виявлено наявність зв'язку між захворюваннями кишечнику, асоційованими з кишковим дисбактеріозом і жовчного міхура на основі архівних даних. З'ясовано частоту наявності кишковго дисбактеріозу у військововслужбовців строкової служби III періоду.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Н.В. Климанська; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджуються та обговорюються дані про взаємозв'язок скорочувальної функції жовчного міхура та морфологічного стану слизової оболонки гастродуоденальної зони та її засіяності Helicobacter pylori (НР) у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Дані здобуті за допомогою ультразвукового дослідження скорочувальної функції жовчного міхура з застосуванням жовчогінного сніданку, морфологічного та морфометричного дослідження біоптатів слизової оболонки гастродуоденальної зони після їх фарбування гематоксилін-еозином, які були одержані під час фіброезофагогастродуоденоскопії; наявність та ступінь засіяності НР антрального відділу шлунка визначали морфологічним методом після фарбування біоптатів за Романовським-Гімзою; електронної мікроскопії ендокринних І-клітин слизової оболонки гастродуоденальної зони. Доведено взаємозв'язок скорочувальної функції жовчного міхура та ступеня важкості антрального гастриту та дуоденіту, важкість яких обумовлюється ступенем інфікованості слизової оболонки НР. Встановлено, що антихелікобактерна терапія та ерадикація слизової оболонки гастродуоденальної зони від НР зменшують активність антрального гастриту та дуоденіту, позитивно впливають на характер перебігу супутніх дискінезій. В комплексне лікування супутніх дискінезій жовчного міхура у хворих з ураженнями слизової оболонки гастродуоденальної зони рекомендовано включати препарати, спрямовані на ерадикацію НР та нормалізацію її гістологічного стану.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / П.О. Колесник; Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено високу ефективність альтернативної схеми першої лінії ерадикаційної терапії гелікобактеріозу з включенням омепразолу, аугментину та цитопрофлоксацину для лікування хворих з ураженням гастродуоденальної зони та інфікованих членів їх родин, що оцінено за допомогою інвазивних методів і тривалого серологічного контролю за титрами антигелікобактерних Ig G.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Н.А. Мирзабаєва; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація містить результати наукових досліджень 217 хворих з шлунково-стравохідним рефлюксом. Обгрунтовано основні засади підходу у використанні лазеро- та електропунктурної рефлексотерапії під час лікування стравохідно-шлункового рефлюксу. Показано ефективність рекомендованих методів на підставі клінічних, рентгенологічних, ендоскопічних, морфологічних, електрогастрографічних досліджень, а також досліджень секреторної функції шлунка, внутрішньошлункової рН-метрії й вимірів біоелектричних потенціалів і температури шкіри.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Г.А. Соловйова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено питання вдосконалення діагностики та підвищення ефективності лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (ВХДПК) у осіб молодого віку. Встановлено, що клініко-ендоскопічні, морфологічні прояви ВХДПК у різних вікових групах хворих неоднакові. Досліджено клінічний перебіг ВХДПК, ендоскопічну та морфологічну характеристики слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки, показники інфікованості Helicobacter pylori, що дозволило оцінити ефективність методів лікування ВХДПК у осіб молодого віку.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / В.В. Москаленко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Встановлено залежність клінічного перебігу виразкової хвороби шлунку (ВХШ) від локалізації виразки. Спостережено в хворих на ВХШ з локалізацією у верхній третині шлунку наявність гіпоацидності, в середній третині - нормоацидності, антральному відділі - гіперацидності. Виявлено значні відмінності антрального гастриту та гастриту тіла шлунка за ВХШ різної локалізації, проведено топічну діагностику H.pylori та вперше встановлено особливості розташування H.pylori в шлунку за виразок різної локалізації. Доведено, що схеми лікування з включенням цитопротективного препарату "Ербісол" є ефективніші, ніж схеми терапії без ербісолу в процесі лікування виразок верхньої та середньої третини шлунку та не мають достовірної ефективності за умов лікування виразок антрального відділу та цибулини дванадцятипалої кишки.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Н.Л. Шабалтас; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зміни показників функції ендотелію у хворих на хронічний гломерулонефрит, діабетичну нефропатію та гіпертонічну хворобу. Показано особливості вираженості ендотеліальної дисфункції у хворих зі збереженою функцією нирок та у разі розвитку хронічної ниркової недостатності. Встановлено зв'язок між ступенем активації системи гемостазу, вираженістю ендотеліальної дисфункції та порушеннями в системі перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту (АОЗ). Визначено особливості змін показників гемостазу та ендотеліальної дисфункції в динаміці лікування з використанням донаторів NO, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), антагоністів кальцію, дезагрегантів. Встановлено доцільність використання під час лікування хворих на прогресуючі нефропатії донаторів NO ("Інфезол", "Небілет").

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / О.Г. Захаров; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) серця, а також стану системи L-аргінін - оксид азоту у хворих на нефрогенну артеріальну гіпертензію (АГ), обумовлену хронічним пієлонефритом (ХП) і хронічним гломерулонефритом. Досліджено питання підвищення ефективності лікувальних заходів за прогресуючих нефропатій. Запропоновано підхід до оцінки метаболізму оксиду азоту, що передбачає визначення концентрації субстрату для синтезу NO - L-аргініну, стабільних окиснених форм NO - нітритів і нітратів та депонованої форми NO - нітрозотіолу. Установлено, що застосування інгібіторів ангітензинперетворювального ферменту (АПФ) й антагоністів кальцію впливає на покращення функціонального стану системи L-аргінін - оксид азоту та структурно-функціональні показники ЛШ у хворих на ренопаренхіматозну АГ. З'ясовано, що інгібітори АПФ мають найбільш ефективний вплив у хворих на ХП і асенціальну АГ, в яких виявлено зменшення індексу маси міокарда ЛШ та відносної частки концентричної гіпертрофії ЛШ через 3 місяці. Показано, що у системі L-аргінін - оксид азоту дисбаланс між її ланками зменшується у разі збільшення тривалості лікування.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / М.Т. Гребельник; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено, що застосування питного режиму лікування хворих на хронічний пієлонефрит (ХП) з використанням мінеральної води "Великобагачанська" супроводжується зменшенням клініко-лабораторних ознак запального процесу - дизуричних розладів, протеїнурії, гематурії, бактеріурії, але достовірного впливу на систему імуноглобулінів не виявлено. Встановлено, що поєднання питного лікування та бальнеотерапії призводить до нормалізації сечового осаду, вмісту IgA, IgM, IgG у сироватці крові, збільшення вмісту Т-хелперів, Т-супресорів, підвищення показників фагоцитозу. Доведено, що позитивні зрушення перебігу ХП зберігаються протягом півроку, але через рік після санаторно-курортного лікування з'являються зміни імунітету, які свідчать про можливість загострення пієлонефриту (зменшується вміст Т-лімфоцитів, Т-хелперів, IgG).

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / О.Ф. Білонько; Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено клініко-інстументальні особливості перебігу постінфарктного кардіосклерозу в хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) з передінфарктною прогресуючою та ранньою постінфарктною стенокардією в анамнезі, предикторів несприятливого прогнозу в даної категорії хворих.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / М.Г. Пляцко; Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / О.Є. Гріднєв; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивченно динаміку стану мікробіоценозу кишечнику залежно від схеми стандартної антигелікобактерної терапії та її альтернативних варіантів з наступною розробкою диференційованого піходу до призначення антигелікобактерної терапії з урахуванням її ефективності та впливу на мікрофлору товстого кишечнику. Встановлено, що легкі та помірно виражені порушення під впливом антигелікобактерної терапії, незалежно від використовуваних схем, відновлюються до еубіозу, а виразні - зберігаються. Диференційований підхід до призначення антигелікобакторної терапії, з урахуванням активності антибактеріальних препаратів схем стандартної антигелікобактерної терапії щодо H.pylori та виділеної умовно-патогенної флори товстого кишечнику сприяє відновленню до еубіозу виразних порушень.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Н.А. Костіна; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі дослідження 155 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) І та ІІ стадії у санаторії "Красмашевский" м.Сочі встановлено, що після курсу сульфідних ванн у хворих на ГХ знижуються артеріальний тиск і концентрація іонів натрію в плазмі, підвищується їх екскреція з сечею, зростає діурез. Екскреція іонів амонію знижується, а екскреція титрованих кислот здійснюється за рахунок утворення нелетких кислот. Доведено, що іодобромні ванни у випадку ГХ І стадії не впливають на зміни концентрації іонів натрію в плазмі, але призводять до підвищення екскреції іонів амонію та титрованих кислот, зниження концентрації креатиніну в крові, зростання його екскреції. У випадку ГХ ІІ стадії підвищується концентрація іонів калію в плазмі, знижується їх екскреція та екскреція креатиніну з сечею.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / І.В. Чорна; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: За умов обтяження стенокардією напруги хворих на виразкову хворобу (ВХ) дванадцятипалої кишки (ДПК) доведено суттєве підвищення активності симпатичного та зменшення парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи у порівнянні з пацієнтами з ішемічною хворобою серця (ІХС), ВХ ДПК та практично здоровими особами. У хворих з поєднанням цих патологій виявлено достовірно вищий плазмовий вміст адреналіну, ніж у хворих на ВХ, а також норадреналіну у порівнянні з хворими на ВХ або ІХС. Установлено, що епізоди "німої" ішемії міокарда мали максимальну частоту та тривалість у хворих з поєднанням ВХ ДПК та стенокардії напруги. Уперше визначено високу ефективність сульпірида у складі комплексної терапії щодо корекції вегетативної дисфункції й епізодів ішемії міокарда у хворих на ВХ ДПК у поєднанні зі стенокардією напруги.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Н.В. Лаврова; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив супутньої жовчокам'яної хвороби (СЖХ) на стан місцевих факторів ульцерогенезу (кислотно-пептичну агресію, інфікування слизової оболонки шлунка Helicobacter pylori, дуоденогастральний рефлюкс), а також факторів захисту слизової оболонки гастродуоденальної зони (рівень гастральних муцинів) у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки у період загострення захворювання та вибір тактики лікування даних хворих. Встановлено, що у процесі СЖХ виявляються більш виражені порушення у стані ульцерогенних факторів, які виявляються наявністю більш високого ступеня хелікобактеріозу, частим виникненням дуоденогастрального рефлюксу, а також більш вираженим зниженням вмісту мукополісахаридів у слизовій оболонці гастродуоденальної зони. Виявлено, що глибина та вираженість даних порушень корелювала із високим ступенем хелікобактеріозу, що підтверджує його важливу патогенетичну роль у розвитку та рецидивуванні не тільки виразкової, а і жовчнокам'яної хвороби. Запропоновано та апробовано схему лікування хворих із поєднаною патологією, яка включає додатково до ерадикаційної терапії засоби, що нормалізують моторику гастродуоденальної зони та захисні властивості слизового бар'єру та є патогенетично обгрунтованою та високоефективною.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Л.М. Соловей; Івано-Франк. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню ефективності застосування тканинних препаратів тималіну, епіталаміну, спленіну у людей похилого віку з прискореним старінням серцево-судинної системи. Виявлено, що тканинні препарати підвищували рівень фізичної працездатності за рахунок розширення адаптаційних можливостей системи транспорту кисню, знижували функціональний вік серцево-судинної системи у людей похилого віку з прискореним старінням данної системи. Запропоновані оптимальні дози та схеми застосування тканинних препаратів у людей похилого віку з ознаками прискореного старіння.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины