Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Педагогические науки / Теория обучения


Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / В.А. Крутій; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження визначено поняття "навчальна активність", види та критерії активності, умови та структуру активізації навчальної діяльності молодших школярів. Розглянуто дидактичні ігри як засіб активізації навчальної діяльності. Охарактеризовано види та структуру дидактичних ігор, методику використання їх у навчальному процесі початкової школи. Надано рекомендації вчителям початкових класів щодо керівництва дидактичним іграми на уроках. Розроблено систему дидактичних ігор, які доцільно використовувати на уроках математики та природознавства з метою активізації навчальної діяльності. Визначено основні рівні активності на різних етапах дослідницько-експериментальної роботи. Наведено результати впровадження нових форм і методів навчальної роботи, спрямованої на активізацію навчальної діяльності. Обгрунтовано ефективність використання дидактичних ігор з метою активізації навчальної діяльності молодших школярів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / О.В. Собаєва; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено організацію активної пізнавальної діяльності студентів у дистанційному навчанні, запезпечену комп'ютерними засобами. Розкрито поняття дистанційного навчання, виявлено його позитивні можливості та проблеми впровадження. Обгрунтовано дидактичні особливості використання комп'ютерних засобів. Розроблено та впроваджено у навчальний процес педагогічну технологію дистанційного навчання, спрямовану на активізацію пізнавальної діяльності студентів, що забезпечує активне співробітництво студентів і викладачів у віртуальному навчальному просторі. Розроблено й апробовано діагностичний комплекс критеріїв оцінювання рівня пізнавальної активності студентів за умов дистанційного навчання.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Н.М. Голуб; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше розроблено систему пізнавальних завдань випереджального характеру з урахуванням психофізіологічних особливостей 6-річних учнів, використання якої забезпечує перспективну спрямованість процесу навчання. Розкрито сутність дидактичних функцій пізнавальних завдань випереджального характеру (освітньої, розвивальної, виховної, евристичної, мнемічної, системотворчої). Визначено особливості застосування пізнавальних завдань випереджального характеру з метою створення розвивального середовища для навчально-пізнавальної діяльності 6-річних учнів. Уточнено сутність і структуру дефініції "пізнавальне завдання випереджального характеру". Удосконалено засоби формування та активізації навчально-пізнавальної діяльності 6-річних учнів, розвитку їх пізнавальної активності та самостійності, розумових і творчих здібностей.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / А.С. Гембарук; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено та обгрунтовано компоненти змісту навчання іноземної мови та принципи його конструювання. Проаналізовано сучасний стан організації навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета, визначено вихідний рівень володіння іноземною мовою студентів першого курсу, охарактеризовано чинну програму та підручники на предмет відповідності їх змісту сучасним вимогам освіти. Запропоновано дидактичну модель змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації. Доведено й обгрунтовано необхідність виділення двох компонентів моделі - корективного та основного курсів, визначено їх зміст на основі комунікативного орієнтованого підходу.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / К.Ю. Люшук; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему формування науково-природничих знань у майбутніх медичних працівників. Здійснено аналіз понять "педагогічна технологія", "інноваційна технологія", "дидактична технологія", "науково-природничі знання". Узагальнено сучасні аспекти методологічних засад сучасних освітніх технологій, запропоновано структуризацію їх запровадження до навчального процесу. Визначено зміст, форми та методи формування науково-природничих знань студентів залежно від особливостей здібностей, якими повинен володіти студент медичного коледжу. Теоретично обгрунтовано наукові та дидактичні умови формування науково-природничих знань у процесі використання сучасних педагогічних технологій. Доведено, що підвищення ефективності формування науково-природничих знань у майбутніх медичних працівників сприяє впровадженню експериментальної моделі інноваційної технології формування науково-природничих знань, яка враховує сучасні концептуальні ідеї організації навчально-пізнавальної діяльності студентів медичного коледжу.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Т.М. Яблонська; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Установлено психолого-дидактичні засади процесу іншомовного читання молодшими школярами, з'ясовано особливості сприйняття й осмислення відповідної друкованої інформації учнями початкових класів. Проаналізовано методи навчання зазначеного читання у педагогічній теорії та практиці та зазначено щодо їх недостатньої ефективності. Визначено дидактичні принципи цього виду мовленнєвої діяльності на основі особистісно орієнтованої технології навчання, а також компоненти змісту навчання іншомовного читання на початковому етапі вивчення іноземної мови. Обгрунтовано необхідність виокремлення цих компонентів з самого процесу читання та із загально-дидактичної концепції змісту навчання іноземних мов. Визначено умови здобуття лінгвістичних знань, формування мовних навичок та розвитку рецептивно-репродуктивних мовленнєвих умінь у молодших школярів. Розроблено дидактичну модель навчання іншомовного читання, а також систему взаємопов'язаних послідовних дій учителя та учнів у дослідженому процесі.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Т.В. Трачук; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми дидактичних засад розвитку економічних знань вчителів в системі післядипломної педагогічної освіти. Розкрито теоретичні основи розвитку економічних знань вчителя, визначено періодизацію становлення економічної освіти. Описано форми та методи розвитку економічних знань вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти залежно від особливих професійних якостей вчителя. Проаналізовано науково-методичні та дидактичні умови розвитку економічних знань вчителів у процесі використання сучасних інформаційних технологій. Доведено підвищення ефективності розвитку економічних знань учителів загальноосвітньої школи, що сприяє впровадженню експериментальної моделі розвитку економічних знань педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / М.В. Лаптєва; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему створення тлумачного словника (ТС) як ефективного засобу навчання на підставі аналізу його функцій. З використанням функціонального підходу обгрунтовано та розроблено інформаційну технологію створення різномовних навчальних ТС, визначено їх особливості за умов інформатизації навчання. Виділено критерії оцінювання ефективності різномовного навчального ТС, а також експериментально перевірено та підтверджено, що застосування даного словника, створеного за розробленою інформаційною технологією, у спеціально запроваджених видах навчально-пізнавальної діяльності, сприяє підвищенню якості знань учнів, формуванню їх пізнавальної активності та самостійності.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / О.М. Каленюк; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми формування фахових знань у майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Визначено зміст, форми та методи формування професійних знань студентів залежно від закономірностей придбання професійних знань. Розкрито поняття "художньо-педагогічна освіта", "формування фахових знань","педагогічні технології". Теоретично обгрунтовано науково-методичні та дидактичні умови формування фахових знань у процесі використання сучасних педагогічних технологій. Доведено, що підвищення ефективності формування професійних знань у майбутніх учителів образотворчого мистецтва сприяє впровадженню експериментальної моделі технології формування фахових знань, що враховує сучасні концептуальні ідеї організації вищої освіти.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / О.С. Білоус; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Конкретизовано зміст поняття творчої активності майбутніх учителів музики. Визначено її структурні компоненти, етапи розвитку, показники та рівні сформованості. Обгрунтовано доцільність використання особистісно орієнтованого підходу у процесі вивчення музичних дисциплін з метою формування творчої активності майбутніх учителів музики. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено сукупність дидактичних умов, які забезпечують ефективність формування творчої активності у студентів засобами музичних дисциплін у процесі особистісно орієнтованого навчання. Удосконалено методику проведення занять з музично-педагогічних дисциплін та засоби індивідуальної роботи студентів. Створено й апробовано технологію формування творчої активності майбутніх учителів музики, побудовану на принципах рольової перспективи, використання задачного та імітаційно-ігрового підходів, педагогічної взаємодії, співробітництва та співтворчості у системі відносин "викладач - студент". Основні результати наукового дослідження впроваджено у практику навчальної діяльності у вищій школі.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Н.О. Голівер; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено систему дидактичних умов використання комп'ютерних технологій, що сприяють підвищенню ефективності навчання студентів вищих технічних навчальних закладів. Запропоновано систему програмно-педагогічних засобів, яка складається з програмних, методичних і дидактичних матеріалів. Обгрунтовано теоретичні засади самостійної діяльності студентів, яка за умов комп'ютерного навчання є не лише оперативно контрольованою, але й керованою. Проаналізовано особливості діяльності педагога у разі комп'ютерного навчання. Доведено взаємозалежність між характером діяльності педагога та співвідношенням підготовки до заняття і діяльності під час заняття. Розвинуто комп'ютерні технології, які є складовою частиною педагогічних технологій та передбачають розширення професійної підготовленості педагогів. Удосконалено традиційну методику поопераційного та поелементного аналізу, що дає змогу викладачеві акцентувати свою увагу на індивідуальних особливостях студентів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / С.М. Яцюк; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено систему дидактичних умов використання комп'ютерно-орієнтованих технологій, що сприяють підвищенню ефективності навчання студентів вищих медико-технічних навчальних закладів. Запропоновано модель змісту інформаційної підготовки студентів. Наведено потужну інструментальну базу з відбору репрезентативних об'єктів з інформатики, педагогіки, психології для формування у майбутніх фахівців системи знань про інформаційні технології та їх використання у навчанні студентів даних навчальних закладів. Обгрунтовано науково-методичні рекомендації з питань інтенсифікації підготовки студентів медико-технічного профілю до використання інформаційних технологій у практичній діяльності. Розроблено методику виявлення рівня сформованості у них системи знань про інформаційні технології та готовності до використання цих технологій.

Источник: Автореф. дис. канд... пед. наук: 13.00.09 / Д.В. Ольшанський; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено дидактичну доцільність використання коміксів як ефективного засобу навчання іноземних мов та мовлення учнів початкової школи. Досліджено історію та проаналізовано особливості коміксу як пізнавально-розважального жанру та як засобу навчання іноземних мов, визначено його форму та зміст. З метою теоретичного обгрунтування використання коміксу як ефективного засобу навчання іноземних мов молодших школярів проаналізовано психолого-педагогічну літературу, присвячену психологічним особливостям молодших школярів, їх мовленню та інтересам, а також визначено та теоретично обгрунтовано дидактичні умови його використання. Запропоновано модель навчання, а також підібрано сюжети з урахуванням сфери інтересів молодших школярів, проведено відбір вправ і завдань з використанням форми та змісту коміксу.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / І.Ф. Шудзіховська; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему формування пізнавальних інтересів гімназиста в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Описано форми та методи навчально-пізнавальної діяльності гімназистів залежно від закономірностей їх вікового розвитку. Проаналізовано науково-методичні та організаційно-технологічні умови формування пізнавального інтересу особистості гімназиста в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Доведено підвищення ефективності формування пізнавального інтересу особистості гімназиста у навчально-пізнавальній діяльності, що сприяє впровадженню експериментальної моделі, в якій враховано концептуальні ідеї організації навчально-виховного процесу гімназії на засадах творчої діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / С.П. Пескун; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розкрито сутність дидактичних умов творчого розвитку старшокласників під час вивчення природничих дисциплін загальноосвітньої школи, описано структуру їх творчого розвитку у навчальній діяльності. Наведено критерії та визначено рівні творчого розвитку старшокласників, розроблено авторську методику забезпечення дидактичних умов їх творчого розвитку у процесі вивчення природничих дисциплін на основі системи "Дидактосервіс". Досліджено підвищення рівня творчого розвитку старшокласників експериментальної групи за результатами педагогічного експерименту.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / А.М. Войнаровський; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розкрито проблему формування економічних знань у майбутніх учителів вищих навчальних закладів. Здійснено аналіз понять "технологія економічної освіти", "економічне мислення", "економічна свідомість". Узагальнено сучасні аспекти методологічних засад професійно-економічної освіти. Визначено зміст, форми та методи формування економічних знань студентів факультетів фізичної культури залежно від особливостей їх здібностей, розвитку професійних якостей, якими повинен володіти майбутній вчитель загальноосвітньої школи. Теоретично обгрунтовано науково-методичні та дидактичні умови формування економічних знань у процесі використання сучасних педагогічних технологій. Доведено, що впровадження експериментальної моделі технології формування фазово-економічних знань, в якій враховано сучасні концептуальні ідеї навчально-пізнавальної діяльності студентів вищої педагогічної школи, сприяє підвищенню ефективності формування економічних знань у майбутніх вчителів фізичної культури.

Источник: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / О.В. Арделян; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2002. — 21 с.: мал. — укp.

Аннотация: Розкрито проблему формування в учнів початкових класів загальнопізнавальних умінь та навичок як компонента їх мислення. Обгрунтовано наукові можливості та теоретичні засади, а також розроблено технологію формування зазначених умінь і навичок під час вивчення англійської мови молодшими школярами.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / О.М. Варакута; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему формування природничих понять в учнів початкових класів. Виявлено дидактичні умови формування природничих понять, розкрито зміст кожної з них. Удосконалено структуру змісту підручників з природознавства для 3(2), 4(3) класів. Виділено комплекс природничих понять (загальноприродничі, біологічні, географічні, екологічні), які утворили систему та є фундаментом природничих знань молодших школярів. Визначено й обгрунтовано етапи формування природничих понять. Розкрито методичні прийоми встановлення міжпредметних зв'язків у процесі формування природничих понять. Удосконалено типологію пізнавальних знань з метою формування природничих понять, до основи якої покладено прийоми розумової діяльності. Сконструйовано систему пізнавальних завдань. Розроблено й експериментально апробовано пошукову модель процесу формування природничих понять відповідно до виявлених дидактичних умов.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / О.О. Лаврентьєва; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 28 с. — укp.

Аннотация: Вперше теоретично обгрунтовано дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників на уроках науково-природничих дисциплін. Уточнено зміст поняття "інтелектуальні уміння", конкретизовано їх перелік, структурні компоненти, критерії та рівні сформованості, а також місце, роль і специфічні ознаки та взаємозв'язок з іншими групами умінь. Створено організаційну модель формування інтелектуальних умінь засобами науково-природничих дисциплін і розроблено новий підхід щодо діагностування наявного рівня їх сформованості у старшокласників. Експериментально доведено ефективність запропонованих дидактичних методів і засобів формування інтелектуальних умінь на уроках науково-природничих дисциплін.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Т.І. Дейніченко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено сутність диференціації навчання, її види, особливості надання педагогічної підтримки за умов групової роботи. Уточнено дефініції "педагогічна підтримка", "дозована педагогічна підтримка", "адекватна педагогічна підтримка". Науково обгрунтовано сутність і способи організації диференційованої педагогічної підтримки, конкретизовано види допомоги та прийоми надання адекватної педагогічної підтримки. Уточнено критерії для визначення об'єктивної динаміки сформованості реальних навчальних можливостей школярів. Вперше розроблено й експериментально перевірено варіативну технологію надання педагогічної підтримки з метою диференціації навчання в процесі групової форми його організації (підтримка вчителем, лідерами навчальних мікрогруп, надання алгоритмів самодопомоги). З'ясовано вплив реалізації педагогічної підтримки на якісні показники в навчанні школярів. Виявлено умови ефективності застосування розробленої технології.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины